NL EN

Van Lanschot: jaarcijfers 2012

 • Positief onderliggend resultaat van  2,0 miljoen in lastige marktomstandigheden
 • Eerder bekendgemaakte afschrijving op goodwill ( 121,7 miljoen netto, non-cash) en eenmalige lasten ( 35,7 miljoen netto) leiden tot negatief nettoresultaat van  155,4 miljoen
 • Client assets gestegen naar  52,3 miljard (+5%)
 • Solide profiel onverminderd sterk: Core Tier I-ratio 11,0%; fundingratio 84,4%; 
  leverageratio 7,5%
 • Investerings- en kostenreductieprogramma op koers
 • De bank werkt aan een strategische review; nadere details zullen uiterlijk in mei worden bekendgemaakt

Karl Guha, CEO van Van Lanschot: "Het zwakke economische klimaat in 2012 had een grote impact op de hele sector. In deze lastige marktomstandigheden laat Van Lanschot over 2012 een positief onderliggend resultaat en een verdere stijging van de client assets zien. Onze kapitaal-, funding- en liquiditeitspositie is en blijft sterk.

Van Lanschot heeft een aantal belangrijke stappen genomen om haar solide positie te handhaven en de bank ook in de toekomst winstgevend te laten zijn. Het investerings- en kostenreductieprogramma laat de eerste besparingen zien en er is geïnvesteerd in een verbeterde dienstverlening aan onze cliënten. De kredietportefeuille is grondig gereviewd en bijbehorende voorzieningen zijn genomen, conform onze prudente strategie.

In het licht van het huidige klimaat is het positieve resultaat het bewijs van de kracht en verdiencapaciteit van de onderneming. Wij zijn echter niet tevreden met het huidige winstniveau. We werken daarom aan een strategische review, gericht op onze ambitie om Van Lanschot te positioneren als een sterke en onafhankelijke private bank. We verwachten uiterlijk in mei de markt hierover te kunnen informeren.

In 2013 zullen ontwikkelingen op politiek en financieel-economisch terrein in Europa mede van invloed zijn op de marktontwikkelingen. Daarmee verwachten we opnieuw een uitdagend jaar. In de eerste maanden van dit jaar zien wij enkele tekenen van voorzichtig herstel, die zich voor Van Lanschot vertalen in een toenemende beleggingsactiviteit door cliënten.

Tot slot wil ik graag mijn voorganger Floris Deckers bedanken. Hij heeft Van Lanschot in de afgelopen negen jaar met veel wijsheid geleid."

HOOFDPUNTEN 2012
De lage marktrente gecombineerd met relatief hoge spaartarieven hebben tot een afname van de rentemarge geleid. De periodieke analyse van de kredietportefeuille heeft geleid tot een toename van de kredietvoorziening, onder andere als gevolg van de zwakke vastgoedmarkt. In deze uitdagende marktomstandigheden rapporteert Van Lanschot een onderliggende winst over 2012 van  2,0 miljoen. Na aftrek van de eerder bekendgemaakte afschrijving op goodwill en eenmalige lasten bedraagt het negatieve nettoresultaat  155,4 miljoen. Als gevolg van het negatief nettoresultaat wordt geen dividend uitgekeerd over 2012.

De totale client assets stegen met 5% naar  52,3 miljard, met name door een robuuste performance van de vermogensbeheerproducten van de bank, een positief koerseffect en instroom van vermogen in institutioneel discretionair beheer bij Kempen. Hoewel cliënten risicomijdend beleggingsgedrag vertoonden, bleven de totale effectenprovisies stabiel.

Ook in 2012 heeft Van Lanschot opnieuw bewust prioriteit gegeven aan het handhaven en versterken van haar kapitaal- en liquiditeitspositie boven winstmaximalisatie. De sterke balans en de stevige Core Tier I-ratio van 11,0% bevestigen het solide profiel van de bank.

Het investerings- en kostenreductieprogramma, dat begin 2012 werd aangekondigd, ligt op schema. Investeringen in dienstverlening hebben in 2012 onder andere geleid tot de introductie van een online beleggingsadviespropositie en execution only beleggen. Ook de kostenontwikkeling over het afgelopen jaar ligt in lijn met de doelstellingen. In het personeelsbestand is in 2012 een reductie van 147 fte (7%) gerealiseerd.

RESULTATEN 2012

 • Inkomsten uit operationele activiteiten  524,5 miljoen (2011:  539,2 miljoen)
 • Renteresultaat gedaald naar  235,7 miljoen; rentemarge 1,29% (2011: 1,44%) onder druk vanwege forse daling van de marktrente gecombineerd met relatief hoge tarieven op creditgelden
 • Provisie-inkomsten  216,8 miljoen (2011:  230,5 miljoen); transactie- en beheerprovisies relatief stabiel ten opzichte van 2011 op  167,0 miljoen; recurring provisies[1] vormen 75% van totale effectenprovisies (2011: 72%)
 • Totale kosten met 1% gedaald naar  408,7 miljoen (2011:  412,3 miljoen)
 • Toevoeging aan kredietvoorziening hoger op  115,2 miljoen (2011:  64,3 miljoen)
 • Onderliggend nettoresultaat  2,0 miljoen positief
 • Eenmalige lasten van  44,7 miljoen hebben betrekking op het investerings- en kostenreductieprogramma
 • Overige bijzondere waardeverminderingen betreffen met name de afschrijving op goodwill en immateriële activa van  126,6 miljoen
 • Nettoresultaat na aftrek eenmalige lasten en overige bijzondere waardeverminderingen  155,4 miljoen negatief (2011: nettowinst  43,1 miljoen)
 • Resultaat per aandeel  3,87 negatief (2011:  0,84)

KAPITAAL- FUNDING- EN LIQUIDITEITSPOSITIE ONVERMINDERD STERK

 • Sterke kapitaalpositie: Core Tier I-ratio 11,0% per 31 december 2012 (ultimo 2011: 10,9%)
 • Laag risicoprofiel: leverageratio[2] 7,5% (ultimo 2011: 8,2%)
 • Geen exposure in de Europese periferielanden
 • Hoge fundingratio van 84,4% per 31 december 2012 (ultimo 2011: 91,8%) geeft aan dat de kredietverlening grotendeels wordt gefinancierd door spaargelden en deposito's van cliënten, de traditionele fundingbron van de bank
 • Goed gediversifieerd fundingprofiel: de bank heeft reguliere toegang tot de wholesale fundingmarkt, inclusief twee succesvolle emissies van ongedekte obligaties voor CHF 250 miljoen en  500 miljoen
 • Aflossingsgedrag van cliënten zichtbaar in daling kredietportefeuille met 6% naar  13,5 miljard en daling spaargelden en deposito's met 13% naar  11,4 miljard
 • Basel III-ratio's boven de minimumeisen: pro forma Liquidity Coverage Ratio (LCR) >100%, pro forma Net Stable Funding Ratio (NSFR) >100%, pro forma leverageratio >3%

CLIENT ASSETS
De totale client assets (assets under management en toevertrouwde middelen) zijn met 5% gegroeid naar  52,3 miljard. Hierbij is een verandering in de assetmix zichtbaar. Naast een forse instroom in institutioneel vermogensbeheer was er een afname in particuliere en zakelijke client assets. Voor het grootste deel werd deze afname ingegeven door actieve repricing van spaargelden en deposito's, en doordat cliënten assets hebben aangewend voor het afbouwen van schulden. Assets under management stegen met 11% naar  40,9 miljard. Deze stijging werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een robuuste performance van de vermogensbeheerproducten van de bank en een positief koerseffect. Cliënten blijven kiezen voor de voordelen van discretionair vermogensbeheer; per 31 december 2012 was 36% van de totale assets under management van Private & Business Banking-cliënten vermogen onder discretionair beheer (ultimo 2011: 33%).

(x  miljard)
31-12-2012 31-12-2011
Client assets 52,3 49,8 5%
Assets under management 40,9 36,7 11%
Spaargelden & deposito's 11,4 13,1 -13%
Assets under management 40,9 36,7 11%
Private & Business Banking 18,7 19,0 -2%
- waarvan netto-instroom nieuw vermogen -1,9
Assetmanagement 22,2 17,7 25%
- waarvan netto-instroom nieuw vermogen 2,3

INVESTERINGEN IN KWALITEIT EN SIGNIFICANTE KOSTENREDUCTIE
In 2012 zijn in het kader van het investerings- en kostenreductieprogramma concrete initiatieven geïmplementeerd:

 • een nieuwe regiostructuur voor Private & Business Banking, waarbij het aantal kantoorlocaties is teruggebracht naar 21 en de eerste cliëntontvangstlocatie is geopend
 • bundeling van bancaire- en beleggingskennis in teams die zich focussen op een specifiek marktgebied
 • centralisatie van de internationale privatebankingactiviteiten in Zwitserland en sluiting kantoren in Luxemburg en op Curaçao
 • integratie beleggingsafdeling van Van Lanschot met Kempen Capital Management
 • introductie van nieuwe online diensten, zoals Zelf Beleggen en VIPinvest Advies
 • uitbesteding betalingsverkeer aan Equens

Van de voorziene reductie van in totaal 300 fte (15%) in de periode tot en met 2014, is in 2012 een reductie van 147 fte gerealiseerd, van 2.009 fte naar 1.862 fte (daling van 7%) per 31 december 2012. De besparing in loonkosten in 2012 als gevolg van dit programma bedraagt  8,2 miljoen. Versnelde investeringen in systemen en processen als onderdeel van dit programma resulteerden in additionele IT-kosten van  13,1 miljoen in 2012. Deze investeringen leiden tot een toename van efficiency, een reductie in fte en kosten, en een verdere optimalisatie van de dienstverlening aan cliënten.

Met de succesvolle uitvoering van het investerings- en kostenreductieprogramma streeft de bank naar een verlaging van haar kostenniveau naar ongeveer  380 miljoen in 2015 (bedrijfslasten exclusief niet-strategische deelnemingen).

VERANTWOORD ONDERNEMEN
Op het gebied van verantwoord ondernemen lag de focus in 2012 op het realiseren van de eerder vastgestelde KPI's. Dit resulteerde onder meer in een stijging van het percentage 'Assets under Screening' van 39% naar 48%, een hogere cliënttevredenheid en een aanhoudende opmars in verschillende externe (duurzaamheids)benchmarks. Daarnaast blijkt uit de gepubliceerde CO2-footprint van de bank dat de milieu-impact van de organisatie in 2012 werd verlaagd. Zowel de CO2-footprint 2012 als het gehele maatschappelijke jaarverslag 2012 worden voor het eerst geverifieerd door de externe accountant.

IMPACT IAS 19R
Per 1 januari 2013 is de herziene internationale accountingstandaard inzake personeelsbeloningen (IAS 19R) van kracht geworden. De impact van deze nieuwe regelgeving op de kapitaalratio's is afhankelijk van de rentevoet en leidt in de toekomst tot een grotere volatiliteit van de Core Tier I-ratio. De initiële impact per 1 januari 2013 van IAS 19R op de Core Tier I-ratio van Van Lanschot zou 79 basispunten negatief bedragen. Het is op dit moment echter nog onduidelijk of de toezichthouder voor het verwerken van deze initiële impact een overgangstermijn zal hanteren.

KERNGEGEVENS

(x  miljoen)
2012 2011 H2 2012  H1 2012
Winst-en-verliesrekening
Inkomsten uit operationele activiteiten 524,5 539,2 -3% 258,4 266,1
Bedrijfslasten 408,7 412,3 -1% 203,0 205,7
Brutoresultaat voor eenmalige lasten 115,8 126,9 -9% 55,4 60,4
Eenmalige lasten 44,7 - - 32,8 11,9
Bijzondere waardeverminderingen 235,4 78,3 - 190,5 44,9
Bedrijfsresultaat voor belastingen -164,3 48,6 - -167,9 3,6
Nettoresultaat -155,4 43,1 - -161,1 5,7
Onderliggende nettowinst 2,0 43,1 -95% -14,0 16,0
Efficiencyratio exclusief eenmalige lasten (%) 77,9 76,5 - 78,6 77,3
(x  miljoen)
31-12-2012 31-12-2011 30-06-2012
Balans- en kapitaalmanagement
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders 1.353 1.507 -10% 1.498
Eigen vermogen aandeel derden 53 59 -10% 51
Spaargelden & deposito's 11.369 13.100 -13% 11.942
Kredieten 13.464 14.270 -6% 13.994
Balanstotaal 17.988 18.454 -3% 18.462
Fundingratio (%) 84,4 91,8 - 85,3
Risicogewogen activa 10.535 11.000 -4% 11.050
Core Tier I-ratio (%) 11,0 10,9 - 11,0
Tier I-ratio (%) 11,0 10,9 - 11,0
BIS-ratio (%) 11,9 11,9 - 12,1
Leverageratio (%)[3] 7,5 8,2 - 8,1
 (x  miljard)
31-12-2012 31-12-2011  30-06-2012
Client assets
Client assets 52,3 49,8 5% 49,4
- Assets under management 40,9 36,7 11% 37,5
- Spaargelden & deposito's 11,4 13,1 -13% 11,9
Assets under management 40,9 36,7 11% 37,5
- Discretionary 29,0 24,3 19% 25,2
- Non-discretionary 11,9 12,4 -4% 12,3
31-12-2012 31-12-2011  30-06-2012
Kengetallen
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x1.000) 40.883 40.870 40.865
Winst per aandeel o.b.v. gemiddeld aantal
gewone aandelen ()
-3,87 0,84 0,11
Rendement gemiddeld Core Tier I-vermogen (%)[4] -13,4 3,0 0,7
Personeel (aantal fte)[5] 1.862 2.009 1.908

RESULTAAT

(x  miljoen)
2012 2011 H2 2012 H1 2012
Interest 235,7 281,0 -16% 109,2 126,5
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 21,1 11,4 85% 7,5 13,6
Provisie 216,8 230,5 -6% 109,7 107,1
Resultaat uit financiële transacties 50,9 16,3 - 32,0 18,9
Inkomsten uit operationele activiteiten 524,5 539,2 -3% 258,4 266,1
Personeelskosten 218,5 216,7 1% 110,4 108,1
Andere beheerskosten 157,6 159,0 -1% 76,6 81,0
Afschrijvingen 32,6 36,6 -11% 16,0 16,6
Bedrijfslasten 408,7 412,3 -1% 203,0 205,7
Brutoresultaat voor eenmalige lasten 115,8 126,9 -9% 55,4 60,4
Eenmalige lasten 44,7 - - 32,8 11,9
Brutoresultaat na eenmalige lasten 71,1 126,9 -44% 22,6 48,5
Bijzondere waardeverminderingen kredieten 115,2 64,3 79% 73,3 41,9
Bijzondere waardeverminderingen overig 120,2 14,0 - 117,2 3,0
Bijzondere waardeverminderingen 235,4 78,3 - 190,5 44,9
Bedrijfsresultaat voor belasting -164,3 48,6 - -167,9 3,6
Bedrijfsresultaat voor belasting niet-strategische deelnemingen[6] -11,9 -2,1 - -12,8 0,9
Belastingen -20,8 6,2 - -19,6 -1,2
Nettoresultaat op basis van doorlopende activiteiten -155,4 40,3 - -161,1 5,7
Niet-doorlopende activiteiten - 2,8 - - -
Nettoresultaat -155,4 43,1 - -161,1 5,7
Onderliggende nettowinst exclusief eenmalige lasten 2,0 43,1 - -14,0 16,0
(x  miljoen)
2012 2011 H2 2012 H1 2012
Onderliggende nettowinst exclusief eenmalige lasten 2,0 43,1 -95% -14,0 16,0
Eenmalige lasten -44,7 - - -32,8 -11,9
Impairment goodwill en immateriële vaste activa -126,6 - - -126,6 -
Belastingeffect 13,9 - - 12,3 1,6
Nettoresultaat -155,4 43,1 - -161,1 5,7

ADDITIONELE INFORMATIE
Additionele informatie is beschikbaar op www.vanlanschot.nl/overvanlanschot.

FINANCIEEL VERSLAG
Een uitgebreide toelichting van de resultaten en de balans van Van Lanschot NV kunt u lezen in het financieel verslag jaarcijfers 2012 op www.vanlanschot.nl/resultaten2012.

KALENDER 2013

Publicatie jaarverslag 2012 2 april
Publicatie trading update eerste kwartaal 2013 14 mei
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 14 mei
Publicatie halfjaarcijfers 2013 13 augustus
Publicatie trading update derde kwartaal 2013 8 november

's-Hertogenbosch, 8 maart 2013

Media Relations: Etienne te Brake, manager corporate communicatie
Telefoon +31 73 548 30 26; mobiel +31 6 12 50 51 10; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations: Geraldine Bakker-Grier, investor relations manager
Telefoon +31 73 548 33 50; mobiel +31 6 13 97 64 01; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. Van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeur-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

DISCLAIMER

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

In dit document zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico, dan wel met betrekking tot batengroei of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

[1] Recurring provisies bevatten beheerfee, bestandsprovisie en bewaarloon
[2] Leverageratio = eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders / balanstotaal
[3] Leverageratio = eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders / balanstotaal
[4] Op basis van halve jaren geannualiseerd
[5] Ultimo december 2012 bedraagt het aantal fte inclusief niet-strategische deelnemingen 2.010 (ultimo 2011: 2.171 fte)
[6] Vanaf 2009 zijn een aantal niet-strategische deelnemingen opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Van Lanschot. Van Lanschot heeft aangegeven deze deelnemingen op termijn weer te vervreemden, omdat de activiteiten niet binnen de privatebankingstrategie van de bank passen.

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: