NL EN

Van Lanschot Kempen: solide resultaten en voorstel kapitaalteruggave

  • Nettowinst bedraagt € 39,3 miljoen (H1 2017: € 62,3 miljoen), onderliggend nettoresultaat van
    € 47,2 miljoen (H1 2017: € 69,6 miljoen)
  • Sterke stijging provisie-inkomsten met 13%
  • Client assets stabiel op € 83,7 miljard en AuM stabiel op € 69,1 miljard
  • € 0,3 miljard netto-instroom van AuM bij Private Banking
  • Verdere stijging kapitaalbasis: fully loaded CET1-ratio bedraagt 21,4% (ultimo 2017: 20,3%)
  • Voorstel bijzondere kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel

Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘In het afgelopen halfjaar hebben we verder gebouwd aan de versterking van onze positie als gespecialiseerde wealth manager. Onze resultaten, met sterk stijgende provisie-inkomsten, netto-instroom bij Private Banking en een sterke kapitaalpositie zijn een solide start van het jaar. Echter, onze efficiencyratio stijgt en dit heeft onze volledige aandacht.

We zijn verheugd dat we dankzij onze sterke kapitaalpositie een voorstel tot kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel kunnen doen aan onze aandeelhouders. Wij bedanken onze klanten en aandeelhouders voor hun loyaliteit en het vertrouwen dat zij ons geven.’

De nettowinst van € 39,3 miljoen is lager dan vorig jaar, maar bevat dit halfjaar geen significante verkoopopbrengsten op deelnemingen uit onze participatieportefeuille en beleggingsfondsen. De stijging van provisie-inkomsten met 13% is het resultaat van onze groei in assets under management (AuM) sinds vorig jaar en de sterke resultaten bij Merchant Banking. De groeitrend bij Private Banking zet door, met als resultaat € 0,3 miljard netto-instroom. Merchant Banking laat een 39%-stijging van provisie-inkomsten zien, dankzij een groot aantal succesvolle corporate finance- en kapitaalmarkttransacties.

De volatiliteit op de aandelenmarkten in de eerste maanden van dit jaar zwakte af in het tweede kwartaal. Dit leidde voor het eerste halfjaar per saldo tot positieve koerseffecten van € 0,1 miljard. In combinatie met lichte netto-instroom komen onze AuM uit op € 69,1 miljard (ultimo 2017: € 69,0 miljard). Bij Private Banking stijgen de AuM per saldo met € 0,2 miljard naar € 22,8 miljard. Het beheerd vermogen bij Asset Management daalt met € 0,1 miljard naar € 45,4 miljard met name door uitstroom bij de beleggingsstrategieën. We verwachten groei bij Asset Management dankzij het mandaat van Arcadis Pensioenfonds dat per 1 juli is gestart en diverse andere mandaten in de pijplijn. Evi ziet haar klantaantallen met 20% toenemen en de AuM stijgen naar € 1 miljard.  

Onze CET1-ratio[i] stijgt aanzienlijk van 20,3% naar 21,4% en het rendement op het eigen vermogen bedraagt 8,7%. Onze sterke kapitaalpositie stelt ons in staat om een voorstel tot kapitaalteruggave van
€ 1,50 per aandeel te kunnen doen. Indien dit voorstel wordt goedgekeurd zal ruim € 60 miljoen worden uitgekeerd aan onze aandeelhouders. In totaal is dan ruim € 210 miljoen van onze ambitie om tot en met 2020 ten minste € 250 miljoen uit te keren gerealiseerd.

De kosten liggen op een hoger niveau dan vorig jaar. Dit is het gevolg van de acquisitie van de wealth management-activiteiten van UBS in Nederland, toegenomen personeelslasten en een stijging van de project- en advieskosten in samenhang met de uitvoering van onze strategie. De efficiencyratio komt uit op 81,1%. Deze wordt enerzijds gedreven door de hogere kosten en anderzijds door de impact van de lage rentestand op onze inkomsten. Onze kredietportefeuille wordt geholpen door een positief economisch klimaat en dit heeft geleid tot € 3,5 miljoen netto vrijval van kredietvoorzieningen.

Van Lanschot Private Banking: groeitrend AuM zet door

De afgelopen jaar ingezette organische groeitrend zet door bij Private Banking. Dit is terug te zien in de netto-instroom van € 0,3 miljard. Ook Van Lanschot in België heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Aandelenmarkten lieten herstel zien na een volatiel eerste kwartaal, maar per saldo is bij Private Banking sprake van € 0,1 miljard negatieve koerseffecten. Ondanks deze marktbewegingen zien we dat onze klanten focus houden op de lange termijn. Met name investeren in minder liquide markten en investeren in markten met een duurzaam karakter is wat onze klanten in toenemende mate aanspreekt. Bovendien kunnen we onze klanten steeds beter en persoonlijker advies geven dankzij onze digitale transformatie. Het beheerd vermogen van Private Banking stijgt van € 22,6 miljard naar € 22,8 miljard. De aan ons toevertrouwde middelen stijgen met € 0,4 miljard naar € 31,9 miljard.

In de eerste helft van 2018 is € 10,5 miljoen geïnvesteerd in het strategisch investeringsprogramma, waarmee nu twee derde (€ 39,2 miljoen) van het budget van € 60 miljoen is besteed. De ontwikkeling van het omni-channel Private Banking-model ligt op koers en in het eerste halfjaar zijn diverse resultaten geboekt die de klantbeleving verbeteren. De lancering van de vernieuwde website en online omgeving voor klanten, de uitbreiding van de Beleggingsadvies app met onder meer pushnotificaties en de Login app zijn voorbeelden hiervan. Om op termijn ook de klanten in België dit omni-channel service-model te kunnen bieden wordt de IT-infrastructuur aangesloten op die van Nederland. Daarnaast werken we onder het strategisch investeringsprogramma verder aan de uitbesteding van ons betalingsverkeer naar de Duitse FinTech Fidor. Het streven is om het nieuwe platform voor betalingsverkeer en de betaalapp rond het einde van dit jaar technisch gereed te hebben.   

Onze strategische focus op wealth management sinds 2013 leidt ertoe dat we soms lastige keuzes moeten maken, bijvoorbeeld bij welke producten en proposities we toegevoegde waarde bieden. In dit kader bieden we daarom geen opzichzelfstaande betaal- en spaarrekeningen meer aan. Onze dienstverlening blijft gericht op iedereen met wealth management-behoeften.   

Het onderliggend nettoresultaat van Private Banking daalt licht naar € 19,4 miljoen (H1 2017: € 20,5 miljoen). De provisie-inkomsten stijgen met € 3,6 miljoen naar € 64,6 miljoen door de toename van het beheerd vermogen. Mede door de acquisitie van de wealth management activiteiten van UBS in Nederland hebben we te maken met hogere personeelskosten. De kredietportefeuille van Private Banking kende een toevoeging van € 0,4 miljoen aan kredietvoorzieningen. Het uitstaand volume van de kredietportefeuille is vrijwel constant met € 7,8 miljard (ultimo 2017: € 7,8 miljard) en spaargelden nemen licht toe tot € 8,4 miljard (ultimo 2017 € 8,2 miljard).

Evi van Lanschot: aantal beleggende klanten stijgt met 20% en AuM stijgen naar € 1 miljard

De focus bij Evi ligt op klantgroei en in het eerste halfjaar leidt dit ertoe dat het aantal beleggende klanten bij Evi verder stijgt met 20% naar circa 15.600. Het beheerd vermogen stijgt naar € 1 miljard, met name door € 52 miljoen netto-instroom. Zoals verwacht dalen spaargelden bij Evi met € 42 miljoen naar € 554 miljoen. Het aan Evi toevertrouwde vermogen blijft hierdoor stabiel op € 1,5 miljard. Evi’s provisie-inkomsten stijgen met € 0,1 miljoen tot € 2,1 miljoen (H1 2017: € 2,0 miljoen). Het onderliggend nettoresultaat bedraagt - € 4,2 miljoen (H1 2017: - € 4,4 miljoen).

Kempen Asset Management: lichte daling AuM en nieuwe mandaten in het vooruitzicht

Bij Asset Management is de omvang van fiduciaire mandaten toegenomen, terwijl de beleggingsstrategieën uitstroom zagen als gevolg van herschikking in portefeuilles door diverse klanten. De combinatie van positieve koerseffecten van € 0,2 miljard en een netto-uitstroom van € 0,3 miljard zorgen per saldo voor een daling van de AuM met € 0,1 miljard naar € 45,4 miljard.

De sterke instroom van vorig jaar leidt tot een stijging van de provisie-inkomsten met 12% naar € 50,4 miljoen. Het onderliggend nettoresultaat stijgt hierdoor naar € 6,9 miljoen (H1 2017: € 5,8 miljoen).

Asset Management verwacht in de komende periode verdere groei. Voor de tweede helft van dit jaar en voor 2019 zitten diverse mandaten in de pijplijn. Vanuit de samenwerking met het nederlands pensioenfonds is het eerder aangekondigde fiduciaire mandaat van Arcadis Pensioenfonds (€ 1,1 miljard) per 1 juli van start gegaan, naast de mandaten voor twee andere pensioenregelingen die van start zijn gegaan in de eerste helft van 2018.

De trend naar duurzame beleggingsoplossingen biedt kansen voor verdere groei. Asset Management kan hier goed op inspelen omdat ESG-criteria een integraal aspect zijn van het beleggingsbeleid. Het productaanbod voor klanten is afgelopen halfjaar uitgebreid met de Global Impact Pool en het Private Markets Fund. Deze producten hebben nu een omvang van respectievelijk € 50 miljoen en € 27 miljoen en dit beheerd vermogen is afkomstig van zowel Private Banking-klanten als institutionele klanten. Het Private Markets Fund is samen met Private Banking ontwikkeld en daarmee een mooi voorbeeld van de synergieën binnen Van Lanschot Kempen.

Kempen Merchant Banking: sterk eerste halfjaar door groot aantal transacties

Merchant Banking heeft een sterk halfjaar doorgemaakt. Na meerdere succesvolle transacties in het eerste kwartaal waren onze teams ook in het tweede kwartaal erg actief, zowel binnen als buiten Europa. Zo zijn de kapitaalmarkttransacties van Xior Student Housing (Nederland en België) en Vonovia (Duitsland) begeleid door het Real Estate-team. Het team was ook adviseur van Unibail Rodamco (Frankrijk) tijdens de openbare bieding op Westfield (Verenigde Staten). Het Life Sciences-team was onder meer betrokken bij de kapitaalmarkttransacties van Mithra (België) en van Celyad (België) in de Verenigde Staten. Verder was het Financial Institutions & FinTech-team adviseur bij de financieringstransactie van Unified Post (België).

De impact van de invoering van MiFID II is als gevolg van onze expertise en focus op niches vooralsnog relatief beperkt. De totale provisie-inkomsten van Merchant Banking stijgen naar € 30,9 miljoen (H1 2017: € 22,3 miljoen) en het onderliggend nettoresultaat verdubbelt ruim naar € 8,0 miljoen (H1 2017: € 3,4 miljoen). In juli heeft Kempen Merchant Banking een licentie verkregen om als underwriter op te treden in aandelenemissies op de Amerikaanse beurzen. Dit biedt ons de mogelijkheid om onze zakelijke klanten ook te helpen bij het aantrekken van kapitaal in Amerika, iets wat met name onze life sciences-klanten regelmatig doen.

Overige activiteiten

In vergelijking met de eerste helft van vorig jaar zijn in dit halfjaar geen significante verkoopopbrengsten uit onze private equity-portefeuille gerealiseerd. Hierdoor dalen onze opbrengsten uit effecten en deelnemingen met € 13,0 miljoen naar € 16,6 miljoen. In de tweede helft van dit jaar wordt een deel van ons minderheidsbelang in Ploeger Oxbo verkocht en dit levert naar verwachting circa € 10 miljoen op. Binnen onze private equity-portefeuille bevinden zich ook enkele niet-strategische deelnemingen[ii]. Ons doel is om deze belangen in de loop van de tijd af te bouwen. Zoals eerder aangekondigd onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden om het belang in onze deelneming Medsen (AIO II BV) te verkopen.

Het renteresultaat is in de eerste helft van het jaar verder onder druk komen te staan door de aanhoudende lage rente. Opties om de impact hiervan te beperken worden schaarser. Daarnaast draagt de strategische keuze voor de afbouw van de zakelijke kredietportefeuille bij aan de daling van onze rente-inkomsten naar € 90,0 miljoen (H1 2017: € 103,6 miljoen).

In lijn met onze verwachting is de Corporate Banking-kredietportefeuille verder afgebouwd naar € 0,7 miljard (ultimo 2017: € 0,9 miljard) en dalen de risicogewogen activa van deze portefeuille naar € 0,6 miljard (ultimo 2017: € 0,7 miljard).

Stijging kosten in verband met acquisitie en hogere project- en advieskosten

Ten opzichte van vorig jaar zijn de kosten gestegen van € 194,0 miljoen naar € 209,3 miljoen. Dit is het gevolg van de acquisitie van de wealth management-activiteiten van UBS in Nederland, hogere sociale lasten door een verhoogde bijdrage aan het sectorfonds en hogere kosten voor personeel. Andere belangrijke factoren zijn het aantal grote projecten en een stijging van advieskosten in samenhang met de uitvoering van onze wealth managementstrategie. De stijging van de efficiencyratio naar 81,1% wordt enerzijds gedreven door hogere kosten en anderzijds door lagere inkomsten vanwege de aanhoudende lage rentestand. Voor geheel 2018 verwachten we dat het zwaartepunt van de kosten in de eerste helft van het jaar ligt.  

Sterke kapitaalpositie en voorstel bijzondere kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel

Onze kapitaalbasis is verder versterkt in het afgelopen halfjaar. De CET1-ratio laat een sterke stijging zien van 20,3% naar 21,4%. Dit betekent dat we ruimschoots boven de CET1 SREP-eis van 13,0% blijven. De Total Capital-ratio bedraagt 23,3% (ultimo 2017: 22,1%).

Door onze sterke kapitaalpositie zijn wij in staat een bijzondere kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel (in totaal ruim € 60 miljoen) voor te stellen aan onze aandeelhouders. Het is onze ambitie om ten minste € 250 miljoen aan aandeelhouders uit te keren in de periode tot en met 2020. Indien het voorstel tot kapitaalteruggave wordt goedgekeurd is in totaal € 210 miljoen uitgekeerd.

De kapitaalteruggave wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waardoor deze teruggave is vrijgesteld van Nederlandse dividendbelasting. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd en onze doelstelling voor de CET1-ratio blijft 15 – 17%. Het voorstel tot kapitaalteruggave zal op de Buitengewone Algemene Vergadering op 5 oktober 2018 ter stemming worden gebracht. De oproeping, inclusief de agenda met de toelichting, wordt op 24 augustus op de website gepubliceerd.

Van Lanschot Kempen: solide resultaten en voorstel kapitaalteruggave (pdf)

FINANCIEEL VERSLAG / PRESENTATIE / WEBCAST
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen NV kunt u lezen in het financieel verslag en de presentatie over de halfjaarcijfers 2018. Op 22 augustus om 09:00 uur lichten we onze halfjaarcijfers 2018 voor analisten toe in een conference call. Deze conference call kan live worden gevolgd en kan ook op een later moment worden teruggeluisterd. Ga naar Financiële resultaten 2018.

 

[i] Fully loaded, exclusief ingehouden winst.

[ii] Het resultaat van de niet-strategische deelnemingen wordt in onze winst-en-verliesrekening verantwoord op de regel Bedrijfsresultaat voor belasting niet-strategische deelnemingen.