NL EN

Van Lanschot jaarcijfers 2015: groei in provisies verbetert kwaliteit resultaten

  • Onderliggend resultaati stijgt naar € 60,1 miljoen (2014: € 54,2 miljoen)
  • Nettowinst bedraagt € 42,8 miljoen (2014: € 108,7 miljoen, mede dankzij een eenmalige netto pensioenbate van € 54,5 miljoen)
  • Assets under management stijgen 14% naar € 50,2 miljard (ultimo 2014: € 44,1 miljard) door acquisitie, positief beursklimaat en netto-instroom bij Private Banking
  • Sterke stijging kapitaalbasis: CET I-ratioii bedraagt 16,3% (ultimo 2014: 14,6%)
  • Verdere investeringen voor groei, waardoor efficiencydoelstelling later wordt behaald
  • Hoger dividend voorgesteld: € 0,45 per aandeel (2014: € 0,40 per aandeel)

Van Lanschot presenteert vandaag de jaarcijfers over 2015. Karl Guha, voorzitter: “We staan er goed voor. De waardering van onze klanten voor onze dienstverlening neemt toe. We zijn goed gekapitaliseerd en de groei van provisies verbetert de kwaliteit van onze resultaten. Deze vormen nu, in lijn met onze wealth managementstrategie, meer dan de helft van de inkomsten. De toevoeging aan de kredietvoorzieningen daalde met 33% tot € 51 miljoen. Op basis van deze resultaten stellen wij onze aandeelhouders een dividend voor van € 0,45 per aandeel, een verhoging ten opzichte van vorig jaar.

De door particuliere en institutionele klanten aan ons toevertrouwde middelen zijn gestegen van € 58,5 miljard naar € 62,6 miljard, waarbij onze assets under managementiii een toename kenden van 14% van € 44,1 miljard naar € 50,2 miljard. Naast het positieve beursklimaat droeg ruim € 300 miljoen netto-instroom bij Private Banking bij aan deze groei. Ook de overname van MN UK door Kempen Capital Management levert met € 4,6 miljard een belangrijke bijdrage. Begin 2016 zag Asset Management haar inspanningen van 2015 beloond met een nieuw fiduciair mandaat van Univé en een nieuw bedrijfsobligatie-mandaat van FRR. Merchant Banking kende een zeer goed jaar en heeft haar positie in gekozen niches verder versterkt. Onze adviseurs waren betrokken bij grotere transacties in een meer seniore rol. De afbouw van de zakelijke kredietportefeuille is voortvarend voortgezet waardoor de risicogewogen activa van deze portefeuille zijn gedaald naar € 1,9 miljard en de oorspronkelijke afbouwdoelstelling voor 2017 nu al is gerealiseerd.

Onze uitdaging is om onze groei te versnellen, het rendement te verbeteren en Van Lanschot goed te positioneren als wealth manager voor de toekomst. De verschuiving van collectieve naar individuele vermogensopbouw in Nederland is een voorbeeld van een belangrijke ontwikkeling in ons vakgebied. Daarnaast veranderen klantbehoeften ingrijpend door nieuwe technologie en digitalisering. Extra investeringen in verbetering en innovatie zijn noodzakelijk om hierop in te kunnen spelen.

We richten ons daarom niet alleen op kostenverlaging op de korte termijn, maar investeren ook in groei voor de lange termijn, bijvoorbeeld met verschillende initiatieven rondom Evi van Lanschot, onze online beleggingscoach. Door deze bewuste keuze verwachten wij onze efficiencydoelstelling van 60-65% op een later moment dan 2017 behalen. In dit licht werken we aan de verdieping van onze wealth managementstrategie waarvan we de uitkomsten op 26 april 2016 zullen toelichten.”

Volatiliteit van financiële markten is toegenomen; extra aandacht voor klanten

Afgelopen jaar kenmerkte zich door duidelijk toegenomen volatiliteit op de financiële markten. Het sentiment was doorgaans positief, maar kleine veranderingen of onzekerheden hadden grote impact op koersen. De blijvend lage rente vergrootte de belangstelling voor beleggen. Onze klanten bleven dan ook in de slechtere maanden op de lange termijn gericht en hielden vast aan de gekozen beleggingsstrategie. Om onze klanten te ondersteunen hebben wij onze communicatie geïntensiveerd om marktontwikkelingen en onze afwegingen daarbij toe te lichten.

Instroom in vermogensbeheer en stijging provisie-inkomsten bij Private Banking

In 2015 werden de effecten van de transformatie van de voorgaande jaren duidelijk bij Private Banking. De keuze voor een positionering als onafhankelijke gespecialiseerde wealth manager met gerichte oplossingen voor specifieke doelgroepen als ondernemers, business professionals & executives, healthcare professionals en verenigingen & stichtingen vertaalde zich in instroom van nieuwe klanten en vermogen.

In 2015 stegen de assets under management bij Private Banking naar € 17,4 miljard (2014: € 16,5 miljard) door het per saldo positieve beursklimaat en dankzij de netto-instroom van ruim € 300 miljoen die vanaf het tweede kwartaal is ingezet. Het totale vermogen dat toevertrouwd is aan Evi van Lanschot bedraagt inmiddels € 1,5 miljard. Het aandeel van vermogensbeheer in de assets under management van Private Banking is verder gestegen naar 52% (2014: 50%). Door verlaging van onze spaarrente daalden spaargelden, in lijn met onze fundingstrategie, met € 0,8 miljard naar € 8,9 miljard (2014: € 9,7 miljard).

De totale inkomsten van Private Banking stegen naar € 271,8 miljoen (2014: € 263,3 miljoen), waarbij de provisie-inkomsten 12% stegen en de rente-inkomsten beperkt daalden (-2%). De kosten stegen naar € 244 miljoen (2014: € 230,4 miljoen). Enerzijds realiseerden we een daling van de personeelskosten door een daling van het aantal medewerkers binnen Private Banking. Anderzijds investeerden we wederom in product- en systeemontwikkeling. Zo hebben we in België in 2015 alle voorbereidingen getroffen voor de introductie van Evi Beleggen in februari 2016.

De hypotheekportefeuille, die 73% van de totale kredietportefeuille van Private Banking bedraagt, was constant op € 6 miljard. In de loop van het jaar zagen we het volume van nieuw verstrekte hypotheken stijgen en in het vierde kwartaal zelfs de (vervroegde) aflossingen overtreffen. De overige kredietverlening van Private Banking bleef eveneens op peil met € 2,2 miljard.

De toevoeging aan de kredietvoorzieningen in het tweede halfjaar bedroeg € 6,1 miljoen (H2 2014: € 4,8 miljoen), waarmee de toevoeging voor het hele jaar € 22,1 miljoen (2014: € 8,9 miljoen) bedraagt. De hogere toevoeging in het eerste halfjaar werd in belangrijke mate bepaald door het eenmalige effect van de aanscherping van de criteria voor het nemen van een voorziening.

Asset Management legt basis voor verdere groei met acquisitie en verkrijgt nieuwe mandaten

Met de overname van de activiteiten van MN in het Verenigd Koninkrijk, die op 1 oktober is afgerond, heeft Kempen Capital Management de basis gelegd voor verdere groei in fiduciair management. Eind 2015 bedroegen de totale assets under management, inclusief de acquisitie, € 32,8 miljard (ultimo 2014: € 27,5 miljard) en bestaat de klantenbasis inmiddels voor meer dan 20% uit internationale partijen. Los van het positieve beursklimaat was de omvang van de fiduciaire mandaten constant, terwijl bij de beleggingsstrategieën de eerste negen maanden sprake was van uitstroom door herschikking van portefeuilles door klanten in reactie op marktontwikkelingen en -verwachtingen.

De provisie-inkomsten zijn licht gestegen naar € 82,7 miljoen (2014: € 81,4 miljoen). Enerzijds leidde de overname tot additionele inkomsten, anderzijds daalde de marge door wijziging van de samenstelling van het beheerd vermogen. De kosten zijn eveneens gestegen naar € 58,1 miljoen (2014: € 51 miljoen). Dit wordt onder meer veroorzaakt door investeringen in IT-systemen om klanten meer inzicht in hun beleggingen te geven, de ontwikkeling van Evi Pensioen en additionele kosten door de overname.

Begin 2016 verkreeg Kempen Capital Management van Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) een mandaat voor het actief beheer van bedrijfsobligaties van circa € 1 miljard en een fiduciair mandaat van Univé van ruim € 1 miljard. De beleggingsstrategie gericht op bedrijfsobligaties realiseerde dusdanige instroom dat begin 2016 is besloten tot een soft close. Dit betekent dat de strategie open blijft voor bestaande klanten en vooralsnog gesloten is voor nieuwe klanten. Op deze wijze beschermen wij de belangen van onze klanten.

Sterk jaar voor Merchant Banking

Na een zeer sterk eerste halfjaar was Merchant Banking (bestaande uit Kempen Securities en Kempen Corporate Finance) ook in het tweede halfjaar betrokken bij een groot aantal transacties in haar niches, zoals het openbaar bod op Deutsche Office, een herplaatsing voor Probiodrug en het openbaar bod op Grontmij. De totale provisie-inkomsten stegen met 28% naar € 66,6 miljoen (2014: € 52,1 miljoen). De kosten stegen minder sterk (+18%) naar € 42 miljoen (2014: € 35,7 miljoen).

In 2015 was bij Kempen Corporate Finance 65% van de provisie-inkomsten afkomstig uit advies, bijvoorbeeld over overnames of schuldfinanciering. Brokerage was met 57% de belangrijkste inkomstenbron voor Kempen Securities. Voortbouwend op onze sterke positie op het gebied van European Real Estate en Life Sciences werd het researchproduct uitgebreid met de sector Infrastructuur en de sector Food, Feed & Pharma. Ook plaatste Kempen Securities met meer dan vijftig onderhandse plaatsingen en diverse openbare uitgiftes voor € 260 miljoen structured notes waarbij het aandeel van Van Lanschot-klanten toenam.

Kleinere bijdrage van overige activiteiten aan nettowinst

De opbrengsten uit effecten en deelnemingen daalden naar € 27,9 miljoen in vergelijking met 2014 (€ 52,7 miljoen) waarin een substantieel verkoopresultaat werd gerealiseerd. Ook het resultaat uit financiële transacties kende een daling en bedroeg € 19,4 miljoen (2014: € 34,1 miljoen).

Corporate Banking realiseert oorspronkelijke afbouwdoelstelling en zet afbouw voort

De zakelijke kredietportefeuille van vastgoedfinancieringen en MKB-leningen bedroeg eind 2015 € 1,8 miljard (ultimo 2014: € 3,1 miljard) met risicogewogen activa van € 1,9 miljard (ultimo 2014: € 2,8 miljard). Hiermee is de oorspronkelijke afbouwdoelstelling, te weten afbouw tot € 2,2 miljard risicogewogen activa eind 2017, inmiddels gerealiseerd. In 2015 is de daling tot stand gekomen door voortzetting van de geleidelijke afbouw en de verkoop van een portefeuille van non-performing vastgoedleningen ter grootte van circa € 400 miljoen nominaal. Deze verkoop heeft geleid tot een eenmalige brutolast van € 23,2 miljoen en aanzienlijke verlaging van het risicoprofiel van de zakelijke kredietportefeuille.

Als gevolg van de afbouw van de kredietportefeuille dalen de rente-inkomsten naar € 55,3 miljoen (2014: € 66,8 miljoen). De daling wordt beperkt door een verdere verbetering van de rentemarge. Corporate Banking heeft haar bezetting op basis van natuurlijk verloop teruggebracht in lijn met de ontwikkeling van de kredietportefeuille. Hierdoor daalden de kosten eveneens naar € 30,2 miljoen (2014: € 39,6 miljoen). Ook in het tweede halfjaar nam de toevoeging aan de kredietvoorziening vanuit Corporate Banking af, waardoor deze in 2015 aanzienlijk daalde naar € 23,9 miljoen (2014: € 69,3 miljoen). Enerzijds is voor minder kredieten een voorziening benodigd, terwijl anderzijds de kwaliteit van reeds voorziene kredieten verbeterde, waardoor een deel van de voorziening vrijviel.

Kostenstijging door investeringen

De kosten zijn gestegen naar € 387,4 miljoen (2014: € 381,7 miljoen) waarbij er een duidelijk verschil is in de ontwikkeling per activiteit. De kostenstijging van Private Banking door verdere investeringen in onze dienstverlening voor klanten, zoals de introductie van Evi Pensioen en de ontwikkeling van Evi Beleggen in België, wordt vrijwel gecompenseerd door de daling bij Corporate Banking. De totale kosten van Asset Management en Merchant Banking stegen met 16% door hogere kosten voor dataleveranciers, afvloeiingskosten bij Kempen en additionele kosten voor de vanaf 1 oktober verkregen activiteiten in het Verenigd Koninkrijk.

Kapitaalpositie verder versterkt, actieve sturing van funding

Onze kapitaalpositie verbeterde in 2015 wederom in belangrijke mate. De Common Equity Tier I-ratioiii bedroeg 16,3% (ultimo 2014: 14,6%). De fully loaded Common Equity Tier-I ratioiv kende een vergelijkbare stijging naar 15,4% (ultimo 2014: 13,4%). Ook de fully loaded leverageratio verbeterde verder naar 6,1% (ultimo 2014: 5,3%).

Van Lanschot streeft naar een gebalanceerde fundingmix met diversificatie naar bronnen, producten en looptijden. Vanwege de groeiende liquiditeitspositie als gevolg van de afbouw van zakelijke kredietportefeuille hebben we in 2015 onze spaartarieven verlaagd en daalden de spaargelden. De fundingratio bedroeg 94,1% (ultimo 2014: 95,3%). De aanwezigheid van Van Lanschot op de kapitaalmarkt beperkte zich in 2015 tot de uitgifte van een Conditional Pass-Through Covered Bond. Verder hebben we de RMBS Citadel 2010-I notes en de RMBS Citadel 2010-II notes afgelost.

Start inkoopprogramma ter afdekking van beloningsbeleid en aandelenplan

Van Lanschot start op 9 maart 2016 met het inkopen van maximaal 250.000 eigen aandelen (certificaten van gewone aandelen A). Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd ter afdekking van de toe te kennen certificaten van aandelen aan medewerkers in het kader van het bestaande beloningsbeleid en aandelenplan.

Dit inkoopprogramma zal worden uitgevoerd volgens het mandaat dat is verleend door de aandeelhoudersvergadering van 13 mei 2015. Het inkoopprogramma eindigt op 31 december 2016, of eerder als het maximum aantal aandelen is ingekocht.

Van Lanschot heeft de uitvoering van het inkoopprogramma gemandateerd aan Rabobank International, die haar handelsbeslissingen onafhankelijk van Van Lanschot zal nemen.

De voortgang van het inkoopprogramma zal wekelijks bekend worden gemaakt op de website van Van Lanschot, pagina Inkoopprogramma aandelen.

Volledig persbericht (pdf)

Van Lanschot: groei in provisies verbetert kwaliteit resultaten (pdf)

Financieel verslag en presentatie

Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot NV leest u in het financieel verslag en de presentatie over de jaarcijfers 2015 op de pagina Financiële resultaten.

Noten:

i Onderliggend resultaat is nettoresultaat exclusief eenmalige last door verkoop non-performing vastgoedleningen in 2015 en exclusief eenmalige pensioenbate in 2014.
ii Common Equity Tier I-ratio phase-in, inclusief ingehouden winst.
iii Assets under management bevat niet langer assets under administration. Assets under administration zijn assets die enkel bij Van Lanschot in bewaring zijn, waarop Van Lanschot geen of zeer beperkte invloed kan uitoefenen en waarop de verdiensten beperkt zijn. De vergelijkende cijfers zijn aangepast.
iv Inclusief ingehouden winst.