NL EN

Van Lanschot: Investerings- en kostenreductieprogramma op koers; winstherstel geremd door hogere kredietvoorziening

 • Solide profiel van Van Lanschot onverminderd sterk:
  • Core Tier I-ratio 11,0% (ultimo 2011: 10,9%)
  • Fundingratio 85,3% (ultimo 2011: 91,8%)

 • Onderliggende nettowinst  16,0 miljoen

 • Assets under management 2% hoger naar  37,5 miljard (ultimo 2011:  36,7 miljard)

 • Bedrijfslasten dalen met 3%; bedrijfslasten exclusief niet-strategische deelnemingen  204,3 miljoen; investerings- en kostenreductieprogramma op koers:
  • Nettoreductie van 101 fte in het eerste halfjaar 2012
  • Goed op weg om kostenniveau te verlagen naar circa  380 miljoen

Constant Korthout, Chief Financial and Risk Officer van Van Lanschot: "Doordat we al een aantal jaren bewust sturen op de nieuwe internationale kapitaals- en liquiditeitseisen van Basel III, voldoet Van Lanschot nu al aan de eisen die gelden vanaf 2018. Met de huidige kernkapitaalratio van 11,0% zit Van Lanschot aan de bovenkant van de markt. Dankzij een hoge fundingratio van 85,3% blijven we slechts in beperkte mate afhankelijk van de kapitaalmarkten; de funding van Van Lanschot bestaat grotendeels uit spaargelden en deposito's van cliënten. De keerzijde van deze ruime liquiditeits- en fundingpositie is echter dat de bank harder geraakt wordt door de aanhoudende concurrentie op de spaarmarkt die negatief doorwerkt in de rentemarge.

Het verslechterde economische klimaat leidde in het eerste halfjaar tot een toename van de kredietvoorziening. Deze werd sterk beïnvloed door twee grote posten. De toename van de kredietvoorziening betreft vooral verhogingen van reeds bestaande voorzieningen. Zolang het herstel van de economie uitblijft, zal de kredietvoorziening op een hoog niveau blijven.

De effecten van het positieve beurssentiment van het eerste kwartaal van 2012 werden overschaduwd door het oplaaien van de eurocrisis in het tweede kwartaal. Door een positief koerseffect stegen de assets under management in de eerste helft van 2012 naar  37,5 miljard. De investeringen in het assetmanagementbedrijf van Kempen werpen hun vruchten af. Zo zijn voor  1,8 miljard nieuwe mandaten getekend, met onder andere het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf, die in de tweede helft van dit jaar van start gaan.

De moeilijke financiële markten, waardoor cliënten terughoudend zijn met beleggen, hebben de resultaten van de bank gedrukt. De onderliggende nettowinst van  16,0 miljoen is weliswaar substantieel hoger dan de  0,3 miljoen over de tweede helft van 2011, maar nog niet terug op het niveau van de eerste helft van vorig jaar ( 42,8 miljoen).

De eerste effecten van het in gang gezette kostenreductieprogramma vertalen zich in een afname van de bedrijfslasten. De uitvoering van dit programma ligt op schema, onder andere door een reductie van ruim 100 fte in het eerste halfjaar, het samenvoegen van een aantal kantoren en afdelingen, en de start die is gemaakt met het concentreren van internationale privatebankingactiviteiten in Zwitserland. Het nieuwe effectensysteem is inmiddels live en nieuwe onderdelen binnen onze onlinedienstverlening komen op korte termijn voor cliënten beschikbaar. Verder leidt ook de uitrol van onze vermogensregie- aanpak, waarin heldere vermogensdoelstellingen worden gekoppeld aan state-of-the-art scenarioanalyses, tot een merkbaar hogere cliënttevredenheid. Alle beleggingsproposities van de bank hebben in het afgelopen halfjaar positieve resultaten laten zien, waarbij ze op lange termijn de benchmarks outperformen."

SOLIDE BALANS MET EEN LAAG RISICOPROFIEL

 • Sterke kapitaalspositie: Core Tier I-ratio gestegen naar 11,0% per 30 juni 2012 (ultimo 2011: 10,9%)
 • Solide balans: leverageratio conform huidige definitie[1] 8,1% (ultimo 2011: 8,2%)
 • Kredietverliezen op hypotheken blijven laag
 • Beperkte portefeuille vastgoedleningen: vastgoedkredieten zijn voornamelijk kleinschalige panden van dga's en familiebedrijven; zeer beperkte exposure op projectontwikkeling
 • De bank heeft geen exposure in de Europese periferielanden
 • Single A- (stable outlook) creditrating van zowel Standard & Poor's als Fitch Ratings; deze rating is sinds 2009 steeds herbevestigd

FUNDING- EN LIQUIDITEITSPOSITIE ONVERMINDERD STERK

 • Hoge fundingratio van 85,3% per 30 juni 2012 (ultimo 2011: 91,8%) geeft aan dat de kredietverlening grotendeels wordt gefinancierd door de toevertrouwde middelen van cliënten
 • Van Lanschot is prijsvolger op de spaarmarkt: daling spaargelden en deposito's met 9% naar  11,9 miljard; beperkte impact op de fundingratio door structurele aflossingen door particuliere cliënten; 2% daling van de kredietportefeuille
 • Verdere diversificatie van het fundingprofiel: additionele langetermijnmarktfunding aangetrokken in
  H1 2012 in de vorm van een 7-jaars retail note ( 125 miljoen); in juli 2012 is  140 miljoen aan RMBS-notes via een private placement bij institutionele beleggers geplaatst
 • Van Lanschot voldoet reeds aan gepubliceerde Basel III-eisen: pro forma Liquidity Coverage Ratio (LCR) 162,2% (minimumeis 100%), pro forma Net Stable Funding Ratio (NSFR) 104,2% (minimumeis 100%), pro forma leverageratio 5,3% (minimumeis 3%)

GROEI VAN ASSETS UNDER MANAGEMENT

 • Totale assets under management gestegen met 2% naar  37,5 miljard (ultimo 2011:  36,7 miljard), waarvan een netto-uitstroom van  0,6 miljard en een positief koerseffect van  1,4 miljard
 • Verdere stijging in discretionaire mandaten: van de totale assets under management van Private & Business Banking-cliënten was per 30 juni 2012 35% vermogen onder discretionair beheer (ultimo 2011: 33%)
 • Totale client assets (assets under management plus toevertrouwde middelen) vrijwel stabiel op  49,4 miljard (ultimo 2011:  49,8 miljard)

WINSTHERSTEL GEREMD DOOR HOGERE KREDIETVOORZIENING[2]

 • Inkomsten uit operationele activiteiten  272,7 miljoen (H1 2011:  294,4 miljoen; H2 2011:  258,0 miljoen); inkomsten exclusief niet-strategische deelnemingen bedroegen 264,4 miljoen
 • Volatiliteit in obligatieportefeuille (Nederlandse staat) heeft in H1 2012 marginaal effect op resultaat
 • Renteresultaat gedaald naar  126,2 miljoen; rentemarge 1,36% (H1 2011: 1,43%; H2 2011: 1,46%)
 • De marge op de geringfencete beleggingsportefeuille van  750 miljoen naar aanleiding van de LTRO bedraagt 86 basispunten op jaarbasis
 • Provisie-inkomsten  105,9 miljoen; transactie- en beheerprovisies hoger dan in H2 2011; beheerprovisies[3] vormen 76% van totale effectenprovisies (2011: 72%)
 • Kosten met 3% gedaald ten opzichte van H1 2011 naar  211,3 miljoen; kosten exclusief niet-strategische deelnemingen bedroegen 204,3 miljoen
 • Eenmalige lasten van  11,9 miljoen hebben betrekking op het investerings- en kostenreductieprogramma, inclusief de boekwinst op de verkoop van een aantal kantoorpanden
 • Toevoeging aan kredietvoorziening hoger op  41,8 miljoen; de dotatie betreft voornamelijk verhogingen van bestaande voorzieningen op zakelijke relaties
 • Onderliggende nettowinst  16,0 miljoen (H1 2011:  42,8 miljoen; H2 2011:  0,3 miljoen); nettowinst na aftrek eenmalige lasten  5,7 miljoen

INVESTERINGEN IN KWALITEIT EN SIGNIFCANTE KOSTENREDUCTIE
Het investerings- en kostenreductieprogramma ligt op koers en de bank is goed op weg om het kostenniveau te verlagen tot ongeveer  380 miljoen in 2015.

In het eerste halfjaar zijn onder andere de volgende stappen gezet:

 • Regionalisering Private & Business Banking: vijf kantoorlocaties zijn samengevoegd met een kantoor in de regio en er heeft een concentratie van beleggingsadviesteams en zakelijke units plaatsgevonden.
 • Om synergievoordelen en verdere kwaliteitsverbeteringen te realiseren is de beleggingsafdeling van Van Lanschot geïntegreerd met Kempen Capital Management.
 • Centralisatie van de internationale privatebankingactiviteiten in Zwitserland; hiertoe wordt Van Lanschot Luxemburg geïntegreerd in Van Lanschot Zwitserland. Daarnaast zijn de bancaire activiteiten van Van Lanschot Curaçao en het trustbedrijf in Nederland, Curaçao en Jersey verkocht aan United Bank & Trust (nog onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders).

Van de voorziene reductie van in totaal 300 fte in de periode tot en met 2014 is in de eerste helft van 2012 een reductie van 101 fte gerealiseerd, van 2.009 fte naar 1.908 fte per 30 juni 2012. Het effect op de personeelskosten zal vanaf het tweede halfjaar zichtbaar zijn.

Aan de IT- en automatiseringskant voeren we verdere investeringen en efficiencyverbeteringen door, waaronder het samenvoegen van het effectenplatform bij Kempen, uitbesteding van betaaldienst-verlening aan Equens en een nieuw effectensysteem dat inmiddels live is. In het licht van deze veranderingen zal Van Lanschot vanaf 1 januari 2013 een aantal geoutsourcete IT-taken zelf ter hand nemen. Dit zal leiden tot een toename van 70-80 fte.

ASSETS UNDER MANAGEMENT
Totale assets under management zijn met 2% gestegen van  36,7 miljard naar  37,5 miljard. Deze stijging van  0,8 miljard bestaat uit een netto-uitstroom van  0,6 miljard en een positief koerseffect van  1,4 miljard.

(x  miljard) 30-6-2012 31-12-2011  %
Assets under management 37,5 36,7 2
Assets under discretionary management 25,2 24,3 4
Assets under non-discretionary management 12,3 12,4 -1
Assets under management 37,5 36,7 2
Private & Business Banking 18,9 19,0 -1
- waarvan netto-instroom nieuw vermogen -0,7
Assetmanagement 18,6 17,7 5
- waarvan netto-instroom nieuw vermogen 0,1

Hoewel de positieve stemming op de beurzen in het eerste kwartaal van 2012 de beleggingsactiviteiten heeft gestimuleerd, heeft het oplaaien van de eurocrisis in het tweede kwartaal dit aanvankelijke positieve sentiment deels gekeerd. In deze marktomstandigheden kiezen sommige cliënten er bewust voor om uit beleggingen te stappen. Gekoppeld aan de trend dat veel particulieren momenteel - een deel van - hun schulden aflossen, heeft dit geleid tot een netto-uitstroom van vermogen.

Bij Private & Business Banking betrof de uitstroom met name assets under non-discretionary management. Discretionair vermogensbeheer vormt nu 35% van de totale assets under management van Private & Business Banking (ultimo 2011: 33%). Bij Assetmanagement was er een beperkte netto-instroom.

VERANTWOORD ONDERNEMEN
De stappen die de bank heeft gezet op het gebied van Verantwoord Ondernemen leiden tot heldere resultaten. Het ingevoerde verantwoorde kredietbeleid laat zien dat Van Lanschot niet betrokken is bij mensenrechtenschendingen, kinderarbeid, controversiële wapens et cetera. Op het gebied van verantwoord beleggen volgt de bank de engagementstrategie die leidt tot een nauwe dialoog met fondsen en fondsbeheerders over mogelijke issues. In juni ontving Van Lanschot het Forum Ethibel Certificaat, een bevestiging van het feit dat Van Lanschot een verantwoord bankbeleid heeft en zich hier in de praktijk ook aan houdt. Daarnaast werkt Van Lanschot aan de opzet van een Charity Desk om cliënten op dit gebied beter te kunnen bedienen. Verder heeft Van Lanschot recentelijk zijn eigen CO2-voetafdruk in detail in kaart gebracht; de relatief geringe CO2-uitstoot wordt nog verder aangescherpt.

VOORUITZICHTEN
De marktvooruitzichten voor de financiële sector blijven uitdagend. Door ondermeer de toegenomen regelgeving staat het verdienmodel van financiële instellingen onder druk. Zoals eerder aangekondigd verwacht de bank een verlaging van de kapitaalratio's als gevolg van de overgang naar F-IRB in de tweede helft van 2012. Daarnaast zullen de kapitaalratio's in de toekomst beïnvloed worden door onder andere de implementatie van de herziene internationale accountingstandaard inzake personeelsbeloningen (IAS 19R). Deze nieuwe regelgeving kan, afhankelijk van de rentevoet die aan het eind van het jaar geldt, een significante impact hebben op de Core Tier I-ratio.

Als private bank houdt Van Lanschot vast aan zijn risicomijdend profiel en blijft de bank prioriteit geven aan soliditeit en liquiditeit boven winstmaximalisatie. Het herstel van de inkomsten is mede afhankelijk van het normaliseren van de spaartarieven en de terugkeer van het vertrouwen onder beleggers. Met het investerings- en kostenreductieprogramma, dat op schema ligt, verlaagt de bank het kostenniveau naar ongeveer  380 miljoen[4] in 2015. Hoewel de kwaliteit van de kredietportefeuille sterk is, kan de recessie ertoe leiden dat de kredietvoorziening voorlopig op een hoog niveau blijft.

NIEUWE BESTUURSVOORZITTER
Op 27 september 2012 zal tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders kennisgeving worden gedaan van de benoeming van Karl Guha tot nieuwe bestuursvoorzitter van Van Lanschot per 1 januari 2013.

INKOOPPROGRAMMA AANDEEL VAN LANSCHOT
Van Lanschot start op 15 augustus 2012 met het inkopen van maximaal 50.000 eigen aandelen (certificaten van gewone aandelen A). Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd ter afdekking van de toe te kennen certificaten van aandelen aan medewerkers in het kader van het bestaande beloningsbeleid en aandelenplan.

Dit inkoopprogramma zal worden uitgevoerd conform het mandaat zoals verleend tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 10 mei 2012. Het inkoopprogramma eindigt op 31 december 2012, tenzij het maximum aantal van 50.000 aandelen reeds eerder is ingekocht. Van Lanschot heeft de uitvoering van het inkoopprogramma gemandateerd aan Rabobank International, die haar handelsbeslissingen met betrekking tot het aantal aandelen en tijdstip van de transacties onafhankelijk van Van Lanschot zal nemen.

De voortgang van het inkoopprogramma zal wekelijks bekend worden gemaakt op de website van de bank (www.vanlanschot.nl/inkoopaandelen).

KERNGEGEVENS

WINST-EN-VERLIESREKENING
(x  miljoen)
H1 2012 H2 2011 % H1 2011  %
Inkomsten uit operationele activiteiten 272,7 258,0 6 294,4 -7
Bedrijfslasten 211,3 209,5 1 217,0 -3
Brutoresultaat voor eenmalige lasten 61,4 48,5 27 77,4 -21
Eenmalige lasten 11,9 - - - -
Bijzondere waardeverminderingen 45,3 48,5 -7 30,9 47
Bedrijfsresultaat voor belastingen 4,2 - - 46,5 -91
Niet-doorlopende activiteiten 0,2 - - 2,8 -93
Nettowinst 5,7 0,3 - 42,8 -87
Onderliggende nettowinst exclusief eenmalige lasten 16,0 0,3 - 42,8 -63
Efficiencyratio (%) 81,4 81,2 - 73,7 -
BALANS EN KAPITAALMANAGEMENT (x  miljoen) 30-6-2012 31-12-2011 % 30-6-2011  %
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders 1.498 1.507 -1 1.466 2
Eigen vermogen aandeel derden 51 59 -14 320 -84
Spaargelden & deposito's 11.942 13.100 -9 13.225 -10
Kredieten 13.994 14.270 -2 15.059 -7
Balanstotaal 18.462 18.454 - 19.286 -4
Risicogewogen activa 11.050 11.000 - 11.528 -4
Core Tier I-ratio (%) 11,0 10,9 - 10,1 -
Tier I-ratio (%) 11,0 10,9 - 12,6 -
BIS-ratio (%) 12,1 11,9 - 14,0 -
Leverageratio (%) (huidige definitie)[5] 8,1 8,2 - 7,6 -
BASEL III 30-6-2012 31-12-2011 % 30-6-2011  %
Liquidity Coverage Ratio (%) 162,2 149,4 - 191,0 -
Net Stable Funding Ratio (%) 104,2 103,6 - 106,2 -
Leverageratio (%) 5,3 5,2 - 5,2 -
CLIENT ASSETS
(x  miljard)
30-6-2012 31-12-2011 % 30-6-2011  %
Client Assets 49,4 49,8 -1 49,3 -
- Assets under management 37,5 36,7 2 36,1 4
- Spaargelden & deposito's 11,9 13,1 -9 13,2 -10
Assets under management 37,5 36,7 2 36,1 4
- Discretionary 25,2 24,3 4 22,2 14
- Non-discretionary 12,3 12,4 -1 13,9 -12
KENGETALLEN 30-6-2012 31-12-2011 30-6-2011
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000) 40.865 40.870 40.865
Winst per aandeel o.b.v. gemiddeld aantal
gewone aandelen ()
0,11 0,84 0,92
Rendement gemiddeld Core Tier I-vermogen (%)[6] 0,7 3,0 6,5
Fundingratio (%) 85,3 91,8 87,8
Personeel (aantal fte)[7] 1.907,6 2.008,8 2.009,7

RESULTAAT

(x  miljoen) H1 2012 H2 2011 % H1 2011  %
Interest 126,2 138,7 -9 142,3 -11
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 13,6 -2,2 - 13,6 -
Provisie 105,9 107,3 -1 123,2 -14
Resultaat uit financiële transacties 18,7 5,7 - 10,6 76
Inkomsten niet-strategische deelnemingen[8] 8,3 8,5 -2 4,7 77
Inkomsten uit operationele activiteiten 272,7 258,0 6 294,4 -7
Personeelskosten 107,1 102,9 4 113,8 -6
Andere beheerskosten 80,6 79,5 1 79,5 1
Afschrijvingen 16,6 18,3 -9 18,3 -9
Bedrijfslasten niet-strategische deelnemingen[8] 7,0 8,8 -20 5,4 30
Bedrijfslasten 211,3 209,5 1 217,0 -3
Brutoresultaat voor eenmalige lasten 61,4 48,5 27 77,4 -21
Eenmalige lasten 11,9 - - - -
Brutoresultaat na eenmalige lasten 49,5 48,5 2 77,4 -36
Bijzondere waardeverminderingen kredieten 41,8 36,9 13 27,4 53
Bijzondere waardeverminderingen overig 3,0 11,0 -73 3,0 -
Bijzondere waardeverminderingen niet-strategische deelnemingen[8] 0,5 0,6 -17 0,5 -
Bijzondere waardeverminderingen 45,3 48,5 -7 30,9 47
Bedrijfsresultaat voor belasting 4,2 - - 46,5 -91
Belastingen -1,6 -0,2 - 6,9 -
Belastingen niet-strategische deelnemingen[8] 0,3 -0,1 - -0,4 -
Nettowinst op basis van doorlopende activiteiten
5,5

0,3

-

40,0

-86
Niet-doorlopende activiteiten[9] 0,2 - - 2,8 -93
NETTOWINST 5,7 0,3 - 42,8 -87
Onderliggende nettowinst exclusief eenmalige lasten 16,0
0,3

-

42,8

-63

ADDITIONELE INFORMATIE
Additionele informatie is beschikbaar op www.vanlanschot.nl/overvanlanschot.

FINANCIEEL VERSLAG, PRESENTATIE EN WEBCAST VAN PERSCONFERENTIE
Een uitgebreide toelichting van de resultaten en de balans van Van Lanschot NV kunt u lezen in het financieel verslag halfjaarcijfers 2012.

De persconferentie wordt op 14 augustus 2012 om 9.30 uur gehouden in Amsterdam. U kunt deze persconferentie live volgen via een video webcast.

Het financieel verslag halfjaarcijfers 2012, de perspresentatie en de webcast zijn te bereiken via www.vanlanschot.nl/resultaten2012.

HALFJAARREKENING 2012 F. VAN LANSCHOT BANKIERS NV
De halfjaarrekening 2012 van F. Van Lanschot Bankiers NV is vanaf dinsdag 14 augustus 2012 digitaal beschikbaar via: www.vanlanschot.nl/rapportenfvlbankiers.

KALENDER 2012 / 2013

Publicatie trading update derde kwartaal 2012 9 november 2012
Publicatie jaarcijfers 2012 8 maart 2013

's-Hertogenbosch, 14 augustus 2012

Media Relations: Etienne te Brake, manager corporate communicatie
Telefoon +31 73 548 30 26; mobiel +31 6 12 50 51 10; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations: Geraldine Bakker-Grier, investor relations manager
Telefoon +31 73 548 33 50; mobiel +31 6 13 97 64 01; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. Van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeur-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

DISCLAIMER

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

In dit document zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico, dan wel met betrekking tot batengroei of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

[1] Leverageratio = eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders / balanstotaal
[2] De inkomsten en bedrijfslasten van de afgestoten activiteiten op Curaçao en het trustbedrijf in Nederland, Curaçao en Jersey zijn opgenomen in de post Niet-doorlopende activiteiten. De resultaten op deze activiteiten over 2011 zijn niet aangepast in de vergelijkende cijfers.
[3] Recurring provisies bevatten beheerfee, bestandsprovisie, bewaarloon en performance fee
[4] Bedrijfslasten exclusief niet-strategische deelnemingen
[5] Leverageratio = eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders / balanstotaal
[6] Op basis van halve jaren geannualiseerd
[7] In de tabel is het aantal fte exclusief niet-strategische deelnemingen opgenomen. Inclusief niet-strategische deelnemingen bedraagt het aantal fte ultimo juni 2012 2.052
[8] Vanaf 2009 is het effect zichtbaar van een aantal niet-strategische deelnemingen. De resultaten van deze deelnemingen zijn op aparte regels opgenomen zodat de cijfers van het kernbedrijf van Van Lanschot zichtbaar zijn. Van Lanschot heeft aangegeven deze deelnemingen op termijn weer te vervreemden, omdat de activiteiten niet binnen de privatebankingstrategie van de bank passen.
[9] Op voorwaarde van goedkeuring van toezichthouders zijn Van Lanschot Curaçao en het trustbedrijf in Nederland, Curaçao en Jersey per 31 maart 2012 verkocht. De resultaten van deze activiteiten over H1 2012 zijn opgenomen onder 'niet-doorlopende activiteiten'.

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: