NL EN

Van Lanschot: stabiel resultaat in uitdagende markt

  • Onderliggend nettoresultaat [1] stabiel met € 37,7 miljoen (H1 2015: € 37,7 miljoen)
  • Nettowinst bedraagt € 31,5 miljoen (H1 2015: € 37,7 miljoen)
  • Client assets stijgen 5% naar € 66,2 miljard (ultimo 2015: € 63,0 miljard) door netto-instroom en positief koerseffect
  • Verbetering kredietkwaliteit blijkt uit vrijval van kredietvoorzieningen
  • Verdere stijging kapitaalbasis: CET I-ratio [2] bedraagt 17,3% (ultimo 2015: 16,3%)


Van Lanschot presenteert vandaag de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘Door een stijging van onze assets under management is onze positie als onafhankelijke gespecialiseerde wealth manager verder versterkt. De aan ons toevertrouwde middelen zijn gestegen van € 63,0 miljard naar € 66,2 miljard, waarbij onze assets under management een toename kenden van 8% van € 50,3 miljard naar € 54,3 miljard. Deze groei werd met name gerealiseerd door € 2,7 miljard netto-instroom en € 1,6 miljard positief koerseffect bij Asset Management, terwijl bij Private Banking de assets under management marginaal daalden. De aangekondigde overname van de private banking-activiteiten van Staalbankiers zal naar verwachting vanaf begin 2017 maximaal € 1,7 miljard vermogen toevoegen. De kenmerken van deze activiteiten (klantgroepen, klantbediening en beleggingsbeleid) passen uitstekend bij Van Lanschot, waardoor het een goed voorbeeld is van een aanvullende acquisitie die onze positie verder versterkt.

De keuze voor wealth management ligt aan de basis van ons stabiele resultaat in de huidige onzekere en volatiele markten. De nervositeit van de markten maakt dat onze klanten voorzichtig zijn. Daarom doen zij minder transacties, wat leidt tot lagere provisie-inkomsten. We informeren onze klanten frequent over de marktontwikkelingen en onze langetermijn-beleggingsbeslissingen. Hierdoor houden klanten vertrouwen in het gekozen beleid en hun beleggingen.

In lijn met de verminderde activiteit op de Europese kapitaalmarkten zijn de inkomsten bij Merchant Banking, in vergelijking met een uitzonderlijk sterk eerste halfjaar vorig jaar, sterk gedaald. Met onze nichestrategie en internationale klantenbasis blijven wij goed gepositioneerd voor het moment waarop de markten verbeteren.

De verdere afbouw van de zakelijke kredietportefeuille en de verbetering van de financiële positie van onze klanten leiden tot een significante verbetering van onze kredietportefeuille. We realiseren per saldo een vrijval van € 1,7 miljoen in onze kredietvoorzieningen terwijl we vorig jaar in het eerste halfjaar nog per saldo € 31,9 miljoen hebben gedoteerd. De nettowinst bedraagt € 31,5 miljoen en is inclusief een last van € 8 miljoen voor het herstelkader rentederivaten. Onze kapitaalpositie ontwikkelt zich goed en de CET I-ratio bedraagt inmiddels 17,3%.

In april hebben wij onze strategie-update gepresenteerd, waarmee wij de volgende fase zijn ingegaan van onze wealth managementstrategie. Via het aangekondigde IT investeringsprogramma van € 60 miljoen investeren wij tot en met 2019 in omni-channel dienstverlening voor onze Private Banking-klanten en in de verdere transformatie van ons IT-landschap. Zo kunnen we op termijn onze kosten verlagen. Daarnaast zetten we onze gespecialiseerde niche-aanpak in onze kernactiviteiten verder voort. Zo zijn we gestart met de nieuwe niche Financial Institutions & FinTech binnen Merchant Banking.’

Private Banking kent sterke resultaatverbetering en houdt assets under management op peil

Het onderliggend nettoresultaat van Private Banking stijgt van € 4,5 miljoen in H1 2015 naar € 16,8 miljoen in H1 2016. Enerzijds dalen de totale inkomsten naar € 134,8 miljoen (H1 2015: € 140,8 miljoen), met name door lagere transactieprovisies (-42%) omdat klanten minder transacties doen. Anderzijds zien we verbetering met een forse daling van de toevoeging aan de kredietvoorzieningen naar € 2,4 miljoen (H1 2015: € 16,1 miljoen) en lagere kosten.

De assets under management bij Private Banking zijn marginaal gedaald naar € 17,2 miljard (ultimo 2015: € 17,4 miljard) door een licht negatief koerseffect. Het aandeel van vermogensbeheer in de assets under management van Private Banking is stabiel op 52% (ultimo 2015: 52%).

Het totale vermogen dat toevertrouwd is aan Evi van Lanschot bedraagt € 1,4 miljard en is daarmee ondanks de volatiele marktomstandigheden stabiel. Wij gaan door met de ontwikkeling van Evi en spelen daarmee in op de wensen van klanten, ontwikkelingen in de markt en technologie. In juni hebben we Evi4Kids geïntroduceerd, een beleggingsrekening voor minderjarigen. Evi laat de opstartfase, waarbij de nadruk lag op naamsbekendheid, nu achter zich en zet de volgende stap naar meer op conversie gerichte marketing.

In lijn met onze doelstellingen bleef de kredietportefeuille van Private Banking vrijwel constant op € 8,3 miljard. Ook in het eerste halfjaar van 2016 compenseerde nieuwe hypotheekverstrekkingen vrijwel de (vervroegde) aflossingen.

Assets under management stijgen door nieuwe mandaten voor Asset Management

Kempen Capital Management (KCM) realiseerde een netto-instroom van € 2,7 miljard. In combinatie met een positief koerseffect van € 1,6 miljard leidde dit tot een stijging van de assets under management van 13% naar € 37,1 miljard (ultimo 2015: € 32,8 miljard). Naast het mandaat voor het actief beheer van bedrijfsobligaties van circa € 1 miljard van Fonds de Réserve pour les Retraites en het fiduciair mandaat van Univé van ruim € 1 miljard werd de verdere netto-instroom vooral  gerealiseerd bij de beleggingsstrategieën gericht op obligaties.

Het onderliggend nettoresultaat van Asset Management daalt naar € 5,5 miljoen (H1 2015: € 8,9 miljoen). De nieuwe mandaten en de inkomsten uit KCM Londen leiden tot een stijging van de provisie-inkomsten naar € 43,4 miljoen (H1 2015: € 40,6 miljoen), terwijl de verandering in de samenstelling van het beheerd vermogen en margedruk de gemiddelde marge laten dalen. De kosten zijn gestegen naar € 36,0 miljoen (H1 2015: € 28,8 miljoen). Dit vloeit hoofdzakelijk voort uit de transitiekosten en reguliere kosten van KCM Londen (vanaf 1 oktober 2015) en een voorziening van € 2,5 miljoen voor een te hoge valuta-afdekking in enkele klantportefeuilles.

Inkomsten Merchant Banking sterk onder druk door minder activiteit op kapitaalmarkten

Doordat er relatief weinig activiteit was op de onrustige Europese kapitaalmarkten daalden de inkomsten van Merchant Banking (bestaande uit Kempen Securities en Kempen Corporate Finance) fors in vergelijking met het uitzonderlijk sterke eerste halfjaar in 2015. De totale provisie-inkomsten daalden naar € 19,3 miljoen (H1 2015: € 40,5 miljoen) en het onderliggend nettoresultaat naar € 2,1 miljoen (H1 2015: € 15,1 miljoen).

Bijdrage van overige activiteiten neemt verder af

De opbrengsten uit effecten en deelnemingen daalden naar € 8,6 miljoen (H1 2015: € 10,7 miljoen). Het resultaat uit financiële transacties kende een grotere daling naar € 1,4 miljoen in vergelijking met H1 2015 (€ 17,6 miljoen) waarin een hoger resultaat op de beleggingsportefeuille werd gerealiseerd.

Corporate Banking zet afbouw voort en ziet kredietkwaliteit verbeteren

In lijn met de afbouwstrategie is de zakelijke kredietportefeuille van vastgoedfinancieringen en MKB-leningen verder gedaald naar € 1,7 miljard (ultimo 2015: € 2,0 miljard) [3] met risicogewogen activa van € 1,6 miljard (ultimo 2015: € 1,9 miljard).

Het bedrijfsresultaat voor belastingen van Corporate Banking stijgt naar € 6,7 miljoen (H1 2015: € 4,0 miljoen). De afbouw van de kredietportefeuille leidt uiteraard tot een verdere daling van de rente-inkomsten (€ 24,2 miljoen in vergelijking met € 30,8 miljoen H1 2015). De stijging van de kosten van € 15,7 miljoen naar € 18,1 miljoen wordt veroorzaakt door de eenmalige last voor het herstelkader rentederivaten die de daling van de reguliere kosten overtreft. Positief is de verlaging van de toevoeging aan de kredietvoorziening. Deze daalde naar € 1 miljoen (H1 2015: € 13,1 miljoen) en toont de verbetering van de kwaliteit van deze kredietportefeuille. Gecorrigeerd voor de genoemde eenmalige last stijgt het onderliggend nettoresultaat van Corporate Banking naar € 10,3 miljoen (H1 2015: € 2,9 miljoen).

Kosten zijn stabiel, onderliggend wordt structurele kostenbesparing zichtbaar

De kosten zijn stabiel met € 194,8 miljoen (H1 2015: € 193,9 miljoen). Onderliggend is een structurele kostenbesparing zichtbaar van € 8,7 miljoen, met name op het gebied van IT-kosten (zowel bij de lopende kosten als bij de projectkosten). De variabele beloning is € 3,7 miljoen lager dan vorig jaar. De kosten stijgen door hogere toezichtskosten (+ € 6,4 miljoen), als gevolg van de integratie van KCM Londen en de genoemde voorziening (samen + € 6,9 miljoen).

Kapitaalpositie verder versterkt

Door de verdere daling van de risicogewogen activa is de kapitaalpositie wederom verder verbeterd. De Common Equity Tier I-ratio2 bedroeg 17,3% (ultimo 2015: 16,3%). De fully loaded Common Equity Tier-I ratio [4] kende een stijging naar 16,9% (ultimo 2015: 15,4%). Ook de fully loaded leverageratio verbeterde verder naar 6,4% (ultimo 2015: 6,1%).

Gestart met uitvoering Strategy 2020

Vooruitlopend op de introductie van de omni-channel dienstverlening voor Private Banking-klanten hebben wij deze week onze vermogensbeheer-app geïntroduceerd. Met deze app kan de klant op zijn smartphone eenvoudig zijn vermogensbeheerportefeuille inzien, het rendement bekijken en onze visie op beursontwikkelingen volgen. De komende maanden vernieuwen we ook de Online Bankieren-omgeving voor klanten en komt een interactieve app voor beleggingsadvies beschikbaar voor onze klanten.

Als onderdeel van het investeringsprogramma zijn we inmiddels een overeenkomst aangegaan met Stater NV in Amersfoort voor het beheren en administreren van onze hypotheken. Met haar schaalgrootte is Stater een professionele en betrouwbare partner voor Van Lanschot. Alle werkzaamheden die te maken hebben met de administratie van hypotheken worden in de loop van 2017 overgedragen naar Stater.

In lijn met Strategy 2020 heeft KCM haar organisatie versterkt om in te kunnen spelen op de mogelijkheden in de nationale en internationale markt. In de nieuwe structuur is er meer aandacht voor de kansen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankijk.

In aanvulling op de bestaande focus op specifieke industrieën (European Real Estate, Life Sciences & Healthcare en Benelux Corporates) is Merchant Banking een nieuwe, gespecialiseerde niche gestart: Financial Institutions & FinTech (FI & FinTech). Hiervoor zijn zowel binnen Kempen Securities als binnen Kempen Corporate Finance ervaren specialisten aangetrokken.

SEGMENTINFORMATIE

Private Banking, Asset Management en Merchant Banking genereren 83% van de totale inkomsten (82% in H1 2015). Het aandeel van Private Banking is 56% van de totale inkomsten. Asset Management en Merchant Banking genereren respectievelijk 18% en 9% van de totale inkomsten. Gezamenlijk zijn deze drie activiteiten verantwoordelijk voor 98% (H1 2015: 98%) van de provisie-inkomsten en 74% (H1 2015: 81%) van de rente-inkomsten.

De kwaliteit van de inkomsten uit operationele activiteiten is verder verbeterd omdat een steeds groter deel afkomstig is uit rente- en provisie-inkomsten: in H1 2016 95% van de totale inkomsten.
In 2015 was dit 90%.

Noten:

[1] Onderliggend nettoresultaat betreft in H1 2016 het nettoresultaat exclusief de eenmalige last van € 8 miljoen voor herstelkader rentederivaten en de gerealiseerde kosten van het investeringsprogramma Strategy 2020.

[2] H1 2016 phase-in, exclusief ingehouden winst. Ultimo 2015 inclusief ingehouden winst.

[3] In verband met een gewijzigde interpretatie van IFRS-regels wordt met ingang van het tweede kwartaal 2016 geen saldocompensatie (i.e. saldering van rekening-couranttegoeden en -uitzettingen van specifieke klanten) meer toegepast. De vergelijkende cijfers voor kredieten, spaargelden, balanstotaal en gerelateerde cijfers en ratio’s zijn hiervoor aangepast.

[4] H1 2016 exclusief ingehouden winst. Ultimo 2015 inclusief ingehouden winst.


Download hier het volledige persbericht (PDF)