NL EN

Van Lanschot: nettowinst stijgt in eerste helft 2013

 • Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar  33,7 miljoen (H1 2012:  10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen 

 • Onderliggende winst voor eenmalige lasten 37,7 miljoen (H1 2012: 19,6 miljoen) 

 • Solide kapitaalsbasis aanzienlijk versterkt: Core Tier I-ratio gestegen van 11,0% naar 12,5% 

 • Clients assets per saldo licht gedaald naar  51,3 miljard (ultimo 2012: 52,3 miljard) 

's-Hertogenbosch, 13 augustus 2013

Van Lanschot presenteert vandaag de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar.
Karl Guha, bestuursvoorzitter Van Lanschot: "Het herstel van de winst in de eerste helft van 2013 is bemoedigend, zeker gezien de voortdurend moeilijke economische omstandigheden. Het resultaat is vooral te danken aan hogere effectenprovisies en de daling van de bedrijfslasten met 7%.

De rentemarge laat een licht herstel zien ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar door onder andere kredietaflossingen en lagere spaartarieven. De trend onder onze particuliere en zakelijke klanten om met spaar- en depositogelden hun hypotheek en andere leningen af te lossen houdt aan. Daarnaast kiezen klanten in toenemende mate weer voor beleggen in plaats van sparen. Lagere depositotarieven spelen hierbij ook een rol.

De hogere aflossingen en de verschuiving naar beleggen leidden tot een daling van de client assets, die deels werd gecompenseerd door de instroom van nieuwe vermogensbeheermandaten van zowel particuliere als institutionele klanten. De totale assets under management zijn dan ook gestegen naar 41,2 miljard. De voorkeur van klanten voor discretionaire mandaten vertaalt zich in hogere beheerprovisies. Onze assetmanagement en merchant banking activiteiten hebben een goede bijdrage geleverd aan de winst in het eerste halfjaar.

Door de kredietaflossingen van particuliere en zakelijke klanten is de kredietportefeuille verder verkleind. De toevoeging aan de kredietvoorziening bedraagt  41,5 miljoen en is daarmee sterk gedaald ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar en ligt in lijn met het niveau van het eerste halfjaar van 2012. Door het uitdagende economische klimaat in Nederland zijn onze kredietverliezen al enkele jaren hoger dan daarvoor gebruikelijk was, maar deze lijken zich nu te stabiliseren.

Het solide profiel van de bank komt naar voren in de sterke kapitaalbasis en de ruime liquiditeitspositie. De Core Tier I-ratio is aanzienlijk gestegen van 11,0% ultimo 2012 naar 12,5%. We zijn daarmee goed op weg naar het bereiken van onze langetermijndoelstelling van een Core Tier I-ratio van ten minste 15%. Onze stevige kapitaalbasis komt ook tot uiting in een leverageratio van 7,5%, een zeer goed niveau in vergelijking met de andere Nederlandse banken. De bank besteedt nog steeds veel aandacht aan het diversifiëren van haar fundingprofiel, met als doel een evenwichtige fundingmix uit diverse bronnen. We hebben in de eerste helft van dit jaar een aantal transacties gedaan op de wholesale fundingmarkt, waaronder de uitgifte van een 5-jaars ongedekte obligatie en de securitisatie van een deel van de hypotheekportefeuille.

De bank ligt goed op koers met de uitvoering van de strategie die in mei is aangekondigd. Deze strategie is gericht op de versterking van onze positie als onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager. Het nieuwe servicemodel voor personal banking wordt dit najaar gelanceerd. Daarmee wordt ook onze online dienstverlening voor vermogensbeheer, beleggingsadvies en sparen uitgebreid. De oprichting van de nieuwe business unit Corporate Banking, verantwoordelijk voor de afbouw van de zakelijke kredietportefeuille, is in volle gang. De uitvoering van het kostenreductieprogramma verloopt voorspoedig, onder andere door de verkleining van het personeelsbestand."

HOOFDPUNTEN RESULTATEN H1 2013

 • Nettowinst  33,7 miljoen (H1 2012:  10,5 miljoen); onderliggende nettowinst (voor aftrek van eenmalige lasten)  37,7 miljoen (H1 2012:  19,6 miljoen) 

 • Winst per aandeel  0,71 (H1 2012:  0,23) 

 • Inkomsten uit operationele activiteiten  277,4 miljoen (H1 2012:  268,1 miljoen) 

 • Renteresultaat  109,6 miljoen (H1 2012: 127,3 miljoen); rentemarge 1,24% (H1 2012: 1,38%; H2 2012: 1,20%)  

 • Provisie-inkomsten gestegen naar  119,5 miljoen (H1 2012:  108,3 miljoen); recurring provisies[1] vormen 75% van de totale effectenprovisies (H1 2012: 75%) 

 • Kostenbesparingen leidden tot daling totale kosten met 7% naar  187,2 miljoen (H1 2012:  201,2 miljoen) 

 • Toevoeging aan kredietvoorziening stabiel op  41,5 miljoen (H1 2012:  41,8 miljoen) 

SOLIDE BALANSRATIO'S PER 30 JUNI 2013

 • Sterke kapitaalpositie: Core Tier I-ratio 12,5% per 30 juni 2013 (ultimo 2012: 11,0%) 

 • Leverageratio[2] 7,5% (ultimo 2012: 7,0%) 

 • Goed gediversifieerd fundingprofiel: kredietportefeuille wordt vooral gefund met spaargelden en deposito's (fundingratio[3]: 77,5%) 

CLIENT ASSETS
De totale client assets zijn licht gedaald van  52,3 miljard ultimo 2012 tot 51,3 miljard ultimo juni 2013. Deze daling is mede het gevolg van een afname van spaargelden en deposito's, onder andere doordat het aflopende premium deposito (Jubileumdeposito ter gelegenheid van het 275-jarig bestaan van de bank) met een relatief hoog tarief niet werd verlengd. Het structurele tekort aan particuliere spaargelden ten opzichte van de totale hypotheekschuld in Nederland leidt al jaren tot hevige concurrentie op de spaarmarkt. In deze omstandigheden is Van Lanschot bewust geen prijsleider op het gebied van spaartarieven. Daarnaast werd spaargeld door onze klanten gebruikt voor aflossingen en beleggingen.

Assetmanagement was opnieuw succesvol in het aantrekken van nieuwe institutionele mandaten. Onder particuliere klanten houdt de verschuiving naar vermogensbeheer aan; per eind juni 2013 bestond 38% van de totale assets under management bij Private & Business Banking uit assets under discretionary management (31 december 2012: 36%). De uitstroom betrof hoofdzakelijk bewaardepots met een relatief lage vergoeding. Daarnaast leidde de sluiting van de kantoren in Luxemburg en Curaçao tot een daling van client assets. Een sterke daling van de aandelenbeurzen in juni 2013 leidde tot een negatief koerseffect voor het eerste halfjaar van 0,1 miljard.

(x  miljard)      
  30-06-2013 31-12-2012  
       
Client assets 51,3 52,3 -2%
Assets under management 41,2 40,9 1%
Spaargelden & deposito's 10,1 11,4 -11%
       
Assets under management 41,2 40,9 1%
Private & Business Banking 18,3 18,7 -2%
- waarvan netto-instroom nieuw vermogen -0,4 -1,9  
Assetmanagement 22,9 22,2 3%
- waarvan netto-instroom nieuw vermogen 0,8 2,3  
       
Spaargelden & deposito's 10,1 11,4 -11%
Spaargelden 7,4 7,8 -5%
Deposito's 2,7 3,6 -25%

KERNGEGEVENS

(x  miljoen)          
  H1 2013 H2 2012[4]   H1 2012[5]  
Winst-en-verliesrekening          
Inkomsten uit operationele activiteiten 277,4 257,2 8% 268,1 3%
Bedrijfslasten 187,2 196,1 -5% 201,2 -7%
Brutoresultaat voor eenmalige lasten 90,2 61,1 48% 66,9 35%
Eenmalige lasten 6,1 35,4 -83% 10,7 -43%
Bijzondere waardeverminderingen 46,5 189,2 -75% 46,2 1%
Bedrijfsresultaat voor belastingen 37,6 -163,5 - 10,0 -
Nettowinst 33,7 -157,8 - 10,5 -
Onderliggende nettowinst 37,7 -8,5 - 19,6 92%
Efficiencyratio exclusief eenmalige lasten (%) 67,5 76,2   75,0  
(x  miljoen)          
  30-6-2013 31-12-2012   30-6-2012  
Balans- en kapitaalmanagement          
Eigen vermogen toekomend aan
aandeelhouders
1.274 1.262 1% 1.453 -12%
Eigen vermogen aandeel derden 56 53 6% 51 10%
Spaargelden & deposito's 10.142 11.369 -11% 11.942 -15%
Kredieten 13.086 13.464 -3% 13.994 -6%
Balanstotaal 17.054 17.941 -5% 18.410 -7%
Fundingratio (%) 77,5 84,4   85,3  
           
Risicogewogen activa 9.505 10.535 -10% 11.050 -14%
Core Tier I-ratio (%) 12,5 11,0   11,0  
Tier I-ratio (%) 12,5 11,0   11,0  
BIS-ratio (%) 13,4 11,9   12,1  
Leverageratio (%) 7,5 7,0   7,9  
 (x  miljard)          
  30-6-2013 31-12-2012   30-06-2012  
Client assets          
Client assets 51,3 52,3 -2% 49,4 4%
- Assets under management 41,2 40,9 1% 37,5 10%
- Spaargelden & deposito's 10,1 11,4 -11% 11,9 -15%
Assets under management 41,2 40,9 1% 37,5 10%
- Discretionary 29,8 29,0 3% 25,2 18%
- Non-discretionary 11,4 11,9 -4% 12,3 -7%
           
  30-6-2013 31-12-2012   30-06-2012  
Kengetallen          
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande
gewone aandelen (x 1.000)
40.891 40.891   40.865  
Winst per aandeel o.b.v. gemiddeld
aantal gewone aandelen ()
0,71 -3,90   0,23  
Rendement gemiddeld Core Tier I-
vermogen[6] (%)
5,0 -26,8   1,5  
Personeel (aantal fte)[7] 1.871 1.862   1.908  

RESULTAAT

(x  miljoen)          
  H1 2013 H2 2012   H1 2012  
           
Interest 109,6 109,2 0% 127,3 -14%
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 11,8 7,5 57% 13,6 -13%
Provisies 119,5 108,5 10% 108,3 10%
Resultaat uit financiële transacties 36,5 32,0 14% 18,9 93%
Inkomsten uit operationele activiteiten 277,4 257,2 8% 268,1 3%
           
Personeelskosten 111,7 104,2 7% 102,9 9%
Andere beheerskosten 64,5 76,2 -15% 81,4 -21%
Afschrijvingen 11,0 15,7 -30% 16,9 -35%
Bedrijfslasten 187,2 196,1 -5% 201,2 -7%
           
Brutoresultaat voor eenmalige lasten 90,2 61,1 48% 66,9 35%
           
Eenmalige lasten 6,1 35,4 -83% 10,7 -43%
           
Brutoresultaat na eenmalige lasten 84,1 25,7 - 56,2 50%
           
Bijzondere waardeverminderingen kredieten 41,5 73,4 -43% 41,8 -1%
Bijzondere waardeverminderingen overig 5,0 115,8 -96% 4,4 14%
Bijzondere waardeverminderingen 46,5 189,2 -75% 46,2 1%
           
Bedrijfsresultaat voor belasting 37,6 -163,5 - 10,0 -
           
Bedrijfsresultaat voor belasting niet-
strategische deelnemingen[8]
0,2 -12,8 - 0,9 -78%
           
Belastingen 4,1 -18,5 - 0,4 -
           
Nettowinst 33,7 -157,8 - 10,5 -
           
Onderliggende nettowinst exclusief
eenmalige lasten
37,7 -8,5 - 19,6 92%
           
           
           
(x  miljoen)          
  H1 2013 H2 2012   H1 2012  
           
Onderliggende nettowinst exclusief eenmalige lasten 37,7 -8,5 - 19,6 92%
Eenmalige lasten -6,1 -35,4 -83% -10,7 -43%
Impairment goodwill en immateriële vaste activa - -126,6 - - -
Belastingeffect 2,1 12,7 -83% 1,6 31%
Nettowinst 33,7 -157,8 - 10,5 -

ADDITIONELE INFORMATIE
Additionele informatie is beschikbaar op corporate.vanlanschot.nl

FINANCIEEL VERSLAG / PRESENTATIE
Een uitgebreide toelichting van de resultaten en de balans van Van Lanschot NV kunt u lezen in het financieel verslag en de presentatie inzake de halfjaarcijfers 2013 op corporate.vanlanschot.nl/resultaten.

HALFJAARREKENING 2013 F. VAN LANSCHOT BANKIERS NV
De halfjaarrekening 2013 van F. Van Lanschot Bankiers NV is digitaal beschikbaar op: corporate.vanlanschot.nl/resultaten.

KALENDER 2013
Publicatie trading update derde kwartaal 2013                8 november 2013

Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschot.com
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in private banking, asset management en merchant banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

DISCLAIMER

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

In dit document zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico, dan wel met betrekking tot batengroei of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

[1] Recurring provisies bevatten beheerfee, bestandsprovisie en bewaarloon
[2] Leverageratio = eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders / balanstotaal
[3] Fundingratio = de mate waarin de kredietportefeuille wordt gefinancierd door de spaargelden en deposito's van klanten
[4] M.i.v. 1 januari 2013 is de nieuwe IAS 19-richtlijn van toepassing op alle jaarrekeningen. De nieuwe regeling heeft gevolgen voor de verwerking van personeelsbeloningen, waaronder de pensioenvoorziening, in het halfjaarbericht. De nieuwe richtlijn is retrospectief verwerkt in de halfjaarrekening. Als gevolg hiervan zijn alle vergelijkende cijfers in dit document aangepast.
[5] In het halfjaarbericht 2012 zijn zowel de bancaire activiteiten op Curaçao als de trustactiviteiten in Nederland, Curaçao en Jersey gekwalificeerd als 'voor verkoop aangehouden'. De genoemde onderdelen zijn uiteindelijk niet verkocht, de activiteiten worden gestaakt. Als gevolg hiervan is de winst-en-verliesrekening per 30 juni 2012 aangepast.
[6] Op basis van halve jaren geannualiseerd
[7] Aantal fte exclusief niet-strategische deelnemingen; inclusief instroom 54 fte als gevolg van de insourcing van IT-activiteiten
[8] Vanaf 2009 is een aantal niet-strategische deelnemingen opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Van Lanschot. Van Lanschot heeft aangegeven deze deelnemingen op termijn weer te vervreemden, omdat de activiteiten niet binnen de wealth management strategie van de bank passen.