Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Nieuws | 2 maart 2022

Kempen publiceert Jaarverslag Betrokken en Duurzaam Beleggen 2021

In het licht van de aangrijpende gebeurtenissen in Oekraïne van de afgelopen dagen is de urgentie van de wereldwijde energietransitie nog nooit zo duidelijk geweest. In de komende maanden en jaren zal minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vanuit een klimaatperspectief hand in hand gaan met minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vanuit een geopolitiek perspectief.

In het jaarverslag van Kempen vindt u informatie over onze ambities om de carbon footprint van ons beheerd vermogen verder te verkleinen.

Jaarverslag Betrokken en Duurzaam Beleggen 2021

CO2-voetafdruk
Voor het eerst worden alle portefeuilles waarover Kempen rechtstreekse zeggenschap heeft, beheerd met een tweeledige doelstelling, dat wil zeggen traditionele risico-rendement-doelstellingen en vermindering van de CO2-voetafdruk van de portefeuille met 7% per jaar tot en met 2030.

In 2021 is de CO2e-intensiteit van de vermogensbeheerportefeuilles van Kempen afgenomen. Terwijl de CO2e-voetafdrukanalyse een groter deel van onze beleggingen dekte (€ 39,4 miljard in 2021 tegen € 34,2 miljard in 2020), daalde de totale gefinancierde koolstofuitstoot naar 2,1 miljoen ton CO2e (2020: 3,4 miljoen ton CO2e).

Deze verandering kwam tot uiting in zowel intern beheerde Kempen-fondsen als externe fondsen door actieve portefeuillebeslissingen. Koolstofgegevens hebben echter een vertraging van 12 maanden en de pandemie van het coronavirus heeft de wereldwijde koolstofemissies aanzienlijk verminderd, wat tevens een belangrijke rol heeft gespeeld in de daling van de koolstofvoetafdruk van de portefeuilles.

Stemmen en engagement

In 2021 heeft Kempen op 437 afzonderlijke aandeelhoudersvergaderingen een stem uitgebracht, waarbij in 14% van de gevallen tegen het bestuur is gestemd. Tijdens 66% van de vergaderingen heeft Kempen haar stem onthouden ten aanzien van ten minste één onderwerp. Daarnaast is 56 van de 102 keer tegen het bestuur gestemd over voorstellen van aandeelhouders die werden ingediend tijdens de algemene vergadering. Deze voorstellen betroffen beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen (5), het ontbreken van een onafhankelijke voorzitter (5), klimaatverandering (10), maatschappelijke kwesties (12), rechten van aandeelhouders (19) en informatieverstrekking over politiek lobbyen

Kempen maakt bij dialogen met ondernemingen onderscheid tussen ‘engagement gericht op verandering’ en ‘engagement gericht op bewustwording’.

In 2021 ging Kempen met 132 ondernemingen rechtstreeks in gesprek over milieu-, maatschappelijke en governancekwesties. Van de engagementtrajecten die werden gevoerd door de portefeuillebeheerders en het duurzaamheidsteam van Kempen waren er 90 gericht op verandering. Daarnaast heeft Kempen met nog eens 204 ondernemingen een engagement gevoerd samen met andere beleggers.

Duurzaamheid
De drie thema's waaraan Kempen prioriteit geeft op het gebied van duurzaamheid zijn ‘Klimaatactie en Diversiteit’, ‘Slimme en Circulaire economie’ en ‘Beter en Langer Leven’. In 2021 heeft Kempen het meest recente Biodiversiteitsbeleid gepubliceerd, zich aangesloten bij de Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) en zich door ondertekening van de Finance for Biodiversity Pledge verbonden tot het vaststellen van concrete doelen voor 2024.

Hiernaast heeft Kempen in 2021 het Kempen SDG Farmland Fund geïntroduceerd. Dit fonds investeert in landbouwgrond waarmee zowel een aantrekkelijk rendement kan worden gerealiseerd als een bijdrage wordt geleverd aan duurzame voedselproductie.

Verdere uitrol van ons raamwerk voor duurzaamheidscores
Kempen heeft in 2021 de uitrol van het intern ontwikkelde Duurzaamheidsspectrum voortgezet. Met behulp van dit raamwerk worden scores toegekend aan externe beheerders binnen onderhandse en openbare markten, waarbij rekening wordt gehouden met de duurzaamheidsvoorkeuren van klanten. Dit raamwerk helpt beleggers te bepalen of een financieel product of financiële dienst verantwoord wil zijn, of ambitieuzere doelen nastreeft en duurzaam wil zijn of impact wil genereren.

Per eind 2021 heeft Kempen op basis van het Duurzaamheidsspectrum scores vastgesteld voor 387 intern en extern beheerde fondsen. Dit vertegenwoordigt ruim 57% van het door Van Lanschot Kempen beheerde vermogen.

Lars Dijkstra, Chief Sustainability Officer: ‘Kempen blijft zich actief inzetten voor het doorvoeren van veranderingen die zijn gericht op duurzaamheid. Ons jaarverslag voor 2021 laat zien welk verschil kan worden gemaakt door systematische, doelgerichte engagement.

Hoewel we tevreden zijn met de voortgang die we tot nu toe hebben geboekt met onze beleggingen, blijven we ons ESG-beleid verder ontwikkelen. Voor het eerst worden alle portefeuilles waarover we directe zeggenschap hebben beheerst op basis van tweeledige doelstellingen. We richten ons niet langer uitsluitend op traditionele risico-rendementdoelstellingen, maar streven ook naar vermindering van de CO2-voetafdruk met 7% per jaar tot en met 2030. Bovendien hebben wij onze eigen toekomstgerichte Kempen ESG-scores voor bedrijven ontwikkeld, die volledig zijn geïntegreerd in het beleggingsproces van al onze liquide strategieën.

We zijn van mening dat we ons binnen de markt onderscheiden als onafhankelijke vermogensbeheerder doordat onze bedrijfsvoering is gebaseerd op duurzaamheid en onze ambities, acties en verantwoording nauw met elkaar verbonden zijn.’

Meer informatie
Wilt u meer weten over duurzaamheid bij Van Lanschot Kempen? Neem dan contact met ons op via e-mail: sustainability@vanlanschotkempen.com of lees verder op Duurzaamheid.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij