NL EN

Van Lanschot: 2008 afgesloten met winst; balans ouderwets solide

  • Flinke instroom van private banking cliënten (+5%) en particuliere spaarsaldi (+15%)
  • Balans is solide; geen risicovolle posities; sterke kapitaalpositie met Tier I ratio van 10,0% en BIS ratio van 12,5%; Single A (stable outlook) credit ratings zijn in december herbevestigd
  • Nettowinst 2008:  30,1 miljoen, na aftrek incidentele posten van  76,4 miljoen (voor belastingen); winst per aandeel  0,55
Floris Deckers, voorzitter van de Raad van Bestuur: "De balans van Van Lanschot is ook in 2008 robuust gebleven. De kapitaalpositie is sterk en we hebben ruim voldoende liquiditeit. In relatieve zin heeft de bank het tumultueuze jaar dus goed doorstaan. Het bedrijfsmodel van Van Lanschot is relatief eenvoudig en transparant. Het belang van de klant staat centraal in alles wat Van Lanschot doet. Dit heeft geleid tot een aantal keuzes die onder de huidige omstandigheden goed hebben uitgewerkt. Dit neemt natuurlijk niet weg dat ik niet tevreden kan zijn over de winst van Van Lanschot in 2008."
 
Stevige instroom nieuwe cliënten
Klanten kiezen bewust voor Van Lanschot vanwege de hoogwaardige dienstverlening en persoonlijke advisering. Gedurende de eerste negen maanden van het jaar was er een stevige instroom van particuliere doelgroeprelaties. Met de overname van enkele grootbanken door de overheid in oktober 2008 is een nieuw speelveld gecreëerd waardoor de instroom van nieuwe cliënten vanuit deze banken abrupt is gestokt en zelfs in zekere mate is teruggedraaid. Over het hele jaar is het aantal particuliere doelgroeprelaties toegenomen met ruim 5% en het aantal zakelijke doelgroeprelaties met ruim 8%. Spaargelden en deposito's van particuliere relaties namen in 2008 toe met  1,5 miljard, ofwel 15%, tot  11,6 miljard.
 
In 2008 heeft Van Lanschot met de acquisitie van Buttonwood in België en ING private banking Curaçao het private banking bedrijf verder kunnen versterken.
 
Solide balans
Van Lanschot richt zich op dienstverlening aan vermogende particulieren en ondernemers en hun ondernemingen. Onze balans is er voor onze cliënten. Het gebruik van de balans voor eigen rekening is en blijft dus buitengewoon beperkt. Het gevolg daarvan is een laag risicoprofiel. In lijn hiermee heeft de bank niet geïnvesteerd in de subprime sector of andere risicovolle beleggingen zoals CDO's en SIV's. De beleggingsportefeuille van de bank (omvang  0,9 miljard) bevat met name obligaties en staatspapier met een Triple-A rating. Deze portefeuille bestond voor een klein deel uit aandelen, die aan het eind van het jaar geliquideerd zijn. Hierop is een verlies gerealiseerd van  51,7 miljoen.
 
Prudent kredietbeleid
De kwaliteit van de kredietportefeuille is hoog. Traditioneel behoren de verliezen op de kredietportefeuille van de bank tot de laagste in Nederland. Wel werd de economische recessie in de loop van 2008 voelbaar doordat de kredietverliezen opliepen. De toevoeging aan de voorziening voor kredietverliezen kwam hierdoor uit op 15 basispunten van de naar risico gewogen activa, tegen 1 basispunt in 2007.
 
De zakelijke kredietverlening is in 2008 toegenomen met 13% tot  6,6 miljard. In lijn met het in 2006 ingezette beleid om minder accent te plaatsen op hypotheken, is de hypotheekportefeuille met  8,0 miljard ongeveer gelijk gebleven. De totale kredietportefeuille is met 7% toegenomen tot  17,1 miljard ultimo 2008, ofwel 83% van het balanstotaal.
 
Kapitaalmarkt open voor Van Lanschot
In 2008 is Van Lanschot in staat gebleken om twee keer kapitaal op te halen uit de reguliere kapitaalmarkt. In augustus is  100 miljoen aan Lower Tier II kapitaal aangetrokken van institutionele partijen. In december is voor een bedrag van  150 miljoen aan preferente aandelen uitgegeven aan (nieuwe) particuliere en institutionele aandeelhouders. De kapitaalratio's van Van Lanschot lagen altijd al aan de bovenkant van de markt, zoals past bij een private bank. De uitgifte van dit nieuwe kapitaal stelde de bank in staat om de ratio's naar de bovenkant van de nieuwe marktniveaus te brengen. Van Lanschot streeft naar een vervroegde invoering van de F-IRB-methode ingevolge Basel II vanaf januari 2010. Dit zal naar verwachting een substantieel verder positief effect hebben op de kapitaalratio's.
 
Kapitaalratio's per 31 december 2008 (%)
Zie PDF.
 
Ontwikkeling fundingratio (%)
Zie PDF.
 
Sterke liquiditeitspositie
De liquiditeitspositie van de bank behoort tot de beste van de sector. De bank heeft geen beroep gedaan op de fundingmogelijkheden van de ECB. De activiteiten zijn grotendeels gefinancierd met spaargelden en deposito's van cliënten. Dit wordt uitgedrukt in de fundingratio: de toevertrouwde middelen van cliënten ten opzichte van de totale kredietverlening van de bank. Deze ratio liep op tot 90%, een van de hoogste van de Nederlandse banken. Vanwege haar ruime liquiditeitspositie heeft de bank in 2008, deels vervroegd,  1,25 miljard aan Floating Rate Notes afgelost. De soliditeit van de bank werd onderstreept doordat de rating agency's Standard & Poor's en Fitch Ratings de Single A (stable outlook) creditrating van de bank zowel in juli als in december bevestigden.
 
Concurrentie op de spaarmarkt
Doordat de internationale kapitaalmarkten voor veel financiële instellingen het afgelopen jaar vrijwel gesloten zijn geweest, en doordat deze instellingen activa op hun balans hebben moeten nemen die voorheen gesecuritiseerd waren, is de fundingbehoefte van deze instellingen enorm toegenomen. De enige markt die nog open was, was de traditionele spaarmarkt. Deze banken bewegen zich dus intensiever op de spaarmarkt dan voorheen. Dit heeft geleid tot deposito- en spaartarieven die ver boven de Euribor-tarieven liggen. De normale verhoudingen van rentetarieven zijn hierdoor compleet verstoord. Uiteraard matcht Van Lanschot voor haar eigen cliënten deze tarieven.
 
1-jaar depositotarieven aangeboden door de grootbanken vs
12-maands Euribor en de ECB herfinancieringrente (%)
Zie PDF.
 
Vermogensbeheer
De totale assets under management namen door waardedalingen af tot  24,6 miljard ultimo 2008. De assets under management van instituten toonden een stijging dankzij de instroom van enkele grote nieuwe relaties.
 
Assets under management per 31 december 2008 ( miljard)                             
Zie PDF.
 
Ontwikkeling assets under management ( miljard)
Zie PDF.

Nettowinst
Het resultaat over 2008 werd negatief beïnvloed voor een bedrag van  76,4 miljoen (voor belastingen) door enkele incidentele posten: het reeds genoemde verlies op de verkoop van de aandelenportefeuille van  51,7 miljoen, een afschrijving op de geactiveerde investeringen in het IT-project van  20,5 miljoen en een voorziening wegens de verplichting van de bank onder het depositogarantiestelsel voor een bedrag van  4,2 miljoen. Daarnaast is een aantal voorzieningen onder de personeelskosten vrijgevallen: een pensioenvoorziening van  8,2 miljoen en een ziektekostenvoorziening van  5,2 miljoen.
 
De rentemarge bleef in 2008 praktisch stabiel op 1,39%. Per saldo zorgden de gestegen volumes voor een stijging van het interestresultaat met 6%.
 
De onrust op de financiële markten leidde tot grote terughoudendheid onder beleggers. Geconfronteerd met sterk dalende aandelenkoersen zochten zij zekerheid in deposito's. Hierdoor is in 2008 32% minder effectentransacties uitgevoerd in vergelijking met 2007. Ook zorgden de dalende koersen voor lagere beheerprovisies. De totale effecten- en beheerprovisies waren in 2008 33% lager dan in 2007.
 
Per saldo bedroeg de nettowinst over 2008  30,1 miljoen.
 
Verwachtingen 2009
Ondanks de goede kwaliteit van de kredietportefeuille, verwachten we in 2009 een verhoging van de dotatie aan de voorziening voor kredietverliezen. Enige compensatie wordt geboden in nieuwe kredietverlening tegen betere marges dan voorheen, met name in de zakelijke sector. Het sentiment op de aandelenmarkten is in de eerste maanden van 2009 onveranderd negatief gebleven, waardoor beleggers nog steeds niet geneigd zijn om te handelen. Een terugkeer naar oude winstniveaus wordt door ons voor het jaar 2009 dan ook nog niet voorzien.
 
Door het relatief eenvoudige en transparante bedrijfsmodel van Van Lanschot zijn de specifieke risico's voor de bank goed in kaart, waardoor de voorspelbaarheid toeneemt. Dit neemt niet weg dat de sectorbrede risico's ook in het huidige jaar impact kunnen hebben op Van Lanschot. Hoewel zich dit jaar waarschijnlijk geen bijzondere afboekingen als gevolg van de kredietcrisis zullen voordoen zoals in 2008, is het niet logisch te veronderstellen dat de opbrengsten een significante verbetering zullen laten zien. In het licht van het te verwachten lagere inkomstenniveau treft Van Lanschot maatregelen om de kosten verder omlaag te brengen. Deze maatregelen zullen de functies van circa 150 fte's raken, waardoor naar verwachting enkele tientallen medewerkers boventallig zullen worden verklaard. Dit betreft onder andere het centraliseren van een aantal mid-office activiteiten en het fuseren van een tweetal kleine kantoren met grotere vestigingen. Daarnaast zijn de vaste salarissen van de leden van de Raad van Bestuur en de remuneratie van de leden van de Raad van Commissarissen verlaagd met 10% en van het senior management met 7%. Over 2008 werd de algemene bonus voor alle medewerkers niet uitbetaald.
 
In het kader van de kostenverlaging onderneemt de bank een volledige 'review' van alle voorgenomen investeringen. Op basis hiervan wordt onderzocht of de modernisering van de IT-omgeving getemporiseerd kan worden. De consequenties hiervan worden met de betrokken partijen onderzocht.
 
De fundingpositie van Van Lanschot is onverminderd sterk. De bank is een netto uitlener op de interbancaire geldmarkt. Bovendien heeft de bank meer dan  2 miljard in onderpand beschikbaar om te kunnen lenen bij de ECB. Door onze sterke fundingpositie verwachten we in 2009 geen beroep te hoeven doen op kapitaalmarktfinanciering.
 
Door de huidige crisis is er veel meer aandacht voor de stabiliteit en soliditeit van financiële instellingen. Zo worden banken geacht hogere kapitaalratio's aan te houden en meer aandacht te geven aan risicomanagement. In het licht van de huidige omstandigheden moeten ook de toekomstige rendementseisen van banken worden bezien. Van Lanschot zal de komende maanden in dit kader haar financiële doelstellingen kritisch onder de loep nemen.
 

 
 
 
's-Hertogenbosch, 20 maart 2009
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie.
Telefoon +31 (0)73 548 3026; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations.
Telefoon +31 (0)73 548 3350; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Klik op onderstaande link om het persbericht inclusief alle tabellen en bijlagen te kunnen lezen: