Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
26 april 2024

Kwartaalupdate Alternatieve Beleggingen - Q2 2024


Terugblik markten Q4 2023

In het vierde kwartaal van 2023 presteerden traditionele beleggingscategorieën zeer sterk; wereldwijde aandelen stegen met 11,0% terwijl wereldwijde staatsobligaties met 5,8% stegen*. Bijgevolg steeg de veelgebruikte 60/40 gebalanceerde portefeuille in het vierde kwartaal met 8,9%. De yield op 10-jarige Duitse staatsobligaties daalde van 2,8% naar 2,0%. Alternatieve beleggingen presteerden ook goed in het vierde kwartaal; risicoopslagen verkrapten en kredietverliezen bleven relatief laag. Corporate distressed debt presteerde sterk (+4,3%), gevolgd door Structured credit (+3,2%) en Corporate direct lending (+3,0%). Private Equity behaalde in het vierde kwartaal een rendement van +1,5%. Real assets vertoonden een sterke tweedeling tussen de categorieën, waarbij Private Infrastructure sterk presteerde (+10,0%, op basis van marktwaarde), Private Farmland +2,3% liet zien, terwijl de herwaardering bij Core Private Real Estate bleef doorgaan (-2,1%).

Macro-economische visie voor 2024
De Amerikaanse economie blijft robuust, maar wij denken dat het 'no landing'- scenario van de markten optimistisch is omdat de koopkracht van de consument verder onder druk komt te staan. In de eurozone blijven brede voorlopende indicatoren en harde cijfers wijzen op verdere krimp, maar er zijn enkele ‘groene scheuten’, vooral in Zuid Europa. Gezien de robuustheid van de Amerikaanse economie en de inflatietrends worden renteverlagingen door de Fed verder naar de toekomst verschoven. Gezien de zwakkere economie zal de ECB in de loop van 2024 waarschijnlijk meerdere renteverlagingen doorvoeren. Ondertussen blijven de geopolitieke risico's toenemen, van Oekraïne tot het Midden-Oosten en de Zuid-Chinese Zee. De macro-economische onzekerheid neemt enigszins af, hetgeen kan leiden tot een stabilisatie van de waarderings(verwachtingen) voor alternatieve beleggingen en een opleving van de transactiemarkt. Ondertussen heeft de sterke performance van traditionele beleggingscategorieën geholpen om het ‘noemer-effect’ te verlichten.

*  Wereldwijde aandelen: MSCI ACWI Net Total return USD index; Wereldwijde staatsobligaties: ICE BofA Global Government Bond Index (W0G1, USD hedged). Alternatieve indices worden 
gewoonlijk met een vertraging van een kwartaal gepubliceerd vanwege hun minder liquide aard. Zie de belangrijke disclaimers en toelichtingen aan het einde van dit document. Uw kapitaal loopt risico en u kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen.
Download het rapport

Disclaimer

Deze publicatie van Van Lanschot Kempen Investment Management (VLK Investment Management) is uitsluitend bestemd ter informatie. De informatie in dit document is zonder mondelinge toelichting van een medewerker van VLK Investment Management onvolledig. VLK Investment Management beschikt over een vergunning als beheerder van diverse icbe's en abi's en is gerechtigd beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. VLK Investment Management wil uitdrukkelijk voorkomen dat de benchmarks die in deze publicatie worden gebruikt, worden gepubliceerd of beschikbaar worden gesteld aan het publiek in de zin van de Benchmarkverordening. Daarom worden de benchmarkgegevens in deze publicatie uitsluitend aan u ter beschikking gesteld voor interne zakelijke en niet-commerciële doeleinden.

Deze publicatie mag in geen geval worden beschouwd als een aanbod en u kunt hieraan geen rechten ontlenen. De hierin opgenomen meningen zijn die van het Investment Strategy & Research team van VLK Investment Management per september 2023 en zijn aan veranderingen onderhevig. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige gebeurtenissen en er wordt geen garantie gegeven dat dergelijke activiteiten zullen plaatsvinden zoals voorzien of dat deze überhaupt zullen plaatsvinden. De externe bronnen die zijn gebruikt bij het opstellen van deze publicatie zijn met grote zorg en te goeder trouw geselecteerd. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie en gegevens uit deze bronnen actueel, correct en volledig zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en typefouten. Niets in deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk worden verspreid of gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van VLK Investment Management en VLK Investment Management aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor handelingen van derden in dit verband. Wij zijn niet verplicht de inhoud van deze publicatie bij te werken of te wijzigen. Aan alle beleggingen zijn risico's verbonden, waaronder mogelijk verlies van de gehele belegging.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer