NL EN

Van Lanschot klaar voor Basel III door conversie preferente aandelen

  • Overeenstemming met houders preferente aandelen over vervroegde omzetting in gewone aandelen
  • Door conversie stijgt kernkapitaal-ratio (Core Tier I ratio) naar ongeveer 8% (pro forma) per 31 maart 2010

 

Conversie preferente aandelen
Van Lanschot en de houders van de preferente aandelen A en B hebben overeenstemming bereikt over een vervroegde conversie van de preferente aandelen in gewone aandelen A Van Lanschot. Hiermee verhoogt de bank het kernkapitaal met  166 miljoen tot  1.092 miljoen (pro forma) per 31 maart 2010. De Core Tier I ratio stijgt na de conversie tot ongeveer 8% (pro forma) per 31 maart 2010 (voor de conversie: 6,8%). Deze conversie leidt tot een toename van het aantal gewone aandelen met 15%. Het verwateringseffect op de winst per aandeel blijft beperkt doordat het jaarlijkse preferente dividend van  11,25 miljoen vervalt.

Van Lanschot gaf in december 2008 voor een bedrag van  150 miljoen preferente aandelen uit aan institutionele en particuliere beleggers. Hiermee slaagde de bank erin om op eigen kracht haar solvabiliteitspositie tijdens de bankencrisis verder te versterken.

Met de conversie van deze preferente aandelen verwacht Van Lanschot te voldoen aan de nieuwe kapitaaleisen die met de komst van Basel III gepaard zullen gaan. Voorzien wordt dat verdere uitbouw van de kapitaalpositie kan gebeuren door intern solvabiliteit te genereren. Als gevolg van haar prudente balansbeheer heeft Van Lanschot een lage leverage ratio waarmee de bank nu al ruimschoots voldoet aan de mogelijk te stellen nieuwe eisen ten aanzien van deze ratio.

Op korte termijn wordt er een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) georganiseerd om de voorgenomen conversie - onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank - en een bijbehorende statutenwijziging te formaliseren.

Aangescherpte langetermijndoelstellingen
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die vandaag plaatsvindt, presenteert Van Lanschot aangescherpte langetermijndoelstellingen. De aangescherpte financiële doelstellingen zijn als volgt:

  Doelstelling
Kapitaalratio's

 
Core Tier I            Ten minste 8,0%

Tier I                    Ten minste 10,0%

BIS-ratio               Ten minste 12,5%

 
Leverage ratio

 
Verhouding totale activa / eigen vermogen kleiner dan 20

 
Rendement op eigen vermogen

 
Gemiddeld 2% hoger dan kostenvoet eigen vermogen

 
Groei winst per aandeel

 
Ten minste 5% per jaar, vanaf normale winstniveaus

 
Dividendbeleid

 
Onveranderd, tussen de 40-50%

 

 

Naast financiële doelstellingen zijn er ook doelstellingen op het gebied van cliënten en medewerkers, zoals klantzorg, marktaandeel, klanttevredenheid, beleggingsperformance en werkgeverschap.

De volledige presentatie voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vanaf vanmiddag 16.00 uur beschikbaar op www.vanlanschot.nl/overvanlanschot, bij de sectie Investor Relations onder Aandeelhoudersvergaderingen.

Eerste kwartaal 2010 bevestigt beeld van herstel
Het eerste kwartaal van 2010 bevestigt het beeld van een geleidelijk herstel van de inkomsten, ingezet sinds het tweede kwartaal van vorig jaar. Als gevolg van dalende markttarieven op creditgelden is de rentemarge in het eerste kwartaal van 2010 verder opgelopen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2009. Alle maanden van het eerste kwartaal waren winstgevend.

De assets under management zijn in het eerste kwartaal verder gestegen. Deze toename is het gevolg van netto instroom en positieve waardeverandering bij zowel particulieren, instituten als huisfondsen. Bij particuliere cliënten slaan de nieuwe vermogensbeheerconcepten A La Carte en Select goed aan.

De bedrijfslasten zijn licht gedaald ten opzichte van het laatste kwartaal van 2009. De kredietvoorzieningen bewogen zich nog steeds op een voor Van Lanschot hoog niveau. De instroom van kredieten onder bijzonder beheer is zowel in aantal als in omvang verder afgenomen. Zoals in maart gemeld, verwacht Van Lanschot dat deze verminderde instroom positief door gaat werken in een lagere toevoeging aan de kredietvoorzieningen. Deze lagere toevoeging aan de voorzieningen zal op zijn vroegst in de tweede helft van 2010 zichtbaar zijn, mits de conjunctuurverbetering zich doorzet.

De liquiditeitspositie van de bank bleef onveranderd sterk. Met een fundingratio van bijna 80% financiert Van Lanschot haar kredietverlening overwegend met de toevertrouwde middelen van haar cliënten. Om het type en de looptijden van haar liquiditeit te diversificeren, plaatste Van Lanschot in maart voor  400 miljoen aan obligaties bij institutionele beleggers.

De kapitaalratio's per 31 maart 2010 (kernactiviteiten) waren:
Core Tier I: 6,8%, Tier I: 10,1%, BIS-ratio: 12,2%.

Bij een voortzetting van het aantrekken van de economie, verwacht de bank dit jaar een belangrijke stap te zetten op weg naar een genormaliseerd winstniveau.

's-Hertogenbosch, 6 mei 2010

 

 

Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.