NL EN

Van Lanschot trading update derde kwartaal 2011

  • Sterke solvabiliteits- en liquiditeitspositie: Core Tier I 10,4%, fundingratio 91,1%
  • Negatief koerseffect assets under management gecompenseerd door instroom nieuw vermogen
  • Provisie-inkomsten onder druk; verdere lichte kostendaling
  • Nettowinst derde kwartaal 2011 fors onder druk door ontwikkelingen op de financiële markten

Constant Korthout, CFO/CRO Van Lanschot: "De solide basis van Van Lanschot is inherent aan het lage risicoprofiel van een typische Private Bank. Het resultaat in het derde kwartaal van 2011 stond onder druk. Er was een hoge volatiliteit van de marktrentes en credit spreads. Dalende aandelenkoersen zorgden voor afnemende provisie-inkomsten. Bij de afweging tussen rendement en risico is bewust gekozen voor soliditeit, onder andere door het stallen van de forse liquiditeitsoverschotten bij de ECB."

De Core Tier I-ratio van Van Lanschot per 30 september 2011 is verder gestegen naar 10,4% (geconsolideerd) ten opzichte van 10,1% per 30 juni 2011, dankzij winstinhouding en een reductie van de naar risico gewogen activa. Door de geslaagde inkoop van de perpetuele leningen is de Core Tier I-ratio in oktober verder toegenomen met ongeveer 25bp. Het lage risicoprofiel komt onder andere tot uitdrukking in de lage leverage van 13,3 (per 30 september 2011). Daarnaast heeft de bank geen beleggingen in Griekenland, Portugal, Spanje, Italië en Ierland. Van Lanschot voldoet aan de gepubliceerde eisen van Basel III, met een pro forma Liquidity Coverage Ratio (LCR) van 221,0% en een pro forma Net Stable Funding Ratio (NSFR) van 109,7%.

De fundingratio (de mate waarin de kredietverlening wordt gefinancierd door de toevertrouwde middelen van cliënten) is in het derde kwartaal gestegen naar 91,1% (30 juni 2011: 87,8%), mede dankzij een instroom van spaargelden en deposito's van cliënten. De fundingbehoefte voor 2011 en 2012 is reeds afgedekt. De overschotten aan liquiditeit zijn gestald bij de ECB met een licht nadelig effect op de rentemarge.

De netto-instroom van assets under management heeft zich in het derde kwartaal doorgezet, met name in de vorm van institutionele discretionaire mandaten. Ondanks het negatieve koerseffect lieten de totale assets under management per saldo een kleine stijging zien. De effectenprovisies daalden ten opzichte van de eerste twee kwartalen van 2011, doordat cliënten minder transacties verrichtten en doordat het negatieve koerseffect doorwerkte in lagere beheerprovisies.

In vergelijking met de eerste twee kwartalen zijn de bedrijfslasten licht afgenomen. De toevoeging aan de kredietvoorziening lag op een iets hoger niveau in vergelijking met de eerste twee kwartalen van dit jaar. De nettowinst van Van Lanschot over het derde kwartaal van 2011 valt fors lager uit dan in de eerste twee kwartalen van 2011.

Vooruitzichten
De bank verwacht dat de huidige moeilijke economische omstandigheden in het vierde kwartaal van dit jaar aan zullen houden. In deze omstandigheden laat de bank solvabiliteit en liquiditeit prevaleren boven rendement. Daarom zal de nettowinst onder druk blijven staan. De bank anticipeert hierop door verdere kostenbeperkingen. De mate en snelheid van het herstel van de economie zal medebepalend zijn voor het tempo waarin Van Lanschot terugkeert naar een genormaliseerd winstniveau.

Publicatiedatum jaarcijfers 2011
De publicatiedatum voor de jaarcijfers 2011 is vervroegd naar donderdag 8 maart 2012.

's-Hertogenbosch, 8 november 2011

Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Media Relations Manager
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 12 505 110; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Investor Relations Manager
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; mobiel +31 (0)6 13 976 401; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. Van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: