NL EN

Herstelkader Rentederivaten

Van Lanschot heeft in het verleden, in het kader van haar zakelijke kredietverlening, onder meer met MKB-klanten rentederivatencontracten afgesloten. Van Lanschot heeft zich op 5 juli 2016 verbonden aan het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (hierna: het Herstelkader) om zo te komen tot een breed gedragen oplossing, in de vorm van compensatie en herstel, van het rentederivatendossier voor haar (niet-professionele en niet-deskundige) klanten.

In maart 2016 is door minister Dijsselbloem van Financiën een commissie ingesteld die bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen: de heren R.J. Schimmelpenninck, B.F.M. Knüppe en T. Kocken (hierna: de Commissie). Deze Commissie had als opdracht het ontwerpen van het Herstelkader.

In het Herstelkader is geregeld hoe de deelnemende banken hun beoordelingen moeten uitvoeren en welke eventuele herstelacties moeten worden uitgevoerd om MKB-klanten te compenseren voor het eventuele nadeel dat zij, achteraf gezien, mogelijk hebben ondervonden als gevolg van het afsluiten van rentederivaatcontracten.

Hoe is het definitief Herstelkader tot stand gekomen?

Sinds de publicatie van het Herstelkader in juli 2016, is de uitvoering ervan voorbereid in een zogeheten ‘pilotfase’. De Commissie heeft in deze fase samen met de deelnemende banken, de AFM en de onafhankelijke dossierbeoordelaars bekeken welke stappen moeten worden ondernomen om het Herstelkader uit te kunnen voeren. Bovendien heeft de Commissie overleg gehad met belangenbehartigers van de MKB-klanten.
                                                                                        
Op 19 december 2016 heeft de Commissie een definitief Herstelkader vastgesteld, waarmee de pilotfase is afgerond. Sindsdien heeft de Commissie een verklarende rol vervuld en naast het Herstelkader nog een aantal bijlagen – de zogeheten “Q&A’s” – geschreven die als doel hebben het Herstelkader te verduidelijken. De Commissie heeft op haar website een versie van het Herstelkader gepubliceerd waarin alle bijlagen verwerkt zijn.

In het vervolg zal de Commissie zich blijven bezig houden met de verduidelijking van het Herstelkader. Daarnaast kunnen klanten zich tot de Commissie wenden voor Bindend Advies naar aanleiding van de door de banken te bieden compensatie. Meer informatie hierover kunt u lezen in het Bindend Advies-reglement op de website van de Commissie.

Onder welke voorwaarden kan ik verzoeken mijn rentederivaat te beoordelen?

Als u geen informatiebrief hebt gekregen, maar wel van mening bent dat u deze had moeten krijgen, dan kan het zijn dat uw rentederivaat niet direct binnen het temporeel bereik van het Herstelkader valt en dat Van Lanschot uw rentederivaat daarom niet actief bij de beoordeling heeft betrokken. U komt wellicht in aanmerking voor de regeling waarbij u uw rentederivaat zelf moet aanmelden – de zogeheten ‘opt-in’-regeling.  

Volgens het Herstelkader kunt u Van Lanschot verzoeken uw rentederivaat te beoordelen als u

  • het rentederivaat hebt afgesloten na 1 januari 2005, met
  • een oorspronkelijke einddatum liggend ná 1 april 2011 en
  • uw rentederivaat vóór 1 april 2011 vroegtijdig is afgewikkeld.

Is dit het geval? Dan verzoeken we u om contact met ons op te nemen. Dit kunt u doen door te bellen via (073) 548 84 58, een e-mail te sturen naar herstelkader@vanlanschot.com of een brief te sturen naar Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van ‘Corporate Banking inzake Herstelkader’.

Nadat u zich hebt aangemeld (‘opt-in’) vragen we u ons een aantal gegevens toe te sturen, zodat we kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een beoordeling onder het Herstelkader. U kon zich uiterlijk tot en met 30 september 2017 aanmelden voor deze ‘opt-in’-regeling. Indien u dit alsnog wil doen, verzoeken wij u om contact op te nemen via bovenstaand telefoonnummer en/of e-mailadres. In uitzonderlijke gevallen kan Van Lanschot besluiten de te laat aangemelde rentederiva(a)t(en) alsnog te beoordelen onder de ‘opt-in’-regeling van het Herstelkader.

Van Lanschot is akkoord gegaan met een verruiming van de afspraken over verjarings- en klachtplichttermijnen. Dit betekent dat we ons terughoudend zullen opstellen ten aanzien van verjarings- en klachtplichttermijnen die in de periode 1 maart 2016 tot en met 19 december 2017 zijn omgekomen. Heeft u de 1e aanbiedingsbrief van Van Lanschot ontvangen ná 26 september 2017, dan wordt deze termijn verlengd tot 12 weken na de dagtekening van de 1e aanbiedingsbrief.

Wat is de status van de beoordelingen?

Van Lanschot heeft op 24 november 2017 de beoordelingen afgerond en de laatste brieven aan klanten verstuurd. Het Herstelkader maakt onderscheid tussen enerzijds rentederivaten van professionele en/of deskundige klanten die niet in aanmerking komen voor compensatie en anderzijds rentederivaten van niet-professionele en niet-deskundige klanten die wel in aanmerking komen voor compensatie en herstel. Van Lanschot heeft eerst voor alle rentederivaten beoordeeld of deze wel of niet in aanmerking komen voor compensatie. De eerste brieven aan professionele en/of deskundige klanten zijn per 17 februari 2017 verstuurd. Alle klanten binnen het temporeel bereik die niet in aanmerking komen voor compensatie zijn hierover bericht. Daarna is voor de klanten die in aanmerking komen voor compensatie de hoogte van de compensatie vastgesteld en hebben de klanten daarover bericht ontvangen.
Van 21 juli tot 24 november 2017 zijn brieven verstuurd met een compensatieaanbod. In onderstaande tabel is weergegeven voor hoeveel rentederivaten – binnen het temporeel bereik – een bericht is verstuurd. Inmiddels zijn de aangeboden compensaties uitbetaald aan alle (voormalige) klanten die het aanbod hebben geaccepteerd.

 

# rentederivaten

%

Klant heeft bericht ontvangen over rentederivaten die niet in aanmerking komen voor compensatie en herstel

208

53%

Klant heeft bericht ontvangen over rentederivaten waarvoor de hoogte van compensatie en herstel is vastgesteld (incl. speculatieve rentederivaten)

184

47%

Totaal

392

100%

 

In welke volgorde heeft Van Lanschot de beoordelingen behandeld?

Conform het Herstelkader zijn bij de vaststelling van de compensaties de “kwetsbare groepen” met voorrang behandeld. Dit betekent dat Van Lanschot de klanten die onder bijzonder beheer vallen als eerste heeft bericht over de hoogte van de compensatie. Daarna zijn de klanten met nog actieve rentederivaten en ten slotte de overige klanten behandeld. Van Lanschot heeft eind november 2017 aan alle klanten een aanbod tot compensatie verstuurd. Van de uitgestuurde compensatiebrieven heeft de overgrote meerderheid het aanbod geaccepteerd en de compensatie uitgekeerd gekregen. De uitbetaling aan de laatste klanten zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden.

Hoe wordt gewaarborgd dat Van Lanschot het Herstelkader goed toepast?

Er is een onafhankelijke dossierbeoordelaar aangesteld om alle beoordelingen van Van Lanschot te controleren voordat deze uitgestuurd worden. De toezichthouder, Autoriteit Financiële Markten, heeft toegezien op de aanstelling van de onafhankelijke dossierbeoordelaar en houdt tevens toezicht op de naleving van het Herstelkader.

Wat moet ik doen als ik het oneens ben met de beoordeling?

Als u zich niet kunt vinden in een aan u gecommuniceerde beoordeling, bijvoorbeeld omdat u geen compensatie krijgt of het niet eens bent over de hoogte ervan, dan kunt u contact opnemen met Corporate Banking. U kunt ons bereiken via (073) 548 84 58 of door een e-mail te sturen naar herstelkader@vanlanschot.com. U kunt natuurlijk ook een brief sturen naar Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van ‘Corporate Banking inzake Herstelkader’.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Bel ons dan via (073) 548 84 58 of stuur een e-mail naar herstelkader@vanlanschot.com. Ook kunt u meer informatie over het Herstelkader vinden op de website van de Commissie.