NL EN

Jaarcijfers 2011: Van Lanschot rapporteert sterke instroom nieuw vermogen en solide balans

 • Netto-instroom nieuw vermogen van  3,4 miljard (+10%), waardoor assets under management groeien naar  36,7 miljard (2010:  34,5 miljard) 
 • Turbulente marktomstandigheden, minder beleggingstransacties door cliënten en een lagere rentemarge drukken resultaten; geconsolideerde nettowinst  43,1 miljoen
 • Kapitaalpositie verbeterd: Core Tier I-ratio 10,9% (ultimo 2010: 9,6%) 
 • Liquiditeit is ruim; met een fundingratio van 91,8% (ultimo 2010: 86,2%) is de bank niet afhankelijk van de kapitaalmarkt
 • Voorgesteld dividend: 0,40 per aandeel

Floris Deckers, voorzitter Raad van Bestuur Van Lanschot: "In het eerste halfjaar van 2011 leek het ingezette herstel van de financiële markten zich door te zetten. Met het uitbreken van de Europese schuldencrisis keerde de onzekerheid onder beleggers en cliënten echter terug. De inkomsten van de bank werden in de tweede helft van het jaar gedrukt door de aanhoudende onzekerheid op de financiële markten. Ondanks deze omstandigheden slaagde Van Lanschot er wederom in een goede instroom van nieuw vermogen te laten zien.

In 2011 realiseerde Van Lanschot, net als in 2010, een netto-instroom van 10% aan nieuwe assets under management. Deze sterke instroom weerspiegelt het vertrouwen van cliënten in de bank en de kwaliteit van de dienstverlening. Van Lanschot geeft sinds 2008, en dus ook in 2011, bewust prioriteit aan een verdere versterking van zijn kapitaal- en liquiditeitspositie boven winstmaximalisatie.

Van Lanschot vaart een solide en bestendige koers, wat blijkt uit de onverminderd sterke kapitaal- en liquiditeitspositie van de bank. Conform het dividendbeleid wordt daarom aan de aandeelhouders een voorstel gedaan voor een dividendbetaling van 0,40 per aandeel." 

Solide profiel van de bank verder verstevigd

 • Core Tier I-ratio verder gestegen naar 10,9% per 31 december 2011 (ultimo 2010: 9,6%)
 • De bank heeft geen beleggingen in de Europese periferielanden
 • Europese stresstest, uitgevoerd in juli 2011, laat zien dat Van Lanschot prima bestand is tegen zware stress-scenario's: de Core Tier I-ratio stijgt in het meest ongunstige stress-scenario naar 9,7% ultimo 2012 ten opzichte van het uitgangspunt van 9,6% ultimo 2010
 • Single A- (stable outlook) creditrating opnieuw bevestigd door Fitch Ratings in november 2011 en door Standard & Poor's in december 2011
 • Leverage conform huidige definitie[1] 12,2 (ultimo 2010: 13,4)

STERKE FUNDING- EN LIQUIDITEITSPOSITIE

 • Als private bank wordt Van Lanschot, meer dan andere banken, gefinancierd door zijn eigen cliënten: de fundingratio (de mate waarin de kredietverlening wordt gefinancierd door de toevertrouwde middelen van cliënten) is gestegen naar 91,8% per 31 december 2011 (ultimo 2010: 86,2%)
 • Verdere diversificatie en verlenging van fundingpositie in 2011 door uitgifte van  500 miljoen aan obligaties bij institutionele beleggers, 65 miljoen aan trigger notes en 90 miljoen floored floater aan particuliere beleggers
 • Van Lanschot voldoet reeds aan gepubliceerde Basel III-eisen: pro forma Liquidity Coverage Ratio (LCR) 192,4% (minimumeis 100%), pro forma Net Stable Funding Ratio (NSFR) 104,4% (minimumeis 100%), pro forma leverage 19,4 (maximum 33) 

GROEI VAN ASSETS UNDER MANAGEMENT ONDANKS NEGATIEF KOERSEFFECT

 • Totale assets under management gestegen met 6% naar  36,7 miljard (ultimo 2010:  34,5 miljard)
 • Totale netto-instroom nieuw vermogen  3,4 miljard, ofwel 10% van assets under management, waarvan een instroom van 4,4 miljard bij Assetmanagement en een uitstroom van 1,0 miljard bij Private & Business Banking
 • Verdere stijging in discretionaire mandaten: van de totale assets under management van Private & Business Banking-cliënten was per 31 december 2011 33% vermogen onder discretionair beheer (ultimo 2010: 27%)
 • Totale client assets (assets under management plus toevertrouwde middelen) toegenomen naar  49,8 miljard (ultimo 2010:  48,0 miljard)

INKOMSTEN ONDER DRUK, KOSTEN STABIEL & LAGERE KREDIETVOORZIENING

 • Inkomsten uit operationele activiteiten 12% lager op  539,2 miljoen (2010:  613,3 miljoen)
 • Renteresultaat gedaald naar 297,5 miljoen (2010: 336,9 miljoen) door daling van de kredietportefeuille alsmede druk op de rentemarge door bewuste versteviging van het fundingprofiel en het vermijden van risico's; rentemarge 1,57% (2010: 1,68%)
 • Provisie-inkomsten  230,5 miljoen (2010:  232,2 miljoen); sterke groei in beheerprovisies dankzij verdere stijging discretionair vermogensbeheer; beheerprovisies[2] vormen 72% van totale effectenprovisies (2010: 60%)
 • Negatief resultaat op financiële transacties door volatiele financiële markten en stijging van de credit spreads
 • Kosten met 2% gedaald naar  412,3 miljoen (2010:  422,3 miljoen)
 • Toevoeging aan kredietvoorziening gedaald met 26% tot  64,3 miljoen (2010:  86,5 miljoen)
 • Nettowinst  41,9 miljoen (2010:  65,7 miljoen)
 • Winst per aandeel  0,81 (2010:  1,45)

INVESTERINGEN IN KWALITEIT EN SIGNIFCANTE KOSTENREDUCTIE

 • Additionele investering van  30 miljoen in kwaliteit organisatie en dienstverlening in 2012-2014
 • Structurele kostenbesparing van  60 miljoen vanaf 2015, inclusief personeelsreductie van 10-15%

ASSETS UNDER MANAGEMENT
De totale assets under management stegen met 6% van  34,5 miljard[3] ultimo 2010 naar  36,7 miljard ultimo 2011. De stijging van  2,2 miljard bestaat uit een netto-instroom van  3,4 miljard (10%) en een negatief koerseffect van 1,2 miljard. 

(x  miljard)   31-12-2011   31-12-2010[3] %
           
Assets under management   36,7   34,5 6
Assets under discretionary management   24,3   19,7 23
- waarvan dubbeltellingen   1,1   0,7 57
Assets under non-discretionary management   12,4   14,8 -16
           
Assets under management   36,7   34,5 6
Private & Business Banking   18,5   20,4 -9
- netto-instroom nieuw vermogen   -1,0   1,1 -
Assetmanagement   18,2   14,1 29
- netto-instroom nieuw vermogen   4,4   2,1 -

Door de onzekerheid op de financiële markten waren particuliere cliënten terughoudend met beleggen; in sommige gevallen kozen zij ervoor om een deel van hun beleggingen om te zetten in liquiditeiten. Dit vertaalde zich in een netto-uitstroom van  1,0 miljard van de assets under management bij Private & Business Banking. Dit is inclusief het vermogen van twee grote custodyklanten ( 0,6 miljard) dat elders is ondergebracht. Cliënten kiezen wel steeds vaker voor de vermogensbeheerproducten van de bank; de netto-instroom in het vermogensbeheerconcept A la Carte was in 2011 960 miljoen. Discretionair vermogensbeheer vormt nu 33% van de totale assets under management van Private & Business Banking (ultimo 2010: 27%).

Kempen Capital Management was succesvol in het aantrekken van een aantal nieuwe institutionele mandaten, waardoor Assetmanagement een netto-instroom van  4,4 miljard aan nieuw vermogen realiseerde.

INVOERING F-IRB EN BASEL III
In de loop van 2012 verwacht Van Lanschot de implementatie van F-IRB (toepassing van interne rating modellen voor de bepaling van kapitaal voor kredietrisico) af te ronden. Tegelijk zal met ingang van 1 januari 2013 de gefaseerde implementatie van Basel III starten. Van Lanschot schat dat de gezamenlijke initiële impact van beide ontwikkelingen per saldo tot een daling van de Core Tier I-ratio van ongeveer 80 tot 100 basispunten zal leiden. Daarmee blijft de bank ruim boven de minimumeis van Basel III van 7,0% en de EBA-norm van 9,0%. Van Lanschot zat met een leverage van 19,4 (pro forma) per 31 december 2011 ruim onder de maximum leverage van 33 onder Basel III.

Daarnaast voldoet Van Lanschot nu al aan de nieuwe liquiditeitsratio's die beide een minimumnorm van 100% hebben. De Liquidity Coverage Ratio (LCR), die aangeeft in hoeverre een bank voldoende liquiditeiten heeft om voor een periode van 30 dagen onder een relatief zwaar stress-scenario aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen, was ultimo 2011 192,4% (pro forma). De Net Stable Funding Ratio (NSFR) die aangeeft in hoeverre de aanwezige stabiele funding de langlopende uitzettingen afdekt, was ultimo 2011 104,4% (pro forma).

PENSIOENEN
Uit hoofde van het eerder overeengekomen herstelplan 2009 voor het Van Lanschot Pensioenfonds heeft Van Lanschot ultimo 2011 een additionele pensioenstorting verricht van 41,4 miljoen. Dit is een uitvloeisel van een te lage dekkingsgraad van het pensioenfonds volgens de normen van het Financieel Toetsing Kader (DNB). Voorts zijn er twee voorwaardelijke toezeggingen gedaan voor additionele premiebetalingen in 2012 en 2013 van maximaal 8,9 miljoen per jaar. Vanaf 2012 heeft Van Lanschot zijn pensioenregeling versoberd en aangepast naar een middelloonregeling en een beschikbarepremieregeling, en is de jaarlijkse pensioenpremie gemaximeerd. De gewijzigde pensioenregeling en de bijstorting in het kader van het herstelplan 2009 hebben per saldo een marginaal effect op het resultaat over 2011.

VOORTGANG INVESTERINGS- EN KOSTENREDUCTIEPROGRAMMA
In reactie op de aanhoudend onzekere economische omstandigheden en het veranderende verdienmodel in de financiële sector heeft de bank in januari aangekondigd een programma door te voeren dat vanaf 2015 een structurele kostenreductie oplevert van 60 miljoen. Tegelijkertijd gaat Van Lanschot in de komende drie jaren additioneel 30 miljoen investeren in de kwaliteit van de organisatie. Deze maatregelen zijn gericht op het versneld bereiken van onze ambitie om de beste private bank van Nederland en België te zijn. Inmiddels is een overkoepelende adviesaanvraag bij de Ondernemingsraad ingediend en zijn eerste gesprekken gevoerd met de vakbonden over een nieuw Sociaal Plan.

VERANTWOORD ONDERNEMEN
Op het gebied van Verantwoord Ondernemen heeft de bank gedurende 2011 grote stappen gezet. Zo is de stakeholderdialoog verdiept en is in het zakelijke kredietverleningsproces een risicofilter ingevoerd. Via dit filter brengt Van Lanschot potentiële risico's in kaart ten aanzien van bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen, kinderarbeid en controversiële wapens. Waar relevant spreekt de bank zijn kredietnemers aan op hun verantwoordelijkheden. Deze engagementbenadering is al langer gebruikt in het beleggingsbedrijf waar het, naast aandelenfondsen, inmiddels ook wordt toegepast op vastgoedfondsen, individuele Europese staatsobligaties en het Kempen Euro Credit Fund. Hierdoor is het percentage 'Assets under Engagement' sterk gestegen. Dankzij deze acties heeft Van Lanschot zijn positie in enkele duurzaamheidsbenchmarks aanmerkelijk weten te verbeteren.

KERNGEGEVENS

WINST-EN-VERLIESREKENING
(x  miljoen)
2011 2011
kern[4]
2010

 
 %

 
H2 2011 H1 2011
             
Inkomsten uit operationele activiteiten 552,4 539,2 613,3 -12 249,5 289,7
Bedrijfslasten 426,5 412,3 422,3 -2 200,7 211,6
Brutoresultaat 125,9 126,9 191,0 -34 48,8 78,1
Bijzondere waardeverminderingen kredieten 61,1 64,3 86,5 -26 36,9 27,4
Bijzondere waardeverminderingen overig 18,3 14,0 16,0 -13 11,0 3,0
Bedrijfsresultaat voor belastingen 46,5 48,6 88,5 -45 0,9 47,7
Niet-doorlopende activiteiten 2,8 - - - - -
Nettowinst 43,1 41,9 65,7 -36 1,1 40,8
             
BALANS EN KAPITAAL-MANAGEMENT (x  miljoen) 31-12-2011

 
31-12-2011
kern
31-12-2010

 
 %

 
30-6-2011

 
           
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders 1.507 1.506 1.462 3 1.466
Eigen vermogen aandeel derden 59 59 323 -82 320
Verplichtingen private en publieke sector 13.100 13.100 13.546 -3 13.225
Kredieten en vorderingen private en publieke sector 14.270 14.278 15.710 -9 15.059
Balanstotaal 18.454 18.430 19.590 -6 19.272
           
Risicogewogen activa 11.000 10.996 11.695 -6 11.467
BIS-ratio (%) 11,9 11,9 14,2 - 14,0
Tier I-ratio (%) 10,9 10,9 12,1 - 12,7
Core Tier I-ratio (%) 10,9 10,9 9,6 - 10,2
Leverage (huidige definitie)[5] 12,2 12,2 13,4 - 13,1
           
BASEL III[6] 31-12-2011

 
31-12-2011
kern
31-12-2010

 
 %

 
30-6-2011

 
           
Liquidity Coverage Ratio (%) 192,4 - 130,0 - 191,0
Net Stable Funding Ratio (%) 104,4 - 104,6 - 106,2
Leverage 19,4 - 21,5 - 19,3
           
ASSETS UNDER MANAGEMENT[7]
(x  miljard)
31-12-2011

 
31-12-2011
kern
31-12-2010

 
 %

 
30-6-2011

 
           
Totaal assets under management 36,7 36,7 34,5 6 36,1
Assets under discretionary management 24,3 24,3 19,7 23 22,2
- waarvan dubbeltellingen 1,1 1,1 0,7 57 0,7
Assets under non-discretionary management 12,4 12,4 14,8 -16 13,9
           
KENGETALLEN 31-12-2011

 
31-12-2011
kern
31-12-2010

 
 

 
30-6-2011

 
           
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000) 40.870 40.870 38.367   40.865
Winst per aandeel o.b.v. gemiddeld aantal

gewone aandelen ()
0,84 0,81 1,45   0,87
Efficiencyratio (%) 77,2 76,5 68,9   73,0
Rendement gemiddeld Core Tier I-vermogen (%) 3,0 2,9 5,5   6,2
Fundingratio (%) 91,8 91,8 86,2   87,8
Personeel (aantal fte's) 2.170,5 2.008,8 2.042,8   2.009,7

RESULTAAT 2011 PER SEGMENT


(x  miljoen)
Private & Business
Banking
Asset management Corporate
Finance & Securities
Overige Activiteiten

 
Totaal
           
Inkomsten uit operationele activiteiten 514,3 49,6 46,5 -71,2 539,2
           
Bedrijfslasten 325,9 39,6 41,9 4,9 412,3
           
BRUTORESULTAAT 188,4 10,0 4,6 -76,1 126,9
           
Bijzondere waardeverminderingen kredieten 64,3 - - - 64,3
Bijzondere waardeverminderingen overig 3,3 - 1,2 9,5 14,0
           
Bedrijfsresultaat voor belastingen 120,8 10,0 3,4 -85,6 48,6
           
Belastingen 27,8 3,4 0,9 -25,4 6,7
           
NETTOWINST 93,0 6,6 2,5 -60,2 41,9
           
Efficiencyratio (%) 63% 80% 90% -7% 77%
           
Personeel (aantal fte's) 1.547,4 198,0 191,1 72,3 2.008,8

RESULTAAT 2010 PER SEGMENT


(x  miljoen)
Private & Business
Banking
Asset  management Corporate
Finance & Securities
Overige Activiteiten[8]

 
Totaal
           
Inkomsten uit operationele activiteiten 531,4 50,0 59,7 -27,8 613,3
           
Bedrijfslasten 329,7 39,6 47,4 5,6 422,3
           
BRUTORESULTAAT 201,7 10,4 12,3 -33,4 191,0
           
Bijzondere waardeverminderingen kredieten 85,0 - -0,2 1,7 86,5
Bijzondere waardeverminderingen overig 0,4 - 2,1 13,5 16,0
           
Bedrijfsresultaat voor belastingen 116,3 10,4 10,4 -48,6 88,5
           
Belastingen 29,5 3,4 0,6 -10,7 22,8
           
NETTOWINST 86,8 7,0 9,8 -37,9 65,7
           
Efficiencyratio (%) 62% 79% 79% -20% 69%
           
Personeel (aantal fte's) 1.606,2 180,9 189,0 66,7 2.042,8

Uitgebreide (geconsolideerde) segmentinformatie treft u aan in het financieel verslag 2011.

ADDITIONELE INFORMATIE
Additionele informatie is beschikbaar op www.vanlanschot.nl/overvanlanschot.

FINANCIEEL VERSLAG, PRESENTATIE EN WEBCAST VAN PERSCONFERENTIE
Een uitgebreide toelichting van de resultaten en de balans van Van Lanschot NV kunt u lezen in het financieel verslag jaarcijfers 2011.

De persconferentie wordt op 8 maart 2012 om 11.30 uur gehouden in Amsterdam. U kunt deze persconferentie live volgen via een video webcast.

Het financieel verslag jaarcijfers 2011, de perspresentatie en de webcast zijn te bereiken via www.vanlanschot.nl/resultaten2011.

KALENDER 2012

Publicatie trading update eerste kwartaal 2012 10 mei 2012
Algemene vergadering van aandeelhouders 10 mei 2012
Publicatie halfjaarcijfers 2012 14 augustus 2012

's-Hertogenbosch, 8 maart 2012

Media Relations: Etienne te Brake, manager corporate communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 12 50 51 10; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations: Geraldine Bakker-Grier, investor relations manager
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; mobiel +31 (0)6 13 97 64 01; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke
bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeuren-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Disclaimer

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

In dit document zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico, dan wel met betrekking tot batengroei of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

[1] Leverage = balanstotaal / eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders.
[2] Recurring provisies, inclusief beheerfee, bestandprovisie en bewaarloon.
[3] In H2 2011 heeft een aanscherping van de definitie van assets under management plaatsgevonden. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast. Hierdoor is ook het aandeel discretionair vermogen ten opzichte van de totale assets under management Private & Business Banking aangepast.
[4] Voor een goede vergelijking worden de cijfers in dit financiële verslag voor de niet-strategische deelnemingen gecorrigeerd. De vergelijkende cijfers betreffen in alle gevallen enkel de kernactiviteiten.
[5] Leverage = balanstotaal / eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders.
[6] De gegevens m.b.t. Basel III betreffen in alle gevallen geconsolideerde cijfers, inclusief de niet-strategische deelnemingen.
[7] In H2 2011 heeft een aanscherping van de definitie van assets under management plaatsgevonden. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.
[8] Met ingang van 2011 zijn vanuit het segment Overige activiteiten kosten en opbrengsten geheralloceerd naar de segmenten Private & Business Banking, Assetmanagement en Corporate Finance & Securities. Dit betreft met name kosten van stafafdelingen en de afschrijvingen op immateriële activa. Tevens is de deelneming Van Lanschot Participaties verhangen van het segment Private & Business Banking naar het segment Overige Activiteiten. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.
 

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: