NL EN

Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

 • Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei
 • Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo 2013: 53,5 miljard)
 • Online spaar- en beleggingspropositie Evi ontwikkelt zich richting 1 miljard
 • Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar  49,4 miljoen (H1 2013:  36,3 miljoen)
 • Verdere versterking van solide kapitaalsbasis: Common Equity Tier I-ratio[1] gestegen naar 13,8%

's-Hertogenbosch, 26 augustus 2014

Van Lanschot presenteert vandaag de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar. Karl Guha, bestuursvoorzitter van Van Lanschot: "In de afgelopen periode hebben we wederom belangrijke stappen gezet in de transformatie naar een gespecialiseerde wealth manager. Hiermee hebben we een goede basis gelegd voor verdere ontwikkeling van onze klantpropositie en voor groei in de komende jaren. Dit uit zich in een stabiele resultaatontwikkeling bij de drie kernactiviteiten Private Banking, Asset Management en Merchant Banking.

Mede dankzij het gunstige beursklimaat zijn onze client assets verder gestegen tot 56,1 miljard. We zien een positieve ontwikkeling bij de instroom van spaargelden en vermogensbeheer. De introductie van onze online spaar- en beleggingspropositie Evi in oktober 2013 heeft tot goede resultaten geleid: het ondergebracht vermogen gaat richting 1 miljard. Asset Management is door twee Nederlandse pensioenfondsen gemandateerd om te adviseren over internationale portefeuilles van niet-beursgenoteerd onroerend goed. Onze effectenprovisie bedraagt  94,9 miljoen. Hiervan is, mede door de invoering van de nieuwe tariefstructuur voor beleggingsadvies, slechts 16% transactiegerelateerd.

Ondanks de lage marktrente liggen de rente-inkomsten ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar. De stijging van de inkomsten door margeverbetering compenseren vrijwel de afbouw van de zakelijke- en vastgoedkredietportefeuille binnen de Corporate Bank. De afbouw van de risicogewogen activa bedroeg in H1 2014 ruim 250 miljoen en verloopt conform plan. Als onderdeel van onze reguliere activiteiten heeft de verkoop van het 21%-belang van Van Lanschot Participaties in DORC Holding B.V. geleid tot een materiële boekwinst.

Na een totale kostendaling van circa 9% in 2012 en 2013 stabiliseren de kosten zich dit jaar. Wij blijven investeren in het verder ontwikkelen van onze klantpropositie. Daarnaast nemen wij meerdere initiatieven en investeren we in de vereenvoudiging van processen, producten en onze organisatie die het behalen van onze kostendoelstelling in 2017 mogelijk maken.

De toevoeging aan de kredietvoorziening bedraagt  35,5 miljoen en is 14% lager dan in het eerste halfjaar van 2013. We constateren bovendien dat het aantal debiteuren waarop we een nieuwe voorziening moeten vormen, daalt.

De afgelopen maanden is onze solide kapitaalbasis en fundingmix verder versterkt. De Common Equity Tier I-ratio1 is gestegen naar 13,8%. Rekening houdend met de winst van het lopende boekjaar zou deze ratio 14,2% bedragen. De fully loaded Common Equity Tier I-ratio bedraagt 11,6%. De leverageratio[2] bedraagt inmiddels 4,9%. Ter ondersteuning van onze evenwichtige fundingmix, die bestaat uit spaargelden en deposito's van klanten en kapitaalmarktfunding, hebben we in het eerste kwartaal 200 miljoen additionele langetermijnfunding aangetrokken.

We zetten de transformatie naar een gespecialiseerde wealth manager voort. We verbeteren continu onze dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is de introductie dit najaar van de nieuwe Spaar & DepositoRekening voor onze Nederlandse klanten. Hiermee kunnen klanten zelf invulling geven aan hun wensen voor sparen en deposito's. Verder introduceren we onze vernieuwende vermogensregie-propositie en starten we met Compliant Beleggen voor de doelgroep Business Professionals & Executives. Asset Management bouwt voort op haar specialisaties en zal twee nieuwe fondsen openstellen voor beleggers: Global Smallcap Fund en Global Real Estate Fund.

Deze en andere initiatieven zijn gericht op de verbetering en innovatie van de dienstverlening aan onze klanten en op de groei van onze kernactiviteiten. Daarnaast hebben wij het voornemen om een nieuw bestuursmodel te introduceren, waarin onze wealth management strategie en onze kernactiviteiten tot uitdrukking komen. Naast een kleinere Raad van Bestuur komt er naar verwachting een Executive Board, die de kernactiviteiten van de groep zal aansturen. Ieko Sevinga, lid van de Raad van Bestuur sinds 2007, zal de bank na afloop van zijn benoemingstermijn in mei 2015 verlaten."

Hoofdpunten resultaten H1 2014

 • Nettowinst  49,4 miljoen (H1 2013:  36,3 miljoen); onderliggende nettowinst (voor aftrek van eenmalige lasten)  54,1 miljoen (H1 2013:  40,3 miljoen)
 • Winst per aandeel  1,14 (H1 2013:  0,77)
 • Inkomsten uit operationele activiteiten  294,4 miljoen (H1 2013:  280,9 miljoen)
 • Effectenprovisie stabiel gebleven op  94,9 miljoen (H1 2013:  94,9 miljoen); recurring provisies[3] vormen 82% van de totale effectenprovisies (H1 2013: 75%)
 • Renteresultaat  106,6 miljoen (H1 2013: 107,9 miljoen); rentemarge 1,21% (H1 2013: 1,23%)
 • Personeelskosten gedaald naar 104,4 miljoen (H1 2013: 111,7 miljoen)
 • De efficiencyratio is verbeterd naar 66,2% (H1 2013: 66,6%)
 • Toevoeging aan kredietvoorziening gedaald naar  35,5 miljoen (H1 2013:  41,5 miljoen)

Solide balansratio's per 30 juni 2014

 • Sterke kapitaalpositie: Common Equity Tier I-ratio 13,8% per 30 juni 2014 (ultimo 2013: 13,1%[4]), fully loaded Common Equity Tier I-ratio gestegen tot 11,6% (ultimo 2013: 10,5%)
 • Leverageratio onder Basel III-regels 4,9% (ultimo 2013: 5,1%)
 • Goed gediversifieerd fundingprofiel: kredietportefeuille wordt vooral gefund met spaargelden en deposito's (fundingratio[5]: 87,9%)

Inkoopprogramma aandeel Van Lanschot
Van Lanschot start op 26 augustus 2014 met het inkopen van maximaal 150.000 eigen aandelen (certificaten van gewone aandelen A). Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd ter afdekking van de toe te kennen certificaten van aandelen aan medewerkers in het kader van het bestaande beloningsbeleid en aandelenplan.

Dit inkoopprogramma zal worden uitgevoerd conform het mandaat zoals verleend tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014. Het inkoopprogramma eindigt op 31 december 2014, tenzij het maximum aantal van 150.000 aandelen reeds eerder is ingekocht. Van Lanschot heeft de uitvoering van het inkoopprogramma gemandateerd aan Rabobank International, die haar handelsbeslissingen met betrekking tot het aantal aandelen en tijdstip van de transacties onafhankelijk van Van Lanschot zal nemen.

De voortgang van het inkoopprogramma zal wekelijks bekend worden gemaakt op de website van Van Lanschot (www.vanlanschot.nl/inkoopaandelen).


[1] Basel III Common Equity Tier I-ratio phase-in

[2] Fully loaded

[3] Recurring provisies bevatten beheer-, advies- en servicefee

[4] Op basis van Basel II regelgeving

[5] Fundingratio = de mate waarin de kredietportefeuille wordt gefinancierd door de spaargelden en deposito's van klanten

Additionele informatie
Additionele informatie is beschikbaar op corporate.vanlanschot.nl

Financieel verslag / presentatie
Een uitgebreide toelichting van de resultaten en de balans van Van Lanschot NV kunt u lezen in het financieel verslag en de presentatie inzake de halfjaarcijfers 2014 op www.vanlanschot.nl/resultaten2014.

Halfjaarrekening 2014 F. Van Lanschot Bankiers NV
De halfjaarrekening 2014 van F. Van Lanschot Bankiers NV is vanaf dinsdag 26 augustus 2014 digitaal beschikbaar op: corporate.vanlanschot.nl/resultaten.

Kalender 2014
Publicatie trading update derde kwartaal 2014               7 november 2014

Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

DISCLAIMER

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, maar niet gelimiteerd tot, inschattingen met betrekking tot batengroei, kostenontwikkeling, (macro)economisch klimaat, politieke en marktontwikkelingen, handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.
Op de cijfers die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijving op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.