NL EN

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer

  • Ondernemers positiever over komende zes maanden
  • Ondernemers huiverig voor corporate governance code familiebedrijven
  • Vinden van geschikt personeel kopzorg

Ondernemers in familiebedrijven denken positief over de conjuncturele parameters voor de komende zes maanden. Bijna de helft van de ondernemers ziet verbetering: de index voor de economische vooruitzichten van het eigen bedrijf stijgt in vergelijking met zes maanden geleden van 114 naar 121. Ook hebben de ondernemers positieve verwachtingen over de omzet van het bedrijf, terwijl men iets voorzichtiger is over de winstgevendheid en de hoogte van de investeringen. Naast zorgen over de wet- en regelgeving is vooral het vinden van geschikt personeel een belangrijk zorgpunt. Dit blijkt uit de tweede meting van de Van Lanschot Familiebedrijven­Barometer, een peiling onder ondernemers van familiebedrijven in Nederland over de verwachtingen rond de conjunctuur, actuele issues en de belangrijkste zorgpunten.   

Positieve verwachtingen
Van alle ondernemers in familiebedrijven verwacht 48% een verbetering van de economische vooruitzichten voor het eigen bedrijf, tegen 13% die een verslechtering verwacht. Ondernemers hebben meer vertrouwen in het eigen bedrijf dan de branche of de economie in het algemeen, al verwachten ze ook daar verbetering van de omstandigheden. Ondernemers maken zich - hoewel veel bedrijven nog in zorgelijke omstandigheden verkeren - minder zorgen over prijsontwikkelingen, debiteurenrisico's en liquiditeit dan een half jaar geleden. De beschikbaarheid van kredieten is ook verbeterd, maar blijft een punt van zorg. Ruim de helft van de ondernemers heeft behoefte aan nieuw personeel; dit beeld heeft betrekking op alle sectoren.

Corporate Governance Code voor familiebedrijven
In de Van Lanschot Familiebedrijven­Barometer is gevraagd naar de houding van ondernemers over transparantie en regelgeving voor familiebedrijven, bijvoorbeeld de beloningen voor het bestuur, de instelling van een Raad van Advies en de invoering van een familiestatuut. Een opvallend grote groep heeft een neutrale houding of geeft geen standpunt. 30% heeft een positieve grondhouding, 15% een negatieve. Als de vraag echter concreet wordt gemaakt - invoeren van een 'Code Tabaksblat' voor familiebedrijven - dan wil 43% van de ondernemers zo'n code niet.

Geschikt personeel en personeelszaken; meer behoefte aan flexibele schil
Ruim de helft van de ondernemers heeft behoefte aan nieuw personeel; hierbij gaat het vooral om grotere bedrijven met 100+ medewerkers. Het grootste probleem zeggen de ondernemers te ervaren bij het vinden van geschoolde technische vakkrachten. Vier van de tien ondernemers hebben werknemers uit het buitenland in dienst. De argumenten daarvoor zijn: een betere kwaliteit, betere arbeidsmotivatie en lagere kosten. Personeelszaken en Human Resource Management is voor eenderde van de ondernemers een taak die zij zelf voor hun rekening nemen. 24% van de familiebedrijven heeft een aparte HR-afdeling of fulltime HR-medewerker in dienst. Bij de bedrijven met 100+ medewerkers heeft 53% een fulltime medewerker voor personeelszaken of een aparte HR-afdeling. Competenties van medewerkers zijn voor de ondernemers belangrijker dan een specifieke opleiding; 54% van de ondernemers zegt on the job trainen het meest relevant te vinden. In de industrie en de bouw zijn leer- en meewerkstages (61%) sterk vertegenwoordigd. De meerderheid van de ondernemers (63%) is van mening dat de regels voor het ontslagrecht verruimd moeten worden. Bij piekdruktes en voor (tijdelijke) vervanging van medewerkers maken bedrijven gebruik van flexibele arbeidskrachten, zoals interimmers en uitzendkrachten. Ten minste 23% van de familiebedrijven heeft meer dan 10% flexibele arbeidskrachten in dienst, bij de grote bedrijven (50+ medewerkers) ligt dat percentage zelfs op 35%.

's-Hertogenbosch, 14 juni 2011


Over het onderzoek
De Van Lanschot Familiebedrijven­Barometer is een halfjaarlijks onderzoek dat online wordt uitgevoerd op het Online Business Panel van Intomart GfK. Respondenten uit het Business Panel ontvingen via een e-mail een uitnodiging met daarin een link naar de online vragenlijst. Met enkele screeningsvragen is vastgesteld of men aan de doelgroepcriteria voldeed. Het veldwerk voor dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode 18 april t/m 8 mei 2011. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit DGA's van middenbedrijven met 10 - 500 werknemers die we als typische familiebedrijven kunnen kenmerken. De respondenten zijn DGA's met minimaal 10% van de aandelen in bezit. Uiteindelijk zijn 293 DGA's gescreend die aan de selectiecriteria voldeden en de vragenlijst invulden.

Een samenvatting van het onderzoek is beschikbaar op de website van Van Lanschot: www.vanlanschot.nl/familiebedrijvenbarometer

Meer informatie:
Etienne te Brake, Media Relations Manager Van Lanschot
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 12 505 110; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.