NL EN

F. van Lanschot Bankiers N.V. maakt exchange en tender offers voor eeuwigdurende obligaties bekend

NIET VOOR PUBLICATIE OF VERSPREIDING AAN US PERSONS OF IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (ZIE "AANBOD- EN VERSPREIDINGSBEPERKINGEN" HIERONDER)
  
F. van Lanschot Bankiers N.V. (de Vennootschap) kondigt vandaag aan haar uitnodiging aan houders (onder voorwaarden van de aanbod- en verspreidingsbeperkingen waar hieronder naar wordt verwezen) van haar twee uitstaande eeuwigdurende obligaties, 165.000.000 Perpetual Capital Securities (de 2004 Obligaties) en 150.000.000 Perpetual Capital Securities (de 2005 Obligaties, en samen met de 2004 Obligaties, de Obligaties):

 

(A) om (i) al hun 2004 Obligaties ter omruil aan te bieden voor Euro 2,25 procent senior obligaties met een looptijd tot 2018 (de Nieuwe Obligaties), uit te geven door de Vennootschap onder haar Euro 5,000,000,000 Debt Issuance Programme (de Exchange Offer) of (ii) tegen contante betaling al hun 2004 Obligaties ter verkoop aan te bieden aan de Vennootschap (de 2004 Tender Offer).
(B) om tegen contante betaling al hun 2005 Obligaties ter verkoop aan te bieden aan de Vennootschap (de 2005 Tender Offer, en samen met de Exchange Offer en de 2004 Tender Offer, de Offers).

 

 

Elk van de Offers wordt beschreven in een offer memorandum (elk een Offer Memorandum), waarvan kopieën verkregen kunnen worden van de Dealer Managers en de Exchange and Tender Agent zoals hieronder uiteengezet. 
Obligaties die niet succesvol worden aangeboden voor omruil of verkoop onder de Offers zullen blijven uitstaan en blijven gehouden worden in overeenstemming met hun respectievelijke voorwaarden.
Het doel van de Offers is om beleggers de mogelijkheid te bieden om uit een illiquide lening te stappen. Door middel van de Offers, heeft de Vennootschap de mogelijkheid om de kwaliteit van haar kapitaal te verbeteren en te versterken door de creatie van kernkapitaal en de effectiviteit van haar kapitaalsbasis te verhogen in het licht van CRD IV (Capital Requirements Directive). De Exchange Offer optimaliseert tevens het liquiditeitsprofiel van de Vennootschap door geherfinancierd te zijn door een niet-achtergestelde (seniore) onverzekerde lening.
Toekomstige besluiten door de Vennootschap met betrekking tot het al dan niet uitoefenen van de mogelijkheid van vervroegde aflossing van de Obligaties die niet ter omruil of ter verkoop onder de Offers worden aangeboden, zullen worden genomen met inachtneming van de economische gevolgen van het uitoefenen van een dergelijke vervroegde aflossingsmogelijkheid, regulatoire kapitaalsvereisten en de dan heersende marktcondities.

 

Nadere gegevens over de Exchange Offer
De omruilverhouding voor de 2004 Obligaties voor de Nieuwe Obligaties is 100%. Dit betekent dat voor elke 1.000 in nominale waarde van 2004 Obligaties, een houder 1.000 in nominale waarde van Nieuwe Obligaties zal ontvangen. De Nieuwe Obligaties kwalificeren als niet-achtergestelde (seniore) schuld in plaats van een achtergestelde schuld van de Vennootschap. De coupon van de Nieuwe Obligaties bedraagt 2,25 procent op jaarbasis. Bovendien ontvangen houders een bedrag gelijk aan de lopende maar onbetaalde rente op de 2004 Obligaties tot (maar uitgezonderd) de betaaldatum voor de Exchange Offer, welke verwacht wordt op 24 oktober 2011 te vallen.

 

Nadere gegevens over de 2004 Tender Offer
Houders van de 2004 Obligaties die wensen deel te nemen in de 2004 Tender Offer zullen een koopprijs ontvangen van 75% voor hun 2004 Obligaties. Bovendien ontvangen houders een bedrag gelijk aan de lopende maar onbetaalde rente op de 2004 Obligaties tot (maar uitgezonderd) de betaaldatum voor de 2004 Tender Offer, welke verwacht wordt op 24 oktober 2011 te vallen.

 

Nadere gegevens over de 2005 Tender Offer
Houders van de 2005 Obligaties die wensen deel te nemen in de 2005 Tender Offer zullen een koopprijs ontvangen van 82,50% voor hun 2005 Obligaties. Bovendien ontvangen houders een bedrag gelijk aan de lopende maar onbetaalde rente op de 2005 Obligaties tot (maar uitgezonderd) de betaaldatum voor de 2005 Tender Offer, welke verwacht wordt op 24 oktober 2011 te vallen.

 

Kenmerken van de Obligaties en de Nieuwe Obligaties
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van bepaalde essentiële kenmerken van de Obligaties en de Nieuwe Obligaties:

 

Obligaties ISIN Type Coupon Eerste
vervroegde
aflossings-
datum[1]
Einddatum Totaal
uitstaande
hoofdsom
Omruil-
verhouding
(%)
Koopprijs
(%)
OBLIGATIES
150.000.000 Perpetual Capital Securities NL0000117745 Tier 1 4.855 % tot de eerste vervroegde aflossings-datum en daarna 3-maands EURIBOR plus 2.32 % 14 december 2015 Eeuwig-
durend 
141.950.000 N.v.t 82,50
165.000.000 Perpetual Capital Securities NL0000116374 Tier 1 Een variabele rente afhankelijk van rente op NL-staatsleningen plus 0.15 % 29 oktober 2014 Eeuwig-
durend
158.786.000 100 75
NIEUWE OBLIGATIES
Nieuwe Obligaties Nog aan te kondigen Senior 2,25% Geen Verwacht te zijn 24 oktober 2018 N.v.t N.v.t N.v.t

 

1 Onder voorbehoud van wijzigingen voor niet-werkdagen in overeenstemming met de voorwaarden van de Obligaties.

 

Instructies
Houders die wensen te participeren in de Offers worden verwezen naar de instructies en de sluitingstijd en -datum van de Offers zoals uiteengezet in het relevante Offer Memorandum. Instructies met betrekking tot de Obligaties aanboden door houders zijn onherroepelijk, behalve in de beperkte omstandigheden beschreven in het relevante Offer Memorandum.

Houders wordt aangeraden het relevante Offer Memorandum zorgvuldig door te lezen voor de volledige gegevens van, en informatie over, de procedures betreffende deelname aan elk van de Offers.

 

De Vennootschap behoudt zich het recht voor geheel naar eigen inzicht een Offer op elke moment te verlengen, heropenen, te wijzigen, af te zien van voorwaarden of te beëindigen (in overeenstemming met toepasselijk recht en zoals uiteengezet in de Offer Memorandums) en de bovengenoemde tijden en data zijn onder voorbehoud van het recht van de Vennootschap om de Offers te verlengen, heropenen, te wijzigen en/of te beëindigen. Nadere gegevens omtrent een dergelijke verlenging, heropening, wijziging of beëindiging zullen zo spoedig mogelijk daarna aan de houders worden bekendgemaakt.

 

Kempen & Co N.V. en UBS Limited treden op als Dealer Managers en Citibank, N.A. treedt op als Exchange and Tender Agent.

 

Vragen en verzoeken om assistentie met betrekking tot de Offers kunnen worden gericht aan elke Dealer Manager.

 

Dealer Managers

 

Kempen & Co N.V.
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
Nederland

 

Voor informatie over de Exchange Offer en de 2004 Tender Offer:
Voor telefonische informatie: +31 (20) 348 8338
Attentie: Silvio Pravisani
Email: Silvio.Pravisani@kempen.nl

 

Voor informatie over de 2005 Tender Offer:
Voor telefonische informatie: +31 (20) 348 8317
Attentie: Hans Bruijn
Email: Hans.Bruijn@kempen.nl

 

UBS Limited
1 Finsbury Avenue
London EC2M 2PP
Verenigd Koninkrijk

 

Voor telefonische informatie: +44 (0) 20 7567 0525
Attentie: Liability Management Group
Email: mark-t.watkins@ubs.com

 

Vragen en verzoeken om assistentie met betrekking tot het aanleveren van instructies kunnen worden gericht aan de Exchange and Tender Agent.

 

Exchange and Tender Agent

 

Citibank N.A.
Citigroup Centre
Canary Wharf
London E14 5LB
Verenigd Koninkrijk

 

Voor telefonische informatie: +44 (0)20 7508 3867
Attentie: Exchange Team
Email: Exchange.gats@citi.com

 

 

DISCLAIMER Deze aankondiging dient in samenhang met de Offer Memorandums te worden gelezen. Deze aankondiging en de Offer Memorandums bevatten belangrijke informatie, die zorgvuldig dient te worden gelezen voordat met betrekking tot de Offers een beslissing wordt genomen. Indien u twijfelt over de inhoud van deze aankondiging of de Offer Memorandums of de actie die u dient te ondernemen, raden wij u aan zelf financieel en juridisch advies in te winnen, waaronder betreffende de eventuele fiscale gevolgen, direct bij uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, accountant of andere onafhankelijke financieel of juridisch adviseur. Een persoon of vennootschap die zijn Obligaties in bewaring heeft gegeven bij een tussenpersoon, handelaar, (depot)bank, trustmaatschappij of andere gevolmachtigde dient contact op te nemen met die entiteit indien hij Obligaties wenst aan te bieden voor verkoop of omruil naar aanleiding van de Offers. De Vennootschap, Dealer Managers en Exchange and Tender Agent doen geen van allen aanbevelingen betreffende de vraag of houders van Obligaties naar aanleiding van de Offers Obligaties ter verkoop of omruil zouden moeten aanbieden.

 

AANBOD- EN VERSPREIDINGSBEPERKINGEN

 

Algemeen
De verspreiding van deze aankondiging en de Offer Memorandums kan in bepaalde jurisdicties zijn beperkt onder toepasselijk recht. Personen die deze aankondiging of de Offer Memorandums in hun bezit krijgen worden door de Vennootschap, de Dealer Managers en de Exchange and Tender Agent verplicht zichzelf te informeren over en zich te houden aan zulke beperkingen als uiteengezet in het hoofdstuk "Offer and Distribution Restrictions" in de Offer Memorandums.

 

Verenigde Staten
De Offers worden niet gedaan, noch zal deze rechtstreeks of indirect worden gedaan in of naar, of door het gebruik van het postsysteem van, of door middel of tussenkomst van handel tussen staten of met het buitenland van, of enige faciliteiten van een nationale effectenbeurs van, de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten gunste van US persons (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de Securities Act van 1933 van de Verenigde Staten, zoals gewijzigd (de Securities Act)). Hieronder valt tevens, zonder daartoe beperkt te zijn, de verzending per fax, elektronische post, telex, telefoon en internet en andere vormen van elektronische communicatie. De Obligaties kunnen niet in de Exchange Offer ter omruil worden aangeboden of onder de 2004 Tender Offer of de 2005 Tender Offer ter verkoop worden aangeboden door gebruik van of gefaciliteerd in of vanuit de Verenigde Staten of door personen die zich volgens de Securities Act bevinden in of resideren in de Verenigde Staten of door US persons. Dienovereenkomstig worden kopieën van deze aankondiging en de Offer Memorandums en andere documenten of materialen die verband houden met de Offers worden niet rechtstreeks of indirect naar of in de Verenigde Staten of aan een US person per post of anderszins verzonden, verspreid of doorgestuurd (inclusief, zonder beperkingen, door bewaarbedrijven of trust maatschappijen) in of naar de Verenigde Staten of aan US persons. Ieder voorgenomen aanbod van Obligaties voor omruil onder de Exchange Offer of verkoop onder de 2004 Tender Offer of de 2005 Tender Offer die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit een schending van deze beperkingen is ongeldig, en aanbiedingen ter verkoop of omruil die worden gedaan door een ingezetene van de Verenigde Staten of een agent, zaakwaarnemer of andere tussenpersoon die op niet-discretionaire basis handelt voor een opdrachtgever die vanuit de Verenigde Staten opdracht geeft of voor een US person worden niet geaccepteerd.

 

Deze aankondiging noch de Offer Memorandums zijn een aanbieding van effecten ter verkoop in de Verenigde Staten of aan US persons. Geen van de Obligaties of de Nieuwe Obligaties zijn of zullen worden geregistreerd onder de Securities Act of effectenrechtelijke regels van een staat of een andere jurisdictie van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd, direct of indirect, in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten gunste van US persons. Het doel van deze aankondiging en de Offer Memorandums is beperkt tot de Offers en deze aankondiging of de Offer Memorandums mogen niet worden verzonden aan een persoon in de Verenigde Staten of anderszins aan een persoon anders dan in een offshore-transactie in overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act.

 

Italië
Geen van deze aankondiging, de Offers, de Offer Memorandums of welk ander document of materiaal met betrekking tot de Offers is of zal worden ingestuurd voor de toelatingsregeling van Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).
Dienovereenkomstig, mogen de Offers alleen worden uitgevoerd in Italië onder een vrijstelling onder artikel 101-bis, paragraaf 3-bis van het Wettelijk Decreet No. 58 van 24 februari 1998, zoals gewijzigd (de Financiële Diensten Wet) and artikel 35-bis, paragraaf 4, letter b) van CONSOB Regel No. 11971 van 14 mei 1999, als gewijzigd.
Houders of begunstigden van de Obligaties kunnen Obligaties omruilen of ter verkoop aanbieden door geautoriseerde personen (zoals beleggingsinstellingen, banken, financiële tussenpersonen die zijn toegestaan dergelijke activiteiten te verrichten in Italië in overeenstemming met de Financiële Diensten Wet, CONSOB Regel No. 16190 van 29 oktober 2007, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en Wettelijk Decreet No. 385 van 1 september 1993, zoals gewijzigd) en in overeenstemming met toepasselijke wetten en regelgeving of voorwaarden gesteld door CONSOB of enige andere Italiaanse autoriteit.

 

European Economic Area
The Exchange Offer wordt niet gemaakt, en de Nieuwe Obligaties worden niet aangeboden in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte welke Richtlijn 2003/71/EC (de Prospectus Richtlijn) heeft geïmplementeerd (anders dan Nederland), anders dan aan personen die ofwel (i) "gekwalificeerde belegger" zoals bedoeld in Artikel 2(1)(e) van de Prospectus Richtlijn of (ii) Obligaties aanbieden ter omruil met een totale nominale waarde van niet minder dan 100,000.

 

Overig
De Offers zijn niet gemaakt en zullen niet worden gemaakt, direct of indirect in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk of België. In die jurisdicties mogen alleen de volgende personen participeren in de Offers en mogen deze aankondiging en de Offer Memorandums ontvangen (zoals vollediger uiteengezet in de Offer Memorandums):
Verenigd Koninkrijk ("investment professionals" en personen aangeduid in artikel 43 of anderszins in de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) / Frankrijk (bepaalde gekwalificeerde beleggers en beleggingsdienstverleners met betrekking tot portfolio management voor rekening van derde partijen, anders dan individuen) / België (gekwalificeerde beleggers zoals genoemd in paragraaf 3 van artikel 6 van de Wet op de Openbare Overnamebiedingen en in artikel 10 van de Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, handelend voor eigen rekening).

 

's-Hertogenbosch, 29 september 2011

 

 

Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Media Relations Manager
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 12 505 110; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

 

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Investor Relations Manager
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; mobiel +31 (0)6 13 976 401; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

 

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

 

 

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: