NL EN

Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015

 • Wealth managementstrategie leidt tot verbetering kwaliteit inkomsten
 • Nettowinst bedraagt € 34 miljoen (H1 2014: € 49,4 miljoen)
 • Client assets stijgen naar € 58,5 miljard (ultimo 2014: € 57,4 miljard)
 • Kapitaalbasis is onverminderd sterk: CET I-ratio[1] bedraagt 14,6%

Van Lanschot presenteert vandaag de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar. Karl Guha, bestuursvoorzitter: “Onze wealth managementstrategie vertaalt zich in de goede ontwikkeling van onze resultaten. De drie kernactiviteiten Private Banking, Asset Management en Merchant Banking dragen ieder positief bij aan de nettowinst. We zijn tevreden over de ontwikkeling van de nettowinst. Het eerste halfjaar van 2014 kende een substantieel verkoopresultaat, terwijl in 2015 de provisies, onze belangrijkste inkomstenbron, met 24% stijgen waardoor de kwaliteit van onze resultaten verbetert. Onze kapitaalpositie is onverminderd sterk met een Common Equity Tier I-ratio[1] van 14,6%.

De door particuliere en institutionele klanten aan ons toevertrouwde middelen stegen naar ruim
€ 58 miljard. Onder meer als vervolg op de introductie van ons nieuwe concept vermogensregie kiezen meer Private Banking-klanten voor vermogensbeheer. Kempen Corporate Finance en Kempen Securities, de activiteiten van Merchant Banking, kenden een zeer sterk halfjaar met een verdubbeling van hun inkomsten. 

We gaan door met de uitvoering van onze wealth managementstrategie. Het tweede halfjaar zijn we goed gestart met de aankondiging van de overname van MN UK door Kempen Capital Management en de verkoop van non-performing vastgoedleningen. We liggen dan ook goed op koers om onze langetermijndoelen te behalen.”

Instroom in vermogensbeheer en stijging provisie-inkomsten bij Private Banking

De door particulieren aan ons toevertrouwde middelen groeiden naar € 29,6 miljard (ultimo 2014:
€ 29 miljard), waarbij een positief beursklimaat en instroom in vermogensbeheer een daling van spaargelden compenseerden. Deze daling van spaargelden volgt op de verlaging van onze spaarrente als uitvloeisel van onze fundingstrategie. Evi van Lanschot, onze online beleggingscoach, ontwikkelde zich positief en breidde haar dienstverlening uit met de introductie van Evi Pensioen. De totale inkomsten van Private Banking stegen naar € 140,8 miljoen (H1 2014: € 132,8 miljoen), waarbij de provisie-inkomsten 18% stegen en de rente-inkomsten vrijwel constant waren (-1%).

De kredietportefeuille van Private Banking, die voor 71% uit hypotheken bestaat, bleef nagenoeg gelijk op € 8,4 miljard (ultimo 2014: € 8,3 miljard). De stijging in nieuw verstrekte hypotheken compenseert grotendeels de huidige trend van vervroegde hypotheekaflossingen. De toevoeging aan de kredietvoorzieningen kwam uit op € 16,1 miljoen (H1 2014: € 4,1 miljoen). Naast voorzieningen op enkele individuele kredieten, volgt deze stijging uit een aanscherping van de criteria voor het nemen van een voorziening.

Ondernemers vormen één van de belangrijkste doelgroepen waarop Private Banking zich richt. In het eerste halfjaar van 2015 is de propositie voor deze doelgroep uitgebreid en voor het voetlicht gebracht in een nieuwe campagne. Met behulp van vermogensregie brengen we de verschillende keuzes, zakelijk en privé, in kaart om klanten te helpen doelen scherp te stellen en de juiste oplossing te vinden.

Asset Management legt basis voor verdere groei in fiduciair management

Dankzij het positieve beursklimaat steeg het totaal beheerd vermogen van Kempen Capital Management naar € 28 miljard (ultimo 2014: € 27,5 miljard). De beleggingsstrategie gericht op bedrijfsobligaties realiseerde instroom van (nieuwe) klanten, mede in vervolg op het verkrijgen van een Gold-rating van Morningstar voor het Kempen (Lux) Euro Credit Fund in november 2014. Een aantal andere strategieën kende uitstroom doordat institutionele klanten kozen voor herschikking van hun portefeuilles in reactie op marktontwikkelingen en -verwachtingen. Door deze wijziging in de samenstelling van het beheerd vermogen lagen de provisie-inkomsten met € 40,6 miljoen in lijn met vorig jaar (H1 2014: € 40,8 miljoen).

Met de begin juli aangekondigde overname van de activiteiten van MN in het Verenigd Koninkrijk legt Kempen Capital Management de basis voor verdere internationale groei in fiduciair management. In het Verenigd Koninkrijk is sprake van een toenemende belangstelling van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, voor fiduciair management. De combinatie van de bestaande expertise en de lokale aanwezigheid in Londen geeft Asset Management een goed uitgangspunt om de mogelijkheden in deze markt te benutten.

Zeer sterk halfjaar voor Merchant Banking

Merchant Banking kende een zeer sterk halfjaar waarin de provisie-inkomsten bijna verdubbelden naar € 40,5 miljoen (H1 2014: € 20,4 miljoen). Kempen Corporate Finance was betrokken bij een groot aantal transacties in de gekozen niches, waaronder een aandelenuitgifte van Deutsche Annington, een aandelenuitgifte en een herfinanciering voor Vesteda, de beursintroductie van Biocartis en het openbaar bod op Grontmij. Naast de goede commissie- en handelsresultaten door verhoogde handelsactiviteit van klanten, kende Kempen Securities wederom groei in de opbrengsten uit structured notes.

Kleinere bijdrage van overige activiteiten aan nettowinst

De opbrengsten uit effecten en deelnemingen daalden naar € 9,3 miljoen in vergelijking met H1 2014 (€ 41,9 miljoen) waarin een substantieel verkoopresultaat werd gerealiseerd. Ook het resultaat uit financiële transacties kende een daling en bedroeg € 19,2 miljoen (H1 2014: € 29,8 miljoen).

Corporate Banking zet voortvarende afbouw voort en ziet verbetering kredietkwaliteit

Sinds haar oprichting in 2013 bouwt Corporate Banking de zakelijke kredietportefeuille van vastgoedfinancieringen en MKB-leningen af. Net als in 2014 loopt deze afbouw voor op schema. De afbouw heeft geleid tot een verdere verlaging van de risicogewogen activa met € 0,4 miljard. Daarnaast hebben we aangekondigd dat we in het tweede halfjaar een portefeuille van non-performing vastgoedleningen ter grootte van ruim € 400 miljoen verkopen aan Cerberus Capital Management. Hiermee komt de totale kredietportefeuille van Corporate Banking uit op € 2,2 miljard (ultimo 2014: € 3,1 miljard) en verbetert het risicoprofiel van de zakelijk kredietportefeuille aanzienlijk.

Als gevolg van de afbouw van de kredietportefeuille dalen de rente-inkomsten naar € 30,8 miljoen (H1 2014: € 35,1 miljoen). De daling wordt beperkt door een verdere verbetering van de rentemarge. De toevoeging aan de kredietvoorziening vanuit Corporate Banking is fors gedaald naar € 13,1 miljoen (H1 2014: € 31,3 miljoen). Enerzijds is voor minder kredieten een voorziening benodigd, terwijl anderzijds de kwaliteit van andere kredieten verbeterde waardoor een deel van de voorziening vrijviel.

Stabiele kostenontwikkeling, op schema voor efficiencydoelstelling

In lijn met onze verwachtingen lagen de kosten met € 193,9 miljoen op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar (H1 2014: € 195,0 miljoen). De vereenvoudiging van producten en processen, het vergroten van de efficiëntie van de IT-infrastructuur en de stroomlijning van back office-activiteiten gaat stapsgewijs door. Deze transformatie veroorzaakt tijdelijk hogere veranderingskosten om uiteindelijk de jaarlijkse kosten te verlagen. In combinatie met de voortzetting van de marketinginspanningen ter verhoging van de inkomsten zal dit naar verwachting leiden tot het realiseren van de beoogde efficiencyratio van 60-65% in 2017.

Kapitaal- en fundingpositie onverminderd sterk

Onze kapitaalpositie is onverminderd sterk met een Common Equity Tier I-ratio[1] van 14,6% (ultimo 2014[2]: 14,6%). De fully loaded Common Equity Tier-I ratio exclusief ingehouden winst steeg verder naar 13,6% (ultimo 2014[3]: 13,4%). Ook de fully loaded leverageratio verbeterde verder naar 5,7% (ultimo 2014: 5,3%). Als onderdeel van onze fundingactiviteiten hebben we in april onze eerste Conditional Pass-Through Covered Bond van € 500 miljoen met een coupon van 0,275% geplaatst. 

HOOFDPUNTEN RESULTATEN H1 2015

 • Nettowinst € 34 miljoen (H1 2014: € 49,4 miljoen)
 • Winst per aandeel € 0,75 (H1 2014: € 1,14)
 • Inkomsten uit operationele activiteiten € 274,1 miljoen (H1 2014: € 294,4 miljoen)
  - Provisie-inkomsten € 141 miljoen (H1 2014: € 113,8 miljoen), recurring provisies[4] vormen 81% van de totale effectenprovisies (H1 2014: 82%)
  - Renteresultaat € 102 miljoen (H1 2014: € 106,6 miljoen); rentemarge van 1,19% is constant gebleven ten opzichte van 2014
 • Bedrijfslasten € 193,9 miljoen (H1 2014: € 195 miljoen)
 • De efficiencyratio[5] is gestegen naar 70,7% (H1 2014: 66,2%)
 • Toevoeging aan kredietvoorziening gedaald naar € 31,9 miljoen (H1 2014: € 35,5 miljoen)

SOLIDE BALANSRATIO’S PER 30 JUNI 2015

 • Sterke kapitaalpositie:
  - Common Equity Tier I-ratio (phase-in, exclusief ingehouden winst) 14,6%
  (ultimo 2014[2]: 14,6%)
  - Common Equity Tier I-ratio (fully loaded, exclusief ingehouden winst) 13,6%
  (ultimo 2014[3]: 13,4%)
 • Leverageratio[6] (fully loaded) 5,7% (ultimo 2014: 5,3%)
 • Goed gediversifieerd fundingprofiel: kredietportefeuille wordt vooral gefund met spaargelden en deposito’s. Fundingratio[7] bedraagt 94,3% (ultimo 2014: 95,3%)

SEGMENTINFORMATIE

De drie kernactiviteiten, Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, genereren 82% van de totale inkomsten (75% in 2014). Het aandeel van Private Banking is 51% van de inkomsten. Asset Management en Merchant Banking genereren respectievelijk 15% en 16% van de inkomsten. Gezamenlijk zijn de drie kernactiviteiten verantwoordelijk voor 98% (H1 2014: 96%) van de provisie-inkomsten en 83% (H1 2014: 80%) van de rente-inkomsten.

Alle kernactiviteiten hebben in H1 2015 een positief nettoresultaat gerealiseerd. Daarnaast heeft ook Corporate Banking een positief resultaat laten zien door een forse daling van de toevoegingen aan de kredietvoorziening.

Noten:
[1]  Common Equity Tier I-ratio phase-in, exclusief ingehouden winst
[2]  Common Equity Tier I-ratio phase-in, inclusief ingehouden winst
[3]  Inclusief ingehouden winst
[4]  Recurring provisies bevatten beheer-, advies- en servicefee
[5]  Efficiencyratio = bedrijfslasten / inkomsten uit operationele activiteiten
[6]  Leverageratio = Basel III Tier I-vermogen / saldo van balanstotaal en een aantal posten buiten de balans
[7]  Fundingratio = de mate waarin de kredietportefeuille wordt gefinancierd door de spaargelden en deposito’s van klanten

Download hier het volledige persbericht (pdf).