NL EN

Halfjaarcijfers 2011: Groei vermogen onder beheer zet door dankzij solide profiel

 • Sterke solvabiliteits- en liquiditeitspositie
  • Core Tier I-ratio 10,2%
  • Fundingratio 87,8%
 • Assets under management stijgen met  1,9 miljard naar  37,3 miljard (+5%, op jaarbasis +11%)
 • Provisie-inkomsten groeien met 7%
 • Goede resultaten in een omgeving van sterke marktbewegingen
  • Geconsolideerde nettowinst (inclusief niet-strategische deelnemingen) stijgt met 111% naar  42,8 miljoen
  • Nettowinst (kernactiviteiten) stijgt met 85% naar  40,8 miljoen

Constant Korthout, CFRO van Van Lanschot: "Wij zijn tevreden over de behaalde resultaten over de eerste zes maanden van 2011. In deze periode is enerzijds veel aandacht besteed aan het doorzetten van de groei en anderzijds aan de verdere versteviging van de balans. Hierbij is sprake van een zeker spanningsveld tussen beide aandachtsgebieden. Van Lanschot wordt als private bank gekenmerkt door een uitstekende solvabiliteits- en liquiditeitspositie. Gezien de verslechterende macro-economische omstandigheden in het tweede kwartaal hebben wij bewust gekozen voor de verdere uitbouw van deze positie. Hiermee voldoet Van Lanschot aan de gepubliceerde eisen van Basel III. De solide basis van Van Lanschot blijkt ook uit de sterke resultaten van Van Lanschot in de Europese stresstest. Tegelijkertijd is de netto-instroom van nieuw vermogen onder beheer, mede ondersteund door de uitstekende beleggingsresultaten van de afgelopen jaren, een blijk van vertrouwen van onze cliënten.

Als private bank richt de dienstverlening van Van Lanschot zich op vermogensvorming en vermogensbescherming: de assets under management namen in de eerste helft van 2011 met 5% (op jaarbasis 11%) toe naar  37,3 miljard. Daarmee liggen we op koers richting de doelstelling van  50 miljard assets under management in 2013. De stijging in assets under management kwam volledig door de instroom van nieuw vermogen. Met name het aantrekken van nieuwe mandaten van vermogende particulieren was vanuit onze focus op de hogere vermogenssegmenten bevredigend. Vermogen onder discretionair beheer voor particuliere cliënten steeg van 32% van de totale assets under management voor particuliere cliënten eind 2010, naar 35% medio 2011. Mede hierdoor lieten de provisie-inkomsten van de bank een stijging zien. Door de verschuiving van transactie- naar beheerprovisies ontstaat er minder volatiliteit in de inkomsten van de bank. We hebben gekozen voor het diversifiëren en verlengen van het fundingprofiel, wat heeft geleid tot hogere fundingkosten. Als gevolg hiervan liep het renteresultaat in de eerste zes maanden van dit jaar terug, waardoor de winststijging wat werd afgeremd.

De vanaf de eerste helft van 2010 ingezette trend van dalende kredietverliezen heeft zich ook in de eerste zes maanden van dit jaar doorgezet. Van Lanschot houdt een strikte focus op kostenbeheersing. De bank wordt geconfronteerd met hogere pensioenlasten en extra kosten in verband met nieuwe wet- en regelgeving. Tegelijkertijd blijft de bank investeren in asset management en IT.


VOORUITZICHTEN
We verwachten dat de netto-instroom van assets under management zich in de tweede helft van dit jaar zal voortzetten, zowel van onze particuliere als institutionele cliënten. Hiertoe behoort een reeds gecontracteerd mandaat van het Pensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf van circa  2 miljard.

Bij onvoldoende vertrouwen in de economische groei over een breed front in Europa zal het economisch herstel volatiel blijven. We hebben er vertrouwen in dat Van Lanschot dit jaar verdere stappen zal zetten op weg naar een genormaliseerd winstniveau. Bij een voortzetting van het economisch herstel kan dit niveau in 2013 worden bereikt. Dit is afhankelijk van een niet al te grote turbulentie in de financiële wereld. Een positieve factor hierbij is dat de overheidsobligaties waarin de bank belegt uitsluitend Nederland, Duitsland en in geringe mate Zwitserland, Canada en Frankrijk betreffen. Gezien de onzekere marktomstandigheden geeft de bank geen winstverwachting over 2011."


SOLIDE PROFIEL VAN DE BANK VERDER VERSTEVIGD IN H1 2011

 • Core Tier I-ratio gestegen naar 10,2% per 30 juni 2011 (ultimo 2010: 9,6%). De bank voldoet daarmee al aan één van haar korte termijn doelstellingen (10%)
 • Tier I-ratio 12,7% per 30 juni 2011 (ultimo 2010: 12,1%), BIS-ratio 14,0% per 30 juni 2011 (ultimo 2010: 14,2%)
 • De beleggingen van de bank in overheidsobligaties betreffen uitsluitend Nederland, Duitsland, Zwitserland, Canada en Frankrijk
 • Europese stresstest laat zien dat Van Lanschot prima bestand is tegen zware economische scenario's: in meest ongunstige stress scenario stijgt de Core Tier I-ratio naar 9,7% ultimo 2012 ten opzichte van 9,6% ultimo 2010
 • Stable outlook creditrating opnieuw bevestigd door ratingbureau Standard & Poor's in juli 2011 op Single A- (stable)
 • Balans is er voor de cliënt: leverage van 13,1 onder Basel II (ultimo 2010: 13,4)

STERKE FUNDING- EN LIQUIDITEITSPOSITIE

 • Als private bank wordt Van Lanschot, meer dan andere banken, gefinancierd door haar eigen cliënten
 • Fundingratio (de mate waarin de kredietverlening wordt gefinancierd door de toevertrouwde middelen van cliënten) per 30 juni 2011 87,8% (ultimo 2010: 86,2%)
 • Verdere diversificatie en verlenging van fundingpositie door uitgifte van  500 miljoen aan obligaties bij institutionele beleggers in april 2011
 • Van Lanschot voldoet aan gepubliceerde Basel III-eisen: Liquidity Coverage Ratio (LCR) 191,0%, Net Stable Funding Ratio (NSFR) 106,2%, leverage 19,3

GROEI VAN KERNACTIVITEITEN OP KOERS

 • Totale assets under management gestegen met 5% naar  37,3 miljard (ultimo 2010:  35,4 miljard)
 • Totale instroom nieuw vermogen  1,9 miljard, ofwel 5% (11% op jaarbasis) van assets under management, bij Private & Business Banking en Assetmanagement
 • Verdere stijging in discretionaire mandaten: van de totale assets under management van Private & Business Banking cliënten was per 30 juni 2011 35% vermogen onder discretionair beheer (ultimo 2010: 32%)
 • Totale client assets (assets under management plus toevertrouwde middelen) toegenomen met 3% naar  50,5 miljard (ultimo 2010:  49,0 miljard)

GOEDE RESULTATEN IN EEN OMGEVING VAN STERKE MARKTBEWEGINGEN

 • Inkomsten uit operationele activiteiten gestegen met 1% naar  289,7 miljoen (H1 2010:  287,5 miljoen)
 • Druk op de rentemarge door met name de bewuste versteviging van het fundingprofiel en verkorte balans; rentemarge 1,54% (H1 2010: 1,59%); rentemarge gecorrigeerd voor bijzondere posten in H1 2011 van 1,60%
 • Provisie-inkomsten gestegen met 7% naar  123,2 miljoen (H1 2010:  115,2 miljoen)
 • Sterke groei in beheerprovisies dankzij verdere stijging discretionair vermogensbeheer; beheerprovisies vormen 68% van totale effectenprovisies (2010: 64%)
 • Kosten  211,6 miljoen (H1 2010:  205,7 miljoen); de bank wordt geconfronteerd met hogere pensioenlasten, verdere investeringen in asset management en een additionele voorziening onder het depositogarantiestelsel voor DSB Bank; kostenbesparingen worden gerealiseerd door efficiencyvoordelen en formatiereductie
 • Toevoeging aan kredietvoorziening gedaald met 38% tot  27,4 miljoen (H1 2010:  43,9 miljoen)
 • Bedrijfsresultaat voor belastingen gestegen met 55% naar  47,7 miljoen (H1 2010:  30,7 miljoen)
 • Nettowinst gestegen met 85% naar  40,8 miljoen (H1 2010:  22,1 miljoen)
 • Winst per aandeel gestegen met 81% naar  0,87 (H1 2010:  0,48)
 • Rendement eigen vermogen 4,8% (H1 2010: 2,5%)

ONTWIKKELING PER SEGMENT
Met ingang van H1 2011 zijn vanuit het segment Overige Activiteiten kosten en opbrengsten geheralloceerd naar de segmenten Private & Business Banking, Assetmanagement en Corporate Finance & Securities. Dit zijn met name toebedeelde kosten van stafafdelingen en de afschrijvingen op immateriële activa. Na herallocatie bestaat het segment Overige Activiteiten met name uit baten en lasten uit hoofde van treasuryactiviteiten en de resultaten van het participatiebedrijf. Daarnaast bevat het segment Overige Activiteiten de opbrengsten uit de handels- en beleggingsportefeuille en de waarderingsresultaten en dividendopbrengsten van minderheidsdeelnemingen. In de geconsolideerde cijfers worden de resultaten van de niet-strategische deelnemingen opgenomen onder Overige Activiteiten. De vergelijkende cijfers over 2010 zijn hierop aangepast.

PRIVATE & BUSINESS BANKING
Assets under management van Private & Business Banking zijn in H1 2011 gestegen met  0,3 miljard (+1%) tot  21,6 miljard (ultimo 2010:  21,3 miljard), waarvan  0,2 miljard instroom nieuw vermogen. In het eerste halfjaar heeft één grote custody cliënt vermogen elders ondergebracht. Gecorrigeerd hiervoor was de groei  0,6 miljard. De verschuiving naar discretionaire mandaten zet door. Discretionair vermogensbeheer vormt nu 35% van de totale assets under management van Private & Business Banking (ultimo 2010: 32%).

Het bedrijfsresultaat voor belastingen van het segment Private & Business Banking steeg met 28% naar  72,5 miljoen in H1 2011 (H1 2010:  56,5 miljoen). Het interestresultaat daalde licht naar  186,4 miljoen (H1 2010:  189,1 miljoen), onder andere door stijgende spaartarieven en een hoger volume spaargelden en deposito's, en door een daling in het volume van de kredietverlening. De provisie-inkomsten namen met 8% toe naar  71,9 miljoen (H1 2010:  66,6 miljoen). Deze stijging was vooral te danken aan hogere doorlopende beheerprovisies als gevolg van de groei in vermogen onder beheer. Lagere handelsvolumes leidden tot gedaalde transactieprovisies.

De bedrijfslasten zijn in H1 2011 met 1% gestegen naar  162,1 miljoen (H1 2010:  160,4 miljoen). Personeelskosten stegen licht naar  84,3 miljoen (H1 2010:  83,1 miljoen). Terwijl het aantal medewerkers in dit segment is gedaald naar 1.545,6 fte's, zijn de overige personeelskosten, inclusief pensioenkosten, gestegen. De toevoeging aan de kredietvoorziening is in dit segment sterk gedaald met 38% naar  27,4 miljoen (H1 2010:  43,9 miljoen).

(x  miljard)   30-6-2011   31-12-2010 %
           
Assets under management   37,3   35,4 5
Assets under discretionary management   23,3   20,9 11
- waarvan dubbeltellingen   0,7   0,7 -
Assets under non-discretionary management   14,0   14,5 -3
           
Assets under management   37,3   35,4 5
Private & Business Banking   21,6   21,3 1
Assetmanagement   15,7   14,1    11

 

ASSETMANAGEMENT
De assets under management in dit segment namen in H1 2011 toe met  1,6 miljard (+11%) naar  15,7 miljard (ultimo 2010:  14,1 miljard). Deze stijging is vrijwel geheel toe te rekenen aan de instroom van nieuw vermogen. Kempen Capital Management heeft een aantal nieuwe institutionele mandaten aangetrokken, waaronder Yarden ( 0,7 miljard) en een grote particuliere cliënt ( 0,5 miljard).

Het segment Assetmanagement zag het bedrijfsresultaat voor belastingen in H1 2011 met 21% toenemen naar  3,4 miljoen (H1 2010:  2,8 miljoen). De provisie-inkomsten stegen met 11% naar  25,2 miljoen (H1 2010:  22,8 miljoen), met name als gevolg van de toename van het beheerd vermogen. Performance fees in H1 2011 waren lager op  0,3 miljoen (H1 2010:  2,7 miljoen). Personeelskosten namen toe tot  13,2 miljoen (H1 2010:  11,1 miljoen), mede door een toename van het aantal medewerkers naar 193,2 fte's en hogere reserveringen voor variabele beloning.

CORPORATE FINANCE & SECURITIES
Corporate Finance & Securities realiseerde een bedrijfsresultaat voor belastingen in H1 2011 van  3,5 miljoen (H1 2010:  3,0 miljoen). De provisie-inkomsten daalden licht naar  24,7 miljoen (H1 2010:  26,2 miljoen). Hogere emissieprovisies werden gedeeltelijk teniet gedaan door lagere succesfees. Personeelskosten stegen licht; enerzijds was er een daling in het aantal fte's naar 195,2 en anderzijds hogere reserveringen voor variabele beloning.

OVERIGE ACTIVITEITEN
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van het segment Overige Activiteiten was in H1 2011 een verlies van  31,7 miljoen (H1 2010: verlies van  31,6 miljoen). De hogere opbrengsten uit effecten & deelnemingen zijn deels toe te rekenen aan verkoopresultaten van  4,4 miljoen en hogere waarderingsresultaten.

DEELNEMINGEN
Van Lanschot heeft op 27 juli 2011 de verkoop van Robein Leven aan beleggingsinstelling Ohpen afgerond. De effectuering van de overdracht van de aandelen in Robein Leven volgde op de bekendmaking op 10 december 2010 van het tekenen van de verkoopovereenkomst voor de overname van Robein Leven door Ohpen. De transactie heeft slechts een beperkt effect op de winst-en-verliesrekening van Van Lanschot.

INKOOPPROGRAMMA AANDEEL VAN LANSCHOT
Van Lanschot start op 16 augustus 2011 met het inkopen van maximaal 200.000 eigen aandelen (gewone aandelen A). Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd ter afdekking van de toe te kennen aandelen aan medewerkers in het kader van het bestaande beloningsbeleid en aandelenplan.

Dit inkoopprogramma zal worden uitgevoerd conform het mandaat zoals verleend tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 11 mei 2011. Het inkoopprogramma eindigt op 31 december 2011, tenzij het maximum aantal van 200.000 aandelen reeds eerder is ingekocht. Van Lanschot heeft de uitvoering van het inkoopprogramma gemandateerd aan Rabobank International, die haar handelsbeslissingen met betrekking tot het aantal aandelen en tijdstip van de transacties onafhankelijk van Van Lanschot zal nemen.

De voortgang van het inkoopprogramma zal wekelijks bekend worden gemaakt op de website van de bank (www.vanlanschot.nl/inkoopaandelen).

VARIABELE BELONING RAAD VAN BESTUUR OVER 2010
Gezien de bestendiging van het ingezette herstel van de bank, heeft de Raad van Commissarissen van Van Lanschot besloten om over te gaan tot uitkering van de - reeds in de jaarrekening 2010 verwerkte - opgeschorte variabele beloning van de Raad van Bestuur over 2010.

VERANTWOORD ONDERNEMEN
Op het gebied van Verantwoord Ondernemen heeft de bank in de eerste zes maanden van dit jaar grote stappen gezet. Zo is er voor het kredietverleningsproces een risicofilter ingevoerd. Via dit filter brengt Van Lanschot potentiële risico's in kaart ten aanzien van bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen, kinderarbeid en controversiële wapens. Waar relevant spreekt de bank haar kredietnemers aan op hun verantwoordelijkheden. Deze engagementbenadering is al langer gebruikt in het beleggingsbedrijf. Het engagementbeleid wordt inmiddels toegepast op aandelen- en vastgoedfondsen - bijvoorbeeld bij het duurzame Kempen SeNSe fund - en de bank onderzoekt of er meer asset classes kunnen worden toegevoegd.


KERNGEGEVENS

WINST-EN-VERLIESREKENING
(x  miljoen)
H1 2011 H1 2011
kern[1]
H1 2010 % H2 2010  %
             
Inkomsten uit operationele activiteiten 294,4 289,7 287,5 1 325,8 -11
Bedrijfslasten 217,0 211,6 205,7 3 216,6 -2
Brutoresultaat 77,4 78,1 81,8 -5 109,2    -28
Bijz. waardeverminderingen kredieten 27,4 27,4 43,9    -38 42,6 -36
Bijz. waardeverminderingen overig 3,5 3,0 7,2 -58 8,8 -66
Bedrijfsresultaat voor belastingen 46,5 47,7 30,7 55 57,8 -17
Niet-doorlopende activiteiten 2,8 - - - - -
Nettowinst 42,8 40,8 22,1 85 43,6 -6
             
BALANS
(x  miljoen)
30-6-2011 30-6-2011
kern
30-6-2010  % 31-12-2010  %
             
Eigen vermogen toekomend aan
Aandeelhouders
1.466 1.466 1.428 3 1.462 -
Eigen vermogen aandeel derden 320 320 307 4 323 -1
Verplichtingen private en publieke sector 13.225 13.225 13.075 1 13.546 -2
Kredieten en vorderingen private en
publieke sector
15.059 15.059 16.418 -8 15.710 -4
Balanstotaal 19.286 19.272 19.928 -3 19.590 -2
             
KAPITAALMANAGEMENT 30-6-2011 30-6-2011
kern
30-6-2010  % 31-12-2010  %
             
Risicogewogen activa (x  miljoen) 11.528 11.467 13.459 -15 11.695 -2
BIS-ratio (%) 14,0 14,0 12,2 - 14,2 -
BIS-ratio Tier I (%) 12,6 12,7 10,3 - 12,1 -
BIS-ratio Core Tier I (%) 10,1 10,2 8,2 - 9,6 -
Leverage 13,2 13,1 14,0 - 13,4 -
             
ASSETS UNDER MANAGEMENT
(x  miljard)
30-6-2011 30-6-2011
kern
30-6-2010  % 31-12-2010  %
             
Totaal assets under management 37,3 37,3 32,2 16 35,4 5
Assets under discretionary management 23,3 23,3 18,7 25 20,9 11
- waarvan dubbeltellingen 0,7 0,7 0,7 - 0,7 -
Assets under non-discretionary
management
14,0 14,0 13,5 4 14,5 -3
             
KENGETALLEN 30-6-2011 30-6-2011
kern
30-6-2010   31-12-2010  
             
Gemiddeld aantal gewone aandelen
(x 1.000)
40.865 40.865 35.901   38.367  
Winst per aandeel o.b.v. gemiddeld aantal
gewone aandelen (in euro's)
0,92 0,87 0,48   1,45  
Efficiencyratio (%) 73,7 73,0 71,5   68,9  
Rendement gemiddeld eigen vermogen (%) 5,1 4,8 2,5   4,1  
Fundingratio (%) 87,8 87,8 79,6   86,2  
Personeel (aantal fte's) 2.151,5 2.009,7 2.041,6   2.042,8  

[1] Vanaf 2009 is het effect zichtbaar van een aantal niet-strategische deelnemingen. Voor een goede vergelijking worden de cijfers in dit financiële verslag voor deze deelnemingen gecorrigeerd. De vergelijkende cijfers betreffen in alle gevallen enkel de kernactiviteiten.

RESULTAAT H1 2011


(x  miljoen)
H1 2011 H1 2011
kern
H1 2010 % H2 2010 %
             
Interest 149,4 150,5 160,3 -6 176,6    -15
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 13,1 13,6 7,0 94 7,0 94
Provisie 123,2 123,2 115,2 7 117,0 5
Resultaat uit financiële transacties 2,4 2,4 5,0    -52 25,2 -90
Overige inkomen 6,3 - - - - -
Inkomsten uit operationele activiteiten 294,4 289,7 287,5 1 325,8 -11
             
Personeelskosten 117,0 113,8 109,1 4 117,3 -3
Andere beheerskosten 81,6 79,5 78,6 1 81,3 -2
Afschrijvingen 18,4 18,3 18,0 2 18,0 2
Bedrijfslasten 217,0 211,6 205,7 3 216,6 -2
             
BRUTORESULTAAT 77,4 78,1 81,8 -5 109,2 -28
             
Bijz. waardeverminderingen kredieten 27,4 27,4 43,9 -38 42,6 -36
Bijz. waardeverminderingen overig 3,5 3,0 7,2 -58 8,8 -66
             
Bedrijfsresultaat voor belastingen 46,5 47,7 30,7 55 57,8 -17
             
Belastingen 6,5 6,9 8,6 -20 14,2 -51
Niet doorlopende activiteiten 2,8 - - - - -
             
NETTOWINST 42,8 40,8 22,1 85 43,6 -6

 

RESULTAAT H1 2011 PER SEGMENT


(x  miljoen)
  Private &
Business
Banking
Asset-
management
Corporate
Finance &
Securities
Overige
Activiteiten
Totaal
             
Inkomsten uit operationele activiteiten   262,0 25,2 26,5 -24,0 289,7
             
Bedrijfslasten   162,1 21,8 22,6 5,1 211,6
             
BRUTORESULTAAT   99,9 3,4 3,9 -29,1 78,1
             
Bijz. waardeverminderingen kredieten   27,4 - - - 27,4
Bijz. waardeverminderingen overig   - - 0,4 2,6 3,0
             
Bedrijfsresultaat voor belastingen   72,5 3,4 3,5 -31,7 47,7
             
Belastingen   16,0 0,5 -0,2 -9,4 6,9
             
NETTOWINST   56,5 2,9 3,7 -22,3 40,8
             
Efficiencyratio (%)   62% 87% 85% -21% 73%
             
Personeel (aantal fte's)   1.545,6 193,2 195,2 75,7 2.009,7

 

RESULTAAT H1 2010 PER SEGMENT


(x  miljoen)
  Private &
Business
Banking
Asset-
 management
Corporate
Finance &
Securities
Overige
Activiteiten
Totaal
             
Inkomsten uit operationele activiteiten   260,8 22,8 26,9 -23,0 287,5
             
Bedrijfslasten   160,4 19,9 22,5 2,9 205,7
             
BRUTORESULTAAT   100,4 2,9 4,4 -25,9 81,8
             
Bijz. waardeverminderingen kredieten   43,9 - - - 43,9
Bijz. waardeverminderingen overig   - 0,1 1,4 5,7 7,2
             
Bedrijfsresultaat voor belastingen   56,5 2,8 3,0 -31,6 30,7
             
Belastingen   14,3 0,9 0,4 -7,0 8,6
             
NETTOWINST   42,2 1,9 2,6 -24,6 22,1
             
Efficiencyratio (%)   62% 87% 84% -13% 72%
             
Personeel (aantal fte's)   1.593,4 175,5 191,2 81,5 2.041,6

 

RESULTAAT H2 2010 PER SEGMENT


(x  miljoen)
  Private &
Business
Banking
Asset-
 management
Corporate
Finance &
Securities
Overige
Activiteiten
Totaal
             
Inkomsten uit operationele activiteiten   270,7 27,1 32,8 -4,8 325,8
             
Bedrijfslasten   166,0 22,8 25,0 2,8 216,6
             
BRUTORESULTAAT   104,7 4,3 7,8 -7,6 109,2
             
Bijz. waardeverminderingen kredieten   41,2 - -0,2 1,6 42,6
Bijz. waardeverminderingen overig   0,3 -0,1 0,7 7,9 8,8
             
Bedrijfsresultaat voor belastingen   63,2 4,4 7,3 -17,1 57,8
             
Belastingen   15,2 2,5 0,2 -3,7 14,2
             
NETTOWINST   48,0 1,9 7,1 -13,4 43,6
             
Efficiencyratio (%)   61% 84% 76% -58% 69%
             
Personeel (aantal fte's)   1.596,5 180,9 189,0 76,4 2.042,8

 

Uitgebreide (geconsolideerde) segmentinformatie treft u aan in het financieel verslag halfjaarcijfers 2011.


ADDITIONELE INFORMATIE
Additionele informatie is beschikbaar op www.vanlanschot.nl/overvanlanschot.

FINANCIEEL VERSLAG, PRESENTATIE EN WEBCAST VAN PERSCONFERENTIE
Een uitgebreide toelichting van de resultaten en de balans van Van Lanschot NV kunt u lezen in het financieel verslag halfjaarcijfers 2011.

De persconferentie wordt op 16 augustus 2011 om 09.30 uur gehouden in Amsterdam. U kunt deze persconferentie live volgen via een video webcast.

Het financieel verslag halfjaarcijfers 2011, de perspresentatie en de webcast zijn te bereiken via www.vanlanschot.nl/resultaten2011.

HALFJAARREKENING 2011 F. VAN LANSCHOT BANKIERS NV
De halfjaarrekening 2011 van F. Van Lanschot Bankiers NV is vanaf dinsdag 16 augustus 2011 digitaal beschikbaar op de website van de bank: www.vanlanschot.nl/resultaten2011.

KALENDER 2011
Publicatie trading update derde kwartaal 2011        8 november 2011

 

's-Hertogenbosch, 16 augustus 2011

 


Perscontacten Van Lanschot:
Etienne te Brake, Media Relations Manager
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Investor Relations Manager
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. Van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.


DISCLAIMER

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit document zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico, dan wel met betrekking tot batengroei of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.