Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
 • Oplossingen
 • Nieuws & kennis
Disclaimer

Private Banking

Algemeen

Deze voorwaarden en bedingen (‘regels’) zijn van toepassing op het zich toegang verschaffen tot, en/of het gebruikmaken (van een deel) van de website www.vanlanschotkempen.com/private-banking hierna te noemen de Website(s). Deze regels bevatten de voorwaarden, bedingen en eisen tot het gebruik van de Website(s).  

Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN ’s-Hertogenbosch, KvK nr. 16038212 met btw-identificatienummer NL001145770B01. Van Lanschot Kempen NV is als bank geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam en bij De Nederlandsche Bank (DNB), Postbus 98, 1000 AB Amsterdam in het Wft-register. Van Lanschot Kempen kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar van verzekerings- en kredietproducten en als verlener en/of uitvoerder van effectendiensten.   

Gaat de bezoeker/gebruiker (‘u’) door met het gebruiken van deze Website(s) dan wordt u geacht, en gaat Van Lanschot Kempen ervan uit dat u deze disclaimers aandachtig hebt gelezen en dat u de inhoud van deze regels begrijpt en accepteert.   

Door zich toegang te verschaffen tot, en/of gebruikmaakt van de Website(s), verklaart u zich gebonden aan de hierna vermeldde regels in deze disclaimers. Indien u de regels die zijn opgenomen in deze disclaimers niet aanvaardt, gaat de bank ervan uit dat u zich geen toegang verschaft tot, en/of gebruik maakt van de Website(s), alsook de informatie die op de Website(s) is opgenomen. Neemt u daarbij in aanmerking dat toegang tot deze Website(s), uitsluitend wordt verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de in deze disclaimers opgenomen regels als geheel door u worden aanvaard en erkend.   

Van Lanschot Kempen wijst u er hierbij op dat zij, met inbegrip van haar bestuurders en haar medewerkers, geen aansprakelijkheid aanvaardt, als u, op welk moment dan ook, aan de bedingen waarover u in deze disclaimers bent geïnformeerd, voorbijgaat. U bent namelijk verplicht de aanwijzingen van de bank met betrekking tot het gebruik van de informatie op te volgen. De acties die u onderneemt naar aanleiding van de informatie op deze Website(s) is voor uw eigen rekening en risico.   

Van Lanschot Kempen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Website(s) die niet door de bank worden onderhouden, en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar (al dan niet via hyperlinks) de Website(s) van Van Lanschot Kempen. Het gebruik van deze verwijzingen en/of hyperlinks, is geheel voor uw eigen rekening en risico.   

Al baseren wij de verstrekte informatie op bronnen die door de bank betrouwbaar en accuraat worden bevonden, is het toch mogelijk dat de informatie verouderd, niet juist, en/of niet compleet is. Van Lanschot Kempen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor gebreken van welke aard dan ook die in de informatie verstrekt op/via deze Website(s) al dan niet voorkomen.   

De informatie die op/via deze Website(s) aan u ter beschikking wordt gesteld, is enkel en alleen bedoeld als algemene informatie en deze informatie mag nooit worden gezien of gebruikt worden als enige vorm van advies of aanbod van welk product of dienst dan ook. De informatie opgenomen op deze Website mag nooit worden gezien of gebruikt worden als vervanging van specifiek, professioneel advies.   

Internet is helaas geen foutloze en volkomen betrouwbare bron. Onder meer storingen, vertragingen en zelfs het wegvallen van de dienst, kunnen op elk willekeurig moment aan de orde zijn. Wij garanderen daarom niet dat de Website(s) foutloos of ononderbroken zal functioneren. Van Lanschot Kempen aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade, als de Website(s), om welke reden dan ook, niet beschikbaar is.   

Van Lanschot Kempen geeft geen garantie dat de naar ons verzonden e-mails of andere elektronische communicatie-uitingen foutloos en tijdig zullen worden ontvangen en/of verwerkt. Ook garanderen wij niet dat elektronische communicatie-uitingen die door ons worden verzonden foutloos zijn en/of tijdig door u zullen worden ontvangen en/of vrij zullen zijn alle risico’s die elektronische communicatie nu eenmaal met zich meebrengt.   

De inhoud van deze Website(s) mag niet door een ander dan Van Lanschot Kempen bewerkt, verspreidt of gepubliceerd worden, behalve als wij daar zijn uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming voor heeft verleend. Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor al hetgeen niet met haar uitdrukkelijke toestemming gebeurt.   

Van Lanschot Kempen behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder enige aankondiging, de inhoud van de Website(s) en de disclaimers te wijzigen. Hierom vragen wij u de Website(s) en de disclaimers regelmatig te raadplegen, in verband met eventuele wijzigingen.   

Nederlands recht is van toepassing op deze Website(s), alsook op de disclaimers. Indien anderstalige versies van de Website(s) en de disclaimers tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.   

Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw eigen kantoor van Van Lanschot Kempen, de afdeling Kwaliteit & Service, kwaliteit-service@vanlanschotkempen.com of Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch, of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
 

Overig:

 • Disclaimers:
 • Algemeen
 • Professional Solutions
 • Investment Management
 • Investment Banking

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen 2024Over onsVeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerWerken bij