NL EN

Nieuw rapport Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer (EBW) heeft op 29 september 2015 een nieuw onderzoek gepubliceerd naar de duurzaamheid van Nederlandse banken. Ook Van Lanschot is beoordeeld. We zijn van mening dat het vandaag gepubliceerde persbericht en onderzoeksrapport geen getrouw beeld geven van ons duurzaamheidsbeleid.

Het onderzoek

Het onderzoek beoordeelt het duurzaamheidsbeleid van acht Nederlandse banken op achttien thema’s. Het betreft een update van eerdere soortgelijke onderzoeken, maar de onderliggende methode is dit keer wel veranderd. Gemeten over alle thema’s behaalt Van Lanschot een gemiddelde score van 6,7 (2014: 6,3).

Reactie van Van Lanschot op dit onderzoek

Van Lanschot is van mening dat het vandaag gepresenteerde onderzoek onzorgvuldig is uitgevoerd en daarnaast gebaseerd is op een eenzijdige onderzoeksmethode. In dit document vindt u daarover verdere uitleg (pdf).

Daarnaast bevat het bijbehorende persbericht diverse onjuistheden en is het naar onze mening negatiever van toon dan de resultaten van het onderzoek rechtvaardigen. Zo wordt er in het persbericht gesteld dat Van Lanschot zou ‘weigeren investeringen in kolencentrales uit te sluiten’. Ook zouden we weigeren investeringen in teerzanden, schaliegas en olieboringen in het Noordpoolgebied uit te sluiten. Wij herkennen ons hier niet in, want we hebben een dergelijke weigering nooit uitgesproken. Van Lanschot is er via haar zakelijke kredieten en eigen beleggingen in het geheel niet bij betrokken.

Wel is het mogelijk dat klanten van de bank - via hun beleggingen - bij deze sectoren en activiteiten betrokken zijn. Voor deze beleggingen voeren we echter een intensief engagementbeleid. Dit betekent dat we met betrokken bedrijven en beleggingsfondsen in gesprek gaan over het verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties. Naar onze mening is deze engagementaanpak de meest intensieve vorm van verantwoord beleggen. We leveren hiermee immers een directe en actieve bijdrage aan het vinden van noodzakelijke oplossingen en verbeteringen.

Achtergrond: De zes maatschappelijke organisaties achter de Eerlijke Bankwijzer zijn sterk voorstander van uitsluiting en eisen van banken dat zij hier volledig in meegaan. Van Lanschot kiest echter voor engagement, al jaren. Dat dit punt nu plots naar voren komt, hangt samen met methodewijzigingen in de Eerlijke Bankwijzer (voorheen kreeg Van Lanschot een vrijstelling op deze onderdelen).

In het persbericht wordt verder gesteld dat we ons ‘niet inspannen om bedrijven te stimuleren over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie’ en dat we ook ‘onvoldoende actie ondernemen om bedrijven in de intensieve veehouderij aan te sporen om te schakelen naar diervriendelijke productie’.

Ook in dit statement herkennen we ons niet. In de eerste plaats zijn we via onze zakelijke kredieten en eigen beleggingen niet of nauwelijks betrokken bij bedrijven voor wie dit echt relevant is. Daarnaast geldt dat we ten aanzien van beleggingen voor klanten wel degelijk concrete inspanningen leveren om bedrijven aan te sporen om hun duurzaamheidsbeleid te verbeteren (engagementbeleid). Hierbij richten we ons ook op verbeteringen met betrekking tot duurzame energie en dierenwelzijn.

Achtergrond: Dat dit punt nu naar voren komt hangt eveneens samen met methodewijzigingen in de Eerlijke Bankwijzer. De Eerlijke Bankwijzer verwacht voortaan van banken dat zij hun bankbeleid volledig en letterlijk in lijn brengen met dat van de Eerlijke Bankwijzer. Algemene verwijzingen naar internationale conventies en verdragen, bijvoorbeeld van de VN, de EU of de OESO, volstaan dus niet meer. Banken moeten ieder individueel verdrag of conventie voortaan expliciet opnemen in hun beleid. Wij zijn van mening dat dit operationeel onuitvoerbaar is.

Reactie van andere banken

Andere banken zijn eveneens kritisch over het vandaag verschenen onderzoek.

Hebt u een vraag?

Neemt u dan contact op met de afdeling Verantwoord Ondernemen, verantwoordondernemen@vanlanschot.com, (020) 354 45 36.

Over de Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer is een op consumenten gericht campagne-instrument van Oxfam Novib, Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Dierenbescherming en PAX. Onderzoeksbureau Profundo voert in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer periodiek een vergelijkend duurzaamheidsonderzoek uit onder de belangrijkste aanbieders van particuliere betaal- en spaarrekeningen. De resultaten worden door de Eerlijke Bankwijzer gepubliceerd. Banken die in onvoldoende mate invulling geven aan de eisen van de Eerlijke Bankwijzer lopen het risico onderwerp te worden van publiekscampagnes.