Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
31 januari 2024

Kwartaalupdate Alternatieve Beleggingen - Q1 2024


Terugblik markten Q3 2023*

Tijdens het derde kwartaal van 2023 leverden traditionele beleggingscategorieën zwakke prestaties, waarbij de mondiale aandelen met 3,4% daalden en de mondiale staatsobligaties met 2,9%** daalden. Hiermee verloor de ‘60/40’ gebalanceerde portefeuille 3,2% tijdens het derde kwartaal. De yield op 10-jaars Duitse staatsobligaties steeg in het derde kwartaal van 2,4% naar 2,8%. Alternatieve beleggingen presteerden in deze context relatief goed. Alternative credit boekte sterke rendementen in het derde kwartaal, omdat de hogere rentetarieven de couponinkomsten deden stijgen, terwijl kredietverliezen relatief laag bleven. Corporate direct lending steeg met 3,3%, gevolgd door Structured credit (+2,8%) en Corporate distressed debt (+1,1%). Bij Real assets worden de waarderingen van activa gestaag herzien als gevolg van hogere rentetarieven, hetgeen leidt tot licht negatieve rendementen in het derde kwartaal, waarbij Niet-beursgenoteerd ‘core’ vastgoed (-0,8%), Nietbeursgenoteerde infrastructuur (-1,2%) en Landbouwgrond (-0,8%) lichte verliezen lieten zien. Private equity boekte een licht positief resultaat (+ 0,6%).

Macro-economische visie voor 2024
Voor de eerste helft van 2024 verwachten wij dat de macro-onzekerheid en de relatief hoge rentevolatiliteit zullen overheersen. Wij verwachten dat de groei verder zal vertragen, en verwachten een milde recessie in de VS en Europa, met een herstel in de tweede helft van 2024. Terwijl de inflatie nog steeds te maken krijgt met opwaartse druk van langere Op de langere termijn verwachten we dat deze trends, zoals demografische ontwikkelingen en duurzame transities, gezien de cyclus verder zullen matigen in de komende kwartalen. Centrale banken zijn waarschijnlijk klaar met het verhogen van de rente, maar het pad voor verlagingen van de basisrente blijft onzeker. Ondertussen nemen de geopolitieke staartrisico’s toe, van Oekraïne tot het Midden-Oosten. Zodra de macro-onzekerheid later in 2024 afneemt, zou een grotere zekerheid over de financieringskosten een stabilisatie van de waarderingen kunnen bewerkstelligen, en transactieactiviteit doen verhogen.

Visie op alternatieve beleggingen (6-12 maands’ horizon)
Binnen Alternative credit hebben we een constructieve visie op Structured credit en Corporate distressed debt, terwijl we een neutrale visie hebben op Corporate direct lending. Binnen Real assets hebben we een constructieve visie op Niet-beursgenoteerde infrastructuur en Landbouwgrond, terwijl we voorzichtig blijven met Niet-beursgenoteerd vastgoed. We handhaven onze voorzichtige visie op Private equity, wel kunnen private equity-fondsen wellicht profiteren van aantrekkelijker instapwaarderingen.

*  Indices voor Alternatieve beleggingen worden doorgaans met een kwartaal vertraging gepubliceerd vanwege hun minder liquide karakter.
** Mondiale aandelen: MSCI ACWI Net Total return USD index; mondiale staatsobligaties: ICE BofA Global government bond index (W0G1).
Download het rapport

Disclaimer

Deze publicatie van Van Lanschot Kempen Investment Management (VLK Investment Management) is uitsluitend bestemd ter informatie. De informatie in dit document is zonder mondelinge toelichting van een medewerker van VLK Investment Management onvolledig. VLK Investment Management beschikt over een vergunning als beheerder van diverse icbe's en abi's en is gerechtigd beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. VLK Investment Management wil uitdrukkelijk voorkomen dat de benchmarks die in deze publicatie worden gebruikt, worden gepubliceerd of beschikbaar worden gesteld aan het publiek in de zin van de Benchmarkverordening. Daarom worden de benchmarkgegevens in deze publicatie uitsluitend aan u ter beschikking gesteld voor interne zakelijke en niet-commerciële doeleinden.

Deze publicatie mag in geen geval worden beschouwd als een aanbod en u kunt hieraan geen rechten ontlenen. De hierin opgenomen meningen zijn die van het Investment Strategy & Research team van VLK Investment Management per september 2023 en zijn aan veranderingen onderhevig. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige gebeurtenissen en er wordt geen garantie gegeven dat dergelijke activiteiten zullen plaatsvinden zoals voorzien of dat deze überhaupt zullen plaatsvinden. De externe bronnen die zijn gebruikt bij het opstellen van deze publicatie zijn met grote zorg en te goeder trouw geselecteerd. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie en gegevens uit deze bronnen actueel, correct en volledig zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en typefouten. Niets in deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk worden verspreid of gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van VLK Investment Management en VLK Investment Management aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor handelingen van derden in dit verband. Wij zijn niet verplicht de inhoud van deze publicatie bij te werken of te wijzigen. Aan alle beleggingen zijn risico's verbonden, waaronder mogelijk verlies van de gehele belegging.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer