NL EN

Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat

 • Groei nettowinst naar  65,7 miljoen (2009: nettoverlies  14,8 miljoen)
 • Stijging assets under management met  5,5 miljard (+18%) naar  35,4 miljard
 • Uitstekende solvabiliteits- en liquiditeitspositie
 • Dividenduitkering van  0,70 per aandeel

 

Floris Deckers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot: "Kenmerkend voor 2010 was de duidelijke scheidslijn tussen de eerste en tweede helft van het jaar. De eerste zes maanden stonden nog in het teken van stabilisatie, in de tweede helft van het jaar is de groei versneld. De resultaten over 2010 hebben een stevig herstel laten zien en een verdere verbetering van de kwaliteit van de inkomsten: met de stijging van de provisie- en rentebaten komt de inkomstengroei uit het kernbedrijf van de bank. De toevoeging aan de kredietvoorziening is gedaald ten opzichte van 2009, maar minder hard teruggelopen dan aanvankelijk verwacht. Over 2009 is geen dividend uitbetaald; de resultaten van 2010, maar vooral de Core Tier I-ratio van 9,6% en de Tier I-ratio van 12,1%, stellen ons in staat om weer uitvoering te geven aan ons normale dividendbeleid.

Op eigen kracht heeft Van Lanschot de traditioneel sterke soliditeit en liquiditeit op orde gehouden en in lijn gebracht met de post-crisiseisen: het kernkapitaal is versterkt met 24%. Als private bank komt een groot deel van de funding - met name korte termijn funding - van eigen cliënten. Daarnaast is het fundingprofiel van de bank verder gediversifieerd door lange termijn funding aan te trekken via de wholesale markt. Met een pro forma Net Stable Funding Ratio van 98% (eis > 100%) en een pro forma Liquidity Coverage Ratio van 158% (eis > 100%) zal de bank ruim op tijd voldoen aan Basel III.

Het businessmodel van Van Lanschot, als private bank, benadrukt altijd de relatie met, het belang van en de zorg voor de cliënt. Van Lanschot is geen productgeoriënteerde bank, maar een dienstverlener; het succes van de bank wordt afgemeten aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze oriëntatie op het belang van onze cliënten blijkt bijvoorbeeld uit de volledig open architectuur in vermogensbeheer en ook uit het feit dat Van Lanschot als een van de eerste banken in Nederland de netto ontvangen distributievergoedingen doorgeeft aan haar vermogensbeheercliënten. Dit past in de geest van de Code Banken, die door Van Lanschot in 2010 is verankerd in de organisatie. De bank heeft vorig jaar verdere stappen gezet op het gebied van klantbelang centraal, het beloningsbeleid, de governance, het risicobeheer en de auditfunctie. Al deze aspecten zijn - waar nog nodig - in lijn gebracht met de Code Banken.

Vooruitkijkend verwacht Van Lanschot dat het in 2010 ingezette herstel van het bedrijfsresultaat zich in 2011 zal voortzetten. De dalende trend van de kredietvoorzieningen zal doorzetten, maar het tempo waarmee deze daling gestalte krijgt, is afhankelijk van het verdere herstel van de economie. We verwachten een verdere stijging van de inkomsten; de groei in assets under management zal positief doorwerken in de beheerprovisies. Toegenomen marges op het kredietboek en de hogere fundingkosten als gevolg van strengere kapitaals- en liquiditeitseisen zullen naar verwachting leiden tot een stabilisatie van de rentemarge. Kostenbewustzijn, efficiencyverbeteringen en operational excellence zullen ook in 2011 onverminderd aandacht krijgen, maar de bank zal blijven investeren in de kwaliteit van haar dienstverlening en in groei. We zijn op de goede weg en hebben vertrouwen dat met deze resultaten de lijn wordt doorgezet naar een genormaliseerd winstniveau."

STERK HERSTEL IN RESULTATEN DOOR HOGERE INKOMSTEN, LAGERE KOSTEN EN LAGERE KREDIETVOORZIENING

 • Inkomsten gestegen met 8% naar  613,3 miljoen (2009:  568,5 miljoen)
 • Rentemarge verbeterd tot gemiddeld 1,68% (2009: 1,32%), door zowel spaargelden en deposito's als kredieten
 • Provisie-inkomsten gestegen met 3% naar  232,2 miljoen (2009:  224,7 miljoen); doorlopende beheerprovisies[1] vormen 64% van de totale effectenprovisies (2009: 54%), mede door stijging discretionair vermogensbeheer
 • Kosten gedaald met 2% naar  422,3 miljoen (2009:  428,8 miljoen); bij Van Lanschot Bankiers kosten met 7% afgenomen
 • Toevoeging aan kredietvoorziening gedaald met 24% tot  86,5 miljoen (2009:  113,2 miljoen)
 • Bedrijfsresultaat voor belastingen  88,5 miljoen (2009: verlies  36,3 miljoen)
 • Nettowinst  65,7 miljoen (2009: nettoverlies  14,8 miljoen)
 • Winst per aandeel  1,45 (2009: verlies per aandeel  0,72)
 • Voorstel dividend over 2010:  0,70 per gewoon aandeel

 

FORSE INSTROOM VAN NIEUW VERMOGEN ONDER BEHEER, MET NAME IN DISCRETIONAIRE MANDATEN

 • Totale assets under management gestegen met 18% tot  35,4 miljard ultimo 2010 (ultimo 2009:  29,9 miljard), waarvan instroom nieuw vermogen  3,0 miljard, ofwel 10% van assets under management, in zowel Private & Business Banking (+  0,9 miljard) als in Assetmanagement (+  2,1 miljard)
 • Van de totale assets under management voor Private & Business Banking cliënten was ultimo 2010 32% vermogen onder discretionair beheer (ultimo 2009: 28%)
 • Totale client assets (assets under management plus toevertrouwde middelen) toegenomen met 13% naar 49,0 miljard (ultimo 2009: 43,2 miljard)
 • Investment performance in vermogensbeheer was in 2010 wederom uitstekend; alle beleggingsprofielen lieten een outperformance zien ten opzichte van de benchmark (outperformance van 1,3% tot 3,7%)

 

SOLIDE PROFIEL ONDERSTEUND DOOR HOGE SOLVABILITEITSRATIO'S EN RUIME LIQUIDITEITSPOSITIE

 • Core Tier I-ratio gestegen tot 9,6% ultimo 2010 (ultimo 2009: 6,6%), door conversie van preferente aandelen in gewone aandelen per 1 juni 2010, invoering van F-IRB voor retailportefeuille vanaf 1 juli 2010, actief programma voor reductie van risico gewogen activa en toevoeging van winst aan kernkapitaal
 • Tier I-ratio toegenomen tot 12,1% ultimo 2010 (ultimo 2009: 9,8%), BIS-ratio toegenomen tot 14,2% ultimo 2010 (ultimo 2009: 11,9%)
 • De balans is er voor de cliënt; dit blijkt uit de zeer lage leverage van 13,4 (ultimo 2009: 16,6)
 • Fundingratio (de mate waarin de kredietverlening wordt gefinancierd door de toevertrouwde middelen van cliënten) per 31 december 2010 86,2% (2009: 79,0%)
 • Lange termijn fundingpositie verstevigd: uitgifte van  400 miljoen aan obligaties bij institutionele beleggers in maart 2010;  750 miljoen aan RMBS obligaties in de markt geplaatst in november 2010
 • Pro forma Basel III ultimo 2010: Liquidity Coverage Ratio van 158%, Net Stable Funding Ratio van 98%, leverage van 15,1
 • Herbevestiging van alle creditratings in 2010: Single A minus (A-), outlook stable

 

[1] Beheerprovisie inclusief bestandsprovisie en bewaarloon


ONTWIKKELING PER SEGMENT
De segmenten Private Banking en Business Banking worden vanaf het tweede halfjaar 2010 aangestuurd door één managementteam en voortaan gerapporteerd als één segment.

PRIVATE & BUSINESS BANKING
Assets under management van Private & Business Banking stegen in 2010 met 12% naar  21,3 miljard (2009:  19,1 miljard). Deze stijging bestaat voor 41% uit de instroom van nieuw vermogen en voor 59% uit het koerseffect. Het discretionair vermogen onder de nieuwe vermogensbeheerconcepten steeg in 2010 naar  2,8 miljard (2009:  0,1 miljard). Discretionair vermogensbeheer vormt nu 32% van de totale assets under management voor Private & Business Banking (2009: 28%). De verschuiving naar discretionaire mandaten is mede te danken aan de uitstekende performance van het vermogensbeheer in 2010, waarbij alle beleggingsprofielen een outperformance ten opzichte van de strategische benchmarks hebben laten zien (outperformance variërend van 1,3% voor het inkomensgerichte profiel tot 3,7% voor het groeigerichte profiel). Bovendien is Van Lanschot leidend in de markt met een transparante feestructuur in vermogensbeheer, waarbij de netto distributievergoedingen worden doorgegeven aan cliënten.

Het bedrijfsresultaat voor belastingen van Private & Business Banking steeg naar  127,3 miljoen in 2010 (2009:  50,9 miljoen). Het interestresultaat nam met 14% toe naar  394,1 miljoen in 2010 (2009:  346,9 miljoen), vooral dankzij hogere marges op zowel spaargelden en deposito's als op kredieten. De provisie-inkomsten daalden met 4% naar  131,5 miljoen (2009:  137,0 miljoen). Beheerprovisies namen sterk toe als gevolg van de groei in assets under discretionary management. Transactieprovisies daalden echter door de lage handelsvolumes.

De bedrijfslasten zijn met 2% gedaald naar  316,1 miljoen (2009:  322,9 miljoen). Personeelskosten zijn in 2010 gestegen doordat in 2010, in tegenstelling tot 2009, variabele beloning is uitgekeerd. Deze stijging werd echter volledig gecompenseerd door lagere andere beheerskosten. De toevoeging aan de kredietvoorziening daalde in dit segment met 23% naar  86,7 miljoen (2009:  113,1 miljoen). Op de participatieportefeuille is een waardedaling van  13,5 miljoen genomen (2009:  7,1 miljoen).

In België, de tweede thuismarkt van Van Lanschot, zijn de assets under management met 13% gestegen, met name door een sterke netto-instroom van nieuw vermogen van zowel particuliere als institutionele cliënten.

(x  miljard)   31-12-2010   31-12-2009 D %  
             
Assets under management   35,4   29,9 18  
Private & Business Banking   21,3   19,1 12  
Assetmanagement   14,1   10,8 31  

 

ASSETMANAGEMENT
De assets under management stegen in 2010 met 31% naar  14,1 miljard (2009:  10,8 miljard). Deze stijging komt voor 64% uit de instroom van nieuw vermogen en voor 36% uit het koerseffect.

Het segment Assetmanagement realiseerde over 2010 een bedrijfsresultaat voor belastingen van  13,4 miljoen (2009:  8,9 miljoen), een stijging van 51%. Dit is voornamelijk te danken aan een stijging van de provisie-inkomsten met 17% naar  49,8 miljoen (2009:  42,4 miljoen). Door de toename van de assets under management zijn ook de beheerprovisies gestegen. De ontvangen performance fees zijn in 2010 gedaald naar  7,2 miljoen (2009:  11,6 miljoen).

CORPORATE FINANCE & SECURITIES
Corporate Finance & Securities zag het bedrijfsresultaat voor belastingen toenemen naar  14,9 miljoen (2009:  13,0 miljoen). Provisie-inkomsten stegen met 12% naar  49,7 miljoen (2009:  44,4 miljoen), voornamelijk door hogere succesfees en emissieprovisies.

OVERIGE ACTIVITEITEN
Dit segment omvat onder meer opbrengsten en kosten die niet aan andere segmenten kunnen worden toegerekend. Tevens omvat het segment opbrengsten en kosten die samenhangen met rente-, markt- en liquiditeitsrisicomanagement. Het bedrijfsresultaat voor belastingen van het segment Overige Activiteiten is verbeterd naar een verlies van  67,1 miljoen (2009: verlies van  109,1 miljoen, waarbij in dit segment een bijzondere waardevermindering van  55,1 miljoen als last werd genomen).

DEELNEMINGEN
In het vierde kwartaal heeft Van Lanschot overeenstemming bereikt met Ohpen Holding over de verkoop van Robein Leven. Deze niet-strategische deelneming is sinds de overname door Van Lanschot in het derde kwartaal van 2009 volledig zelfstandig en op afstand blijven opereren. De transactie heeft geen noemenswaardig effect gehad op de winst. De feitelijke overdracht van Robein Leven aan Ohpen zal plaatsvinden na goedkeuring door De Nederlandsche Bank.

KERNGEGEVENS

WINST-EN-VERLIESREKENING
(x  miljoen)
2010 2010
kern[2]
2009
kern
D % H2
2010
kern
H1
2010
kern
             
Inkomsten uit operationele activiteiten 630,9 613,3 568,5 8 325,8 287,5
Bedrijfslasten 439,9 422,3 428,8 -2 216,6 205,7
Brutoresultaat 191,0 191,0 139,7 37 109,2 81,8
Bijz. waardeverminderingen kredieten 86,5 86,5 113,2 -24 42,6 43,9
Bijz. waardeverminderingen overig 16,0 16,0 62,8 -75 8,8 7,2
Bedrijfsresultaat voor belastingen 88,5 88,5 -36,3 - 57,8 30,7
Niet-doorlopende activiteiten 1,1 - - - - -
Nettowinst 66,7 65,7 -14,8 - 43,6 22,1
             
BALANS
(x  miljoen)
31-12-2010 31-12-2010
kern
31-12-2009
kern
D % 30-06-2010
kern
           
Eigen vermogen toekomend aan
aandeelhouders
1.462 1.462 1.239 18 1.428
Eigen vermogen toekomend aan derden 323 323 313 3 307
Verplichtingen private en publieke sector 13.546 13.546 13.380 1 13.075
Kredieten en vorderingen private en
publieke sector
15.710 15.710 16.941 -7 16.418
Balanstotaal 20.325 19.590 20.569 -5 19.928
           
KAPITAALMANAGEMENT 31-12-2010 31-12-2010
kern
31-12-2009
kern
D % 30-06-2010
kern
           
Risicogewogen activa (x  miljoen) 11.752 11.695 13.915 -16 13.459
BIS-ratio (%) 13,9 14,2 11,9 - 12,2
BIS-ratio Tier I (%) 11,9 12,1 9,8 - 10,3
BIS-ratio Core Tier I (%) 9,6 9,6 6,6 - 8,2
Leverage 13,9 13,4 16,6 - 14,0
           
ASSETS UNDER MANAGEMENT
(x  miljard)
31-12-2010 31-12-2010
kern
31-12-2009
kern
D % 30-06-2010
kern
           
Totaal assets under management 35,4 35,4 29,9 18 32,2
Assets under discretionary management 20,9 20,9 16,2 29 18,7
- waarvan dubbeltellingen 0,7 0,7 0,5 40 0,7
Assets under non-discretionary
management
14,5 14,5 13,7 6 13,5
           
KENGETALLEN 31-12-2010 31-12-2010
kern
31-12-2009
kern
  30-06-2010
kern
           
Gemiddeld aantal gewone aandelen
(x 1.000)
38.367 38.367 34.870   35.901
Winst per aandeel o.b.v. gemiddeld aantal
gewone aandelen (in euro's)
1,47 1,45 -0,72   0,48
Efficiencyratio (%) 69,7 68,9 75,4   71,5
Rendement gem. eigen vermogen (%) 4,2 4,1 -2,0   2,5
Fundingratio (%) 86,2 86,2 79,0   79,6
Personeel (aantal fte's) 2.181,8 2.042,8 2.050,0   2.041,6


[2] Vanaf 2009 is het effect zichtbaar van een aantal niet-strategische deelnemingen. Voor een goede vergelijking worden de cijfers in dit persbericht voor deze deelnemingen gecorrigeerd. De vergelijkende cijfers betreffen in alle gevallen enkel de kernactiviteiten.

 


RESULTAAT 2010


(x  miljoen)
  2010 2010
kern
2009
kern
D % H2
2010
kern
H1
2010
kern
               
Interest   335,9 336,9 272,8 23 176,6 160,3
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen   13,0 14,0 26,5 -47 7,0 7,0
Provisie   232,2 232,2 224,7 3 117,0 115,2
Resultaat uit financiële transacties   30,2 30,2 44,5 -32 25,2 5,0
Overig inkomen   19,6 - - - - -
Inkomsten uit operationele activiteiten   630,9 613,3 568,5 8 325,8 287,5
               
Personeelskosten   236,1 226,4 218,5 4 117,3 109,1
Andere beheerskosten   167,1 159,9 173,2 -8 81,3 78,6
Afschrijvingen   36,7 36,0 37,1 -3 18,0 18,0
Bedrijfslasten   439,9 422,3 428,8 -2 216,6 205,7
               
BRUTORESULTAAT   191,0 191,0 139,7 37 109,2 81,8
               
Bijz. waardeverminderingen kredieten   86,5 86,5 113,2 -24 42,6 43,9
Bijz. waardeverminderingen overig   16,0 16,0 62,8 -75 8,8 7,2
               
Bedrijfsresultaat voor belastingen   88,5 88,5 -36,3 - 57,8 30,7
               
Belastingen   22,9 22,8 -21,5 - 14,2 8,6
Niet doorlopende activiteiten   1,1 - -   - -
               
NETTOWINST   66,7 65,7 -14,8 - 43,6 22,1

 


RESULTAAT 2010 PER SEGMENT


(x  miljoen)
  Private &
Business
Banking
Asset-
management
Corporate
Finance &
Securities
Overige
Activiteiten
Totaal
             
Inkomsten uit operationele activiteiten   543,9 49,8 59,6 -40,0 613,3
             
Bedrijfslasten   316,1 36,4 42,8 27,0 422,3
             
BRUTORESULTAAT   227,8 13,4 16,8 -67,0 191,0
             
Bijz. waardeverminderingen kredieten   86,7 0,0 -0,2 0,0 86,5
Bijz. waardeverminderingen overig   13,8 0,0 2,1 0,1 16,0
             
Bedrijfsresultaat voor belastingen   127,3 13,4 14,9 -67,1 88,5
             
Belastingen   31,9 5,0 1,8 -15,9 22,8
             
NETTOWINST   95,4 8,4 13,1 -51,2 65,7
             
Efficiencyratio (%)   58,1 73,1 71,8 -67,5 68,9
             
Personeel (aantal fte's)   1.594,8 180,9 189,0 78,1 2.042,8

 

Uitgebreide segmentinformatie treft u aan in het financieel verslag jaarcijfers 2010.


ADDITIONELE INFORMATIE
Additionele informatie is beschikbaar op www.vanlanschot.nl/overvanlanschot.

FINANCIEEL VERSLAG, PRESENTATIE EN WEBCAST VAN PERSCONFERENTIE
Een uitgebreide toelichting van de resultaten en de balans van Van Lanschot NV kunt u lezen in het financieel verslag jaarcijfers 2010.

De persconferentie wordt op 18 maart 2011 om 10.30 uur gehouden in Amsterdam. U kunt deze persconferentie live volgen via een webcast.

Het financieel verslag jaarcijfers 2010, de perspresentatie en de webcast zijn te bereiken via www.vanlanschot.nl/resultaten.

KALENDER 2011  
Publicatie trading update eerste kwartaal 2011 11 mei 2011
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 mei 2011
Publicatie halfjaarcijfers 2011 16 augustus 2011
Publicatie trading update derde kwartaal 2011 8 november 2011

 

's-Hertogenbosch, 18 maart 2011

Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Media Relations Manager
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Investor Relations Manager
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.


DISCLAIMER

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

In dit document zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico, dan wel met betrekking tot batengroei of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.