NL EN

Milieuzorg en inkoopbeleid

Op het gebied van milieuzorg heeft Van Lanschot Kempen al veel werk verzet. Tevens is er een langjarige CO2-reductiedoelstelling vastgesteld en wordt een deel van de uitstoot gecompenseerd. En ook bij de selectie van leveranciers wegen we duurzaamheid mee.

Milieuzorg

Van Lanschot Kempen richt zich voor wat betreft milieuzorg niet alleen op de verbetering van de eigen organisatie (processen, systemen), maar ook op de individuele werknemers (bewustwording, gedrag). De afgelopen jaren is er in beide richtingen al veel werk verzet. Om te garanderen dat we ons daarbij vooral blijven richten op de meest relevante zaken, hebben we in 2018 weer een uitgebreide CO2-footprint (zie onder) opgesteld, in lijn met het Greenhouse Gas Protocol.

De footprint laat in één oogopslag zien waar de meest materiële uitstoot plaatsvindt en is daarmee een goede leidraad bij het formuleren van CO2-reductiemaatregelen. Van de totale uitstoot in 2018 komt 66% voor rekening van Van Lanschot in Nederland, België en Zwitserland (2017: 69%). De rest wordt veroorzaakt door Kempen. Bij Van Lanschot zijn de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot leaseauto’s, gasverbruik, papier en vliegverkeer. Bij Kempen is de belangrijkste bron het vliegverkeer, op ruime afstand gevolgd door leaseauto’s en gasverbruik.

Doelstelling voor CO2-reductie

In de periode 2015-2025 streven we naar een CO2-reductie per fte van gemiddeld 2,5% per jaar.

Maatregelen CO2-reductie

De afgelopen jaren hebben we diverse CO2-reducerende maatregelen genomen (zie hieronder), hierdoor is de CO2-uitstoot van Van Lanschot Kempen de afgelopen jaren gedaald. In 2018 is deze gedaald naar 4.679 ton ten opzichte van 5.265 ton in 2017. Zie onderstaand document voor een overzicht van de genomen CO2-reductiemaatregelen.

Task force voor klimaatgerelateerde financiële rapportages

De Financial Stability Board (FSB) heeft de Task Force Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) opgericht. Deze task force heeft als doel klimaatgerelateerde rapportages te ontwikkelen die beter onderbouwde beslissingen kunnen bevorderen op investerings-, kredietverlenings- en verzekeringsgebied. Daarnaast wil de task force belanghebbenden in staat stellen de hoeveelheid activa die gerelateerd zijn aan CO2-gerelateerde activiteiten in de financiële sector beter te begrijpen.

In 2017 publiceerde TCFD een rapport met aanbevelingen en adviseerde zij alle organisaties met overheidsschuld of eigen vermogen om deze na te volgen. We hebben geconstateerd dat Van Lanschot Kempen al aan de meeste aanbevelingen voldeed. Met de overige aanbevelingen zijn we aan de slag gegaan. In dit document leest u hoe wij alle TCFD-aanbevelingen hebben geïmplementeerd.

Inkoopbeleid

Sinds 2009 beoordelen we onze leveranciers op duurzaamheid. Hierbij speelt het groepsbrede Service Center Inkoop, Contractmanagement & Facilities (SC ICF) een leidende rol. De inkooptrajecten waarbij zij betrokken is, bevatten specifieke controles op verantwoord ondernemen.

In 2015 hebben we het beleid voor verantwoord inkopen opgenomen in een breder raamwerk, het Business Partner Due Diligence (BPDD)-beleid, dat voor alle bedrijfsonderdelen geldt.

We hebben te maken met verschillende business partners. Dit zijn alle personen of bedrijven die een zakelijke betrokkenheid bij ons hebben, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop. Om er zeker van te zijn dat wij alleen zaken doen met business partners die aan onze maatschappelijke normen van integriteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen voldoen, is er een BPDD-beleid waarmee risico’s voorafgaand en tijdens de samenwerking kunnen worden onderzocht en beheerst. Door middel van een leveranciersverklaring brengen we de risico’s die betrekking hebben op de business partner in beeld: soliditeits-, landen-, branche, integriteits- en reputatierisico’s. Ook de jaarlijkse inkooptrainingen – speciaal voor medewerkers die regelmatig met inkoop te maken hebben – zijn daarop gericht. Met business partners die niet voldoen aan het BPDD-beleid gaan we geen relatie aan.

In 2015 hebben we het Manifest Verantwoord Inkopen en Ondernemen ondertekend. Met dit manifest, dat is ondertekend door 41 bedrijven, willen we een impuls geven aan verantwoord inkopen en tevens een inspiratiebron zijn voor andere bedrijven en hun (toe)leveranciers.

Inkoopvoorwaarden