NL EN

Van Lanschot: Nettowinst 2007 stijgt met 16,7%

  • De bank doorstaat de liquiditeits- en kredietcrisis uitstekend
  • Sterke groei van cliënten en toevertrouwde middelen zet door
  • Stijging inkomsten uit operationele activiteiten van 28,6% tot  648,0 miljoen, met name dankzij flink hogere provisieopbrengsten
  • Toename nettowinst met 16,7% tot  215,4 miljoen
  • Winst per aandeel bedraagt  5,94, een stijging van 8,4%
  • Dividendvoorstel 3,00 per aandeel, een verhoging met 9,1%
 
Floris Deckers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV: "Ook in een uitdagend jaar als 2007 sloeg de private banking-strategie van Van Lanschot goed aan. De bank wist haar nettowinst verder te verhogen. Dit is mede te danken aan de acquisitie van Kempen & Co, dat een succesvol jaar achter de rug heeft. De private banking-strategie en het bijbehorende risicobeleid betekenen dat Van Lanschot de liquiditeits- en kredietcrisis zonder problemen doorstaat. De bank richt zich op klanten, niet op het voor eigen rekening beleggen in complexe financiële constructies."
 
KERNCIJFERS

 
* De cijfers voor 2006 zijn aangepast voor de resultaten van Van Lanschot Assurantiën, die opgenomen zijn onder "Niet doorlopende activiteiten".
 
ONTWIKKELINGEN IN 2007
 
De beleggings- en handelsportefeuilles van Van Lanschot bevatten geen posities in de subprime sector of posities in fondsen die beleggen in de subprime sector. Hierdoor heeft de bank zelf geen directe effecten ondervonden van de liquiditeits- en kredietcrisis die sinds de tweede helft van 2007 voor veel onrust op de financiële markten zorgt. Van Lanschot heeft altijd bewust gekozen voor een laag risicoprofiel omdat dit past bij haar positionering als private bank. Dankzij haar focus op het aantrekken van toevertrouwde middelen van haar cliënten kent de bank een zeer solide liquiditeitspositie. De kredietportefeuille van Van Lanschot zelf bevat geen kredieten die door de kredietcrisis worden geraakt. De bank verstrekt nagenoeg uitsluitend leningen aan Nederlandse ondernemingen en aan Nederlandse en Belgische vermogende particulieren. De bijlage bevat een overzicht van de beleggingen en kredietverlening van de bank.
 
Van Lanschot bouwt verder aan haar private banking-strategie
Van Lanschot heeft haar private banking-strategie in 2007 verder vormgegeven. In de markt voor vermogende particulieren wordt de focus steeds meer op vermogensbeheer en -advies ten behoeve van de hogere segmenten gelegd. Zo worden cliënten met meer dan  1 miljoen vrij belegbaar vermogen bediend door specialistische teams die zorgdragen voor maatwerkoplossingen. De private banking- en vermogensbeheeractiviteiten van Van Lanschot vertegenwoordigden in 2007 54% van het bedrijfsresultaat voor belastingen, tegenover 46% in 2006. De business banking-activiteiten van de bank blijven sterk gericht op familiebedrijven en hun directeuren-grootaandeelhouders.
 
Eind 2006 heeft Van Lanschot zich als onderdeel van haar private banking-strategie bewust nog meer gericht op het aantrekken van spaargelden. De bank wist daarbij te profiteren van een stevige groei van het aantal relaties onder invloed van de overnamestrijd die zich in 2007 afspeelde binnen de Nederlandse financiële sector. Samen resulteerde dit in een flinke aanwas van spaargelden en deposito's van particuliere cliënten. Deze stegen in 2007 met 77,5% van  4,0 miljard naar  7,1 miljard. Mede hierdoor is de funding ratio (de mate waarin de totale kredietverlening van de bank wordt gefinancierd door de toevertrouwde middelen van cliënten) gestegen van 77,4% ultimo 2006 tot 91,2% ultimo 2007.
 
In 2007 nam het aantal particuliere cliënten toe met 7,2% en het aantal business banking-relaties met 8,0%. Extern onderzoek in 2007 heeft bevestigd dat de klanttevredenheid van onze cliënten duidelijk boven het marktgemiddelde ligt.
 
Nettowinst ( miljoen) en Winst per aandeel ()
Zie PDF.
 
Kempen & Co
De overname van Kempen & Co begin 2007 heeft het profiel van Van Lanschot als toonaangevende private bank versterkt. De expertise van Kempen & Co maakt de accentverlegging naar de hogere segmenten van de markt gemakkelijker. Onze cliënten profiteren nu van een nog breder palet aan gespecialiseerde en innovatieve producten en diensten, met name op het gebied van vermogensbeheer. Kempen heeft in 2007 een aantal nieuwe specialistische fondsen geïntroduceerd, waaronder het Kempen Property Hedge Fund, Orange Global High Dividend Fund en Orange European Participations.
 
Kempen Capital Management profileert zich steeds meer als een vermogensbeheerder voor Nederlandse institutionele partijen. In 2007 zijn fiduciair managementcontracten afgesloten met onder andere ZLM Verzekeringen en Stichting Pensioenfonds Randstad. Daarnaast heeft De Goudse, als onderdeel van het samenwerkingscontract met Van Lanschot, per 1 januari 2008 een beleggingsportefeuille van  350 miljoen in beheer gegeven bij Kempen Capital Management en zal Kempen Capital Management strategisch advies geven over een portefeuille van circa  1,5 miljard.
 
Van Lanschot Chabot
In het kader van de strategie is per 30 november 2007 een 51%-belang in Van Lanschot Assurantiën verkocht aan De Goudse. Op deze transactie heeft Van Lanschot een boekwinst van  20,8 miljoen gemaakt. De activiteiten van Van Lanschot Assurantiën worden voorgezet onder de naam Van Lanschot Chabot. Onder de 20-jarige exclusieve distributieovereenkomst met Van Lanschot Chabot zal Van Lanschot verzekeringsproducten blijven aanbieden aan haar cliënten als onderdeel van een compleet pakket van diensten.
 
Investeren in nog betere dienstverlening
Van Lanschot blijft investeren in haar dienstverlening. Het opleiden van medewerkers is hierbij cruciaal. Met de overname van Kempen & Co per 2 januari 2007 enerzijds en het overstappen van de medewerkers van Assurantiën naar Van Lanschot Chabot anderzijds, steeg het aantal medewerkers per saldo van 2.370 ultimo 2006 naar 2.461 ultimo 2007. Om de groei in private banking verder te stimuleren, voert de bank een intensieve campagne om nieuwe hooggekwalificeerde relatiemanagers aan te trekken.
 
Goede voortgang is geboekt bij het aanpassen van de systemen om cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn. De vernieuwing van de automatiseringsomgeving van de bank kende in 2007 drie belangrijke mijlpalen. In het najaar werd het Customer Relationship Managementsysteem bij alle kantoren met succes geïmplementeerd. Voorts ging de nieuwe online bankieren toepassing live, die ervoor zorgt dat onze cliënten hun bankzaken nog efficiënter kunnen verrichten. Daarnaast zijn nieuwe managementinformatiesystemen in gebruik genomen, waardoor de bank ruim op tijd klaar was om te voldoen aan de nieuwe rapportage-eisen in het kader van Basel II. In 2007 is een bedrag van  4,6 miljoen voor het automatiseringsproject ten laste van het resultaat gebracht. Tot op heden is in totaal een bedrag van  52,1 miljoen geactiveerd.
 
Het jaar 2008 staat voor wat betreft het automatiseringsproject in het teken van het testen van het nieuwe core banking-systeem en de voorbereidingen op de implementatie van dit systeem in 2009. Besloten is het nieuwe core banking-systeem in één keer te implementeren. Hiermee wordt een complexe tussensituatie vermeden waarin oude en nieuwe systemen tijdelijk op elkaar zouden moeten worden aangesloten. De vernieuwing van de automatiseringsomgeving vergt veel externe expertise. De bank acht het noodzakelijk te allen tijde te kunnen beschikken over de benodigde deskundigheid. Zij heeft besloten deze niet zelf te gaan opbouwen, maar een belangrijk deel van de automatiseringsactiviteiten te gaan uitbesteden.
 
VOORUITZICHTEN 2008
 
De bank zal haar private banking-strategie in 2008 met kracht voortzetten. Met name door de recente consolidatieslag in de Nederlandse financiële sector is de bancaire markt sterk in beweging. Daarom verwacht Van Lanschot dat de instroom van nieuwe cliënten zich in 2008 zal voortzetten. De bank zal zich net als in 2007 actief blijven richten op het aantrekken en binden van ervaren private bankers en op het investeren in mensen en systemen.
 
Van Lanschot zal haar activiteiten zo veel mogelijk blijven financieren door middel van de toevertrouwde middelen van haar cliënten. In dit kader streeft Van Lanschot ernaar om haar funding ratio in 2008 nog verder te verhogen. Vanwege haar ruime liquiditeitspositie heeft de bank besloten om  600 miljoen aan Floating Rate Notes vervroegd af te lossen in maart 2008, zoals aangekondigd op 12 februari 2008. Daarnaast zullen de  400 miljoen aan Floating Rate Notes die op 13 mei 2008 vervallen niet worden geherfinancierd.
 
De financiële markten zullen naar verwachting voorlopig de effecten van de liquiditeits- en kredietcrisis blijven ondervinden. Deze onrust zal tot druk op de provisie-inkomsten leiden. De rentemarges zullen zich wat herstellen, maar de doorwerking hiervan op het resultaat zal pas met enige vertraging merkbaar zijn.
 
RESULTAAT 2007
 
De nettowinst over 2007 bedroeg  215,4 miljoen, een stijging van 16,7% ten opzichte van 2006 ( 184,5 miljoen). De winst per aandeel kwam uit op  5,94, een stijging ten opzichte van 2006 ( 5,48) met 8,4%. In het kader van de acquisitie van Kempen & Co zijn 2,4 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven. Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen is hierdoor met 7,9% gestegen.
 
Vanaf 2 januari 2007 is Kempen & Co een 100%-dochter geworden van Van Lanschot. Om een goede vergelijking te maken tussen de perioden zijn in onderstaande tabel de resultaten van Van Lanschot over 2006 pro forma opgenomen inclusief het resultaat van Kempen & Co. Op pro forma basis liet de nettowinst over 2007 een daling zien van 2,4% van 220,8 miljoen naar  215,4 miljoen. Dit werd veroorzaakt door enkele bijzondere posten: de vrijval in 2006 van een voorziening ziektekostenpremies ( 19,5 miljoen bate) en de afschrijving in 2007 op de immateriële activa van Kempen & Co ( 13,6 miljoen last). Onder de immateriële activa zijn onder meer begrepen de merknaam Kempen & Co en het klantenbestand.
 
Daarnaast zijn de cijfers aangepast voor Van Lanschot Assurantiën, vanwege de verkoop van een 51%-belang in 2007. De nettowinst van Van Lanschot Assurantiën is apart opgenomen onder 'niet doorlopende activiteiten'. Voor 2007 betreft dit de nettowinst tot en met 30 november, het moment van de verkoop van Van Lanschot Assurantiën. Vanaf 1 december 2007 wordt 49% van de nettowinst van Van Lanschot Chabot opgenomen onder opbrengsten uit effecten en deelnemingen. Ook het verkoopresultaat van  20,8 miljoen is opgenomen onder de post 'niet doorlopende activiteiten'.

 
Voor de vergelijkbaarheid van de resultaten wordt in deze paragraaf gerefereerd aan de hiervoor opgenomen pro forma cijfers 2006.
 
De inkomsten uit operationele activiteiten lieten een stijging zien met  31,9 miljoen (5,2%) van  616,1 miljoen in 2006 naar  648,0 miljoen in 2007.
 
De provisieresultaten stegen met 14,2% van  258,7 miljoen in 2006 naar  295,4 miljoen in 2007. Vooral de groei in de effectenprovisies droeg hieraan bij onder invloed van de positieve ontwikkelingen op de effectenbeurzen in het eerste halfjaar en dankzij de performance fees die zijn behaald door een uitzonderlijk goede performance van enkele huisfondsen ten opzichte van de in de prospectus gedefinieerde benchmark. Met name in het vierde kwartaal leidde de verslechtering van het sentiment op de aandelenbeurzen als gevolg van de kredietcrisis tot minder effectentransacties door beleggers. Ook had de daling van de aandelenkoersen een drukkend effect op de bestands- en beheerprovisies. Per saldo stegen de effectenprovisies echter fors, met 17,7% van  211,6 miljoen naar  249,0 miljoen. De andere provisies (betalingsverkeerprovisies en overige provisies) bleven op een nagenoeg gelijk niveau van circa  46,4 miljoen.
 
Het interestresultaat is met 4,5% toegenomen van  264,3 miljoen tot  276,3 miljoen. De positieve ontwikkeling van de onderliggende volumes werd gedrukt door een daling van de rentemarge van 1,42% ultimo 2006 naar 1,37% ultimo 2007. In het tweede halfjaar heeft de rentemarge zich overigens enigszins hersteld, met name dankzij de aantrekkelijke marges die konden worden behaald op interbancaire uitzettingen als gevolg van de liquiditeits- en kredietcrisis. De ontvangen boeterente wegens vervroegde aflossingen van leningen was in 2007  4,6 miljoen lager dan in 2006 en kwam uit op  5,0 miljoen. Dit was het gevolg van het verder stijgen van de rente. De amortisatie agio (uitvloeisel van de acquisitie van CenE Bankiers) bedroeg in 2007  4,5 miljoen en zal in 2008 vrijwel geheel zijn verdwenen.
 
De spaargelden en deposito's van particulieren stegen met  3,1 miljard (77,5%) tot  7,1 miljard. Dit is te danken aan de sterke stijging van het aantal doelgroeprelaties en een toename van de toevertrouwde middelen per cliënt. De oorzaak hiervan was de consolidatieslag in het Nederlandse bankwezen en doordat cliënten meer liquide middelen aanhouden. Leningen (inclusief hypothecaire leningen) verstrekt aan particuliere relaties stegen met  0,6 miljard tot  9,6 miljard. In het zakelijk segment namen de deposito's af met  0,4 miljard (-/-18,2%) tot  1,8 miljard en groeide het volume aan zakelijke leningen met  0,6 miljard tot  4,6 miljard.
 
De post opbrengsten uit effecten en deelnemingen daalde ten opzichte van 2006 met 39,4% van  45,4 miljoen naar  27,5 miljoen. Hierin is  19,0 miljoen opgenomen als verkoopresultaat uit voor verkoop beschikbare beleggingen (2006:  35,6 miljoen),  11,2 miljoen aan dividenduitkeringen (2006:  15,2 miljoen) en een negatief herwaarderingsresultaat van -/-  2,7 miljoen (2006: -/-  5,4 miljoen). Onder de opbrengsten uit effecten en deelnemingen is voor Van Lanschot Chabot  0,2 miljoen opgenomen. Dit betrof 49% van het nettoresultaat over december 2007.
 
Het resultaat uit financiële transacties is toegenomen met 2,3% van  47,7 miljoen in 2006 naar  48,8 miljoen in 2007. Deze post omvat de (al dan niet gerealiseerde) waardemutaties op de handelsportefeuille, de valutakoersverschillen en (on)gerealiseerde resultaten derivaten. Het resultaat uit financiële transacties is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de rente, de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen en de koersontwikkeling van vreemde valuta's.
 
De bedrijfslasten namen in 2007 met 18,5% toe ten opzichte van 2006, van  350,1 miljoen naar  414,7 miljoen. De bijzondere posten buiten beschouwing gelaten, stegen de bedrijfslasten met 8,5% van  369,6 miljoen naar  401,1 miljoen. De bijzondere posten zijn de vrijval voorziening ziektekostenpremie van  19,5 miljoen in 2006 en de afschrijvingen op immateriële activa van  13,6 miljoen, samenhangend met de overname van Kempen & Co, in 2007.
 
De personeelskosten stegen met 18,1% van  210,4 miljoen naar  248,5 miljoen. Zonder de vrijval van de voorziening ziektekostenpremies in 2006, stegen de personeelskosten met 8,1%. Deze stijging van de personeelskosten werd veroorzaakt door de reguliere loonstijgingen en winstgerelateerde bonussen. Daarnaast blijft Van Lanschot nadrukkelijk investeren in de kwaliteit van medewerkers door middel van opleidingen en trainingen. De opleidingskosten bedroegen in 2007 3,5% van de loonkosten (2006: 2,8%).
 
De andere beheerskosten stegen met 8,7% van  119,4 miljoen naar  129,8 miljoen. Deze toename was grotendeels toe te rekenen aan een stijging van de automatiseringskosten in verband met de inhuur van externen. In het kader van het automatiseringsproject is in 2007  4,6 miljoen ten laste van het resultaat gebracht. Hiervan heeft  1,6 miljoen betrekking op afschrijvingen op in gebruik genomen modules. Tot en met 2007 is een bedrag geactiveerd van  52,1 miljoen.
 
De afschrijvingen namen met 79,3% sterk toe van  20,3 miljoen naar  36,4 miljoen. Deze stijging werd grotendeels veroorzaakt door de afschrijving op immateriële activa als gevolg van de overname van Kempen & Co: in 2007 was dat een bedrag van  13,6 miljoen. Voor 2008 bedraagt de afschrijving op deze immateriële activa  10,9 miljoen.
 
De post bijzondere waardeverminderingen bedroeg per saldo  0,1 miljoen. In 2006 bedroeg deze post  2,9 miljoen. Van Lanschot voert al vele jaren een conservatief risicobeleid dat tot een zeer gezonde kredietportefeuille heeft geleid. De afboekingen in 2007 bedroegen  17,0 miljoen (13 basispunten van de naar risico gewogen activa). Het percentage van de non-performing loans gedekt door de voorziening voor bijzondere waardeverminderingen was 138,6% (ultimo 2006: 138,3%).
 
De belastingen over het bedrijfsresultaat van 2007 bedroegen  43,8 miljoen. Dit komt overeen met een belastingdruk van 17,5%. Het jaar 2006 kende een belastingdruk van 17,7%.
 
De efficiencyratio, de verhouding tussen bedrijfslasten en inkomsten uit operationele activiteiten, nam toe tot 64,0% (2006: 56,8%). Dit is inclusief de afschrijving op immateriële activa samenhangend met de overname van Kempen & Co. Als deze buiten beschouwing wordt gelaten, kwam de efficiencyratio uit op 61,9%.
 
Onder niet doorlopende activiteiten is de nettowinst tot en met 30 november 2007 van Van Lanschot Assurantiën opgenomen. De nettowinst van Van Lanschot Assurantiën is ten opzichte van 2006 gedaald met 20,0% van  6,5 miljoen naar  5,2 miljoen. Deze afname was in zijn geheel toe te schrijven aan lagere provisiebaten. De provisiebaten in 2006 werden gestuwd door incidentele baten uit voorgaande jaren onder invloed van nieuwe regels voor het verantwoorden van provisies door intermediairs. Daarnaast is onder de post niet doorlopende activiteiten het verkoopresultaat op Van Lanschot Assurantiën opgenomen van  20,8 miljoen.

DIVIDEND 
 
Het jaarlijks uit te keren dividend wordt bepaald aan de hand van het bedrag beschikbaar voor aandeelhouders. Dit bedrag is de nettowinst voor het hele jaar, gecorrigeerd voor de rente op perpetuele leningen en de zogenoemde amortisatie agio. Het beleid van Van Lanschot is om tussen 40% en 50% van het bedrag beschikbaar voor aandeelhouders uit te keren.
 
De winst per aandeel over 2007 kwam uit op  5,94 en was 8,4% hoger dan over 2006 ( 5,48). Het gemiddelde aantal uitstaande gewone aandelen is ten opzichte van 2006 gestegen met 7,9% door de uitgifte van nieuwe aandelen ter financiering van de aankoop van Kempen & Co.

 
De winst per aandeel beschikbaar voor aandeelhouders komt uit op  6,04 tegen  5,68 in 2006. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividend over 2007 van  3,00 per aandeel worden voorgesteld. Dit is een pay-out ratio van 49,7% met betrekking tot de winst per aandeel beschikbaar voor aandeelhouders. Het dividend zal in de vorm van contanten beschikbaar worden gesteld.

BALANS 

 
Het balanstotaal kwam per 31 december 2007 uit op  21,7 miljard, tegen  18,7 miljard per 31 december 2006. Deze toename werd gerealiseerd door de overname van Kempen & Co welke deels door een aandelenemissie is gefinancierd, alsook door een flinke groei in de verplichtingen aan de private en publieke sector. Deze laatste namen fors toe (+ 27,9%) door de focus op het aantrekken van gelden bij onze doelgroeprelaties. De totale kredietverlening is gestegen met 8,5% van  14,7 miljard naar  16,0 miljard. De funding ratio van de bank - de verhouding tussen de verplichtingen aan de publieke en private sector en de kredieten en vorderingen private en publieke sector - bedroeg ultimo december 2007 91,2%. Ultimo december 2006 was deze ratio nog 77,4%.
 
Het eigen vermogen is toegenomen van  1,4 miljard per 31 december 2006 naar  1,7 miljard per 31 december 2007. Deze toename was toe te schrijven aan de ingehouden winst en de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van de overname van Kempen & Co. Voor het verloop van het eigen vermogen zie de bijlage.
 
Het rendement op het gemiddeld eigen vermogen is in 2007 gedaald van 17,4% naar 16,9%. Deze daling was het gevolg van de uitgifte van aandelen om de overname van Kempen & Co te financieren. Hierdoor is het eigen vermogen relatief harder gestegen dan de nettowinst, wat een drukkend effect had op het rendement op het gemiddeld eigen vermogen.
 
De BIS-ratio is gedaald van 13,7% naar 12,0% en ligt onder de doelstelling van 12,5%. De daling werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de naar risico gewogen activa ten opzichte van een nagenoeg gelijkblijvend toetsingsvermogen. Het vermogen is in de verslagperiode toegenomen door de kapitaalsuitbreiding samenhangend met de acquisitie van Kempen & Co, herwaarderingen en het resultaat van het lopende boekjaar. Voor de solvabiliteitsberekening wordt de betaalde goodwill (een bedrag van  169,7 miljoen) in aftrek gebracht, alsmede de geactiveerde immateriële activa uit hoofde van de acquisitie. Hierdoor is het toetsingsvermogen vrijwel gelijk gebleven. De naar risico gewogen activa zijn toegenomen met  1,9 miljard tot  13,6 miljard.
 
ASSETS UNDER MANAGEMENT
 
Het samengaan van de vermogensbeheerafdelingen van Van Lanschot en Kempen & Co is aanleiding geweest om het begrip beheerd en bewaard vermogen om te vormen naar 'Assets under management', dat een beter beeld geeft. Onder assets under management wordt verstaan het vermogen van onze relaties dat is ondergebracht bij Van Lanschot. Het deel daarvan dat wordt beheerd is opgenomen onder assets under discretionary management. Voorheen gebruikte de bank hiervoor het begrip beheerd vermogen; assets under discretionary management omvatten tevens het bedrag aan Index Garantie Contracten.

De assets under management zijn in 2007 afgenomen met  1,8 miljard (-6,0%) van  29,9 miljard (pro forma) tot  28,1 miljard.
 
Assets under discretionary management zijn in 2007 afgenomen met  0,7 miljard van  15,4 miljard naar  14,7 miljard. In 2007 bedroeg de netto instroom in assets under discretionary management  0,2 miljard. Deze instroom werd meer dan tenietgedaan door een waardedaling van  0,9 miljard als gevolg van de negatieve ontwikkeling op de beurzen en in de onroerend goed sector.
 
De assets under discretionary management voor particulieren lieten een stijging zien van  0,6 miljard van  5,7 miljard tot  6,3 miljard (+10,5%). Deze stijging bestaat uit een instroom van  0,5 miljard en een waardestijging van  0,1 miljard. De instroom werd grotendeels veroorzaakt door verdere groei in het Manager of Funds concept en de Index Garantie Contracten en door de introductie van het concept Private Assets Management. De assets under discretionary management voor instituten namen af met  0,9 miljard van  4,9 miljard tot  4,0 miljard. Deze afname kwam door een netto outflow van  0,1 miljard en een negatief beurseffect van  0,8 miljard. Deze waardedaling is het gevolg van de negatieve ontwikkelingen in de onroerend goed sector. De assets under discretionary management van de huisfondsen namen af met  0,4 miljard van  4,8 miljard naar  4,4 miljard door een netto outflow van  0,1 miljard als gevolg van de beëindiging van een aantal huisfondsen en een daling van  0,3 miljard door de negatieve markten.
 
De assets under non-discretionary management namen af met 7,6% van  14,5 miljard ultimo 2006 tot  13,4 miljard ultimo 2007. Enerzijds is een deel omgezet naar assets under discretionary management. Anderzijds zijn relaties een groter deel van hun vermogen gaan aanhouden in de vorm van liquide middelen, met name depositotegoeden.
 
SECURITISATIE
 
In juni 2007 heeft Van Lanschot een portefeuille van  1,5 miljard aan woninghypotheken gesecuritiseerd onder de naam Citadel 2007-I. De door Citadel 2007-I uitgegeven obligaties zijn gekocht door Van Lanschot en kunnen gebruikt worden als onderpand bij de ECB en Euroclear. Deze transactie heeft geen effect op de BIS ratio's, maar verruimt de potentiële liquiditeitspositie van de bank.
 
ONTWIKKELING PER SEGMENT
 
De verdeling van het resultaat over de segmenten is sinds 2007 aangepast naar aanleiding van de acquisitie van Kempen & Co. De nieuwe indeling kent de volgende segmenten: Private Banking, Assetmanagement, Business Banking, Corporate Finance en Securities en Overige activiteiten. In het segment Overige activiteiten zijn de opbrengsten en kosten opgenomen die niet aan een ander segment zijn toe te rekenen. Voor de opbrengsten betreft dit inkomsten uit rente-, markt- en liquiditeitsrisicomanagement.
Het segment CenE Bankiers (Gezondheidszorg) is ondergebracht bij het segment Business Banking. Assurantiën is als segment niet meer apart zichtbaar vanwege de verkoop van een meerderheidsbelang aan De Goudse NV.
 
Bedrijfsresultaat voor belastingen per segment
Zie PDF.
 
Om een goede vergelijking te maken tussen de perioden is in de toelichting op de ontwikkelingen per segment het resultaat van het jaar 2006 pro forma opgenomen inclusief het resultaat van Kempen & Co.
 
In het jaar 2006 is de vrijval van de ziektekostenvoorziening ( 19,5 miljoen, bate) verdeeld over alle segmenten. Daarom zijn bij alle segmenten de personeelskosten in 2007 hoger dan in 2006. Daarnaast is bij Kempen & Co nog een vrijval in de pensioenvoorziening in 2006 ( 8,0 miljoen, bate) verdeeld over de segmenten Assetmanagement, Corporate Finance en Securities en Overige activiteiten.
 
PRIVATE BANKING

 
Een forse volumegroei heeft plaatsgevonden binnen het Private Banking segment, mede door een toename van het aantal particuliere relaties met 7,2%. De assets under discretionary management lieten een toename zien van  0,6 miljard, van  5,7 miljard naar  6,3 miljard dankzij een flinke instroom van nieuw vermogen. Ook de spaargelden en deposito's lieten een grote stijging zien: deze namen met  3,1 miljard toe van 4,0 miljard tot  7,1 miljard. Belangrijke oorzaken hiervoor waren de consolidatieslag in het Nederlandse bankwezen en de trend bij beleggers om wegens de verslechtering van het beurssentiment een groter deel van de portefeuille aan te houden in de vorm van liquide middelen. De kredietverlening aan particulieren groeide met  0,6 miljard van 9,0 miljard tot  9,6 miljard.
 
De inkomsten uit operationele activiteiten over 2007 stegen met  16,0 miljoen. De groei in de provisies met  10,6 miljoen droeg hier voor het grootste deel aan bij, met name de effectenprovisies. Naast de provisies is ook het interestresultaat toegenomen, met uitzondering van de boeterente waar de dalende trend zich heeft doorgezet.
 
De totale lasten zijn gestegen met 9% van  193,7 miljoen naar  211,6 miljoen, met name door hogere personeelskosten vanwege een vrijval in de ziektekostenvoorziening in 2006. Bij Private Banking is 63% van deze vrijval opgenomen, dit betrof een bedrag van  12,3 miljoen. Daarnaast stegen de andere beheerskosten met 10% van  64,0 miljoen naar  70,1 miljoen. Deze stijging werd grotendeels veroorzaakt door een stijging in de automatiseringskosten in verband met de inhuur van externen. De toename in de bijzondere waardeverminderingen is grotendeels te verklaren door het opnemen van een voorziening voor één groot krediet.
 
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van Private Banking bedroeg  87,0 miljoen, een afname van 2% ten opzichte van 2006. Indien de vrijval van de ziektekostenvoorziening buiten beschouwing wordt gelaten, zou het bedrijfsresultaat van dit segment zijn gestegen met 13,6% van  76,6 miljoen naar  87,0 miljoen.
 
Van Lanschot België
In België zette de positieve ontwikkeling zich door. Het aantal doelgroeprelaties van Van Lanschot België is in 2007 toegenomen met 7,8%, waarbij de groei van de klantenbasis bij Belgische particulieren 9,4% bedroeg. Het kredietvolume nam af als gevolg van hogere eenmalige aflossingen en een scherper kredietdoelgroepenbeleid. Het bruto bedrijfsresultaat nam met 8,1% toe tot  8,0 miljoen. De inkomsten uit operationele activiteiten stegen met 4,9% van  30,8 miljoen naar  32,3 miljoen. Vooral de provisieresultaten toonden een groei (14,7%), terwijl het interestresultaat als gevolg van de krimpende marge een lichte daling liet zien. De bedrijfslasten stegen licht met 3,9%. Evenals in Nederland, is ook Van Lanschot België haar bedieningsmodel en aanbod voor vermogende particulieren aan het verfijnen.
 
International Private Banking
International Private Banking (IPB) richt zich op Nederlandse en Belgische cliënten die door emigratie of internationale zakelijke en beleggingsactiviteiten specifieke dienstverlening behoeven. De doelgroep, relaties met vermogens vanaf  1 miljoen, wordt bediend vanuit Curaçao, Luxemburg en Zwitserland.
 
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van IPB is gestegen met 19,5% van  12,8 miljoen naar  15,3 miljoen. De groei van het bedrijfsresultaat voor belastingen ten opzichte van 2006 is met name toe te schrijven aan een hoger interestresultaat bij Van Lanschot Luxemburg en hogere effectenprovisies bij Van Lanschot Zwitserland. De stijging van 20% in de assets under management bij Zwitserland draagt bij aan de hogere effectenprovisies.
 
ASSETMANAGEMENT

 
Assetmanagement omvat de vermogensbeheeractiviteiten binnen Van Lanschot.
 
De inkomsten uit operationele activiteiten, hoofdzakelijk provisies, van het segment Assetmanagement zijn met 38% toegenomen van  56,0 miljoen naar  77,1 miljoen. Extra opbrengsten in 2007 zijn verkregen door hogere performance- en managementfees, die zijn behaald door een uitzonderlijk goede performance van enkele huisfondsen ten opzichte van de in de prospectus gedefinieerde benchmark.
 
De assets under discretionary management voor instituten namen af met  0,9 miljard van  4,9 miljard tot  4,0 miljard. De afname kwam door een netto outflow van  0,1 miljard en een negatief beurseffect van  0,8 miljard. Deze waardevermindering is het gevolg van de negatieve ontwikkelingen in de onroerend goed sector. De assets under discretionary management van de huisfondsen namen af met  0,4 miljard van  4,8 miljard naar  4,4 miljard door een netto outflow van  0,1 miljard als gevolg van de beëindiging van een aantal huisfondsen en een daling van  0,3 miljard door de negatieve markten.
 
De totale lasten zijn gestegen met 54% van  27,3 miljoen naar  42,0 miljoen door met name groei van het aantal medewerkers, een hogere reservering voor bonussen, de kosten van het optieplan voor medewerkers van Kempen & Co en een vrijval in de pensioenvoorziening in 2006. Bij Assetmanagement is 28% van deze vrijval opgenomen. Dit betrof een bedrag van  2,2 miljoen. De reservering voor de bonussen was in 2007 hoger doordat deze prestatie-gerelateerd zijn.
 
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van Assetmanagement bedroeg  38,6 miljoen, een toename van 24%. Indien de vrijval van de pensioenvoorziening buiten beschouwing wordt gelaten, zou het bedrijfsresultaat van dit segment zijn gestegen met 33% van  29,0 miljoen naar  38,6 miljoen.
 
BUSINESS BANKING

 
Het segment Business Banking omvat ook de activiteiten van Gezondheidszorg.
 
De inkomsten uit operationele activiteiten lieten een stijging zien van 9% tot  133,2 miljoen. Ten opzichte van 2006 liet het interestresultaat een lichte stijging zien. De verkoop- en waarderingsopbrengsten uit de deelnemingen en het participatiebedrijf namen sterk toe met 193% naar  8,5 miljoen. Het resultaat financiële transacties verdubbelde door behaalde resultaten op equity kickers. De zakelijke kredietverlening liet een behoorlijke groei zien in 2007 met  0,6 miljard van 4,0 miljard tot  4,6 miljard. Daartegenover stond een stabilisatie van de creditgelden. Het aantal business bankingrelaties steeg met 8,0% waarbij het aantal gezondheidszorgrelaties een stijging toonde van 9,2% dankzij een groei bij met name de doelgroep Medici.
 
De totale lasten stabiliseerden op een niveau van  72,9 miljoen. De stijging in de personeelslasten werd grotendeels veroorzaakt door de vrijval in de ziektekostenvoorziening in 2006. Bij Business Banking is 26% van deze vrijval opgenomen, dit betrof een bedrag van  5,0 miljoen. De post bijzondere waardeverminderingen liet een daling zien omdat de voorziening bij een aantal grote kredieten werd verlaagd. Daartegenover stond een grote voorziening voor één zorginstelling van  8,4 miljoen.
 
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van Business Banking bedroeg  60,3 miljoen, een toename van 23% ten opzichte van 2006. Indien de vrijval van de ziektekostenvoorziening buiten beschouwing wordt gelaten, zou het bedrijfsresultaat van dit segment zijn gestegen met 36% van  44,2 miljoen naar  60,3 miljoen.

CORPORATE FINANCE EN SECURITIES

 
Dit segment omvat de corporate finance-activiteiten en de effectenbemiddeling aan de professionele beleggers in Europa en de Verenigde Staten.
 
De inkomsten uit operationele activiteiten in dit segment zijn toegenomen met 5%, van  68,9 miljoen in 2006 naar  72,5 miljoen in 2007. Deze inkomsten kennen een volatiel karakter en zijn afhankelijk van beursontwikkelingen en het aantal begeleide emissies, fusies en overnames. Na een sterk eerste halfjaar heeft de turbulentie op de effectenmarkten een drukkend effect gehad op de provisieresultaten en handelsresultaten in het tweede halfjaar. Per saldo was het provisieresultaat toch 15% hoger dan in 2006. De activiteiten bij Corporate Finance lieten een daling in de inkomsten zien als gevolg van minder begeleide fusies en overnames.
 
De totale lasten zijn gestegen met 10% van  42,4 miljoen naar  46,5 miljoen door met name de kosten van het optieplan voor medewerkers van Kempen & Co en een vrijval in de pensioenvoorziening in 2006. Bij Corporate Finance en Securities is 33% van deze vrijval opgenomen, dit betrof een bedrag van  2,6 miljoen.
 
Het bedrijfsresultaat voor belastingen nam af met 2% van  26,5 miljoen naar  26,0 miljoen. Indien de vrijval van de pensioenvoorziening buiten beschouwing wordt gelaten, zou het bedrijfsresultaat van dit segment zijn gestegen met 8,8% van  23,9 miljoen naar  26,0 miljoen.
 
OVERIGE ACTIVITEITEN

 
Dit segment omvat onder meer opbrengsten en kosten die op dit moment nog niet aan andere segmenten kunnen worden toegerekend. Deze toekenning trachten wij steeds verder te verfijnen. Tevens omvat het segment opbrengsten en kosten die samenhangen met rente-, markt- en liquiditeitsrisicomanagement.
 
De inkomsten uit operationele activiteiten namen af van  84,4 miljoen naar  63,1 miljoen. De opbrengsten uit effecten en deelnemingen zijn gedaald vanwege lagere verkoopresultaten en dividendopbrengsten.
 
De totale lasten zijn sterk gestegen met 144% van  17,1 miljoen tot  41,8 miljoen.
De belangrijkste oorzaken hiervan waren de gestegen personeelskosten en afschrijvingen. Naast de vrijval in ziektekosten- en pensioenvoorzieningen in 2006, droegen de kosten van het optieplan voor medewerkers van Kempen & Co, bij aan de stijging in de personeelskosten in 2007. Bij Overige activiteiten is 5% van de vrijval van de ziektekostenvoorziening (dit betrof een bedrag van  1,0 miljoen) en 39% van de vrijval van de pensioenvoorziening (dit betrof een bedrag van  3,1 miljoen) opgenomen.
 
Onder de afschrijvingen worden ook de afschrijvingen op de immateriële vaste activa met betrekking tot Kempen & Co opgenomen ter grootte van  13,6 miljoen opgenomen.
 
Het bedrijfsresultaat voor belastingen nam af met 68% van  67,3 miljoen naar  21,3 miljoen. Indien het vrijvallen van de voorzieningen buiten beschouwing wordt gelaten, zou het bedrijfsresultaat van dit segment zijn gedaald met 66% van  63,2 miljoen naar  21,3 miljoen.
 
 
KALENDER 2008/2009
 

 
 
 
's-Hertogenbosch, 20 maart 2008
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie.
Telefoon +31 (0)73 548 3026; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations.
Telefoon +31 (0)73 548 3350; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com.
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot Bankiers staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Klik op onderstaande link om het persbericht inclusief alle tabellen en bijlagen te kunnen lezen: