NL EN

Van Lanschot: Jaarresultaten 2009

  • Herstel van inkomsten leidt tot nettowinst in H2 2009 van  30,6 miljoen; over 2009 als geheel nettoverlies van  15,7 miljoen
  • Onderliggend bedrijfsresultaat kernactiviteiten 2009 (gecorrigeerd voor bijzondere posten):  32,6 miljoen
  • Solide balans: liquiditeit en solvabiliteit op orde
  • Voorstel: geen dividend over 2009
  • Verwachting: in 2010 een belangrijke stap op weg naar een genormaliseerd winstniveau

 

Floris Deckers, bestuursvoorzitter van Van Lanschot: "Van Lanschot is op eigen kracht door de bankencrisis gekomen. Wel voelt de bank nu de gevolgen van de recessie waarmee ook onze cliënten - vermogende particulieren en familiebedrijven - zich geconfronteerd zien. In 2009 lagen de voorzieningen bij Van Lanschot voor kredietverliezen op een voor Van Lanschot hoog niveau. We zien echter de eerste tekenen van herstel van de economie. Vanaf eind 2009 neemt de instroom van slechte kredieten af. Als de conjunctuurverbetering zich doorzet verwachten wij dat dit zichtbaar wordt in een lagere toevoeging aan de kredietvoorzieningen in met name de tweede helft van dit jaar en 2011. Dankzij verder verbeterende opbrengsten en door kostenbeheersing heeft Van Lanschot vanaf de tweede helft van 2009 de weg omhoog duidelijk ingeslagen, een trend die zich in de eerste maanden van dit jaar verder heeft doorgezet. Bij een voortzetting van het aantrekken van de economie verwachten wij dat Van Lanschot in 2010 een belangrijke stap zet op weg naar een genormaliseerd winstniveau."

 

Kernactiviteiten

Van Lanschot heeft op 10 augustus 2009 alle aandelen van Robein Leven overgenomen. De resultaten van deze en andere nieuwe deelnemingen worden volledig geconsolideerd. Deze deelnemingen zijn niet-strategisch van aard en de intentie is om deze belangen op termijn weer te verkopen. Om inzicht te geven in de ontwikkeling van de kernactiviteiten van Van Lanschot, richt dit persbericht zich daarom op de resultaat- en balansontwikkeling van Van Lanschot exclusief de nieuw geconsolideerde deelnemingen, tenzij anders vermeld.

 

Voor de kernactiviteiten kwam de nettowinst in H2 2009 uit op  31,5 miljoen (H1 2009: nettoverlies  46,3 miljoen). Het nettoverlies over geheel 2009 was  14,8 miljoen (2008: nettowinst  30,1 miljoen).

 

Herstel van inkomsten

Vanaf april 2009 lieten de inkomsten een gestage verbetering zien. De inkomsten uit operationele activiteiten bedroegen  568,5 miljoen, een stijging van 15% ten opzichte van 2008 ( 493,6 miljoen).

 

De hoge spaartarieven die in de eerste helft van 2009 geboden werden, zijn vanaf het vierde kwartaal geleidelijk gedaald. Mede hierdoor kon de rentemarge zich herstellen van 1,22% over de eerste helft van 2009 naar een niveau van 1,40% over de tweede helft van 2009 (gemiddelde rentemarge over heel 2009: 1,32%; gemiddelde rentemarge over heel 2008: 1,39%). De effectenprovisies stegen in 2009 met 3,1%. De Opbrengsten uit effecten & deelnemingen en het Resultaat uit financiële transacties hebben een bijdrage aan de totale inkomsten in 2009 geleverd van respectievelijk  26,5 miljoen (2008:  17,3 miljoen negatief) en  44,5 miljoen (2008:  0,9 miljoen negatief). Deze opbrengsten waren in 2008 uitzonderlijk hard geraakt door de bankencrisis.

 

De kostenbeheersings- en efficiencymaatregelen die de bank in 2009 heeft ingezet en afgerond, hebben geleid tot een afname van de bedrijfslasten gecorrigeerd voor bijzondere posten in 2009 van 2% ten opzichte van 2008. Het personeelsbestand van Van Lanschot is in 2009 met 191 fte's gedaald tot 2.050 fte's, conform planning. De financiële effecten van deze daling zullen zich grotendeels in 2010 materialiseren.

 

In het vierde kwartaal is een voorziening getroffen van  7,6 miljoen (voor belastingen) voor de bijdrage van Van Lanschot aan het depositogarantiestelsel in verband met het faillissement van DSB Bank.

 

Zoals eerder bekendgemaakt, wordt de modernisering van de IT-omgeving gerealiseerd onder gedeeltelijke handhaving van de bestaande systemen. Hiermee is gekozen voor een stabiele basis voor de core-bankingactiviteiten. De kosten van het IT-project zijn volledig afgeschreven voor een totaalbedrag van  39,4 miljoen (voor belastingen) in 2009, waarvan  4,9 miljoen (voor belastingen) in de tweede helft van het jaar.

 

De recessie raakt ook een aantal van de klanten van Van Lanschot hard. De toevoeging aan de kredietvoorziening in 2009 bedroeg  113,2 miljoen, ofwel 79 basispunten van de gemiddeld naar risico gewogen activa. De toevoeging aan de kredietvoorziening binnen het segment Business Banking is over alle sectoren gespreid en bedroeg in 2009  75,9 miljoen (2008:  12,0 miljoen). Binnen het segment Private Banking bedroeg de toevoeging aan de kredietvoorziening  37,1 miljoen (2008:  6,7 miljoen). Dit betrof met name leningen aan vermogende particulieren. Op de hypotheekportefeuille is slechts een zeer geringe voorziening nodig gebleken. Daarnaast is nog  0,2 miljoen voor overige posten voorzien.

 

Solide balans

Van Lanschot kiest bewust voor een laag risicoprofiel. De balans is solide. Dit komt onder andere tot uiting in de lage leverage (totale activa ten opzichte van het eigen vermogen van de bank toekomend aan aandeelhouders) van circa 17 per ultimo 2009. Traditioneel gebruikt Van Lanschot haar balans voor haar cliënten en nauwelijks voor eigen rekening: 82% van de balans per 31 december 2009 bestond uit kredieten die zijn verstrekt aan cliënten. De kredietactiviteiten van de bank worden grotendeels gefinancierd door de toevertrouwde middelen van cliënten (fundingratio ultimo 2009 van 79,0%).

 

De balans wordt in toenemende mate gericht op private bankingdiensten. Als gevolg hiervan is in 2009 het grootste deel van de portefeuille institutionele zorg (omvang circa  550 miljoen) verkocht. Een deel van de portefeuille wordt in 2010 overgedragen.

 

Per 31 december 2009 had de bank een Core Tier I-ratio van 6,6%, een Tier I-ratio van 9,8% en een BIS-ratio van 11,9%. Deze ratio's zijn tot stand gekomen zonder staatssteun.

 

Vermogensbeheer

In onze dienstverlening aan particuliere en institutionele cliënten neemt vermogensbeheer een belangrijke positie in. De totale assets under management (particulier, institutioneel en huisfondsen) stegen in 2009 met 20% naar  29,4 miljard (31 december 2008:  24,6 miljard), voornamelijk door de positieve ontwikkeling van de beurskoersen. Van institutionele partijen zijn in 2009 enkele grote mandaten ontvangen voor een totaalbedrag van ruim  800 miljoen. De client assets (assets under management plus spaargelden en deposito's) van particuliere cliënten namen toe met 4% tot  27,6 miljard per 31 december 2009 (31 december 2008:  26,6 miljard), mede als gevolg van het sturen op de rentemarge.

 

In de tweede helft van 2009 is een nieuwe vermogensbeheerpropositie geïntroduceerd die de klant meer keuzemogelijkheden en meer transparantie biedt. Vermogensbeheerklanten kunnen kiezen uit verschillende varianten die aansluiten bij hun risicoprofiel en beleggingswensen. Van Lanschot is de eerste Nederlandse bank die de distributie-vergoedingen van de beheerders van beleggingsfondsen doorgeeft aan haar vermogens-beheerklanten.

 

Prioriteiten 2010

Het kenmerk van Van Lanschot is haar onderscheidende dienstverlening. De bank kent van oudsher een persoonlijk en intensief contact met haar cliënten met relatief korte lijnen. Dat de balans er voor de cliënt is, heeft Van Lanschot in de achterliggende bankencrisis behoed voor grote verliezen uit hoofde van bijvoorbeeld Collateralized Debt Obligations (CDO's), structured credit products, Structured Investment Vehicles (SIV's) en dergelijke. Van Lanschot heeft geen staatssteun nodig gehad, waardoor de bank op ieder terrein haar bewegingsvrijheid behoudt.

 

Van Lanschot heeft zich ten doel gesteld de beste private bank van Nederland en België te zijn. Bij de uitvoering van de strategie heeft Van Lanschot een aantal prioriteiten gesteld voor 2010:

 

1.     Kiezen voor private banking: full-service dienstverlening en acquisitie scherper gericht op vermogende particulieren en de ondernemer en zijn onderneming.

2.     Vergroten commerciële slagkracht: groei in klanttevredenheid, aantal klanten en baten.

3.     Permanent investeren in dienstverlening: klantzorg en aanbod van transparante en goede producten en diensten. Door processen te stroomlijnen, met operational excellence als doel, zullen bankers meer tijd hebben voor hun klanten.

4.     Handhaven solide profiel: risicobeheersing, kostenbeheersing en anticiperen op de verwachte hogere kapitaaleisen door striktere inzet van kapitaal ten behoeve van klanten. In het licht van de verwachte hogere kapitaaleisen zal Van Lanschot haar kapitaal-doelstellingen aanpassen. De kapitaaldoelstellingen zullen aan de aandeelhouders worden gepresenteerd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei 2010.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het ondertekenen van zowel de principes van de Global Compact als de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties is voor Van Lanschot een belangrijke stap in het formaliseren van een aantal beginselen op het gebied van duurzaamheid die de bank al veel langer intern hanteerde. Dit volgt op logische wijze uit de kernwaarden van de bank. Deze principes hebben vorm gekregen in het zogenoemde engagementbeleid dat geldt voor beleggingsportefeuilles van cliënten van de bank en in het inkoopbeleid. Doorvertaling van deze principes in het krediet- en klantacceptatiebeleid volgt in 2010.

 

Code Banken

Van Lanschot implementeert de Code Banken voortvarend. Een aantal elementen uit de Code sluit aan bij de gangbare praktijk bij Van Lanschot. Zo is de balans bij Van Lanschot er altijd voornamelijk voor de klant geweest. De reglementen van de bank zijn geactualiseerd op basis van de bepalingen van de Code en beschikbaar op de internetsite (www.vanlanschot.nl). Ook is een moreel-ethische verklaring getekend door de leden van de Raad van Bestuur. In het jaarverslag over 2009 en tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal nader worden toegelicht hoe de Code binnen de bank is en wordt geïmplementeerd.

 

Op basis van de Code Banken wordt de beloningsstructuur van de Raad van Bestuur van Van Lanschot in dat verband ook herzien. Het voorstel voor het herziene beloningsbeleid van de Raad van Bestuur zal op 6 mei a.s. aan de aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd. Gezien het feit dat 2009 als geheel niet winstgevend is geweest, wordt er over 2009 aan de leden van de Raad van Bestuur en concerndirecteuren geen variabele beloning toegekend.

 

 

Vooruitzichten

Het herstel van de opbrengsten dat vanaf het dieptepunt in april 2009 is ingezet heeft zich voortgezet in de eerste maanden van 2010. Als de conjunctuurverbetering zich doorzet verwachten wij dat dit zichtbaar wordt in een lagere toevoeging aan de kredietvoorzieningen in met name de tweede helft van dit jaar en 2011. Bovendien zal er geen verdere afschrijving plaatsvinden op het IT-project. Afhankelijk van het aantrekken van de economie verwacht Van Lanschot daarom in 2010 een belangrijke stap te kunnen zetten op weg naar een genormaliseerd winstniveau.

 

 

Kalender 2010 / 2011

Aandeelhoudersvergadering 2010

6 mei 2010

Publicatie trading update eerste kwartaal 2010

6 mei 2010

Publicatie halfjaarcijfers 2010

10 augustus 2010

Publicatie trading update derde kwartaal 2010

12 november 2010

Publicatie jaarcijfers 2010

11 maart 2011

Aandeelhoudersvergadering 2011

11 mei 2011

Publicatie trading update eerste kwartaal 2011

11 mei 2011

Publicatie halfjaarcijfers 2011

16 augustus 2011

 

 

's-Hertogenbosch, 12 maart 2010

 

 

Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie

Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com

 

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations

Telefoon +31 (0)73 548 33 50; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

 

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. Van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.


Klik op onderstaande link om het persbericht inclusief alle tabellen en bijlagen te kunnen lezen: