Van Lanschot Kempen maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Van Lanschot Kempen en cookies.

 
NL EN

Bancaire kernactiviteiten

De bancaire kernactiviteiten – klantacceptatie, beleggen en kredietverlening – vormen het hart van de bank. Hier speelt verantwoord ondernemen een belangrijke rol. Details over verantwoord ondernemen in onze bancaire kernactiviteiten vindt u ook in het Jaarverslag 2016.

1. Cliëntacceptatiebeleid

Van Lanschot Kempen kent een uitgebreid customer due diligence (CDD)-beleid. Dit beleid waarborgt dat informatie over de klant goed is gecontroleerd en vastgelegd, bijvoorbeeld over de herkomst van het vermogen. Bovendien voorkomt het CDD-beleid dat de bank diensten verleent aan klanten die betrokken zijn bij financieel-economische criminaliteit (zoals witwassen, financiering van terrorisme).

Een deel van het verantwoordondernemenbeleid is eveneens geborgd binnen het CDD-beleid. Nieuwe zakelijke kredietnemers worden bijvoorbeeld via het CDD-beleid ‘aan de voordeur’ getoetst op de criteria van het verantwoord kredietbeleid.

2. Verantwoord beleggingsbeleid

Steeds meer particuliere klanten, verenigingen, stichtingen, kerkelijke instellingen en institutionele beleggers willen verantwoord beleggen. Ook maatschappelijke instellingen vragen banken om hun beleggingsproces verder te verduurzamen.

Een duurzaam (of verantwoord) beleggingsproces weegt, naast financiële data, ook niet-financiële (duurzame) data mee. Van Lanschot Kempen heeft haar beleggingsproces daarop ingericht. Wij kiezen nadrukkelijk voor een engagementstrategie (dialoog met bedrijven/fondsmanagers), aangevuld met uitsluiting van bedrijven en beleggingsfondsen waar engagement niet effectief blijkt te zijn. Wij hebben ervaren dat engagement in de praktijk tot veranderingen in het bedrijfsbeleid kan leiden.

Hierbij maakt Van Lanschot Kempen gebruik van de expertise van een onafhankelijke dataprovider die bedrijven en/of beleggingsfondsen screent. Deze dataprovider heeft daartoe de brede en algemene bepalingen van UN Global Compact vertaald naar meer specifieke en goed te hanteren screeningscriteria. Deze zijn niet gebaseerd op subjectieve opinies over duurzaamheid, maar op algemene en internationaal aanvaarde minimale standaarden welke zijn ontleend aan ruim honderd internationale verdragen en conventies. Op deze wijze worden in onze screening de volgende thema’s gedekt: mensenrechten, arbeidsrechten (inclusief kinderarbeid), milieu, anticorruptie en omkoping, wapens, porno, nucleaire energie, dierenwelzijn (inclusief bont) en tabak. Zie hiervoor onze Convention Library.

Ook op vanlanschot.nl leest u over onze visie en aanpak om te komen tot een verantwoord beleggingsbeleid.

Convention Library

Twee voorbeelden van engagementresultaten in 2016

La Doria 

Veel verantwoorde beleggers vinden goed werkende arbeidsomstandigheden een belangrijk onderwerp – niet alleen voor de werknemers van de onderneming waarin zij beleggen, maar ook voor de werknemers die actief zijn in de toeleveringsketen van de onderneming. We zijn de dialoog aangegaan met verschillende ondernemingen over dit onderwerp, waaronder met La Doria. Het bedrijf is een Italiaanse leverancier van tomaten en andere voedselproducten en zij biedt werk aan zo’n 750 vaste werknemers en 1.500 seizoenarbeiders. De onderneming is de recente jaren beschuldigd van werknemerspraktijken gelijkwaardig aan ‘moderne slavernij’. Het gaat voornamelijk om tomatenplukkers uit Afrika en Oost-Europa, die in slechte arbeidsomstandigheden werken voor landbouwleveranciers van La Doria in het zuiden van Italië.

Om een accuraat beeld van de situatie te krijgen heeft KCM niet alleen La Doria benaderd, maar ook een aantal van haar klanten, supermarkten, die claimen dat zij geen slechte arbeidsomstandigheden tolereren bij hun leveranciers. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat er in de tomatensector sprake is van slechte arbeidsomstandigheden, maar dat La Doria hier niet rechtsreeks bij is betrokken. Volgens de betrokken supermarkten is La Doria zelfs een van de meest duurzame leveranciers in de tomatensector en ontplooit het verbeteringsinitiatieven, zoals het aanmoedigen van haar toeleveranciers om machinaal te oogsten in plaats van handmatig. Op basis van deze praktijken is het risico van betrokkenheid van La Doria in ‘moderne slavernij’ heel klein. Bovendien zijn de toeleveranciers van La Doria gebonden aan de ethische code van het bedrijf. La Doria biedt haar seizoenarbeiders waar mogelijk werknemerscontracten aan, betaalt minstens het minimumloon en vraagt de arbeiders zo min mogelijk over te werken.

La Doria wil transparant zijn over de condities rondom haar productie en heeft in 2016 aangekondigd dat een onafhankelijke derde partij haar toeleveranciers gaat screenen. Wanneer de bevindingen beschikbaar komen, zullen we deze met de onderneming bespreken als daar aanleiding toe is.

Neuberger Berman

Onze dialoog met deze Amerikaanse fondsbeheerder bestond uit twee belangrijke onderwerpen. Het eerste onderwerp betrof een belegging in een onderneming dat actief is controversiële wapens. KCM constateerde dat het Neuberger Berman High Yield Bond Fund een belang had in Aecom, een bedrijf dat is uitgesloten van het beleggingsuniversum van KCM doordat de onderneming actief is in de productie van nucleaire wapens. Neuberger was benaderbaar voor de dialoog en heeft na een aantal afspraken en gesprekken besloten om de belegging in het bedrijf te verkopen.

Het tweede onderwerp betrof het meenemen van ESG (Environmental, Social, Governance) criteria  in het beleggingsproces van de fondsmanager. Neuberger nam ESG criteria mee in het besluitvormingsproces rondom beleggingen in aandelen en schuldinstrumenten in opkomende markten, maar deed dit nog niet voor high yield beleggingen. Na de dialoog met KCM heeft Neuberger besloten om ESG criteria ook te integreren in haar besluitvormingsproces voor high yield beleggingen.

Kijk in onze jaarverslagen voor meer voorbeelden van engagementresultaten

3. Verantwoord kredietbeleid

Externe stakeholders, vooral maatschappelijke organisaties, klanten en (institutionele) beleggers, stellen Van Lanschot Kempen vragen over het kredietbeleid. De kernvraag is veelal of Van Lanschot Kempen de door klanten ingebrachte gelden op spaarrekeningen, deposito’s en betaalrekeningen, uitzet in verantwoorde kredietverlening.

Mede op basis van dergelijke vragen hebben wij een verantwoord kredietbeleid opgesteld, dat sinds 2011 wordt geïmplementeerd. In dit beleid zijn de richtlijnen van Global Compact en ILO (mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie) die wij ondertekend hebben, vertaald naar het kredietproces. Ook hebben wij enkele andere thema’s (zoals wapens, bont, kansspelen, porno, dierproeven en nucleaire energie) aan het beleid toegevoegd. Een uitsplitsing van de zakelijke kredietportefeuille naar sectoren is te vinden in het jaarverslag 2016, pp. 120-126

Daarnaast heeft Van Lanschot Kempen – in aanvulling op het verantwoord kredietbeleid – beleid geformuleerd voor de bancaire relaties met financiële instellingen. Hiermee tracht de bank te voorkomen dat de aan haar toevertrouwde middelen via bijvoorbeeld interbancaire kredieten, terecht komen bij financiële instellingen die weinig of geen verantwoordondernemenbeleid hebben. Dit aanvullende beleid voor financiële instellingen wordt - samen met het verantwoorde kredietbeleid - ook gebruikt voor de periodieke screening van de eigen beleggings- en handelsportefeuille.    

Transparant over Bijzonder Beheer

De afgelopen periode hebben de afdelingen Bijzonder Beheer van banken onder een vergrootglas gelegen. Daarbij is een discussie ontstaan over hun rol en werkwijze. Om meer transparantie te scheppen heeft de Nederlandse Vereniging van Banken samen met de banken de Handreiking Bijzonder Beheer opgesteld. Hierin wordt verwoord wat klanten van Bijzonder Beheer mogen verwachten. Ook Van Lanschot Kempen is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze Handreiking en onderschrijft dit document volledig.

Zie ook

Screening: praktijkcase

Hieronder vindt u een voorbeeldcase die de screening van de zakelijke kredietportefeuille illustreert:

In het voorjaar van 2016 krijgt Van Lanschot een kredietaanvraag van een Nederlandse ondernemer die klimaatbeheersingsoplossingen levert aan gezondheidszorginstellingen, woningbouwcorporaties en scholen. Omdat de ondernemer nog geen klant van de bank is en hij een deel van zijn producten in Bosnië maakt, wordt eerst aanvullend duurzaamheidsonderzoek gedaan. Het onderzoek richt zich met name op de arbeids- en milieuomstandigheden in Bosnië. Uit het onderzoek blijkt dat Bosnië de meest relevante ILO-conventies heeft geratificeerd. Daarmee is de kans op slechte arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld dwangarbeid, discriminatie of kinderarbeid, klein. Dat de fabriek in Bosnië daarnaast tot stand is gekomen met behulp van EU-subsidies, enkel technologisch hoogwaardige producten maakt (geen laaggeschoolde arbeid) en nooit eerder in opspraak is geweest, maakt de kans op onregelmatigheden klein. Tot slot wordt ook zekerheid ontleend aan de specifieke afnemers van de ondernemer, semioverheidsinstellingen. Deze stellen in veel gevallen zelf ook duurzaamheidseisen aan hun leveranciers. Op basis van deze onderzoeksresultaten krijgt de ondernemer uiteindelijk een positief duurzaamheidsoordeel.