Van Lanschot Kempen maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Van Lanschot Kempen en cookies.

 
NL EN

Bancaire kernactiviteiten

De bancaire kernactiviteiten – klantacceptatie, beleggen en kredietverlening – vormen het hart van de bank. Hier speelt verantwoord ondernemen een belangrijke rol. Details over verantwoord ondernemen in onze bancaire kernactiviteiten vindt u ook in het Jaarverslag 2017.

1. Cliëntacceptatiebeleid

Van Lanschot Kempen kent een uitgebreid customer due diligence (CDD)-beleid. Dit beleid waarborgt dat informatie over de klant goed is gecontroleerd en vastgelegd, bijvoorbeeld over de herkomst van het vermogen. Bovendien voorkomt het CDD-beleid dat de bank diensten verleent aan klanten die betrokken zijn bij financieel-economische criminaliteit (zoals witwassen, financiering van terrorisme).

Een deel van het verantwoordondernemenbeleid is eveneens geborgd binnen het CDD-beleid. Nieuwe zakelijke kredietnemers worden bijvoorbeeld via het CDD-beleid ‘aan de voordeur’ getoetst op de criteria van het verantwoord kredietbeleid.

2. Verantwoord beleggingsbeleid

Steeds meer particuliere klanten, verenigingen, stichtingen, kerkelijke instellingen en institutionele beleggers willen verantwoord beleggen. Ook maatschappelijke instellingen vragen banken om hun beleggingsproces verder te verduurzamen.

Een duurzaam (of verantwoord) beleggingsproces weegt, naast financiële data, ook niet-financiële (duurzame) data mee. Van Lanschot Kempen heeft haar beleggingsproces daarop ingericht. Wij kiezen nadrukkelijk voor een engagementstrategie (dialoog met bedrijven/fondsmanagers), aangevuld met uitsluiting van bedrijven en beleggingsfondsen waar engagement niet effectief blijkt te zijn. Wij hebben ervaren dat engagement in de praktijk tot veranderingen in het bedrijfsbeleid kan leiden.

Hierbij maakt Van Lanschot Kempen gebruik van de expertise van een onafhankelijke dataprovider die bedrijven en/of beleggingsfondsen screent. Deze dataprovider heeft daartoe de brede en algemene bepalingen van UN Global Compact vertaald naar meer specifieke en goed te hanteren screeningscriteria. Deze zijn niet gebaseerd op subjectieve opinies over duurzaamheid, maar op algemene en internationaal aanvaarde minimale standaarden welke zijn ontleend aan ruim honderd internationale verdragen en conventies. Op deze wijze worden in onze screening de volgende thema’s gedekt: mensenrechten, arbeidsrechten (inclusief kinderarbeid), milieu, anticorruptie en omkoping, wapens, porno, nucleaire energie, dierenwelzijn (inclusief bont) en tabak. Zie hiervoor onze Convention Library.

Ook op vanlanschot.nl leest u over onze visie en aanpak om te komen tot een verantwoord beleggingsbeleid.

Convention Library

Convention Library

Een voorbeeld van engagementresultaten in 2017

Stemmen

Follow This, een groep van verantwoorde beleggers, heeft een speciale aandeelhoudersresolutie ingediend op de aandeelhoudersvergadering van Shell in 2017. Zij verzocht het management om kwantitatieve doelstellingen te formuleren en publiceren om de CO2-uitstoot van het bedrijf te reduceren – in lijn met het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden. Shell moest de reductiedoelstellingen niet beperken tot de directe eigen CO2-uitstoot, maar ook betrekken op de indirecte emissies die veroorzaakt worden door producten (via de klanten van Shell). Deze indirecte emissies zijn zeer belangrijk, omdat zij circa 80% van de totale CO2-uitstoot van Shell uitmaken.   

De fondsmanagers van Kempen waren een van de belanghebbenden bij de aandeelhoudersvergadering die voor de resolutie van Follow This hebben gestemd. Hiermee gaven de fondsmanagers aan dat zij Shell medeverantwoordelijk houden voor de CO2-uitstoot van klanten, omdat Shell deze emissies kan beïnvloeden, bijvoorbeeld door schonere brandstoffen te produceren. Helaas werd de Follow This-resolutie niet aangenomen: 6,2% van alle aandeelhouders stemde voor de resolutie, terwijl 5% zich van stemming onthield. Eind vorig jaar was er echter goed nieuws, toen Shell meedeelde dat zij haar CO2-uitstoot met de helft gereduceerd wil hebben tegen 2050. Dit zal Shell op een duurzamere koers zetten, ook al behaalt het bedrijf hiermee nog niet de Parijs-doelstelling.  

Kijk in onze jaarverslagen voor meer voorbeelden van engagementresultaten

3. Verantwoord kredietbeleid

Externe stakeholders, vooral maatschappelijke organisaties, klanten en (institutionele) beleggers, stellen Van Lanschot Kempen vragen over het kredietbeleid. De kernvraag is veelal of Van Lanschot Kempen de door klanten ingebrachte gelden op spaarrekeningen, deposito’s en betaalrekeningen, uitzet in verantwoorde kredietverlening.

Mede op basis van dergelijke vragen hebben wij een verantwoord kredietbeleid opgesteld, dat sinds 2011 wordt geïmplementeerd. In dit beleid zijn de richtlijnen van Global Compact en ILO (mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie) die wij ondertekend hebben, vertaald naar het kredietproces. Ook hebben wij enkele andere thema’s (zoals wapens, bont, kansspelen, porno, dierproeven en nucleaire energie) aan het beleid toegevoegd. Een uitsplitsing van de zakelijke kredietportefeuille naar sectoren is te vinden in het jaarverslag 2017, pp. 127-129

Daarnaast heeft Van Lanschot Kempen – in aanvulling op het verantwoord kredietbeleid – beleid geformuleerd voor de bancaire relaties met financiële instellingen. Hiermee tracht de bank te voorkomen dat de aan haar toevertrouwde middelen via bijvoorbeeld interbancaire kredieten, terecht komen bij financiële instellingen die weinig of geen verantwoordondernemenbeleid hebben. Dit aanvullende beleid voor financiële instellingen wordt - samen met het verantwoorde kredietbeleid - ook gebruikt voor de periodieke screening van de eigen beleggings- en handelsportefeuille.    

Transparant over Bijzonder Beheer

De afgelopen periode hebben de afdelingen Bijzonder Beheer van banken onder een vergrootglas gelegen. Daarbij is een discussie ontstaan over hun rol en werkwijze. Om meer transparantie te scheppen heeft de Nederlandse Vereniging van Banken samen met de banken de Handreiking Bijzonder Beheer opgesteld. Hierin wordt verwoord wat klanten van Bijzonder Beheer mogen verwachten. Ook Van Lanschot Kempen is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze Handreiking en onderschrijft dit document volledig.

Zie ook

Screening: praktijkcase

In juni 2017 kregen we een potentieel hoog-risico melding van een Nederlands handelsbedrijf die batterijen importeert vanuit Hong Kong. Vanuit onze verantwoord kredietbeleid wordt een additionele beoordeling op onze klant en toeleveranciersketen verwacht, omdat de productie van batterijen substantiële negatieve milieu en sociale impact met zich mee kan brengen. De beoordeling gaf aan dat onze klant de batterijen haalde uit een productiebedrijf, dat is gevestigd in Hong Kong en verschillende internationale milieu en sociale certificaten heeft (bijvoorbeeld ISO 14001 en SA 8000). Daarnaast vonden we dat het bedrijf alleen de meer milieuvriendelijke herlaadbare NiMH batterijen produceert, een intern milieucomité heeft en meerdere prijzen heeft gekregen.

Maar het bedrijf was ook betrokken bij een serieus incident in 2004, toen meerdere werknemers ziek werden door cadmium vervuiling. Het ziet er naar uit dat het bedrijf correct heeft gereageerd op het incident door de zieke werknemers te compenseren (verder te gaan dan de minimale lokale/Chinese compensatie), de productie van nikkel-cadmium batterijen te stoppen en haar faciliteiten en training op het gebied van milieuzorg en veiligheid te versterken. Het bedrijf is niet meer berokken bij dit soort incidenten sinds 2004.

Op basis van onze bevindingen hebben we een positief interne aanbeveling gedaan en de relatie met onze klant gecontinueerd.