Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
31 Mei 2023

Nieuwe Wet Toekomst Pensioenen aangenomen

Een actielijst voor pensioenfondsen

De Eerste Kamer heeft gisteren de Wet Toekomst Pensioenen aangenomen en daarmee gekozen voor een nieuw Nederlands pensioenstelsel. Het is een historisch akkoord dat vijftien jaar na de kredietcrisis en na vijftien jaar debat het Nederlandse pensioenstelsel in bijna alle facetten transformeert. Wij zetten de grootste veranderingen op een rijtje: 
Na 1 januari 2028 worden uitkeringsregelingen niet langer fiscaal gefaciliteerd. Nieuwe opbouw kan alleen plaatsvinden in premieregelingen: de Solidaire Premieregeling (SPR) of de Flexibele Premieregeling (FPR). 
Lifecycle beleggen wordt de norm, deelnemers zullen afhankelijk van de keuze voor SPR of FPR een impliciet (SPR) of expliciet (FPR) eigen beleggingsbeleid hebben dat wordt aangepast aan hun leeftijd.
Pensioen wordt persoonlijker en transparanter, het wordt duidelijker wat een deelnemer aan premie inlegt en wat er aan vermogen opgebouwd wordt. 
Ondanks de persoonlijkere aard van pensioen blijven collectiviteit en solidariteit belangrijke pilaren van het stelsel.
Het pensioen wordt beweeglijker: het zal eerder omhoog gaan als het goed gaat op de financiële markten, maar ook eerder omlaag als het slechter gaat. 
De doorsneepremie wordt afgeschaft, de ingelegde premie wordt leeftijdsonafhankelijk.

Ondanks het akkoord is er nog altijd kritiek en leven er veel vragen, zoals: ‘Is de nieuwe pensioenwet niet te complex en nog uit te leggen aan deelnemers?’, ‘Leidt de nieuwe pensioenwet tot uitvoeringsproblemen?’ en ‘Hoe zit het met kosten?’ 

Zowel de SPR als de FPR zijn gebaseerd op lifecycle beleggen. Het verschil daartussen zit in het impliciete versus expliciete karakter. De SPR gebruikt toedelingsregels om van het collectieve pensioenvermogen naar persoonlijke pensioenvermogens te komen. Bij de FPR is daarentegen sprake van een expliciete lifecycle met herleidbare beleggingen voor de individuele deelnemers. Eigenlijk is de FPR vrijwel gelijk aan de huidige collectief individueel DC (CIDC) variant, maar dan met een optie tot een collectieve uitkeringsfase en risicodelingsreserve. Hierdoor is de impact voor pensioenfondsen die al in een DC regeling zitten relatief beperkt. De SPR is een kruising tussen CDC en collectief individueel DC (CIDC). De overstap vanuit DB/CDC regelingen naar het nieuwe stelsel is dus ingrijpender en zal de komende tijd veel aandacht vergen van pensioenfondsen. 

Stevige to-do lijst
Veel pensioenfondsen zijn al bezig om op basis van de voorkeuren van deelnemers, de ambities en wensen van sociale partners en hun eigen inzichten een beeld te vormen van toekomstige regelingen. Hierbij richten zij zich (terecht) op de volgende punten:
– Verwacht en tegenvallend pensioenresultaat
– Korte-termijnrisico’s voor individuen
– Mate van solidariteit en de effectiviteit daarvan

Met het akkoord breekt ook het moment aan waarop veel pensioenfondsen nu concrete keuzes moeten maken over de volgende punten: 
– Strategisch beleggingsbeleid: wat zijn de risicopreferenties van deelnemers? Kan de gewenste bescherming zonder grote risico’s worden ingeregeld, en tegelijkertijd een passende rendementsportefeuille worden aangehouden?
– Evenwichtigheid/robuustheid: als de verhoudingen binnen het fonds veranderen, kan de huidige regeling dan worden voortgezet of moet deze worden aangepast?
– Transitie: welke financiële en operationele risico’s lopen individuen en het collectief vlak vóór, tijdens en na het invaren van bestaande rechten?
– Uitbesteding: kunnen uitbestedingspartijen voldoen aan de wensen én tijdslijnen, zowel voor zichzelf als in de samenwerking?

In onderstaand schema zijn de stappen die reeds gezet zijn, nog gaan komen, en de bijbehorende tijdslijnen weergegeven.

 

Meer tijd voor transitie
De belangrijkste wijziging op de wet zoals die bij de Eerste Kamer binnenkwam is de transitieperiode: deze wordt langer. Pensioenfondsen krijgen in ieder geval tot 1 januari 2028 de tijd om een nieuwe regeling in te richten. Indien nodig kan deze termijn nog verder worden verlengd. De reden voor het geven van meer tijd is de vrees voor ‘filevorming’, als meerdere pensioenfondsen op hetzelfde moment willen invaren maar dit niet mogelijk is vanwege gebrek aan capaciteit bij pensioenuitvoeringsorganisties (PUO’s), fiduciair managers en adviserende partijen, zoals ALM-consultants, accountants en actuarissen.

Wij zijn druk bezig met de voorbereiding door de dialoog te voeren met de operationele partners van onze klanten: de PUO’s, custodians en beleggingsadministrateurs. Ook zijn wij betrokken bij een sectorinitiatief om standaardisatie van gegevensuitwisseling in het nieuwe pensioenstelsel na te streven. Door het voeren van deze dialoog streven wij eenvoud en uniformiteit na, net zoals het relatief laag houden van de kosten voor de operationele inrichting. Onze jarenlange ervaring (sinds 2010) met het vormgeven van lifecycles voor grote collectieve regelingen, inclusief de operationele inrichting daarvan, stelt ons in staat op te treden als kritische sparringpartner. 

Vanuit Van Lanschot Kempen ondersteunen wij u graag bij uw stappen richting het nieuwe pensioenstelsel. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en ondersteunen u actief in het traject om te komen tot een nieuwe regeling en de daarbij behorende keuzes. 
Download de PDF hier

Disclaimer
Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document dient slechts ter informatie. De inhoud is niet bedoeld als beleggingsadvies, biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod of als een uitnodiging om enige van de hierin genoemde financiële instrumenten te kopen of te verkopen.

Overige informatie
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer