Van Lanschot Kempen maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Van Lanschot Kempen en cookies.

 
NL EN

Beloningsbeleid

Onze mensen en onze kennis zijn ons belangrijkste kapitaal. Wij willen dat onze medewerkers onze klanten een hoog kwaliteits- en serviceniveau bieden. Daarom besteden we veel aandacht aan opleiding en ontwikkeling en bieden we onze medewerkers een competitief arbeidsvoorwaardenpakket.

Besluitvorming

De Raad van Bestuur stelt het beloningsbeleid voor de medewerkers vast. Hij wordt daarbij geadviseerd door de afdelingen Human Resource Management (HRM), Finance, Reporting & Control, Group Risk Management en Compliance. Deze afdelingen en de afdeling Group Audit hebben ook een belangrijke rol bij de opzet, aanpassing, uitvoering en evaluatie van het variabel beloningsbeleid. Deze afdelingen adviseren en rapporteren aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over hun bevindingen.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beloningsbeleid. De Raad van Commissarissen keurt het variabel beloningsbeleid goed, inclusief de algemene beginselen van dit beleid, en houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van het variabel beloningsbeleid. De Raad van Commissarissen keurt de variabele beloningspools goed en de individuele variabele beloningen die worden voorgesteld voor medewerkers die deel uitmaken van de Identified Staff.

De Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen op het gebied van beloningen voor.

Vaste beloning

De vaste beloning van de medewerker weerspiegelt de relevante werkervaring en organisatorische verantwoordelijkheid van de medewerker.

Variabel beloningsbeleid voor medewerkers Van Lanschot Kempen

Van Lanschot Kempen heeft variabel beloningsbeleid voor alle medewerkers van F. van Lanschot Bankiers (Van Lanschot Bankiers) en Kempen & Co (Kempen). Uitgangspunt van dat beleid is dat outperformance wordt beloond. Medewerkers die zich onderscheiden op basis van hun prestaties dienen daarvoor te kunnen worden beloond. Iedere medewerker kan op basis van dit uitgangspunt in aanmerking komen voor een variabele beloning.

De Raad van Bestuur en de Executive Board beoordelen op basis van het bedrijfsresultaat of er variabele beloning uitgekeerd zal worden en welk bedrag daarvoor beschikbaar is. Het bedrag dat beschikbaar is voor variabele beloning wordt onder meer gebaseerd op de realisatie van de financiële en niet-financiële prestatiecriteria. De Raad van Bestuur en de Executive Board leggen het voorstel voor de vaststelling van de variabele beloningspool ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor. In het geval dat de Raad van Bestuur en de Executive Board willen afwijken van het variabel beloningsbeleid moeten zij daarvoor goedkeuring van de Raad van Commissarissen krijgen.

Na de vaststelling van het bedrag dat beschikbaar is voor de variabele beloning voor Van Lanschot Bankiers en Kempen stelt de Raad van Bestuur de verdeling van de variabele beloning over de afdelingen van Van Lanschot Bankiers vast en de Directie van Kempen stelt de verdeling van de variabele beloning over de afdelingen van Kempen vast.

De gemiddelde variabele beloning van alle medewerkers van Van Lanschot Bankiers en Kempen die (grotendeels) in Nederland werken bedraagt maximaal 20% van het vaste salaris. In individuele situaties kan op bijzondere gronden een variabele beloning van maximaal 100% van de vaste beloning worden toegekend. Dit is van toepassing op een klein aantal medewerkers.

Toekenning

De toekenning van een variabele beloning aan de individuele medewerkers vindt plaats aan de hand van individuele performance, marktconformiteit en bijzondere factoren. De prestatiecriteria bevatten een mix van financiële (kwantitatieve) en niet-financiële (kwalitatieve) prestatiecriteria (sommige afdelingen hanteren alleen niet-financiële criteria) en worden per medewerker vastgesteld. Een eventuele variabele beloning wordt voor ten minste 50% gebaseerd op niet-financiële criteria.
De individuele performance wordt gemeten op basis van de mate waarin de medewerker de doelstellingen die aan het begin van het jaar zijn vastgesteld, heeft gerealiseerd. De hiervoor vastgestelde prestatiecriteria bevatten geen prikkels tot het nemen van onverantwoorde risico’s.

Variabele beloning wordt alleen toegekend indien (i) dat te verenigen is met de financiële toestand van Van Lanschot Kempen, (ii) de prestaties van Van Lanschot Kempen, het relevante bedrijfsonderdeel en de prestaties van de medewerker dat rechtvaardigen, (iii) Van Lanschot Kempen voldoet aan de kapitaalbuffer die geldt op grond van de verordening kapitaalvereisten (CRR) van de EU, de Wft en uitvoeringsregelgeving, (iv) de genomen risico’s zijn hertoetst en er zich geen materiële onverwachte of niet ingecalculeerde risico´s hebben voorgedaan, (v) de medewerker een goede beoordeling heeft gekregen, voldaan heeft aan compliancedoelstellingen, geen disciplinaire maatregel heeft gekregen en geen risico’s heeft genomen die buiten het geaccepteerde risicoprofiel van Van Lanschot Kempen vallen.

Uitbetaling

Tot een bedrag van € 50.000,- bruto kan de betaling van de variabele beloning aan medewerkers volledig in contanten plaatsvinden. Wanneer de variabele beloning dit bedrag overschrijdt, zal van het gedeelte boven € 50.000,- bruto 50% direct en onvoorwaardelijk en 50% uitgesteld en voorwaardelijk worden uitbetaald over een periode van drie jaar na het jaar van toekenning.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om na goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot 100% van de:

  • eerder aan een (ex-)medewerker toegekende voorwaardelijke variabele beloning aan te passen indien uitkering van de variabele beloning naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (malus); en
  • reeds eerder aan een (ex-)medewerker uitgekeerde variabele beloning geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. Dit kan onder meer als de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de doelen of omstandigheden waarvan de variabele beloning afhankelijk was gesteld. Indien de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van dergelijke onjuiste informatie dan wel in strijd is met het variabele-beloningsbeleid en/of de toepasselijk wet- en regelgeving, zal de Raad van Bestuur gebruik maken van de in dit opzicht ter beschikking staande bevoegdheden.

Lange Termijn aandelen Plan

Van Lanschot Kempen kan aan bepaalde sleutelmedewerkers binnen Van Lanschot Kempen, inclusief Identified Staff, een variabele beloning toekennen overeenkomstig het Reglement Van Lanschot Lange Termijn aandelen Plan (LTP) 2015. Dit plan staat niet open voor de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Executive Board. Het betreft een bijzondere vorm van variabele beloning, waarbij de totale variabele beloning volledig in certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen (Aandelen Van Lanschot Kempen) wordt toegekend. Het variabel beloningsbeleid is van toepassing op het LTP voor zover daarvan niet wordt afgeweken in het LTP-Reglement. Bij het LTP wordt 60% van de Aandelen Van Lanschot Kempen direct en onvoorwaardelijk toegekend en 40% uitgesteld en voorwaardelijk toegekend over een periode van drie jaar na het jaar van voorwaardelijke toekenning (de Vestingperiode).

Beloningsbeleid voor Identified Staff van Van Lanschot Kempen

Tot Identified Staff worden medewerkers gerekend van wie de werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming materieel beïnvloeden. Voor deze groep medewerkers gelden aanvullende, stringente regels op het gebied van variabele beloning.

Het variabel beloningsbeleid Identified Staff geldt voor alle Identified Staff-medewerkers van van Lanschot Kempen. De leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Executive Board komen niet in aanmerking voor variabele beloning.

De uitgangspunten voor het variabel beloningsbeleid Identified Staff zijn gelijk aan het variabel beloningsbeleid van Van Lanschot Kempen. De variabele beloning van Identified Staff wordt voor 50% in contanten en voor 50% in aandelen Van Lanschot Kempen toegekend. Voor Identified Staff van Kempen Capital Management NV (KCM) vindt de variabele beloning voor 50% in contanten plaats en voor 50% in een nader te bepalen mix van aandelen Van Lanschot Kempen en deelnemingen in bepaalde fondsen die door KCM worden beheerd. Voor alle Identified Staff geldt dat van beide delen  60% direct en onvoorwaardelijk wordt toegekend en uitgekeerd. 40% van de variabele beloning wordt uitgesteld en voorwaardelijk toegekend. Deze uitgestelde beloning wordt vervolgens over een periode van drie jaar na het jaar van toekenning uitgekeerd, indien deze onvoorwaardelijk wordt. Het onvoorwaardelijk worden van de uitgestelde beloning is afhankelijk van de herbeoordeling van enkele vooraf gestelde criteria. Als deze herbeoordeling aanleiding geeft tot de herziening van de uitgestelde beloning wordt de malus toegepast. Op de onvoorwaardelijk geworden aandelen Van Lanschot Kempen is een lock-up van één jaar van toepassing.

Meer informatie over het beloningsbeleid voor Identified Staff treft u aan in 'Remuneratie 2016: pijler III-informatie' (pdf) op de pagina Financiële resultaten

Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op basis van een voorstel van de Raad van Commissarissen. Met het beleid is beoogd een evenwichtig, duurzaam en marktconform beloningspakket samen te stellen. Bij de vaststelling van het beloningspakket van de Raad van Bestuur is aandacht besteed aan de beloningsverhoudingen binnen de onderneming en is een door Hay Group ontwikkeld analysemodel gebruikt.

Van Lanschot heeft de variabele beloning voor de Raad van Bestuur in 2015 volledig afgeschaft. Dit is gedeeltelijk gecompenseerd door toekenning van een jaarlijkse vaste beloning in de vorm van aandelen Van Lanschot Kempen met een lock-upperiode van drie jaar. Daarnaast moeten de leden van de Raad van Bestuur op basis van de Share Ownership Guidelines het equivalent van het contante deel van twee brutojaarsalarissen aanhouden in aandelen Van Lanschot Kempen zolang zij lid zijn van de Raad van Bestuur. Deze verplichting in het kader van deze Share Ownership Guidelines wordt in de komende jaren geleidelijk opgebouwd via de toekenning van de vaste beloning in aandelen Van Lanschot Kempen.

Het nieuwe beloningsbeleid zal in 2017 worden geëvalueerd in het licht van de ontwikkelingen en omstandigheden op dat moment. De Algemene Vergadering heeft de Raad van Commissarissen toestemming verleend om het vaste salaris van de leden van de Raad van Bestuur zo nodig op basis van de uitkomsten van deze evaluatie aan te passen.

Benchmarkvergelijking

Hay Group heeft in 2014 een benchmarkonderzoek gedaan naar de hoogte van de beloningen in de Nederlandse financiële sector en in het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen (cross industry benchmark). Daarnaast heeft Hay Group de beloningen in de Europese private banking-markt in kaart gebracht.

De totale beloning van de voorzitter van de Raad van Bestuur kwam uit op de mediaan van vergelijkbare functies binnen de financiële sector en onder de mediaan buiten de financiële sector. De totale beloning van de overige leden van de Raad van Bestuur lag onder de mediaan van vergelijkbare functies binnen en buiten de financiële sector.

Samenstelling referentiegroepen:

Nederlandse financiële sector

Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen (cross industry)

Rabobank

Shell

ING Bank

Unilever

NN Groep

Heineken

Achmea

Philips

Delta Lloyd

KPN

NIBC

AkzoNobel

Leaseplan Corp.

Ahold

APG

ASML

PGGM

DSM

AEGON Asset Management

KLM

 

Friesland Campina

 

Randstad

 

Boskalis

 

TNT

 

Fugro

 

USG People

Beloningspakket Raad van Bestuur

De tabel hieronder geeft het beloningspakket van de leden van de Raad van Bestuur weer. Er gelden geen regelingen voor het vervroegd uittreden van een lid van de Raad van Bestuur. De beëindigingsvergoeding bedraagt één vast brutojaarsalaris. Deze beëindigingsvergoeding is in lijn met de huidige wet- en regelgeving.

Beloningspakket leden Raad van Bestuur

Soort betaling

Doel/rationale

Vast inkomen

Contanten

Reflecteert verantwoordelijkheden, prestaties en marktontwikkeling

Vast inkomen

Aandelen Van Lanschot Kempen

Realiseren langetermijnstrategie

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Vergoeding bestemd voor pensioen en AOV, vaste onkostenvergoeding

Marktconformiteit

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een vast brutosalaris inclusief vakantiegeld. Een deel van dit salaris wordt contant uitbetaald, in twaalf gelijke, maandelijkse termijnen. Het resterende brutosalaris wordt jaarlijks ineens toegekend in Aandelen Van Lanschot Kempen met dien verstande dat de leden van de Raad van Bestuur het netto-equivalent in Aandelen Van Lanschot Kempen ontvangen en dat Van Lanschot de verschuldigde loonbelasting voldoet namens de leden van de Raad van Bestuur aan de Belastingdienst (sell to cover). Het salaris van de voorzitter van de Raad van Bestuur bedraagt € 975.000,- (waarvan € 750.000,- in contanten en € 225.000,- in Aandelen Van Lanschot Kempen). Het salaris van de overige leden van de Raad van Bestuur bedraagt € 625.000,- (waarvan € 425.000,- in contanten en € 200.000,- in Aandelen Van Lanschot Kempen).

Voor de aandelen Van Lanschot Kempen die worden toegekend als onderdeel van het brutosalaris geldt een lock-upperiode van drie jaar na overdracht, of zo veel langer als noodzakelijk voor een individueel lid van de Raad van Bestuur om te kunnen voldoen aan de Share Ownership Guidelines. Het aantal toe te kennen Aandelen Van Lanschot Kempen als deel van het brutosalaris wordt jaarlijks bepaald op basis van de gewogen gemiddelde koers van het Aandeel Van Lanschot Kempen over de eerste vier handelsdagen van januari van het jaar waarop het salaris betrekking heeft.

Voor meer informatie over toegekende aandelen en opties, wordt verwezen naar de paragraaf Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen op de pagina’s 223 t/m 236 van het Jaarverslag 2016 op de pagina Financiele resultaten.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

De leden van de Raad van Bestuur zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenvoorziening en ontvangen daarvoor een vergoeding. De bestuurders ontvangen ook een vergoeding voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Deze vergoedingen zijn op basis van een percentage van het vaste jaarsalaris. De vergoeding bestemd voor pensioen bedraagt voor de voorzitter van de Raad van Bestuur 20% van het vaste jaarsalaris en voor de overige leden van de Raad van Bestuur 21% van het vaste jaarsalaris. De vergoeding voor de AOV bedraagt voor de voorzitter van de Raad van Bestuur 2,45% van het vaste jaarsalaris en voor de overige leden van de Raad van Bestuur 2,59% van het vaste jaarsalaris. De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een netto-kostenvergoeding van € 5.160,- per persoon per jaar.

Beleid bezoldiging Raad van Commissarissen

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Van Lanschot Kempen, op basis van een voorstel van de Raad van Commissarissen. De bezoldiging wordt in beginsel elke twee jaar opnieuw beoordeeld. De bezoldiging is sinds 2010 niet aangepast.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de bezoldiging en kostenvergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen weer.

Bezoldiging en kostenvergoeding 

Voorzitter

Vicevoorzitter

Lid

Basisvergoeding RvC

€ 75.000

€ 60.000

€ 50.000

Audit- en Compliancecommissie

€ 15.000

 

€ 10.000

Risicocommissie

€ 12.000

 

€ 8.000

Remuneratiecommissie

€ 6.000

 

€ 4.000

Selectie- en Benoemingscommissie

€ 6.000

 

€ 4.000

Kostenvergoeding

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

 

Beloningen 2016

Variabele beloning medewerkers

Over het jaar 2016 is € 13,8 miljoen aan variabele beloning aan medewerkers (inclusief Identified Staff) van Van Lanschot Kempen toegekend.

Hoogste beloning

In 2016 heeft één persoon in dienst van Van Lanschot Bankiers een totale jaarlijkse beloning van meer dan € 1 miljoen ontvangen.

Beloning Raad van Bestuur

In 2016 en 2015 hebben de leden van de Raad van Bestuur de in onderstaande tabel vermelde beloning en overige vergoedingen ontvangen.

Beloning Raad van Bestuur (€)

 

2016

2015

 

Totaal vast jaarsalaris

Contanten

Aandelen Van Lanschot Kempen

Vergoeding bestemd voor pensioen

Vergoeding bestemd voor AOV

Kosten-vergoeding

Diversen

Totaal vast jaarsalaris

Contanten

Aandelen Van Lanschot Kempen

Vergoeding bestemd voor pensioen

Vergoeding bestemd voor AOV

Kosten-vergoeding

Diversen

Karl Guha

975.000

750.000

225.000

195.000

23.888

5.160

7.000

975.000

750.000

225.000

195.000

23.888

5.160

 

Constant Korthout

625.000

425.000

200.000

131.250

16.188

5.160

7.000

625.000

425.000

200.000

131.250

16.188

5.160

 

Richard Bruens

625.000

425.000

200.000

131.250

16.188

5.160

 

625.000

425.000

200.000

131.250

16.188

5.160

 

Arjan Huisman

625.000

425.000

200.000

131.250

16.188

5.160

 

625.000

425.000

200.000

131.250

16.188

5.160

 

Bezoldiging Raad van Commissarissen

Over 2016 en 2015 zijn de in onderstaande tabel vermelde bedragen aan de leden van de Raad van Commissarissen betaald. Naast onderstaande bedragen hebben de leden van de Raad van Commissarissen een jaarlijkse kostenvergoeding ontvangen van € 2.500,-.

Bezoldiging RvC1 (€)

 

2016

2015

 

Honorarium commissariaat

Honorarium commissies

Totaal

Honorarium commissariaat

Honorarium commissies

Totaal

Willy Duron (voorzitter)2

€ 75.000

€ 32.000

€ 107.000

€ 45.000

€ 17.500

€ 62.500

Jos Streppel

(vicevoorzitter)

€ 60.000

€ 27.000

€ 87.000

€ 50.000

€ 20.500

€ 70.500

Jeanine Helthuis

€ 50.000

€ 14.000

€ 64.000

€ 45.000

€ 10.500

€ 55.500

Bernadette Langius3

€ 50.000

€ 12.000

€ 62.000

€ 30.000

€ 6.667

€ 36.667

Godfried van Lanschot

€ 50.000

€ 10.000

€ 60.000

€ 45.000

€ 13.500

€ 58.500

Tom de Swaan4

€ 7.500

€ 667

€ 8.167

€ 60.000

€ 6.000

€ 66.000

Heleen Kersten5

 

   

€ 18.750

€ 3.125

€ 21.875

1 In de tabel zijn enkele bedragen afgerond op duizendtallen.
2 Op 18 december 2015 heeft Willy Duron de voorzittersfunctie van Tom de Swaan overgenomen. In 2015 is Tom de Swaan beloond als voorzitter van de Raad van Commissarissen en Willy Duron als lid van de Raad van Commissarissen.
3 Bernadette Langius is per 13 mei 2015 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.
4 Tom de Swaan is per 25 februari 2016 teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen.
5 Heleen Kersten is per 13 mei 2015 teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen.