NL EN

Halfjaarresultaat 2008 Van Lanschot: Fors hogere spaarsaldi; sterke druk op effectenprovisies

  • Als private bank met een laag risicoprofiel heeft de bank geen afboekingen door de kredietcrisis
  • Beleggingssentiment vertaalt zich in 36% lagere effectenprovisies
  • Inkomsten uit operationele activiteiten  283,0 miljoen (-16%); nettowinst  60,2 miljoen (-41%)
  • Solide kapitaalspositie; credit ratings in juli herbevestigd; klaar voor groei
  • Instroom van private banking cliënten (+2,7%) en particuliere spaarsaldi (+24%) zet door
  • Winst per aandeel  1,58 (-44%)
Floris Deckers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV: "Het eerste halfjaar van 2008 kenmerkte zich door ongekende bewegingen in de financiële markten en een inverse rentecurve. De gevolgen daarvan waren onder andere een grote terughoudendheid bij beleggers en sterke concurrentie op de spaarmarkt. Ik ben buitengewoon tevreden met de soliditeit van de bank; Van Lanschot wist als een van de weinige banken haar kapitaal intact te houden. Onze private banking-strategie heeft zich ook in deze uitdagende markt bewezen, getuige de stevige instroom van nieuwe cliënten en toevertrouwde middelen. Deze instroom zette zich in juli voort. De groei in het aantal cliënten is in juli verder opgelopen tot 3,5%. Daarnaast zagen wij in juli een instroom van ruim  300 miljoen aan spaargelden van nieuwe relaties. Het beleggingsklimaat liet nog geen verbetering zien, waardoor het aantal effectentransacties in juli opnieuw laag lag. Onze fundingpositie is uitstekend. Eind juni was de fundingratio ruim 95%; in juli steeg deze verder naar ruim 98%."
 
KERNCIJFERS
 
 
ONTWIKKELINGEN EERSTE HALFJAAR 2008
 
Van Lanschot doorstaat de huidige kredietcrisis goed. De kapitaalsbasis van de bank is solide, waarbij de Tier I ratio met 8,8% ruim twee keer zo hoog ligt als de minimumeis van 4%. De fundingpositie van Van Lanschot is verder verbeterd dankzij de toestroom van particuliere deposito's: de fundingratio (de mate waarin de totale kredietverlening van de bank wordt gefinancierd door de toevertrouwde middelen van cliënten) steeg verder van 91,2% eind 2007 tot 95,4% per 30 juni 2008. In juli hebben de rating agencies Standard & Poor's en Fitch Ratings de credit ratings van de bank (A, stable outlook) opnieuw bevestigd. Vanwege haar ruime liquiditeitspositie heeft de bank in het eerste halfjaar  1 miljard aan Floating Rate Notes (vervroegd) afgelost.
 
Van Lanschot heeft geen directe of indirecte beleggingen in de subprime sector of risicovolle beleggingen als CDO's en SIV's. De kredietcrisis heeft echter tot een vertrouwenscrisis bij beleggers geleid. Hierdoor waren de provisieopbrengsten 29% lager dan in het jaar daarvoor. Beleggers voerden in het eerste halfjaar van 2008 ruim 15% minder effectentransacties uit dan in de eerste helft van 2007, daarnaast was de gemiddelde omvang per transactie 40% lager. Ook zorgden de dalende koersen voor lagere beheerprovisies. Zo stond de AEX-index op 30 juni 2008 op een niveau van 426, tegen 548 op 30 juni 2007.
 
De concurrentie op spaargelden en deposito's heeft zich in de eerste helft van het jaar verhevigd. Toch zag de bank weer een toevloed van toevertrouwde middelen dankzij instroom van nieuwe cliënten en omzetting door cliënten van beleggingen in liquiditeiten. Spaargelden en deposito's van particulieren namen met 24% toe van  7,1 miljard ultimo 2007 naar  8,8 miljard ultimo juni 2008. De rentemarge daalde in het eerste halfjaar van 2008 van 1,37% naar 1,34%. Dit kwam door hogere creditrentetarieven in combinatie met langzaam oplopende debetrentetarieven. Per saldo zorgden de gestegen volumina toch voor een stijging van het interestresultaat met 11%.
 
Private banking en vermogensbeheer
De bank richt zich met name op vermogensbeheer en -advies ten behoeve van vermogende particulieren. In de eerste helft van 2008 nam het aantal particuliere doelgroepcliënten toe met 2,7%. De groei deed zich voor in de hogere vermogenssegmenten. Als hét alternatief voor de grootbanken, profiteert Van Lanschot van de consolidatieslag in het Nederlandse bankwezen.
 
De client assets (toevertrouwde middelen plus assets under management) van de particuliere relaties zijn per saldo afgenomen met 1,4% ofwel  0,4 miljard, van  28,4 miljard ultimo 2007 tot  28,0 miljard per 30 juni 2008. De toename van de toevertrouwde middelen was niet voldoende om de afname van de assets under management te compenseren; de afname werd grotendeels veroorzaakt door waardedalingen.
 
Per saldo daalden de totale assets under management (inclusief institutioneel en huisfondsen) in de eerste helft van 2008 met  1,0 miljard van  29,2 miljard naar  28,2 miljard. De assets under discretionary management namen af met  0,3 miljard: een netto instroom van  1,3 miljard en een waardedaling van  1,6 miljard. De assets under non-discretionary management namen per saldo af met  0,7 miljard.
 
Business banking
De business banking-activiteiten - gericht op familiebedrijven en hun directeuren-grootaandeelhouders - zijn complementair aan private banking. De zakelijke kredietverlening is in het eerste halfjaar toegenomen met 15% van  4,6 miljard ultimo 2007 tot  5,3 miljard. De zakelijke deposito's stegen met 11% van  1,8 miljard ultimo 2007 tot  2,0 miljard per 30 juni 2008.
 
Investeren in toekomstige groei
De bank blijft investeren in haar mensen en systemen. Op dit moment zijn er ruimere mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarom is de bank in staat geweest om in de eerste helft van 2008 enkele tientallen ervaren private bankers aan te nemen. In totaal zijn nu ongeveer 475 private bankers werkzaam bij de bank, die het groeiende cliëntenbestand een hoogstaande dienstverlening bieden.
 
In het eerste halfjaar hebben circa 100 medewerkers een speciaal voor Van Lanschot ontwikkeld executive programma bij INSEAD gevolgd en is het opleidingsprogramma voor alle medewerkers geïntensiveerd.
 
Bij de automatisering staat het jaar 2008 conform planning in het teken van de vervanging van de core bankingsystemen. Deze applicaties worden op dit moment getest, zodat ze in 2009 in productie kunnen worden genomen. Wij zijn niet tevreden met de voortgang en zijn aan het analyseren waar wij verbeteringen kunnen aanbrengen. Doel blijft om de moderniseringen in de core banking-systemen in 2009 doorgevoerd te hebben. Hierbij vormen de momenteel nog niet bekende eisen van de Payment Services Directive een extra uitdaging.
 
Van de eerder aangekondigde gedeeltelijke uitbesteding van de automatiseringsactiviteiten wordt verwacht dat deze in de tweede helft van het jaar haar beslag zal krijgen.
 
Ondanks deze verdere investeringen waren de bedrijfslasten in de eerste helft van 2008 4% lager dan in dezelfde periode van 2007.
 
VOORUITZICHTEN
 
De bank blijft stevig investeren in haar private banking-activiteiten. Onze strategie is gebaseerd op de langetermijntrends van toenemende welvaart, vergrijzing en steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor de oudedagsvoorziening. Ook zullen in de komende jaren veel bedrijfsoverdrachten plaatsvinden.
 
De marktomstandigheden zijn momenteel uiterst moeilijk, en wij verwachten dan ook dat zich in de tweede helft van 2008, net als voor de eerste jaarhelft, een opbrengstdaling zal voordoen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Wij zien nog geen tekenen dat het vertrouwen bij de particuliere belegger terugkeert. Daardoor zullen de effectenprovisies in de tweede helft van het jaar opnieuw laag zijn. Wij verwachten dat de concurrentiestrijd op het gebied van de spaargelden verder verhevigt, met voortgaande druk op de marge als gevolg. De kwaliteit van onze kredietportefeuille is uitstekend en daarom voorzien wij geen sterke stijging van de post bijzondere waardeverminderingen. Tevens verwachten wij dat de gestegen marktrentes geleidelijk zullen doorwerken in de debettarieven, waardoor het interestresultaat in het tweede halfjaar mogelijk hoger zal uitkomen dan in de eerste helft.
 
RESULTAAT EERSTE HALFJAAR 2008
 
De nettowinst over het eerste halfjaar 2008 bedroeg  60,2 miljoen, een daling van 41% ten opzichte van het eerste halfjaar 2007 ( 101,6 miljoen). Op basis van doorlopende activiteiten was de daling 39%. In de eerste helft 2007 was de nettowinst van Van Lanschot Assurantiën ad  2,3 miljoen opgenomen onder 'niet-doorlopende activiteiten'. De winst per gewoon aandeel kwam uit op  1,58.
 
De inkomsten uit operationele activiteiten daalden met  52,4 miljoen (16%) van  335,4 miljoen in het eerste halfjaar 2007 naar  283,0 miljoen in het eerste halfjaar 2008. Dit werd veroorzaakt door een daling van de provisieresultaten en het resultaat uit financiële transacties. Het interestresultaat en de opbrengsten uit effecten en deelnemingen lieten een stijging zien.
 
De provisieresultaten daalden fors met 29% van  159,0 miljoen over het eerste halfjaar 2007 naar  113,0 miljoen over het eerste halfjaar 2008, wat volledig werd veroorzaakt door de dalende effectenprovisies. Door het negatieve sentiment op de aandelenbeurzen nam het activiteitenniveau van beleggers scherp af, waardoor de transactieprovisies daalden. Daarnaast hadden de dalende aandelenkoersen een drukkend effect op de beheerprovisies. Per saldo daalden de effectenprovisies met 36% van  136,4 miljoen over het eerste halfjaar 2007 naar  86,7 miljoen over het eerste halfjaar 2008. In het eerste halfjaar 2007 was onder de effectenprovisies  10 miljoen aan performance fees verantwoord die waren behaald door een uitzonderlijk goede performance van enkele huisfondsen ten opzichte van de in de prospectus gedefinieerde benchmark. De andere provisies (betalingsverkeerprovisies en overige provisies) zijn gestegen met 17% van  22,5 miljoen naar  26,4 miljoen. Deze stijging is toe te schrijven aan hogere succesfees bij Corporate Finance.
 
Het interestresultaat is met 11% toegenomen van  131,5 miljoen tot  146,3 miljoen, door de positieve ontwikkeling van de onderliggende volumes en een daling van de rentemarge van 1,37% ultimo 2007 naar 1,34% medio 2008. De ontvangen boeterente wegens vervroegde aflossingen van leningen was in het eerste halfjaar 2008  1,1 miljoen,  1,5 miljoen lager dan in het eerste halfjaar 2007, als gevolg van het verder stijgen van de rente. De amortisatie agio (uitvloeisel van de acquisitie van CenE Bankiers) bedroeg over het eerste halfjaar 2008  0,4 miljoen en over het eerste halfjaar 2007  2,2 miljoen.
 
De spaargelden en deposito's van particulieren stegen met 24%, ofwel  1,7 miljard tot  8,8 miljard. Nieuwe relaties komen over met liquiditeiten en ook de bestaande relaties kiezen voor het aanhouden van liquiditeiten voor een deel van het vermogen. Leningen (met name hypothecaire leningen) verstrekt aan particuliere relaties daalden met  0,1 miljard tot  9,5 miljard. In het zakelijke segment namen de deposito's toe met  0,2 miljard (11%) tot  2,0 miljard en groeide het volume aan zakelijke leningen met  0,7 miljard tot  5,3 miljard.
 
De post opbrengsten uit effecten en deelnemingen steeg ten opzichte van het eerste halfjaar 2007 met 16% van  14,8 miljoen naar  17,1 miljoen. Hierin is  4,5 miljoen opgenomen als verkoopresultaat uit voor verkoop beschikbare beleggingen (H1 2007:  5,8 miljoen),  13,5 miljoen aan dividenduitkeringen (H1 2007:  7,0 miljoen) en een negatief herwaarderingsresultaat van  0,9 miljoen (H1 2007:  2,0 miljoen positief). Als onderdeel van opbrengsten uit effecten en deelnemingen is 49% van het nettoresultaat van Van Lanschot Chabot over het eerste halfjaar 2008 opgenomen, ofwel  0,2 miljoen.
 
Het resultaat uit financiële transacties is met  23,5 miljoen met 78,1% afgenomen van  30,1 miljoen in het eerste halfjaar 2007 naar  6,6 miljoen in het eerste halfjaar 2008. Hierin zijn inbegrepen de (al dan niet gerealiseerde) waardemutaties op de handelsportefeuille, de valutakoersverschillen en (on)gerealiseerde resultaten derivaten. Het resultaat uit financiële transacties is volatiel van aard en afhankelijk van de ontwikkeling van de rente, de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen en de koersontwikkeling van vreemde valuta's.
 
De bedrijfslasten namen in het eerste halfjaar 2008 met 4% af ten opzichte van het eerste halfjaar 2007, van  212,5 miljoen naar  203,9 miljoen, door een daling van de personeelskosten en afschrijvingen, terwijl de andere beheerskosten een stijging lieten zien.
 
De personeelskosten namen af met 11% van  129,4 miljoen naar  115,5 miljoen. Deze afname werd veroorzaakt door lagere voorzieningen ziektekostenpremie en pensioenpremie. Het aantal medewerkers nam toe met 2% ten opzichte van het eerste halfjaar 2007 tot 2.493 per 30 juni 2008. Verder werd geïnvesteerd in kwalitatief hoogwaardige trainingen en opleidingen. Een voorbeeld hiervan is het door INSEAD ontwikkelde executive programma voor Van Lanschot, waaraan circa 100 medewerkers hebben deelgenomen.
 
De andere beheerskosten stegen met 13% van  64,0 miljoen naar  72,4 miljoen, met name door een stijging van de automatiseringskosten in verband met de inhuur van externen. Een groot deel van de externen was ingehuurd voor het automatiseringsproject. In het eerste halfjaar van 2008 is  3,5 miljoen ten laste van het resultaat gebracht voor het automatiseringsproject, waarvan  1,5 miljoen betrekking heeft op afschrijvingen op in gebruik genomen modules, conform planning. Ook de investeringen in marketing en communicatie gaan door, waardoor de marketingkosten stegen ten opzichte van het eerste halfjaar 2007.
 
De afschrijvingen namen af met 16% van  19,1 miljoen naar  16,0 miljoen. Deze daling werd grotendeels veroorzaakt door de afschrijving op immateriële activa als gevolg van de overname van Kempen & Co: in de eerste helft 2007 was dat een bedrag van  8,2 miljoen en in de eerste helft 2008  5,5 miljoen.
 
De post bijzondere waardeverminderingen bedroeg  6,3 miljoen terwijl er over het eerste halfjaar 2007 een vrijval was van  2,3 miljoen. Alhoewel de kwaliteit van de kredietportefeuille onverminderd sterk is, heeft er in de eerste helft van 2008 een toevoeging plaatsgevonden in verband met een lening aan een bedrijf dat getroffen is door een fraudezaak. De afboekingen in de eerste helft 2008 bedroegen  9,1 miljoen, ofwel 6 basispunten van de naar risico gewogen activa (H1 2007: 5 basispunten). Het percentage van de non-performing loans gedekt door de voorziening voor bijzondere waardeverminderingen was 114,7% (ultimo juni 2007: 146,5%).
 
De belastingen over het bedrijfsresultaat van het eerste halfjaar 2008 bedroegen  12,6 miljoen waarmee de belastingdruk uitkomt op 17,3%. Het eerste halfjaar 2007 kende een belastingdruk van 20,7%.
 
De efficiencyratio, de verhouding tussen bedrijfslasten en inkomsten uit operationele activiteiten, nam toe tot 72,1% (H1 2007: 63,3%). Dit is inclusief de afschrijving op immateriële activa samenhangend met de overname van Kempen & Co, exclusief de afschrijving komt de efficiencyratio uit op 70,1%.
 
WINST PER AANDEEL
 
De winst per gewoon aandeel over het eerste halfjaar 2008 kwam uit op  1,58 en was 44% lager dan over het eerste halfjaar 2007 ( 2,80).
 
 
BALANS
 
* Voor de vergelijkbaarheid zijn de BIS-ratio's per 31 december 2007 aangepast conform Basel II
 
Het balanstotaal bedroeg per 30 juni 2008  21,8 miljard, tegen  21,7 miljard per 31 december 2007. De totale kredietverlening is gestegen met 4% van  16,0 miljard naar  16,7 miljard. De fundingratio van de bank - de verhouding tussen de verplichtingen aan de publieke en private sector en de kredieten en vorderingen private en publieke sector - is gestegen van 91,2% ultimo december 2007 naar 95,4% per 30 juni 2008.
 
Het rendement op het gemiddeld eigen vermogen is gedaald van 16,9% per ultimo 2007 naar 8,2%. Deze daling was het gevolg van de lagere nettowinst in combinatie met een nagenoeg gelijkblijvend eigen vermogen.
 
De BIS-ratio is gedaald van 11,8% naar 11,3%, deze daling werd veroorzaakt door een stijging van de naar risico gewogen activa en een afname van het toetsingsvermogen. De BIS-ratio blijft met 11,3% ruim boven de norm van de toezichthouders. De naar risico gewogen activa zijn toegenomen met  0,5 miljard van  13,8 miljard ultimo 2007 tot  14,3 miljard per 30 juni 2008. Het toetsingsvermogen is in het eerste halfjaar 2008 afgenomen doordat voor de berekening van het toetsingsvermogen, door de fictieve afbouwregeling, minder lower Tier 2 vermogen tot het toetsingsvermogen mag worden toegerekend.
 
ASSETS UNDER MANAGEMENT
 
* Als uitvloeisel van het in lijn brengen van de assets under management van Kempen & Co met die van Van Lanschot bleek dat de assets under management ultimo 2007 ( 28,1 miljard)   1,1 miljard te laag waren opgenomen.
 
De assets under management bedroegen ultimo juni 2008  28,2 miljard,  1,0 miljard lager dan ultimo 2007.
 
Assets under discretionary management zijn in de eerste helft van 2008 afgenomen met  0,3 miljard van  15,8 miljard naar  15,5 miljard. De netto instroom in assets under discretionary management bedroeg in het eerste halfjaar 2008  1,3 miljard. Deze instroom werd tenietgedaan door een waardedaling van  1,6 miljard als gevolg van het negatieve sentiment op de beurzen.
 
De assets under discretionary management voor particulieren daalden met  1,0 miljard van  6,3 miljard tot  5,3 miljard (-15,9%). Deze daling was het gevolg van een netto uitstroom van  0,4 miljard en een waardedaling van  0,6 miljard. De assets under discretionary management voor instituten namen toe met  0,9 miljard van  4,9 miljard naar  5,8 miljard. De netto instroom bedroeg  1,5 miljard tegenover een waardedaling van  0,6 miljard. De assets under discretionary management van de huisfondsen namen af met  0,2 miljard van  4,6 miljard naar  4,4 miljard door een netto instroom van  0,2 miljard en een waardedaling van  0,4 miljard.
 
Assets under non-discretionary management namen af met 5,2% van  13,4 miljard ultimo december 2007 tot  12,7 miljard ultimo juni 2008, doordat cliënten momenteel een groter deel van hun vermogen liquide houden, met name in de vorm van depositotegoeden.
 
ONTWIKKELING PER SEGMENT
Zie PDF.
 
Ten opzichte van de vorige verdeling van het resultaat naar segmenten is de methodiek met betrekking tot het toerekenen van de rentecomponent verder verbeterd, de vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.
 
PRIVATE BANKING
 
 
Binnen het segment Private Banking is het aantal particuliere doelgroeprelaties toegenomen met 2,7%. Ook de spaargelden en deposito's lieten in het eerste halfjaar 2008 een stijging zien: deze namen met  1,7 miljard (24%) toe tot  8,8 miljard. Daartegenover staat een afname in de assets under discretionary management. Deze daalden met  1,0 miljard, van  6,3 miljard naar  5,3 miljard. Wegens het slechte beursklimaat werd een groter deel van de portefeuille aangehouden in de vorm van liquide middelen. De client assets (toevertrouwde middelen plus assets under management) namen per saldo af met 1,4% of  0,4 miljard van  28,4 miljard ultimo 2007 tot  28,0 miljard. De toename van de toevertrouwde middelen bleek net niet voldoende om de afname in assets under management te compenseren. De kredietverlening aan particulieren daalde met  0,1 miljard tot  9,5 miljard.
 
De inkomsten uit operationele activiteiten daalden van  176,9 miljoen naar  163,0 miljoen als gevolg van lagere effectenprovisies, die met 25% afnamen van  76,2 miljoen naar  57,1 miljoen. Het interestresultaat is toegenomen, met uitzondering van de boeterente, waar de dalende trend zich heeft doorgezet.
 
De totale lasten zijn gestegen van  107,4 miljoen naar  121,3 miljoen, met name door hogere andere beheerskosten. Deze stegen met 22% van  35,8 miljoen naar  43,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van hogere automatiseringskosten in verband met de inhuur van externen en hogere marketingkosten voor het segment Private Banking. Daarnaast stegen de personeelskosten met 3% van  65,3 miljoen naar  67,0 miljoen. De stijging in de personeelskosten is een direct gevolg van een stijging van het aantal bankers. In het eerste halfjaar 2008 is  2,3 miljoen opgenomen aan bijzondere waardeverminderingen.
 
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van Private Banking bedroeg  41,7 miljoen, een afname van 40% ten opzichte van het eerste halfjaar 2007.
 
Van Lanschot België
Het bruto bedrijfsresultaat van Van Lanschot België nam in het eerste halfjaar af met  2,0 miljoen, ofwel 50%, van  3,9 miljoen in het eerste halfjaar 2007 tot  1,9 miljoen in het eerste halfjaar 2008. De inkomsten uit operationele activiteiten daalden met 12% van  15,8 miljoen naar  13,9 miljoen. De daling van het toevertrouwde vermogen en de terughoudendheid bij onze cliënten bij het uitvoeren van effectentransacties leidde tot een daling van de provisieresultaten met 22%. Het interestresultaat bleef op gelijk niveau. Het kredietvolume nam in het eerste halfjaar 2008 toe met 3% van  362 miljoen naar  374 miljoen. Spaargelden en deposito's namen in het eerste halfjaar 2008 toe met 9% van  639 miljoen tot  695 miljoen. De bedrijfslasten bleven nagenoeg op een gelijk niveau met een lichte toename van 1% tot 11,8 miljoen.
 
Het aantal doelgroeprelaties van Van Lanschot België is in de eerste helft van 2008 toegenomen met 3%, waarbij de groei van de klantenbasis bij Belgische particulieren 4% bedroeg.
 
International Private Banking
De relaties van International Private Banking worden bediend vanuit onze buitenlandse kantoren; Van Lanschot Bankiers Luxembourg, Van Lanschot Bankiers Curaçao, Van Lanschot Bankiers Schweiz en het representative office in Zuid-Frankrijk.
 
Het bruto bedrijfsresultaat voor belastingen van International Private Banking nam af met 25% van  7,5 miljoen over het eerste halfjaar 2007 naar  5,6 miljoen over het eerste halfjaar 2008. De belangrijkste oorzaak zijn de lagere effectenprovisies.
 
ASSETMANAGEMENT
 
 
 
 
Assetmanagement omvat de vermogensbeheeractiviteiten binnen Van Lanschot.
 
De inkomsten uit operationele activiteiten, hoofdzakelijk provisies, van het segment Assetmanagement zijn met 39% afgenomen van  35,6 miljoen naar  21,6 miljoen. Deze daling is te wijten aan de verslechtering van het sentiment op de aandelenbeurzen.
 
De assets under discretionary management voor instituten namen toe met  0,9 miljard van  4,9 miljard tot  5,8 miljard. De toename kwam door een netto inflow van  1,5 miljard en een waardedaling van  0,6 miljard. De assets under discretionary management van de huisfondsen namen af met  0,2 miljard van  4,6 miljard naar  4,4 miljard door een netto inflow van  0,2 miljard en een waardedaling van  0,4 miljard.
 
De totale lasten zijn gedaald met 24% van  18,5 miljoen naar  14,0 miljoen. Deze daling zit voornamelijk in de personeelskosten, die daalden met 31% van  15,0 miljoen naar  10,3 miljoen. Deze afname is het gevolg van lagere reserveringen voor bonussen in dit segment.
 
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van Assetmanagement bedroeg  7,6 miljoen, een afname van 56%.
 
BUSINESS BANKING
 
 
Het segment Business Banking omvat ook de activiteiten van het subsegment Gezondheidszorg (CenE Bankiers).
 
De inkomsten uit operationele activiteiten lieten een stijging zien van 18% tot  78,9 miljoen. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2007 liet het interestresultaat een stijging zien van 20%. De zakelijke kredietverlening is in het eerste halfjaar 2008 toegenomen met  0,6 miljard tot  5,3 miljard. Daartegenover stond een beperkte toename van de creditgelden. Deze volumeontwikkeling, in combinatie met de opgelopen rente, heeft een positief effect gehad op het interestresultaat. De verkoop- en waarderingsopbrengsten uit de deelnemingen en het participatiebedrijf bedroegen  6,5 miljoen. Het aantal business bankingrelaties steeg met name in het segment familiebedrijven; bij gezondheidszorg nam de doelgroep Medici verder in omvang toe.
 
De totale lasten lieten een stijging zien van 15% en kwamen uit op  42,0 miljoen. De stijging werd grotendeels veroorzaakt door de bijzondere waardeverminderingen. De toevoeging aan de voorziening bedroeg voor Business Banking  4,0 miljoen en had met name betrekking op twee grote zakelijke relaties, waarvan één het gevolg was van een fraudezaak. De andere beheerskosten stegen met 17% tot  15,0 miljoen.
 
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van Business Banking bedroeg  36,9 miljoen, een toename van 20% ten opzichte van het eerste halfjaar 2007.
 
CORPORATE FINANCE EN SECURITIES
 
 
Dit segment omvat de corporate finance-activiteiten en de effectenbemiddeling aan de professionele beleggers in Europa en de Verenigde Staten.
 
De inkomsten uit operationele activiteiten in dit segment zijn afgenomen met 37%, van  43,8 miljoen in het eerste halfjaar 2007 naar  27,7 miljoen in het eerste halfjaar 2008. De bedrijfsonderdelen opgenomen onder dit segment kennen beide een volatiel karakter en zijn afhankelijk van beursontwikkelingen en het aantal begeleide emissies, fusies en overnames. De provisie-inkomsten bij Corporate Finance lieten een sterke stijging zien als gevolg van succesvol begeleide fusies en overnames. Echter, door de turbulentie op de effectenmarkten lagen de provisie- en handelsresultaten van de afdeling Securities onder druk. Per saldo was het provisieresultaat 35% lager dan in het eerste halfjaar 2007.
 
De totale lasten zijn gedaald met 27% van  27,0 miljoen naar  19,8 miljoen door met name lagere reserveringen voor bonussen bij Kempen & Co. De andere beheerskosten daalden met 16% van  6,8 miljoen naar  5,7 miljoen.
 
Het bedrijfsresultaat voor belastingen nam af met 53% ten opzichte van het eerste halfjaar 2007.
 
OVERIGE ACTIVITEITEN
 
 
Dit segment omvat onder meer opbrengsten en kosten die op dit moment nog niet aan andere segmenten kunnen worden toegerekend. Deze toekenning trachten wij steeds verder te verfijnen. Tevens omvat het segment opbrengsten en kosten die samenhangen met rente-, markt- en liquiditeitsrisicomanagement.
 
De inkomsten uit operationele activiteiten namen af met 169% tot een niveau van  -8,3 miljoen. De opbrengsten uit resultaat financiële transacties zijn gedaald vanwege negatieve stemming op de beurzen en het effect van de inverse yieldcurve op de met hedge accounting samenhangende posten.
 
De totale lasten zijn gedaald met 38% van  20,9 miljoen tot  13,0 miljoen. Onder de afschrijvingen worden ook de afschrijvingen op de immateriële activa met betrekking tot Kempen & Co ter grootte van  5,5 miljoen opgenomen (H1 2007: 8,2 miljoen).
 
Het bedrijfsresultaat voor belastingen nam af met 139% ten opzichte van het eerste halfjaar 2007.
 
KALENDER 2008/2009
 
 
 
's-Hertogenbosch, 15 augustus 2008
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie.
Telefoon +31 (0)73 548 3026; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations.
Telefoon +31 (0)73 548 3350; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Klik op onderstaande link om het persbericht inclusief alle tabellen en bijlagen te kunnen lezen: