NL EN

Van Lanschot versterkt kapitaalpositie

Kapitaalratio's naar bovenkant van nieuwe marktniveaus gebracht via uitgifte van  150 miljoen preferente aandelen aan institutionele en particuliere beleggers
 
 • Van Lanschot geeft voor 150 miljoen aan Tier 1 preferente aandelen uit aan institutionele en particuliere beleggers
 • De preferente aandelen geven recht op een jaarlijkse coupon van 7,5%
 • De uitgifte resulteert in een verdere versteviging van de reeds solide solvabiliteitspositie
 • Met het nieuwe kapitaal verhoogt de bank haar Tier 1-ratio naar 10,1% en haar BIS-ratio naar 12,9%
 • Van Lanschot streeft naar een vervroegde invoering van de FIRB-methode ingevolge Basel II vanaf januari 2010; dit zal een substantieel positief effect hebben op de kapitaalratio's
 • De nettowinst over de eerste tien maanden van 2008 bedraagt 73,3 miljoen
 • De volgende bijzondere posten zullen worden genomen in de laatste twee maanden van het jaar:
  • Dalende aandelenmarkten leiden tot een verlies van ongeveer 50 miljoen voor belastingen op de verkoop van aandelen in de beleggingsportefeuille
  • Een aanvullende afschrijving van circa 17,5 miljoen voor belastingen als gevolg van IFRS wordt opgenomen in 2008 voor het automatiseringsproject
 • De verwachte nettowinst voor 2008, inclusief bijzondere posten, is ongeveer 30 miljoen
 
Floris Deckers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV: "De kapitaalratio's van Van Lanschot hebben altijd al aan de bovenkant van de markt gelegen, als afspiegeling van de private banking-activiteiten. Na het uitbreken van de kredietcrisis meende de bank echter dat haar reeds solide kapitaalpositie nog verder moest worden versterkt. De uitgifte van deze preferente aandelen stelt ons in staat om de ratio's weer terug te brengen naar de bovenkant van de nieuwe marktniveaus. Onze strategie, die zich richt op private banking en dienstverlening aan directeuren-grootaandeelhouders en familiebedrijven, en het hiermee samenhangende lage risicoprofiel van onze activiteiten, bewijzen zichzelf in de huidige onrustige markt. Hoewel Van Lanschot niet direct wordt getroffen door de kredietcrisis is de bank niet immuun voor het effect van deze crisis op de financiële markten. Niettemin is de bank in staat geweest haar vermogenspositie en balans intact te houden en derhalve op een solide niveau."
 
 
Uitgifte van preferente aandelen
Van Lanschot is voornemens voor  150 miljoen preferente aandelen uit te geven aan een selecte groep beleggers. Dit resulteert in een pro forma Tier 1-ratio van 10,1% per 31 oktober 2008 (9,0% vóór de transactie) en een pro forma BIS-ratio van 12,9% (11,8% vóór de transactie). De Core Tier 1-ratio blijft ongewijzigd op 6,8%. Ondanks de huidige onrust op de financiële markten blijven de fundamenten van Van Lanschot solide en worden deze verder versterkt door de kapitaaluitbreiding.
 
Na de voorgenomen uitgifte van preferente aandelen voldoen de kapitaalratio's van Van Lanschot aan de nieuwe marktniveaus die zijn ontstaan na de recente kapitaaluitbreidingen van verschillende banken ter verbetering van hun kapitaalratio's in de verslechterende marktomstandigheden. Van Lanschot streeft naar invoering van de FIRB-benadering onder Basel II vanaf januari 2010, wat een verder positief effect zal hebben op alle kapitaalratio's, inclusief de Core Tier 1-ratio.
 
De uitgifte van de preferente aandelen vindt plaats via een onderhandse plaatsing bij institutionele en particuliere beleggers. Er was aanzienlijke belangstelling voor deze aandelen van zowel nieuwe als bestaande aandeelhouders en de uitgifte was aanzienlijk overtekend. De lead manager van de uitgifte was Kempen & Co, de juridisch adviseur Allen & Overy.
 
Voor de uitvoering van deze uitgifte van preferente aandelen dienen de statuten van Van Lanschot te worden gewijzigd. Hiertoe wordt op 17 december 2008 een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. Betaling en levering van de preferente aandelen zal op 29 december a.s. plaatsvinden.
 
Nadere informatie over de uitgifte
Van Lanschot geeft voor 150 miljoen niet-beursgenoteerde, preferente aandelen met een jaarlijkse coupon van 7,5% uit aan een selecte groep beleggers. Na de transactie vertegenwoordigen de preferente aandelen ongeveer 9% van de uitstaande aandelen van Van Lanschot. In het kader van prudentieel toezicht classificeert De Nederlandsche Bank (DNB) de preferente aandelen als Tier 1-kapitaal. De preferente aandelen zijn gelijkgesteld aan de gewone aandelen A en B van Van Lanschot (pari passu).
 
Coupon
De jaarlijkse coupon van 7,5% leidt tot een dividendbetaling van 11,25 miljoen op de preferente aandelen. Deze coupon van de preferente aandelen wordt uitgekeerd in contanten en wordt ten laste van de nettowinst en/of het uitkeerbare deel van het eigen vermogen gebracht. De houders van preferente aandelen ontvangen slechts couponbetalingen indien op de gewone aandelen dividend wordt uitgekeerd en indien de kapitaalsvereisten zoals overeengekomen met DNB worden gerealiseerd. Het integrale dividendvoorstel behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot. Couponbetalingen op de preferente aandelen worden ten tijde van de uitkering van het dividend op gewone aandelen uitgekeerd.
 
Mogelijkheid tot inkoop
Vanaf maart 2012 heeft Van Lanschot het recht om de preferente aandelen in te kopen gedurende een periode van twee weken na publicatie van de jaar- of halfjaarresultaten door Van Lanschot, behoudens goedkeuring van DNB. De preferente aandelen zullen worden ingekocht tegen 115% van de uitgifteprijs in contanten, verhoogd met eventuele opgelopen maar nog niet betaalbaargestelde dividenden. Eventueel gepasseerde dividenden zullen voor 115% worden gecompenseerd in de vorm van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot.
 
Conversie
Vanaf maart 2012 hebben de houders van preferente aandelen het recht om deze aandelen om te zetten in certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot gedurende een periode van twee weken na publicatie van de jaar- of halfjaarresultaten door Van Lanschot. Deze conversie is gebaseerd op 115% van het geïnvesteerd vermogen plus eventueel gepasseerd dividend, en vermeerderd met opgelopen maar nog niet betaalbaargestelde dividenden. De conversieprijs is de volume-gewogen gemiddelde aandelenprijs over een periode van 60 dagen. In plaats van conversie in certificaten van gewone aandelen A kan Van Lanschot kiezen voor inkoop van eigen aandelen, zoals hiervoor beschreven, behoudens goedkeuring van DNB.
 
Structuur & corporate governance
Van Lanschot geeft 1.379.311 preferente aandelen A en 2.068.965 preferente aandelen B uit tegen een uitgifteprijs van 43,50 per preferent aandeel. De nominale waarde van elk preferent aandeel bedraagt 1,00. Na de transactie hebben de houders van de preferente aandelen A 3,6% van de stemrechten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot en de houders van de preferente aandelen B 5,4% van deze rechten.
 
Financiële resultaten over de eerste tien maanden van 2008
In het kader van de voorgenomen uitgifte van preferente aandelen publiceert Van Lanschot eveneens een korte update van het operationeel resultaat van de bank over de eerste tien maanden van 2008.
 
Groei in klantenbestand en toevertrouwde middelen
De instroom aan nieuwe cliënten en toevertrouwde middelen heeft zich doorgezet in de tweede helft van het jaar. Het aantal particuliere doelgroeprelaties groeide in de eerste tien maanden van 2008 (t/m oktober) met 5,1%. De funding ratio (de mate waarin de totale kredietportefeuille van de bank wordt gefinancierd door de toevertrouwde middelen van cliënten) bedroeg 92,7% per 31 oktober 2008. De liquiditeitspositie van Van Lanschot is daarmee een van de hoogste van alle banken in Nederland.
 
De client assets (toevertrouwde middelen plus assets under management) van de particuliere relaties zijn per saldo gedaald van 28,0 miljard ultimo 2007 naar 26,2 miljard per 31 oktober 2008. Deze daling werd veroorzaakt door de lagere aandelenkoersen.
 
Operationele activiteiten
Ten tijde van de publicatie van de halfjaarcijfers op 15 augustus 2008 meldde Van Lanschot dat de marktomstandigheden uitermate moeilijk waren. Helaas zijn deze omstandigheden niet verbeterd, maar is de kredietcrisis zich sinds medio september pas ernstig gaan manifesteren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de effectenprovisies van de bank op het lage niveau van de eerste helft van het jaar zijn gebleven.
 
De hevige concurrentiestrijd die door banken op het gebied van de spaargelden wordt gevoerd, heeft geleid tot druk op de marges. Grotere volumes aan deposito's maar lagere marges betekenen dat het interestresultaat van de bank relatief stabiel is gebleven ten opzichte van het eerste halfjaar.
 
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen zijn gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar. Een groot deel van de dividendopbrengsten op beleggingen wordt van oudsher in het eerste halfjaar ontvangen.
 
Het resultaat financiële transacties is aanzienlijk lager dan in de eerste helft van 2008. Dit is grotendeels te wijten aan de ongerealiseerde negatieve resultaten op economische hedges.
 
De bedrijfslasten zijn min of meer stabiel gebleven ten opzichte van het eerste halfjaar.
 
Dankzij het conservatieve kredietbeleid van de bank is de kwaliteit van de kredietportefeuille van Van Lanschot zeer hoog. Vanwege de verslechterende economische situatie zijn de dotaties aan kredietvoorzieningen echter opgelopen vergeleken met het lage niveau van het eerste halfjaar.
 
De nettowinst over de eerste tien maanden van het jaar bedroeg  73,3 miljoen (nettowinst over het eerste halfjaar 2008: 60,3 miljoen; nettowinst over de eerste tien maanden van 2007:  144,5 miljoen).
 
Bijzondere posten
Een aantal bijzondere posten wordt in de laatste twee maanden van het jaar verantwoord:
 
 • De portefeuille van voor verkoop beschikbare beleggingen van Van Lanschot bedroeg 920 miljoen per 31 oktober 2008. Deze portefeuille bestaat uit overheidspapier, overige obligaties met een Triple en Double A-rating en aandelen (zie voor een specificatie van de beleggingsportefeuille Bijlage 1 bij dit persbericht). Zoals eerder gemeld heeft Van Lanschot geen directe of indirecte beleggingen in de subprime-sector, Alt-A hypotheken, CDO's en SIV's of andere complexe financiële instrumenten. Als gevolg van de marktontwikkelingen heeft de bank een verlies moeten nemen op de verkoop van beursgenoteerde aandelen in de portefeuille voor een bedrag van ongeveer 50 miljoen voor belastingen.
 • Naar aanleiding van het faillissement van de IJslandse internetspaarbank Icesave zijn alle Nederlandse banken, waaronder Van Lanschot, aansprakelijk voor een deel van het te vergoeden bedrag aan spaarders ingevolge het depositogarantiestelsel. Van Lanschot neemt hiervoor in 2008 een voorziening op van 5 miljoen.
 • Zoals vermeld in het persbericht bij de halfjaarresultaten 2008 onderzoekt Van Lanschot de mogelijkheden tot verbetering van het project ter vervanging van de core bankingsystemen. Dit onderzoek wijst tot op heden uit dat het merendeel van de modules zal worden geïmplementeerd in 2009. Ingevolge IFRS boekhoudregels dient echter een aanvullende afschrijving op de geactiveerde investeringen van ongeveer 17,5 miljoen voor belastingen te worden verantwoord in 2008.
 
Vooruitzichten 2008
De nettowinst van Van Lanschot voor het volledige jaar 2008 bedraagt naar verwachting circa 30 miljoen, waarbij rekening is gehouden met het effect van de bijzondere posten.
Een besluit met betrekking tot het dividend 2008 zal worden genomen door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van maart 2009.
 
 
's-Hertogenbosch, 1 december 2008
 
 
Om 10.00 uur wordt een conference call voor analisten en beleggers gehouden (in het Engels). Inbelnummer: +31 (0)20 531 58 21
 
Om 11.00 uur wordt een conference call voor journalisten gehouden (in het Nederlands). Inbelnummer: +31 (0)20 531 58 70
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Disclaimer
 
Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden.
De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico of mogelijke overnames, dan wel met betrekking tot uitbreiding en premiegroei en beleggingsinkomsten of kasstroomverwachtingen of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen.
Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.
Op de cijfers die in het persbericht zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

 
Klik op onderstaande link voor de presentatie:
 
Het persbericht (incl. bijlage) kan gedownload worden via onderstaande link: