NL EN

Van Lanschot: verdere groei resultaten in derde kwartaal 2010

Het bedrijfsresultaat van Van Lanschot over het derde kwartaal van 2010 is duidelijk hoger dan over zowel het eerste als het tweede kwartaal van dit jaar. De rente-inkomsten namen in het derde kwartaal toe als gevolg van de hogere rentemarge. Ook zorgde de conversie van de preferente aandelen naar gewone aandelen in juni 2010 voor een lagere rentelast. De assets under management zijn in het derde kwartaal gestegen, zowel door de instroom van nieuw vermogen als door het beurseffect. Met name de assets onder discretionair beheer lieten een sterke stijging zien. Transactievolumes en provisies bleven in het derde kwartaal in lijn met de eerste zes maanden van het jaar. De kosten zijn stabiel gebleven op het niveau van de eerste twee kwartalen van 2010.

De Core Tier I ratio van de bank per 30 september 2010 (kernactiviteiten) was 9,3%, de Tier I ratio 11,6% en de BIS-ratio 13,7%. In het derde kwartaal is de afbouw van de naar risico gewogen activa in de zakelijke portefeuille voortgezet. De leverage van 13,7 per 30 september 2010 weerspiegelt het lage risicoprofiel van de bank en zit ver onder het onder Basel III gehanteerde maximum van 33. Van Lanschot financiert haar kredietverlening grotendeels door de toevertrouwde middelen van haar cliënten. Dit komt tot uitdrukking in een fundingratio van ruim 81% per 30 september 2010.

De ontwikkelingen in het derde kwartaal stemmen positief voor het verdere herstel van de resultaten. Het geleidelijke herstel van de economie zal zich naar verwachting gaan vertalen in een afname van de toevoegingen aan de kredietvoorziening. Als het economische herstel doorzet en het sentiment op de beleggingsmarkt verbetert, verwacht Van Lanschot over heel 2010 een belangrijke stap te kunnen zetten op weg naar een genormaliseerd winstniveau.

Publicatiedatum jaarcijfers 2010
De publicatiedatum van de jaarcijfers 2010 is verplaatst naar vrijdag 18 maart 2011.

's-Hertogenbosch, 12 november 2010


Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.


Disclaimer

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit document zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico, dan wel met betrekking tot batengroei of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.