NL EN

Resultaten Van Lanschot eerste halfjaar 2009

  • Brutoresultaat over eerste halfjaar 2009  38,9 miljoen
  • Fors herstel opbrengsten in tweede kwartaal
  • Door versnelde afschrijving IT-kosten ( 34,5 miljoen voor belastingen) en hogere toevoeging kredietvoorziening ( 50,6 miljoen voor belastingen) komt nettoverlies op  46,3 miljoen
  • Assets under management particulieren groeien met 4%
Floris Deckers, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Van Lanschot heeft de bankencrisis goed doorstaan. De liquiditeit van de bank is op een hoog peil gebleven en met een BIS-ratio Tier I van 9,2% is de kapitaalpositie onverminderd sterk. Als gevolg van de crisis is er nu een heftige economische recessie, waarvan de impact zich laat voelen door hogere kredietvoorzieningen. De hoge kwaliteit van onze kredietportefeuille maakt dat het effect hiervan voor Van Lanschot verhoudingsgewijs beperkt zal zijn. In de eerste helft van 2009 bedroeg de toevoeging aan de kredietvoorziening 35 basispunten van de naar risico gewogen activa. Het feit dat Van Lanschot geen staatssteun nodig heeft, of nodig heeft gehad, stelt ons in staat om onze eigen strategie te bepalen en uit te voeren."
 
Private Banking
De kredietcrisis heeft in het algemeen grote twijfels doen rijzen over de soliditeit van het bankwezen. Het overheidsingrijpen bij een aantal banken heeft deze twijfels slechts deels weggenomen. Als gevolg van risicomijdend gedrag bleek de neiging bij particulieren om van bank te veranderen gering. Spreiding van liquiditeiten over meerdere banken is onder de huidige omstandigheden nog steeds gebruikelijk. In het eerste halfjaar van 2009 is het aantal doelgroeprelaties gestegen met 0,5%. Deze nieuwe cliënten zijn met name zeer vermogende particulieren, directeuren-grootaandeelhouders en business professionals. De totale clientassets (assets under management plus spaargelden en deposito's) van particuliere relaties zijn per 30 juni 2009 met  26,6 miljard op hetzelfde niveau gebleven als per 31 december 2008. De spaargelden en deposito's namen in de eerste zes maanden af met 5% tot  11,0 miljard. Van Lanschot is in de spaar- en deposito-oorlog slechts deels meegegaan met haar tarieven, gegeven haar bovengemiddelde liquiditeitspositie. De assets under management van particulieren stegen met 4% tot  15,6 miljard.
 
Vermogensbeheer
De totale assets under management namen toe van  24,6 miljard per 31 december 2008 tot  25,2 miljard per 30 juni 2009. Kempen Capital Management heeft in het eerste halfjaar voor  930 miljoen aan nieuwe mandaten verkregen. In de eerste helft van 2009 is een belegbaar vermogen van  130 miljoen verkregen van FRR. In de loop van het tweede halfjaar zal een vermogen van circa  800 miljoen onder fiduciair beheer worden genomen van partijen als Stichting Pensioenfonds Boskalis en ZLTO.
 
Business Banking
In de eerste zes maanden van 2009 nam de zakelijke kredietverlening met 7% toe tot  7,1 miljard. Van Lanschot blijft leningen verstrekken aan haar doelgroepcliënten. Op nieuwe leningen worden betere marges behaald. Het aantal zakelijke doelgroeprelaties groeide met 0,4%.

Corporate Finance en Securities
Het beperkte risicoprofiel van Kempen en de geringe handel voor eigen rekening ondersteunden het risicoprofiel van de bank tijdens de bankencrisis. Maar als gevolg hiervan profiteert de bank slechts in beperkte mate van de opleving van de inkomsten die in de huidige marktomstandigheden mogelijk zouden zijn. De afdeling Securities heeft nog te maken met lagere handelsvolumes van institutionele beleggers en dus lagere provisie-inkomsten dan in de eerste helft van 2008. Wel lijkt het aantal effectentransacties door institutionele beleggers zich te stabiliseren sinds het tweede halfjaar van 2008.
 
Tweede kwartaal ziet fors herstel in brutoresultaat
Het eerste halfjaar van 2009 kenmerkte zich door verstoorde verhoudingen op de spaarmarkt, waarbij banken met staatssteun deposito- en spaartarieven aanboden die ver boven de Euribor-tarieven lagen. Hierdoor zijn de marges op nieuw afgesloten deposito's in de eerste helft van 2009 verder verslechterd. Een private bank als Van Lanschot wordt relatief hard geraakt omdat haar cliënten verhoudingsgewijs veel geld in de vorm van liquiditeiten aanhouden. De rentemarge is gedaald van 1,35% in de eerste helft van 2008 tot 1,22% in het eerste halfjaar van 2009. Hoewel de verwachting is dat de marges in de tweede helft van 2009 zullen verbeteren, zal dit herstel vermoedelijk geleidelijk plaatsvinden. Het renteresultaat is met 13% gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2008 tot  127,3 miljoen. Onder normale verhoudingen op de spaarmarkt, was een aanzienlijk beter renteresultaat behaald.
 
In de eerste helft van 2009 zijn 4% meer effectentransacties uitgevoerd dan in de eerste helft van 2008. De opleving van de financiële markten en de aandelenkoersen in het tweede kwartaal hadden een positief effect op de waarde van de portefeuilles en dus ook op de beheerprovisies. De totale effecten- en beheerprovisies bleven met  80,4 miljoen in de eerste zes maanden van het jaar 7% onder het niveau van de eerste helft van 2008, maar stabiel ten opzichte van de tweede helft van 2008.
 
De inkomsten uit operationele activiteiten, die voor een belangrijk deel bestaan uit renteresultaat en provisie-inkomsten, bedroegen  258,9 miljoen in het eerste halfjaar van 2009; dit is 9% lager dan in het eerste halfjaar van 2008. Het inkomstenniveau liet een duidelijk stijgende lijn zien vanaf het dieptepunt in februari 2009. De bedrijfslasten kwamen uit op  220,0 miljoen, 8% hoger ten opzichte van de eerste helft van 2008. Hierin is de al eerder aangekondigde reorganisatievoorziening van  3,6 miljoen opgenomen.
 
Het brutoresultaat bedroeg  38,9 miljoen. Het nettoverlies in het eerste halfjaar 2009 van  46,3 miljoen werd veroorzaakt door enkele incidentele waardeverminderingen. Zoals gemeld bij de trading update van mei 2009 is een bedrag van  34,5 miljoen (voor belastingen) afgeschreven op het IT-project. Van Lanschot belegt ook in haar eigen huisfondsen. Deze fondsen hebben eveneens geleden onder het huidige beleggingsklimaat, waardoor op deze beleggingen en op enkele participaties een ongerealiseerde waardevermindering van  13,6 miljoen (voor belastingen) is genomen. Daarnaast is een bedrag van  50,6 miljoen (voor belastingen) toegevoegd aan de kredietvoorziening.
 
Sterke kredietportefeuille, maar niet immuun voor recessie
De kredietportefeuille van Van Lanschot bedroeg  17,5 miljard per 30 juni 2009, een groei van 2% ten opzichte van ultimo 2008. De groei deed zich met name voor in de zakelijke sector.
 
Van de totale kredietportefeuille bestaat  8,0 miljard uit hypotheken verstrekt aan vermogende particulieren (ultimo 2008: eveneens  8,0 miljard). Op de hypotheken hoefde slechts 4 basispunten van de naar risico gewogen activa te worden toegevoegd aan de voorziening voor kredietverliezen. Bij de creditcardhouders van de bank zijn er geen betalingsachterstanden.
In een recessie worden doorgaans de grootste verliezen aan het begin geleden. In de eerste helft van 2009 is in totaal een bedrag van  50,6 miljoen toegevoegd aan de kredietvoorziening, ofwel 35 basispunten van de totale naar risico gewogen activa. Voor heel 2008 bedroeg de totale toevoeging aan de voorziening 15 basispunten. Het prudente kredietbeleid van de bank zorgt er voor dat de verliezen op de portefeuille verhoudingsgewijs beperkt zijn. Van Lanschot gaat uit van een toevoeging aan de kredietvoorziening van 15 basispunten van de naar risico gewogen activa door de cyclus heen.
 
Kapitaal- en fundingpositie
Met een BIS-ratio Tier 1 van 9,2% en een BIS-ratio van 11,2% blijft de bank ruim gekapitaliseerd. De solide kapitaalpositie van Van Lanschot was een van de redenen voor rating agency Standard & Poor's om de Single-A credit rating van de bank in juni te herbevestigen. In lijn met de ratingtendens in de bankensector als geheel is de outlook verlaagd van stable naar negative. Daarnaast heeft de bank een Single-A credit rating (stable outlook) van Fitch.
 
Zoals gebruikelijk bij een private bank heeft Van Lanschot traditioneel een hoge fundingratio: 84% per 30 juni 2009 (31 december 2008: 90%). De hoge tarieven die betaald moeten worden op deposito- en spaargelden maken deze vorm van funding relatief duur. Dankzij haar ruime fundingpositie heeft de bank de strategische keuze kunnen maken om alternatieve (goedkopere) bronnen van funding te gebruiken. De bank heeft dan ook in juni gebruikgemaakt van de verruiming van de faciliteiten van de ECB om 1-jaars geld te lenen tegen een tarief van 1%. Vanwege de ruime liquiditeitspositie van de bank zijn in mei 2009 voor de derde keer Floating Rate Notes afgelost, ditmaal voor een bedrag van  600 miljoen.
 
Gebeurtenissen na balansdatum
Van Lanschot is op 10 augustus 2009 met de aandeelhouder van Robein Leven NV overeengekomen dat zij alle aandelen in Robein Leven overneemt. De deelneming van Van Lanschot in Robein Leven is niet strategisch van aard, maar ingegeven door het feit dat Van Lanschot de aandelen in Robein Leven als onderpand had voor een door haar verstrekt krediet. Robein Leven blijft volledig zelfstandig en op afstand functioneren. Van Lanschot beoogt de aandelen in Robein Leven op termijn weer te vervreemden.
 
Vooruitzichten 2009
De huidige recessie is een van de gevolgen van de bankencrisis. Pas als het dieptepunt van de recessie achter de rug is zal de overheid de exitstrategie voor haar belangen in de financiële sector kunnen formuleren. De herstructurering van de financiële sector kan pas plaatsvinden als er zicht is op deze exit en de implementatie daarvan. Omdat Van Lanschot op geen enkele wijze afhankelijk is van de overheid zal ze in staat zijn om bij deze herstructurering een positieve rol te kunnen spelen.
 
De negatieve marges op de deposito's en spaargelden drukken de betere marges op nieuwe kredietverlening. Een gezonde verhouding op de spaarmarkt, waarbij de spaarrentes verder dalen, is nodig voor een terugkeer naar 'normale' rentemarges. De opleving van de aandelenbeurzen in het tweede kwartaal heeft geleid tot meer handelsactiviteiten door beleggers. Hierdoor is een herstel in de provisie-inkomsten te zien.
 
Van Lanschot stelt in deze turbulente tijden drie prioriteiten. Ten eerste de kapitaalpositie op peil houden. De invoering van de F-IRB methode onder Basel II - naar verwachting per 1 januari 2010 - kan ertoe leiden dat de hoge kapitaalratio's verder zullen stijgen. De tweede prioriteit is het beheersen van de kosten. Ten derde wordt onverminderd aandacht besteed aan risicomanagement en de kwaliteit van de kredietportefeuille. Een eventuele verdere verzwakking van de economie kan niet worden uitgesloten; de duur en diepte van de recessie zijn medebepalend voor de ontwikkeling van de kredietverliezen van de bank. Het conservatieve kredietbeleid van Van Lanschot maakt echter dat de kredietportefeuille relatief goed bestand is tegen de recessie.
 
Gezien de onzekerheid omtrent de ontwikkelingen in het tweede halfjaar van 2009 doet Van Lanschot geen uitspraak over de verwachte resultaten voor het jaar 2009 als geheel.
 
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Maas en de aangekondigde Code Banken komt Van Lanschot in de loop van 2009 met concrete voorstellen. Van Lanschot zal een aangepast beloningsbeleid formuleren voor de aandeelhoudersvergadering in 2010.
 
 
HALFJAARREKENING 2009 F. VAN LANSCHOT BANKIERS NV
 
De halfjaarrekening 2009 van F. van Lanschot Bankiers NV is vanaf dinsdag 11 augustus 2009 digitaal beschikbaar op de website van de bank: www.vanlanschot.nl/overvanlanschot.
 
 
KALENDER 2009 / 2010
 
 
 
's-Hertogenbosch, 11 augustus 2009
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 3026; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations
Telefoon +31 (0)73 548 3350; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Disclaimer
 
Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden.
De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico of mogelijke overnames, dan wel met betrekking tot uitbreiding en premiegroei en beleggingsinkomsten of kasstroomverwachtingen of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen.
Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.
Op de cijfers die in het persbericht zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.
 
 
Klik op onderstaande link om het persbericht inclusief alle tabellen en bijlagen te kunnen lezen: