NL EN

Van Lanschot halfjaarcijfers 2010[*]

HERSTEL BEDRIJFSRESULTAAT ZET DOOR

 • Totale inkomsten in H1 2010 gestegen met 11% naar  287,5 miljoen (H1 2009:  258,9 miljoen)
 • Rentemarge toegenomen tot 1,59% in H1 2010 (H1 2009: 1,22%)
 • Kosten in H1 2010 gedaald met 7% naar  205,7 miljoen (H1 2009:  220,0 miljoen)
 • Toevoeging aan de kredietvoorziening gedaald tot  43,9 miljoen in H1 2010 (H1 2009:  50,6 miljoen, H2 2009:  62,6 miljoen)
 • Bedrijfsresultaat voor belastingen van  30,7 miljoen (H1 2009: verlies van  59,8 miljoen)
 • Nettowinst H1 2010 van  22,1 miljoen (H1 2009: nettoverlies van  46,3 miljoen) 

GOEDE INSTROOM IN VERMOGENSBEHEER

 • Totale assets under management stijgen met 7% tot  31,6 miljard per 30 juni 2010 (31 december 2009:  29,4 miljard)
 • Stijging assets under management komt voor 59% door instroom van nieuw vermogen en voor 41% door beurseffect
 • Assets under discretionary management van Private Banking vormen 33% van totale assets under management van Private Banking (31 december 2009: 30%) 

STERKE BALANS

 • Core Tier I-ratio per 30 juni 2010 van 8,2% (ultimo 2009: 6,6%), mede door conversie van preferente aandelen in gewone aandelen per 1 juni 2010; Tier I-ratio 10,3% (ultimo 2009: 9,8%), BIS-ratio 12,2% (ultimo 2009: 11,9%); lage leverage van 14,0; de bank is hiermee klaar voor de hogere kapitaalseisen onder Basel III
 • F-IRB voor retailportefeuille ingevoerd vanaf 1 juli 2010, invoering F-IRB voor non-retailportefeuille vanaf 1 juli 2011
 • 82% van de balans bestaat uit kredietverlening aan cliënten als gevolg van het uitgangspunt dat de balans er voor de klant is
 • Fundingratio (de mate waarin de kredietverlening wordt gefinancierd door de toevertrouwde middelen van cliënten) van 79,6% per 30 juni 2010; succesvolle uitgifte van  400 miljoen aan obligaties bij institutionele beleggers in maart 2010
 • Liquiditeitsbuffer per 30 juni 2010 van ruim  1,5 miljard 

RISICOBEHEER

 • Europese stresstest: geconsolideerde Tier I-ratio na meest ongunstige scenario - inclusief sovereign risk - van 9,0% eind 2011; impact van stress-scenario op Tier I-ratio is gering:
  1,1%. Van de totale sovereign obligatieportefeuille per 30 juni 2010 bestaat 98% uit Nederlandse en Duitse staatsobligaties of door de Nederlandse staat gegarandeerde obligaties
 • Herbevestiging van stable outlook Single A minus creditrating door Standard & Poor's in juli 2010

BERICHT VAN DE VOORZITTER
Floris Deckers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot: "De eerste helft van dit jaar bevestigt het beeld van een geleidelijk herstel van de inkomsten, ingezet sinds het tweede kwartaal van vorig jaar. Het inkomstenherstel bij Van Lanschot komt uit de basis: de inkomsten van de bank bestaan uit rente en provisies en nauwelijks uit handel voor eigen rekening. Met een helder businessmodel, met een laag risicoprofiel en met specifieke dienstverlening gericht op de vermogende particulier en de ondernemer en zijn onderneming, heeft de bank de bankencrisis achter zich kunnen laten, en de eerste stappen gezet op weg naar een genormaliseerd winstniveau.

In de bankensector als geheel is het vertrouwen nog niet volledig teruggekeerd. In de private- bankingmarkt vertaalt zich dit in terughoudendheid bij klanten om van bank te veranderen. Naarmate het vertrouwen groeit, zal er meer ruimte ontstaan voor een onafhankelijke private bank met de aard en kwaliteiten van Van Lanschot. Met ons full-service-concept - waarin klantzorg, transparante en goede producten en dienstverlening centraal staan - verwachten we klanttevredenheid naar een nog hoger niveau te kunnen brengen, waarbij de groei in het aantal cliënten en inkomstengroei zullen volgen. Dit ondersteunt de ambitie die we in 2009 hebben geformuleerd om de beste private bank van Nederland en België te worden.

De herbevestiging van de stable outlook Single A minus creditrating door ratingbureau Standard & Poor's in juli 2010, in een tijd waar sectorbreed downgrades zijn doorgevoerd, onderstreept het beheerste risicoprofiel van Van Lanschot. Dit werd recent bevestigd door de resultaten van de Europese stresstest. De bank heeft geen blootstelling aan obligaties in de Europese periferie en is in staat om op eigen kracht eventuele toekomstige stress-scenario's goed te doorstaan."

ONTWIKKELING PER SEGMENT

PRIVATE BANKING
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van Private Banking steeg naar  50,6 miljoen in H1 2010 (H1 2009:  15,4 miljoen). Het interestresultaat nam toe met 19% naar  124,3 miljoen in H1 2010 (H1 2009:  104,2 miljoen). De provisie-inkomsten daalden licht met 1% naar  57,9 miljoen. Het aantal fte's daalde met 6% vergeleken met 30 juni 2009. De personeelskosten daalden in H1 2010 met 8% naar  64,9 miljoen (H1 2009:  70,3 miljoen). De toevoeging aan de kredietvoorziening nam sterk af met 25% naar  9,1 miljoen in H1 2010 (H1 2009:  12,2 miljoen; H2 2009:  24,9 miljoen).

Assets under management van Private Banking stegen naar  19,2 miljard per 30 juni 2010 (ultimo 2009:  18,3 miljard). 44% van deze stijging betreft een instroom van nieuw vermogen en 56% is beurseffect. De vernieuwde vermogensbeheerconcepten, 'A La Carte' en 'Select', leidden tot instroom van nieuw vermogen. Het beheerd vermogen onder A La Carte en Select steeg tot  1,6 miljard per 30 juni 2010 (ultimo 2009:  0,1 miljard). Cliënten kiezen steeds vaker voor discretionaire mandaten: per 30 juni 2010 vormden assets under discretionary management 33% van de totale assets under management van Private Banking (ultimo 2009: 30%).

Het beleggingsbeleid van Van Lanschot heeft uitstekend uitgepakt: in alle beleggingsprofielen van 'A La Carte' is in de eerste helft van 2010 een outperformance gerealiseerd ten opzichte van de strategische benchmarks. Deze outperformance varieerde van 0,9% (2,7% versus de benchmark van 1,8%) voor het inkomensgerichte profiel tot 2,9% (4,5% versus de benchmark van 1,6%) voor het offensieve profiel.

ASSETMANAGEMENT
Assetmanagement liet een stijging van het bedrijfsresultaat voor belastingen zien naar  6,0 miljoen in H1 2010 (H1 2009:  2,1 miljoen). Dit kwam voornamelijk door de stijging in provisie-inkomsten met 30% naar  22,8 miljoen (H1 2009:  17,5 miljoen). De hogere depotwaarde van het vermogen onder beheer voor cliënten leidde tot hogere beheerprovisies. 

Assets under management voor institutionele cliënten stegen naar  7,4 miljard per 30 juni 2010 (ultimo 2009:  6,6 miljard), 50% van deze stijging betreft nieuw vermogen en 50% is veroorzaakt door beurseffect. De Huisfondsen namen toe tot  4,3 miljard per 30 juni 2010 (per 31 december 2009:  3,7 miljard). Deze stijging betreft grotendeels instroom van nieuw vermogen.

BUSINESS BANKING
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van Business Banking steeg naar een winst van  9,9 miljoen in H1 2010 (H1 2009: verlies van  5,1 miljoen). De rente-inkomsten namen met 12% toe naar  66,6 miljoen. De personeelskosten daalden met 6% naar  16,2 miljoen (H1 2009:  17,2 miljoen). Het aantal fte's daalde met 3%, vergeleken met 30 juni 2009. De toevoeging aan de kredietvoorziening daalde naar  34,7 miljoen in H1 2010 (H1 2009:  38,3 miljoen). Daarnaast is op de participaties een bedrag van  5,8 miljoen afgewaardeerd. 

CORPORATE FINANCE & SECURITIES
Corporate Finance & Securities zag het bedrijfsresultaat voor belastingen toenemen met 41% naar  5,5 miljoen in H1 2010 (H1 2009:  3,9 miljoen). De 33% stijging in provisies, van  19,7 miljoen naar  26,2 miljoen, is grotendeels te danken aan succesfees van Corporate Finance en hogere transactieprovisies bij Securities.

OVERIGE ACTIVITEITEN
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van Overige Activiteiten is verbeterd naar een verlies van  41,3 miljoen (H1 2009: een verlies van  76,1 miljoen). De conversiepremie op de preferente aandelen van  4,4 miljoen is opgenomen in dit segment als een negatieve post in de inkomsten. In H1 2009 was een bedrag van  44,9 miljoen opgenomen als bijzondere post.

VOORUITZICHTEN
Als private bank is Van Lanschot gevoelig voor ontwikkelingen van de spaartarieven. Bij het gesloten blijven van de kapitaalmarkt voor banken, blijft de spaarmarkt een belangrijk alternatief om in de fundingbehoefte van banken te voorzien. De rentemarge zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar rond het huidige niveau stabiliseren. Provisie-inkomsten kunnen pas weer een normaal niveau bereiken wanneer de beurzen een duidelijke richting kiezen en onze cliënten weer actief gaan beleggen. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de economie verwacht Van Lanschot dat de verminderde instroom van kredieten onder bijzonder beheer positief door gaat werken in een lagere toevoeging aan de kredietvoorziening vanaf het derde kwartaal 2010.

De besparingen als gevolg van de begin 2009 genomen kostenmaatregelen zijn in de eerste helft van 2010 volledig gerealiseerd. Ook in de tweede helft van het jaar zal de bank zich blijven richten op kostenbeheersing, maar dit zal niet ten koste gaan van investeringen in de dienstverlening aan cliënten.

KERNGEGEVENS


WINST-EN-VERLIESREKENING
(x  miljoen)
H1 2010

 
H1 2010
kern-activiteite[1]
H1 2009

 
Δ %

 
H2 2009

 
Δ %

 
             
Inkomsten uit operationele activiteiten 356,1 287,5 258,9 11 309,6 -7
Bedrijfslasten 276,2 205,7 220,0 -7 208,8 -2
Brutoresultaat 79,9 81,8 38,9 110 100,8 -19
Bijz. waardeverminderingen kredieten 43,9 43,9 50,6 -13 62,6 -30
Bijz. waardeverminderingen overig 7,7 7,2 48,1 -85 14,7 -51
Bedrijfsresultaat voor belastingen 28,3 30,7 -59,8   23,5 31
Nettowinst 20,3 22,1 -46,3   31,5 -30
             
BALANS
(x  miljoen)
30-6-2010

 
30-6-2010
kern-activiteiten
30-6-2009 Δ % 31-12-2009

 
Δ %

 
             
Eigen vermogen toekomend aan  
 aandeelhouders
1.426 1.428 1.117 28 1.239 15
Eigen vermogen toekomend aan derden 307 307 312 -2 313 -2
Verplichtingen private en publieke
 sector
13.075 13.075 14.721 -11 13.380 -2
Kredieten en vorderingen private en
 publieke sector
16.498 16.418 17.487 -6 16.941 -3
Balanstotaal 20.613 19.928 20.934 -5 20.569 -3
             
KAPITAALMANAGEMENT 30-6-2010 30-6-2010
kern-activiteiten
30-6-2009 Δ %

 
31-12-2009

 
Δ %

 
             
Risico gewogen activa (x  miljoen) 13.521 13.459 14.386 -6 13.915 -3
BIS-ratio (%) 11,9 12,2 11,2   11,9  
BIS-ratio Tier I (%) 10,1 10,3 9,2   9,8  
BIS-ratio Core Tier I (%) 8,0 8,2 6,1   6,6  
Leverage 14,5 14,0 18,7   16,6  
             
ASSETS UNDER
MANAGEMENT
(x  miljard)
30-6-2010 30-6-2010
kern-activiteiten
30-6-2009 Δ %

 
31-12-2009

 
Δ %

 
             
Totaal assets under management 31,6 31,6 25,2 25 29,4 7
Assets under discretionary management 18,1 18,1 13,0 39 15,7 15
Assets under non-discretionary
 management
13,5 13,5 12,2 11 13,7 -1
             
KENGETALLEN 30-6-2010 30-6-2010
kern-activiteiten
30-6-2009   31-12-2009

 
 
             
Gemiddeld aantal gewone aandelen
 (x 1.000)
35.901 35.901 34.856   34.870  
Winst per aandeel o.b.v. gemiddeld
 aantal gewone aandelen (in euro's)
0,43 0,48 -1,48   -0,72  
Efficiencyratio (%) 77,6 71,5 85,0   75,4  
Rendement gemiddeld eigen vermogen
 (%)
2,3 2,5 -8,6   -2,0  
Fundingratio (%) 79,3 79,6 84,2   79,0  
Personeel (aantal fte's) 2.230,0 2.041,6 2.122,6   2.050,0  

RESULTAAT EERSTE HALFJAAR 2010


(x  miljoen)
  H1 2010

 
H1 2010
kern-activiteiten
H1 2009 Δ % H2 2009

 
Δ %
               
Interest   169,9 160,3 127,3 26 145,5 10
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen   9,1 7,0 5,0 40 21,5 -67
Provisie   115,7 115,2 106,8 8 117,9 -2
Resultaat uit financiële transacties   4,9 5,0 19,8 -75 24,7 -80
Resultaat uit beleggingen voor rekening en risico polishouders   -3,2 - - - - -
Nettopremie-inkomen   58,7 - - - - -
Overig inkomen   1,0 - - - - -
Inkomsten uit operationele activiteiten   356,1 287,5 258,9 11 309,6 -7
               
Personeelskosten   112,7 109,1 115,5 -6 103,0 6
Andere beheerskosten   80,0 78,6 85,8 -8 87,4 -10
Afschrijvingen   20,1 18,0 18,7 -4 18,4 -2
Verzekeringstechnische lasten   63,4 - - - - -
Bedrijfslasten   276,2 205,7 220,0 -7 208,8 -2
               
BRUTORESULTAAT   79,9 81,8 38,9 110 100,8 -19
               
Bijz. waardeverminderingen kredieten   43,9 43,9 50,6 -13 62,6 -30
Bijz. waardeverminderingen overig   7,7 7,2 48,1 -85 14,7 -51
               
Bedrijfsresultaat voor belastingen   28,3 30,7 -59,8   23,5 31
               
Belastingen   8,0 8,6 -13,5   -8,0  
               
NETTOWINST   20,3 22,1 -46,3   31,5 -30

 
RESULTAAT EERSTE HALFJAAR 2010 PER SEGMENT


(x  miljoen)
  Private
Banking
Asset-
 management
Business Banking Corporate
Finance & Securities
Overige activiteiten

 
Totaal
               
Inkomsten uit operationele activiteiten   183,7 22,8 80,9 26,9 -26,8 287,5
               
Bedrijfslasten   124,0 16,7 30,5 20,0 14,5 205,7
               
BRUTORESULTAAT   59,7 6,1 50,4 6,9 -41,3 81,8
               
Bijz. waardeverminderingen kredieten   9,1 0,0 34,7 0,1 0,0 43,9
Bijz. waardeverminderingen overig   0,0 0,1 5,8 1,3 0,0 7,2
               
Bedrijfsresultaat voor belastingen   50,6 6,0 9,9 5,5 -41,3 30,7
               
Belastingen   13,2 1,7 2,2 1,1 -9,6 8,6
               
NETTOWINST   37,4 4,3 7,7 4,4 -31,7 22,1
               
Efficiencyratio (%)   67,5 73,2 37,7 74,3 -54,1 71,5
               
Personeel (aantal fte's)   1.298,4 149,6 294,9 211,2 87,5 2.041,6

 

Uitgebreide segmentinformatie treft u aan in het financieel verslag halfjaarcijfers.

KALENDER 2010 / 2011

Publicatie trading update derde kwartaal 2010                 12 november 2010
Publicatie jaarcijfers 2010                                              11 maart 2011

's-Hertogenbosch, 10 augustus 2010

Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com 

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com 

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. Van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.

Disclaimer

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

In dit document zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico, dan wel met betrekking tot batengroei of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. 

Additionele informatie
Beschikbaar op www.vanlanschot.nl/overvanlanschot 

Financieel verslag en webcast van persconferentie
Een uitgebreide toelichting van de resultaten en de balans van Van Lanschot NV kunt u lezen in het halfjaarlijkse financieel verslag. 

De persconferentie wordt op 10 augustus 2010 om 10.30 uur gehouden in Amsterdam. U kunt deze persconferentie live volgen via een video webcast.

Het financieel verslag en de webcast zijn te bereiken via www.vanlanschot.nl/resultaten  

Halfjaarrekening 2010 F. van Lanschot Bankiers NV
De halfjaarrekening 2010 van F. van Lanschot Bankiers NV is vanaf dinsdag 10 augustus 2010 digitaal beschikbaar op de website van de bank: www.vanlanschot.nl/overvanlanschot 


[*] Tenzij anders vermeld zijn alle cijfers op basis van de kernactiviteiten van Van Lanschot.
[1] Vanaf het tweede halfjaar 2009 is het effect zichtbaar van de overname van een aantal niet-strategische deelnemingen. Voor een goede vergelijking worden de cijfers in dit persbericht voor deze deelnemingen gecorrigeerd. De vergelijkende cijfers betreffen in alle gevallen enkel de kernactiviteiten.