Van Lanschot Kempen maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Van Lanschot Kempen en cookies.

 
NL EN

Beloningsbeleid

Onze mensen en onze kennis zijn ons belangrijkste kapitaal. Wij willen dat onze medewerkers onze klanten een hoog kwaliteits- en serviceniveau bieden. Daarom besteden we veel aandacht aan opleiding en ontwikkeling en bieden we onze medewerkers een competitief arbeidsvoorwaardenpakket.

Besluitvorming

De Raad van Bestuur stelt het beloningsbeleid voor de medewerkers vast. Hij wordt daarbij geadviseerd door de afdelingen Human Resource Management (HRM), Finance, Reporting & Control, Group Risk Management en Compliance. Deze afdelingen en de afdeling Group Audit hebben ook een belangrijke rol bij de opzet, aanpassing, uitvoering en evaluatie van het variabel beloningsbeleid. Deze afdelingen adviseren en rapporteren aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over hun bevindingen.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beloningsbeleid. De Raad van Commissarissen keurt het variabel beloningsbeleid goed, inclusief de algemene beginselen van dit beleid, en houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van het variabel beloningsbeleid. De Raad van Commissarissen is verder verantwoordelijk voor de goedkeuring van de variabele beloningspools, eventuele omvangrijke individuele variabele beloningen en de individuele variabele beloningen die worden voorgesteld voor medewerkers die deel uitmaken van de Identified Staff.

De Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen op het gebied van beloningen voor en verzorgt advies op dit gebied.

Vaste beloning

De vaste beloning van de medewerker weerspiegelt de relevante werkervaring en organisatorische verantwoordelijkheid van de medewerker.

Variabel beloningsbeleid voor medewerkers Van Lanschot Kempen

Van Lanschot Kempen heeft variabel beloningsbeleid voor alle medewerkers van Van Lanschot N.V. (Van Lanschot) en Kempen & Co (Kempen). Uitgangspunt van dat beleid is dat outperformance wordt beloond. Medewerkers die zich onderscheiden op basis van hun prestaties dienen daarvoor te kunnen worden beloond. Iedere medewerker kan op basis van dit uitgangspunt in aanmerking komen voor een variabele beloning.

De Raad van Bestuur en de Executive Board beoordelen op basis van het bedrijfsresultaat of er variabele beloning uitgekeerd zal worden en welk bedrag daarvoor beschikbaar is. Het bedrag dat beschikbaar is voor variabele beloning wordt onder meer gebaseerd op de realisatie van de financiële en niet-financiële prestatiecriteria. De Raad van Bestuur en de Executive Board leggen het voorstel voor de vaststelling van de variabele beloningspool ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor. In het geval dat de Raad van Bestuur en de Executive Board willen afwijken van het variabel beloningsbeleid moeten zij daarvoor goedkeuring van de Raad van Commissarissen krijgen.

Na de vaststelling van het bedrag dat beschikbaar is voor de variabele beloning voor Van Lanschot en Kempen stelt de Raad van Bestuur de verdeling van de variabele beloning over de afdelingen van Van Lanschot vast en de Directie van Kempen stelt de verdeling van de variabele beloning over de afdelingen van Kempen vast.

De gemiddelde variabele beloning van alle medewerkers van Van Lanschot en Kempen die (grotendeels) in Nederland werken bedraagt maximaal 20% van het vaste salaris. In individuele situaties kan op bijzondere gronden een variabele beloning van maximaal 100% van de vaste beloning worden toegekend. Dit is van toepassing op een klein aantal medewerkers.

Toekenning

De toekenning van een variabele beloning aan de individuele medewerkers vindt plaats aan de hand van individuele performance, marktconformiteit en bijzondere factoren. De prestatiecriteria bevatten een mix van financiële (kwantitatieve) en niet-financiële (kwalitatieve) prestatiecriteria (sommige afdelingen hanteren alleen niet-financiële criteria) en worden per medewerker vastgesteld. Een eventuele variabele beloning wordt voor ten minste 50% gebaseerd op niet-financiële criteria. De individuele performance wordt gemeten op basis van de mate waarin de medewerker de doelstellingen die aan het begin van het jaar zijn vastgesteld, heeft gerealiseerd. De hiervoor vastgestelde prestatiecriteria bevatten geen prikkels tot het nemen van onverantwoorde risico’s.

Variabele beloning wordt alleen toegekend indien (i) dat te verenigen is met de financiële toestand van Van Lanschot Kempen, (ii) de prestaties van Van Lanschot Kempen, het relevante bedrijfsonderdeel en de prestaties van de medewerker dat rechtvaardigen, (iii) Van Lanschot Kempen voldoet aan de kapitaalbuffer die geldt op grond van de verordening kapitaalvereisten (CRR) van de EU, de Wft en uitvoeringsregelgeving, (iv) de genomen risico’s zijn hertoetst en er zich geen materiële onverwachte of niet ingecalculeerde risico´s hebben voorgedaan, (v) de medewerker een goede beoordeling heeft gekregen, voldaan heeft aan compliancedoelstellingen, geen disciplinaire maatregel heeft gekregen en geen risico’s heeft genomen die buiten het geaccepteerde risicoprofiel van Van Lanschot Kempen vallen.

Uitbetaling

Tot een bedrag van € 50.000,- bruto kan de betaling van de variabele beloning aan medewerkers volledig in contanten plaatsvinden. Wanneer de variabele beloning dit bedrag overschrijdt, zal van het gedeelte boven € 50.000,- bruto 50% direct en onvoorwaardelijk en 50% uitgesteld en voorwaardelijk worden uitbetaald over een periode van drie jaar na het jaar van toekenning.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om na goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot 100% van de:

  • eerder aan een (ex-)medewerker toegekende voorwaardelijke variabele beloning aan te passen indien uitkering van de variabele beloning naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (malus); en
  • reeds eerder aan een (ex-)medewerker uitgekeerde variabele beloning geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. Dit kan onder meer als de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de doelen of omstandigheden waarvan de variabele beloning afhankelijk was gesteld.

Indien de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van dergelijke onjuiste informatie dan wel in strijd is met het variabele-beloningsbeleid en/of de toepasselijk wet- en regelgeving, zal de Raad van Bestuur gebruik maken van de in dit opzicht ter beschikking staande bevoegdheden.

Langetermijnaandelenplan

Van Lanschot Kempen kan aan bepaalde sleutelmedewerkers binnen Van Lanschot Kempen, inclusief Identified Staff, een variabele beloning toekennen overeenkomstig het Reglement Van Lanschot Lange Termijn aandelen Plan (LTP) 2015. Dit plan staat niet open voor de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Executive Board. Het betreft een bijzondere vorm van variabele beloning, waarbij de totale variabele beloning volledig in certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen (Aandelen Van Lanschot Kempen) wordt toegekend. Het variabel beloningsbeleid is van toepassing op het LTP voor zover daarvan niet wordt afgeweken in het LTP-Reglement. Bij het LTP wordt 60% van de Aandelen Van Lanschot Kempen direct en onvoorwaardelijk toegekend en 40% uitgesteld en voorwaardelijk toegekend over een periode van drie jaar na het jaar van voorwaardelijke toekenning (de Vestingperiode).

Winstdelingsregeling

In 2017 is een winstdelingsregeling voor alle medewerkers in Nederland geïntroduceerd met als doel dat zij ook als aandeelhouder een duidelijke rol in Van Lanschot Kempen spelen. In het kader van die regeling is over het boekjaar 2017 een gelijk aantal aandelen Van Lanschot Kempen aan alle medewerkers toegekend die daar in februari 2018 voor in aanmerking kwamen. Het uitgekeerde aantal aandelen is gekoppeld aan de behaalde winst van Van Lanschot Kempen. Er moet eerst een bepaalde drempel zijn bereikt. Er is een lock-upperiode van twee jaar van kracht. Dezelfde winstdelingsregeling wordt ook in 2018 aangeboden.

Beloningsbeleid voor Identified Staff van Van Lanschot Kempen

Tot Identified Staff worden medewerkers gerekend van wie de werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming materieel beïnvloeden. Voor deze groep medewerkers gelden aanvullende, stringente regels op het gebied van variabele beloning.

Het variabel beloningsbeleid Identified Staff geldt voor alle Identified Staff-medewerkers van Van Lanschot Kempen. De leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Executive Board komen niet in aanmerking voor variabele beloning.

De uitgangspunten voor het variabel beloningsbeleid Identified Staff zijn gelijk aan het variabel beloningsbeleid van Van Lanschot Kempen. De variabele beloning van Identified Staff wordt voor 50% in contanten en voor 50% in aandelen Van Lanschot Kempen toegekend. Voor Identified Staff van Kempen Capital Management NV (KCM) vindt de variabele beloning voor 50% in contanten plaats en voor 50% in een nader te bepalen mix van aandelen Van Lanschot Kempen en deelnemingen in bepaalde fondsen die door KCM worden beheerd. Voor alle Identified Staff geldt dat van beide delen 60% direct en onvoorwaardelijk wordt toegekend en uitgekeerd. 40% van de variabele beloning wordt uitgesteld en voorwaardelijk toegekend. Deze uitgestelde beloning wordt vervolgens over een periode van drie jaar na het jaar van toekenning uitgekeerd, wanneer deze onvoorwaardelijk wordt. Het onvoorwaardelijk worden van de uitgestelde beloning is afhankelijk van de herbeoordeling van enkele vooraf gestelde criteria. Als deze herbeoordeling aanleiding geeft tot de herziening van de uitgestelde beloning wordt de malus toegepast. Op de onvoorwaardelijk geworden aandelen Van Lanschot Kempen is een lock-upperiode van één jaar van toepassing.

Meer informatie over het beloningsbeleid voor Identified Staff treft u aan in 'Remuneratie 2017: pijler III-informatie' (pdf) op de pagina Financiële resultaten

Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, op basis van een voorstel van de Raad van Commissarissen. Met het beleid is beoogd een evenwichtig, duurzaam en marktconform beloningspakket samen te stellen.

De huidige beloning van de leden van de Raad van Bestuur is goedgekeurd en vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering op 31 mei 2018 en geldt vanaf 1 januari 2018.

Bij de vaststelling van de beloning van de Raad van Bestuur is aandacht besteed aan de beloningsverhoudingen binnen de onderneming. De verhouding van het gemiddelde salaris van de medewerkers van Van Lanschot Kempen tot dat van de voorzitter van de Raad van Bestuur is 10,8 (de pay ratio). Hierbij worden de gemiddelde loonkosten berekend als de totale personeelskosten gedeeld door het aantal fte’s dat bij Van Lanschot Kempen werkt. De totale personeelskosten worden nader weergegeven op pagina 192 van de jaarrekening 2017 op de pagina Financiële resultaten.

Van Lanschot Kempen heeft de variabele beloning voor de Raad van Bestuur in 2015 volledig afgeschaft. De Raad van Bestuur ontvangt sinds 2015 alleen een vast salaris. Dat salaris wordt gedeeltelijk betaald in contanten en gedeeltelijk ontvangen in certificaten van aandelen Van Lanschot Kempen (‘’aandelen”). Aan het salaris in aandelen zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • alle leden van de Raad van Bestuur moeten minimaal het in contanten uitgekeerde deel van twee bruto jaarsalarissen in de vorm van aandelen aanhouden;
  • voor het vaste salaris dat in aandelen wordt ontvangen geldt een lock-up periode van vijf jaar.

Hiermee worden de langetermijnbelangen van Van Lanschot Kempen en haar stakeholders nog meer verbonden met de belangen van de bestuurders.

Willis Towers Watson heeft in december 2017 een marktvergelijking uitgevoerd voor de beloning van de leden van de Raad van Bestuur. De referentiegroep die Willis Towers Watson hierbij heeft gebruikt, bestaat uit:

  • Nederlandse banken;
  • West-Europese, onafhankelijke gespecialiseerde wealth managers;
  • Nederlandse beursgenoteerde bedrijven actief buiten de bankensector.

In deze marktvergelijking komt de totale beloning uit op het 29ste percentiel van de referentiegroep; ruim onder de mediaan van de referentiegroep.

Zie voor informatie over de samenstelling van de referentiegroep die is gebruikt voor de marktvergelijking van de beloning van de Raad van Bestuur de tabellen onder aan deze pagina. Deze informatie vormt een integraal onderdeel van de beloningsparagraaf.

Beloning Raad van Bestuur

De tabel hieronder geeft een overzicht van de beloning van de leden van de Raad van Bestuur. Er zijn geen regelingen voor het vervroegd uittreden van een lid van de Raad van Bestuur. De beëindigingsvergoeding bedraagt één vast brutojaarsalaris. Deze beëindigingsvergoeding is in lijn met de huidige wet- en regelgeving. Bestuursleden ontvangen geen variabele beloning. De beloning van de Raad van Bestuur bestaat uit twee componenten:

  • salaris;
  • vergoeding voor pensioen en arbeidsongeschiktheid.

Beloning leden Raad van Bestuur

Soort betaling

Doel/rationale

Vast salaris

Contanten

Reflecteert verantwoordelijkheden, prestaties en marktontwikkeling

Vast salaris

Certificaten van aandelen Van Lanschot Kempen

Realiseren langetermijnstrategie

Vergoeding voor pensioen en arbeidsongeschiktheid

Contanten

Marktconforme vergoeding

Vergoeding voor pensioen en arbeidsongeschiktheid

De leden van de Raad van Bestuur zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenvoorziening en ontvangen daarvoor een vergoeding. De bestuurders ontvangen ook een vergoeding voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Bruto salaris Raad van Bestuur

Voorzitter

Leden

Vast in contanten

€ 772.500

€ 437.750

Vast in certificaten van aandelen Van Lanschot Kempen

€ 387.500

€ 312.250

 

Pensioen en arbeidsongeschiktheid

Voorzitter

Leden

Vergoeding voor pensioen en arbeidsongeschiktheid

€ 378.044

€ 244.425

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen daarnaast een kostenvergoeding. 

Beleid bezoldiging Raad van Commissarissen

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld door de Algemene Vergadering op 31 mei 2018 en geldt vanaf 1 januari 2018. De bezoldiging ziet er als volgt uit:

Bezoldiging

Voorzitter

Vicevoorzitter

Lid

RvC

€ 90.000

€ 70.000

€ 60.000

Audit- en Compliancecommissie

€ 15.000

 

€ 10.000

Risicocommissie

€ 15.000

 

€ 10.000

Remuneratiecommissie

€ 10.000

 

€ 7.000

Selectie- en Benoemingscommissie

€ 10.000

 

€ 6.000

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen daarnaast een kostenvergoeding. 

Beloningen 2017

Variabele beloning medewerkers

Over het jaar 2017 is € 15,9 miljoen aan variabele beloning aan medewerkers (inclusief Identified Staff) van Van Lanschot Kempen toegekend.

Hoogste beloning

In 2017 heeft één persoon in dienst van Van Lanschot Kempen een totale jaarlijkse beloning van meer dan € 1 miljoen ontvangen.

Beloning Raad van Bestuur

In 2017 en 2016 hebben de leden van de Raad van Bestuur de in onderstaande tabel vermelde beloning en overige vergoedingen ontvangen.

Beloning Raad van Bestuur (€)

 2017 1

Totaal vast jaarsalaris

Contanten

Aandelen Van Lanschot Kempen

Vergoeding bestemd voor pensioen

Vergoeding bestemd voor AOV

Kostenvergoeding

Karl Guha

1.004.250

779.250

225.000

200.850

24.605

5.160

Constant Korthout

643.750

443.750

200.000

135.188

16.674

5.160

Richard Bruens

643.750

443.750

200.000

135.188

16.674

5.160

Arjan Huisman

643.750

443.750

200.000

135.188

16.674

5.160

 

 2016

Totaal vast jaarsalaris

Contanten

Aandelen Van Lanschot Kempen

Vergoeding bestemd voor pensioen

Vergoeding bestemd voor AOV

Kostenvergoeding

Karl Guha

975.000

750.000

225.000

195.000

23.888

5.160

Constant Korthout

625.000

425.000

200.000

131.250

16.188

5.160

Richard Bruens

625.000

425.000

200.000

131.250

16.188

5.160

Arjan Huisman

625.000

425.000

200.000

131.250

16.188

5,160

1 De totale vaste beloning is per 1 januari 2017 met 3% verhoogd. In 2017 is die verhoging volledig in contanten betaald. Pensioen- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden berekend als percentage van de totale vaste beloning.

Bezoldiging Raad van Commissarissen

Over 2017 en 2016 zijn de in onderstaande tabel vermelde bedragen aan de leden van de Raad van Commissarissen betaald. Naast onderstaande bedragen hebben de leden van de Raad van Commissarissen een jaarlijkse kostenvergoeding ontvangen van € 2.500,-.

Bezoldiging RvC1 (€)

 

2017

20165

 

Honorarium commissariaat

Honorarium commissies

Totaal

Honorarium commissariaat

Honorarium commissies

Totaal

Willy Duron (voorzitter)

75.000

32.000

107.000

75.000

32.000

107.000

Manfred Schepers (vice-voorzitter)2

40.000

9.000

49.000

-

-

-

Jeanine Helthuis

50.000

14.000

64.000

50.000

14.000

64.000

Bernadette Langius

50.000

12.000

62.000

50.000

12.000

62.000

Godfried van Lanschot

50.000

10.000

60.000

50.000

10.000

60.000

Lex van Overmeire3

45.833

19.417

65.250

-

-

-

Jos Streppel4

25.000

 11.250

 36.250

60.000

27.000

87.000

1 In de tabel zijn enkele bedragen afgerond op duizendtallen.
2 Manfred Schepers is per 18 mei 2017 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.
3 Lex van Overmeire is per 30 januari benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.
4 Jos Streppel is per 18 mei 2017 teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen.
5 Tom de Swaan is per 25 februari 2016 teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. In 2016 ontving hij nog remuneratie van € 8.167.

Samenstelling referentiegroepen

Raad van Bestuur

Bedrijf

Perspective

Bil

Activity perspective

Degroof Petercam

Julius Bär

KBL

Lombard Odier

Vontobel

ABN Amro

Dutch banking perspective

ING Groep

NIBC Bank

Rabobank

Aegon

Corporate perspective

ASML

Boskalis Westminster

DSM

KPN

Vopak

NN Group

Raad van Commissarissen

Bedrijf

   

ABN Amro

Akzo Nobel

NN Group

ING Groep

ASML Holding

Philips

Rabobank

Boskalis Westminster

Randstad Holding

NIBC Bank

DSM

SBM Offshore

Aegon

Heineken

Vopak

Ahold Delhaize

KPN

Wolters Kluwer