Van Lanschot Kempen Logo
 • Home
 • Oplossingen
 • Nieuws & kennis
 • Over ons
Professional Investor
9 maart 2023

Global Impact Pool Kwartaalbrief

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het vierde kwartaal van 2022. De missie van het fonds, het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering, stond zoals altijd centraal gedurende het kwartaal. 

Specifiek levert de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage aan: 

 1. Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
 2. MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
 3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen; 
 4. Klimaatverandering en energietransitie: de beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot. 

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

Impact hoogtepunten Q4

Financieel rendement

De Kempen Global Impact Pool (GIP) behaalde gedurende het vierde kwartaal van 2022 een negatief rendement van -4,4% (FA-shareclass), resulterend in een rendement van 0,7% voor het volledige kalenderjaar. Het gemiddelde jaarlijks rendement over de afgelopen 3 jaar komt hiermee uit op 5,9%. Sinds de oprichting (januari 2018) heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,5% weten te realiseren voor haar participanten.

Het negatieve rendement van de GIP tijdens het vierde kwartaal van 2022 is vooral toe te schrijven aan de tegenvallende prestaties van de Private Equity, Venture Capital & Private Debt componenten van de portefeuille. Daarnaast had ook depreciatie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Euro een negatieve invloed op het rendement, aangezien hierdoor de Euro-waardering van verschillende in Amerikaanse dollars genoteerde beleggingsfondsen in waarde daalde. Het Infrastructuur deel van de portefeuille droeg positief bij aan het rendement, voornamelijk doordat er een tweetal succesvolle exits van onderliggende projecten is gerealiseerd. 


Belangrijkste ontwikkelingen dit kwartaal
De GIP heeft gedurende het vierde kwartaal van 2022 haar missie voortgezet om kapitaal te bundelen en impact te schalen namens haar deelnemers. Het beheerd vermogen steeg naar €178 miljoen eind december 2022. Deze stijging kan worden toegeschreven aan een significante instroom van kapitaal vanuit participanten. Per saldo heeft er gedurende het vierde kwartaal een instroom van €16,3 miljoen plaatsgevonden. Na kwartaaleinde werder additioneel kapitaal opgevraagd bij participanten van de F-aandelenklasse, wat uiteindelijk heeft geleid tot een vergelijkbare instroom (circa €16.0 miljoen). Dit stelt de GIP in staat om, samen met haar investeringspartners¸ kapitaal in te zetten in een markt die veel kansen biedt tegen relatief aantrekkelijke waarderingen.

Het portefeuillebeheerteam van de GIP heeft gedurende het vierde kwartaal haar veelbelovende pipeline verder uitgebreid met nieuwe investeringsmogelijkheden. Het team is momenteel dicht bij het toevoegen van een nieuwe investeringspartner die zich richt op Venture Capital klimaat-investeringen in Europa. Het team is bovendien trots om te vermelden dat het dicht bij het afronden van de eerste co-investeringstransactie voor de GIP is, deze deal richt zich op een bedrijf dat actief is binnen het thema Basisbehoeften en welzijn. Het volgende kwartaalbericht zal meer informatie bevatten over beide ontwikkelingen.

Onderstaand overzicht geeft per impact-thema een korte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille gedurende het kwartaal.


Tijdens het kwartaal werd er geen additioneel kapitaal gealloceerd naar het thema Basisbehoeften en welzijn. Zoals hierboven vermeld verwacht het team echter binnenkort haar blootstelling aan dit thema aanzienlijk te kunnen vergroten door middel van een co-investeringsmogelijkheid. Tijdens het vierde kwartaal van 2022 heeft het investeringsteam van de GIP een aanzienlijke hoeveelheid research besteed aan deze transactie, inclusief een site-visit om de oprichters van het bedrijf te ontmoeten. 

Binnen het thema MKB-ontwikkeling en fatsoenlijk werk hebben onze investeringspartners goede vorderingen gemaakt door nieuwe en vervolginvesteringen te realiseren. Quona Capital, de investeringspartner die zich richt op het financieren van fintech start-ups in opkomende markten, riep het meeste kapitaal af om daarmee meerdere transacties te financieren. Voorbeelden van vervolginvesteringen zijn Destaxa, Castia, Creditas en Klar. De laatste twee investeringen zijn onderdeel van Quona Capital’s Opportunity Fund. Dit fonds richt zich op het investeren in de meest succesvolle en veelbelovende bedrijven uit Quona Capital’s eerdere fondsen. Enkele voorbeelden van nieuwe investeringen voor Quona Capital zijn Turno, Franq, Power en Twinco. Turno is een online platform dat zich richt op de verkoop, financiering en productlevenscyclus van elektrische bedrijfsvoertuigen in India. Het Braziliaanse bedrijf Franq heeft een platform ontwikkeld wat meerdere financiële adviseurs in staat stelt om financiële diensten aan te bieden aan (achtergestelde) eindconsumenten. Power, een bedrijf dat actief is in Sub-Sahara-Afrika, maakt gebruik van geintegreerde financiële oplossingen om financiële diensten (zoals bijv. verzekeringen of leningen) beschikbaar te stellen voor de Afrikaanse beroepsbevolking. Het in Europa gevestigde Twinco heeft een supply-chain product ontwikkeld die specifiek gericht is op het verstrekken van financiering aan kleine en middelgrote bedrijven in opkomende markten. Het stelt deze bedrijven in staat om in te springen op zakelijke kansen en het bedrijf uiteindelijk te kunnen laten groeien. Al deze bedrijven sluiten goed aan bij de impactdoelstelling van de GIP om essentiële en betaalbare financiële diensten te bieden aan achtergestelden in opkomende markten. 

ResponsAbility, één van de investeringspartners van de GIP binnen het thema Circulaire economie, richt zich op het verstrekken van werkkapitaal aan (coöperaties van) kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden. Tijdens het vierde kwartaal van 2022 vond de meeste activiteit plaats in Sub-Sahara Afrika, waar kapitaal is toegewezen aan cacao-organisaties (West-Afrika), een katoen-producent (Uganda) en een nieuwe investeringspartner die zicht richt op de koffieproductie in Uganda. In Centraal- en Latijns-Amerika zijn alle leningen uitgegeven aan koffieproducenten, een teken dat het koffie-seizoen in volle gang is. In India zijn er twee leningen uitgegeven aan financiële instellingen met landbouwportefeuilles.

Met haar investeringen binnen het thema Klimaatverandering en Energietransitie draagt de GIP bij aan de transitie naar meer duurzame energiebronnen. Tijdens het vierde kwartaal van 2022 is er het meeste kapitaal binnen dit thema opgevraagd; vier van de bestaande investment partners hebben kapitaal opgevraagd voor berdrijven en projecten die binnen het Klimaatverandering en Energietransitie thema vallen. Door deze additionele allocatie nam de blootstelling van de GIP aan het thema Klimaatverandering en Energietransitie opnieuw fors toe. 
EIF, de investeringspartner van de GIP die durfkapitaal toezegt aan startende bedrijven die zich richten op klimaatoplossingen, riep in het vierde kwartaal kapitaal af om de investeringen in AMP en T8N te financieren. AMP, een bedrijf dat in de Verenigde Staten is gevestigd, biedt zowel hardware- als softwareoplossingen voor het opladen, ontladen en onderhoud van elektrische voertuigen. The Eight Notch, afgekort als T8N, heeft een softwareoplossing ontwikkeld die pakketzendingen met een gemeenschappelijke bestemming identificeert en samenvoegt. Deze oplossing zorgt voor significant lagere kosten en emissies voor vervoerders als UPS en FedEx. 
Trill Impact, de GIP-investeringspartner voor Private Equity Buy-out in Noord-Europa, heeft kapitaal afgeroepen om haar investering in RakSystems te financieren, dit is een transactie die Trill Impact eerder in het jaar heeft afgerond. RakSystems, een Fins bedrijf, is één van de meest toonaangevende organisaties in Scandinavië op het gebied van duurzame bouwdiensten zoals inspecties, energieanalyses, certificering en renovatieprojecten. 
KGAL, de Duitse investeringspartner waarvan de GIP momenteel twee fondsen in haar portefeuille heeft, investeert in de ontwikkeling van windparken en zonne-energieparken in Europa. KGAL bleef goede vooruitgang boeken met de ontwikkeling van de portefeuillebedrijven en projecten tijdens het kwartaal, wat resulteerde in een aanzienlijke kapitaalbehoefte voor het meest recent gelanceerde fonds (ESPF 5). Het nieuw afgeroepen kapitaal werd onder meer gebruikt voor de financiering van de bouw van zonne-energiecentrales en windparken in Italië. Al deze investeringen zullen binnenkort een aanzienlijke hoeveelheid hernieuwbare energiecapaciteit aan het netwerk toevoegen. 

GIP’s nieuwe investeringspartner binnen dit thema, Impax, heeft een aanzienlijk bedrag aan kapitaal opgevraagd om zowel de reeds bestaande als enkele meer recente investeringen te financieren. De bestaande portefeuille bestaat uit verschillende platformdeals gericht op de ontwikkeling van windmolenparken en zonne-energiecentrales in Duitsland, Polen, Griekenland en Italië. De meest recente platformdeals zijn gericht op de ontwikkeling van zonnecentrales in Italië, Ierland en de VS.

De Impact Case voor dit kwartaal richt zich op de impactmogelijkheden in India, aangezien het investeringsteam van de GIP in december 2022 het land heeft bezocht. Het doel van deze trip was gericht op (1) het ervaren van de lokale impact die portefeuillebedrijven bereiken, (2) het (her)beoordelen van de investeringspartners in haar dagelijkse werkzaamheden, en (3) identificeren van nieuwe investeringsmogelijkheden. 

Download

Disclaimer
Kempen’s Global Impact Pool (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Van Lanschot Kempen Investment Management (VLK IM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management.

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar Van Lanschot Kempen Investment Management geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENt

 • Kantoren
 • Business professionals
 • Executives
 • Medici
 • Ondernemers
 • Wealth management
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS


Investment Management


INVESTMENT BANKING© Van Lanschot Kempen 2023
Veiligheid
Privacy & cookies
Disclaimer
Statement under the UK Modern Slavery Act
Privacy & cookies UK