NL EN

Van Lanschot kondigt reorganisatieprogramma aan in reactie op veranderende markt - Investeringen in kwaliteit en significante kostenreductie

CONFERENCE CALL VOOR ANALISTEN: MAANDAG 30 JANUARI 2012, 8.15 UUR
TELEFOONNUMMER: +31 (10) 294 42 20

CONFERENCE CALL VOOR JOURNALISTEN: MAANDAG 30 JANUARI 2012, 9.30 UUR
TELEFOONNUMMER: +31 (10) 294 42 13

  • Additionele investering van 30 miljoen in kwaliteit organisatie en dienstverlening 

  • Structurele kostenbesparing van 60 miljoen per jaar vanaf 2015; 
    Personeelsreductie van 10-15% (2012-2015)

  • Intensivering samenwerking met dochteronderneming Kempen 

  • Onder slechte marktomstandigheden H2 2011 marginaal winstgevend afgesloten 

  • Rendementsdoelstellingen gehandhaafd, maar worden niet voor 2015 gerealiseerd  

  • Solvabiliteit (Core Tier I: 11,0 %) en liquiditeit onverminderd sterk 

  • Bestuursvoorzitter Floris Deckers kondigt vertrek in 2012 aan; veranderende markt en looptijd programma vragen om nieuw leiderschap 


Floris Deckers, voorzitter Raad van Bestuur Van Lanschot: "Van Lanschot heeft de afgelopen jaren zeer bewust prioriteit gegeven aan een verdere versterking van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de bank. Deze bevinden zich nu op een meer dan uitstekend niveau. De markt is, naast onzeker, ook structureel veranderd. Het verdienmodel van de financiële sector staat onder druk. De aanhoudend slechte marktomstandigheden hebben hun weerslag op de rentabiliteit van de bank. Van Lanschot heeft de tweede helft van 2011 met winst afgesloten, maar deze was beperkt.

De economische vooruitzichten en de situatie in de sector leiden ertoe dat Van Lanschot zijn organisatie aan de veranderende omstandigheden aanpast: de slagvaardigheid moet omhoog. Enerzijds gaan we investeren in de kwaliteit van de organisatie, anderzijds gaan we door efficiencymaatregelen de kosten structureel verlagen. Helaas gaat dit gepaard met een verlies van arbeidsplaatsen, maar dit is onvermijdelijk. We zullen dit voor de betrokken medewerkers zo zorgvuldig mogelijk begeleiden.

De veranderingen in en om de sector en de start van het nieuwe programma, hebben mij doen realiseren dat nieuw leiderschap nodig is. Daarom kondig ik vandaag mijn vertrek als voorzitter van de Raad van Bestuur aan, dat in de loop van 2012 zal plaatsvinden."

Investeringen in kwaliteit
In reactie op de veranderende marktomstandigheden, toegenomen concurrentie en veranderende cliëntwensen, start Van Lanschot een reorganisatieprogramma. Dit programma is gebaseerd op twee pijlers. Enerzijds investeert de bank in de dienstverlening, vanuit zijn natuurlijke focus op private banking en de cliënt. Anderzijds maakt Van Lanschot een efficiencyslag en verlaagt de bank structureel zijn kostenniveau.
Van Lanschot investeert de komende drie jaar additioneel 30 miljoen in de kwaliteit van zijn organisatie, met name in medewerkers en systemen, waardoor de dienstverlening aan cliënten verder verbetert. Het relatiemodel van de private bank wordt uitgebreid en geïntensiveerd.

Dit heeft gevolgen voor de kantorenorganisatie. Het kredietbedrijf wordt nog scherper ingezet op de DGA (directeur-grootaandeelhouder) en zijn onderneming die een belangrijke bron is voor de private
bank. Om meer efficiency en synergie te bereiken wordt de samenwerking met dochteronderneming Kempen verder geïntensiveerd.

Onze ambitie in België is onveranderd; in het overige internationale bedrijf onderzoekt Van Lanschot mogelijkheden om meer efficiency en synergie te realiseren.

Tegelijkertijd gaat de bank versneld investeren in systemen, waaronder een nieuw effectensysteem en online dienstverlening. Ook zullen nieuwe systemen in de mid- en backoffices de komende jaren tot duidelijke efficiencyvoordelen en kwaliteitsverbeteringen leiden.

Structurele kostenbesparingen
In reactie op de aanhoudend onzekere economische omstandigheden en het veranderende verdienmodel in de financiële sector, voert Van Lanschot een programma door dat vanaf 2015 een kostenreductie oplevert van 60 miljoen per jaar (basis 2012). De maatregelen gaan gepaard met een reductie van het aantal arbeidsplaatsen met 10-15% in dezelfde periode. Een deel van deze arbeidsplaatsen zal via natuurlijk verloop vervallen, maar de bank sluit gedwongen ontslagen niet uit. Van Lanschot verwacht dat de reorganisatielasten voor het programma 25 miljoen zullen bedragen; deze lasten zullen in de komende jaren worden genomen.

Een aantal maatregelen betreft voorgenomen besluiten. Deze worden nog ter advisering aan de ondernemingsraad voorgelegd. De bank gaat in gesprek met de vakbonden over een nieuw Sociaal Plan voor Van Lanschot.

Bestuursvoorzitter
Floris Deckers heeft aangegeven in 2012 te zullen vertrekken als bestuursvoorzitter van Van Lanschot. De Raad van Commissarissen zal op korte termijn het proces starten dat in zijn opvolging moet voorzien. Floris Deckers is sinds 2 januari 2004 bestuursvoorzitter van Van Lanschot.

Resultaten H2 2011
Door de aanhoudende onzekerheid op de financiële markten stonden de resultaten van de bank over de tweede helft van het jaar sterk onder druk. Hierdoor is de tweede helft van 2011 slechts marginaal winstgevend afgesloten. Dit is in lijn met de trading update over het derde kwartaal.

De lagere resultaten zijn in belangrijke mate het gevolg van de verslechterde marktsituatie sinds de zomer van 2011. Ook in het tweede halfjaar stonden de provisiebaten onder druk. Enerzijds omdat cliënten minder transacties verrichtten, anderzijds omdat wereldwijd dalende effectenbeurzen een drukkend effect hadden op de omvang van het beheerd vermogen, ondanks een netto instroom. Daarnaast is er het effect van de bewuste keuze om solvabiliteit en liquiditeit te laten prevaleren boven rendement en daarom weg te blijven van te grote risico's. Dit drukte in belangrijke mate het renteresultaat van de bank. Door onder andere de volatiele financiële markten, de stijging van de creditspreads en (on)gerealiseerde waarderingsresultaten laten de posten 'resultaat op financiële transacties' en 'opbrengsten van effecten en deelnemingen' in het tweede halfjaar een negatief resultaat zien. De kosten zijn in het tweede halfjaar van 2011 licht gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2011. De post waardeverminderingen voor kredieten liet in de tweede helft van 2011 een lichte stijging zien ten opzichte van het eerste halfjaar. Over geheel 2011 is er, ten opzichte van 2010, echter een aanzienlijke daling van deze post zichtbaar. Daarnaast is er sprake van hogere waardeverminderingen op de participatieportefeuille ten opzichte van de eerste helft van 2011.

De positie van de bank is onverminderd solide en sterk. De Core Tier I-ratio ultimo 2011 is verder toegenomen naar circa 11,0%, tegenover 9,6% ultimo 2010. De fundingratio (de mate waarin de kredietverlening wordt gefinancierd door de spaargelden en deposito's van cliënten) is met circa 92% (per 31 december 2011) een van de hoogste van alle Nederlandse banken. Ook de liquiditeit van de bank blijft bijzonder sterk. Dit blijkt uit het feit dat Van Lanschot reeds ruim voldoet aan de toekomstige Basel III-ratio's.

Rendementsdoelstellingen
De mate en snelheid van het herstel van de economie zullen medebepalend zijn voor het tempo waarin Van Lanschot terugkeert naar een genormaliseerd winstniveau. Gezien de onzekerheid van de huidige economische crisis verwacht Van Lanschot dat de rendementsdoelstellingen niet voor 2015 zullen worden gerealiseerd.

Definitieve cijfers
Van Lanschot presenteert op 8 maart 2012 de definitieve jaarcijfers over 2011.

Presentatie
De perspresentatie is te vinden op www.vanlanschot.nl/resultaten2011.

's-Hertogenbosch, 30 januari 2012

N.B. De cijfers die betrekking hebben op 2011 zijn voorlopig; geen accountantscontrole toegepast.

Media Relations: Etienne te Brake, manager corporate communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 12 50 51 10; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations: Geraldine Bakker-Grier, investor relations manager
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; mobiel +31 (0)6 13 97 64 01; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeuren-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: