NL EN

Bancaire kernactiviteiten

De bancaire kernactiviteiten – klantacceptatie, beleggen en kredietverlening – vormen het hart van de bank. Hier speelt verantwoord ondernemen een belangrijke rol. Details over verantwoord ondernemen in onze bancaire kernactiviteiten vindt u ook in het Jaarverslag 2018.

1. Cliëntacceptatiebeleid

Van Lanschot Kempen kent een uitgebreid customer due diligence (CDD)-beleid. Dit beleid waarborgt dat informatie over de klant goed is gecontroleerd en vastgelegd, bijvoorbeeld over de herkomst van het vermogen. Bovendien voorkomt het CDD-beleid dat de bank diensten verleent aan klanten die betrokken zijn bij financieel-economische criminaliteit (zoals witwassen, financiering van terrorisme).

Een deel van het verantwoordondernemenbeleid is eveneens geborgd binnen het CDD-beleid. Nieuwe zakelijke kredietnemers worden bijvoorbeeld via het CDD-beleid ‘aan de voordeur’ getoetst op de criteria van het verantwoord kredietbeleid.

2. Verantwoord beleggingsbeleid

Steeds meer particuliere klanten, verenigingen, stichtingen, kerkelijke instellingen en institutionele beleggers willen verantwoord beleggen. Ook maatschappelijke instellingen vragen banken om hun beleggingsproces verder te verduurzamen.

Een duurzaam (of verantwoord) beleggingsproces weegt, naast financiële data, ook niet-financiële (duurzame) data mee. Van Lanschot Kempen heeft haar beleggingsproces daarop ingericht. Wij kiezen nadrukkelijk voor een engagementstrategie (dialoog met bedrijven/fondsmanagers), aangevuld met uitsluiting van bedrijven en beleggingsfondsen waar engagement niet effectief blijkt te zijn. Wij hebben ervaren dat engagement in de praktijk tot veranderingen in het bedrijfsbeleid kan leiden.

Hierbij maakt Van Lanschot Kempen gebruik van de expertise van een onafhankelijke dataprovider die bedrijven en/of beleggingsfondsen screent. Deze dataprovider heeft daartoe de brede en algemene bepalingen van UN Global Compact vertaald naar meer specifieke en goed te hanteren screeningscriteria. Deze zijn niet gebaseerd op subjectieve opinies over duurzaamheid, maar op algemene en internationaal aanvaarde minimale standaarden welke zijn ontleend aan ruim honderd internationale verdragen en conventies. Op deze wijze worden in onze screening de volgende thema’s gedekt: mensenrechten, arbeidsrechten (inclusief kinderarbeid), milieu, anticorruptie en omkoping, wapens, porno, nucleaire energie, dierenwelzijn (inclusief bont) en tabak. Zie hiervoor onze Convention Library.

Ook op vanlanschot.nl leest u over onze visie en aanpak om te komen tot een verantwoord beleggingsbeleid.

Convention Library

Convention Library

Engagementresultaat

In 2017 zijn we de engagement gestart met Severstal (een Russisch staalbedrijf) over klimaatverandering, onder andere in relatie tot de rapportage over klimaatrisico’s en het stellen van CO2-reductiedoelstellingen voor de lange termijn. We spraken de onderneming rechtstreeks en gezamenlijk aan, als onderdeel van het initiatief Climate Action 100+. De dialoog heeft ertoe geleid dat het bedrijf zijn emissievoetafdruk heeft gerapporteerd. De volgende stappen in onze dialoog zullen de potentiële doelstellingen op emissiereductie zijn en hoe de onderneming rapporteert in lijn met de internationale richtlijnen rondom klimaatverandering (TCDF).

Kijk in onze jaarverslagen voor meer voorbeelden van engagementresultaten

3. Verantwoord kredietbeleid

Externe stakeholders, vooral maatschappelijke organisaties, klanten en (institutionele) beleggers, stellen Van Lanschot Kempen vragen over het kredietbeleid. De kernvraag is veelal of Van Lanschot Kempen de door klanten ingebrachte gelden op spaarrekeningen, deposito’s en betaalrekeningen, uitzet in verantwoorde kredietverlening.

Mede op basis van dergelijke vragen hebben wij een verantwoord kredietbeleid opgesteld, dat sinds 2011 wordt geïmplementeerd. In dit beleid zijn de richtlijnen van Global Compact en ILO (mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie) die wij ondertekend hebben, vertaald naar het kredietproces. Ook hebben wij enkele andere thema’s (zoals wapens, bont, kansspelen, porno, dierproeven en nucleaire energie) aan het beleid toegevoegd. Een uitsplitsing van de zakelijke kredietportefeuille naar sectoren is te vinden in het Jaarverslag 2018, p. 41-42.

Daarnaast heeft Van Lanschot Kempen – in aanvulling op het verantwoord kredietbeleid – beleid geformuleerd voor de bancaire relaties met financiële instellingen. Hiermee tracht de bank te voorkomen dat de aan haar toevertrouwde middelen via bijvoorbeeld interbancaire kredieten, terecht komen bij financiële instellingen die weinig of geen verantwoordondernemenbeleid hebben. Dit aanvullende beleid voor financiële instellingen wordt - samen met het verantwoorde kredietbeleid - ook gebruikt voor de periodieke screening van de eigen beleggings- en handelsportefeuille.    

Transparant over Bijzonder Beheer

De afgelopen periode hebben de afdelingen Bijzonder Beheer van banken onder een vergrootglas gelegen. Daarbij is een discussie ontstaan over hun rol en werkwijze. Om meer transparantie te scheppen heeft de Nederlandse Vereniging van Banken samen met de banken de Handreiking Bijzonder Beheer opgesteld. Hierin wordt verwoord wat klanten van Bijzonder Beheer mogen verwachten. Ook Van Lanschot Kempen is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze Handreiking en onderschrijft dit document volledig.

Zie ook

Screening: praktijkcasus

Tijdens de jaarlijkse update van het VO-risicofilter voor een zakelijke klant bleek in de zomer van 2018, dat deze enkele jaren eerder een waarschuwing van een toezichthouder had gekregen. Deze informatie was nieuw voor ons. Het betrof een Nederlandse houthandel die onder andere importeert uit Oost-Europa, Zuid-Amerika en Azië. Voor zo ver ons bekend beschikte het bedrijf al jaren over een uitstekend duurzaamheidsbeleid, gericht op het voorkomen van de import van ‘fout hout’, en voldeed zij aan alle wettelijke eisen. Nader onderzoek wees gelukkig uit dat het een relatief lichte waarschuwing had betroffen, vanwege het niet volledig voldoen aan enkele 'zorgvuldigheidseisen'. Het betrof dus niet de daadwerkelijke import van illegaal hout.

Ondanks deze geruststellende bevinding heeft de banker het advies gekregen deze zaak toch nog eens met de klant zelf te bespreken. Doel van het gesprek is, naast hoor- en wederhoor, om de klant te ondersteunen bij het voldoen aan wet- en regelgeving en te voorkomen dat er nog meer waarschuwingen volgen.