NL EN

Disclaimer

Algemeen

Toegang tot deze site(s) wordt verleend onder de voorwaarde dat de volgende bedingen door de bezoeker worden aanvaard en erkend.

Deze voorwaarden en bedingen (“regels”) zijn van toepassing op het zich toegang verschaffen tot, en/of het gebruikmaken (van een deel ) van de website vanlanschotkempen.com, hierna te noemen de site(s). Deze regels bevatten de voorwaarden, bedingen en eisen voor het gebruik van de site(s) .

Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met BTW-identificatienummer NL0011.45.770.B01. De certificaten van gewone aandelen A van Van Lanschot Kempen NV zijn aan de beurs genoteerd. Van Lanschot Kempen NV handelt ook onder de namen Van Lanschot Kempen, Van Lanschot, Evi en Kempen & Co. Van Lanschot Kempen NV is bank geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en bij De Nederlandsche Bank (DNB) in het Wft-register en kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar van verzekerings- en kredietproducten en als verlener en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.

Gaat de bezoeker / gebruiker (“u”) door met het gebruiken van deze site(s) dan wordt u geacht, en gaat Van Lanschot Kempen NV (“VLK”) ervan uit dat u deze disclaimers aandachtig hebt gelezen en dat u de inhoud van deze regels begrijpt en accepteert.

Door zich toegang te verschaffen tot, en/of gebruikmaakt van de site(s), verklaart u zich gebonden aan de hierna vermeldde regels in deze disclaimers. Indien u de regels die zijn opgenomen in deze disclaimers niet aanvaardt, gaat VLK ervan uit dat u zich geen toegang verschaft tot, en/of gebruik maakt van de site(s), alsook de informatie die op de site(s) is opgenomen. Neemt u daarbij in aanmerking dat toegang tot deze site(s), uitsluitend wordt verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de in deze disclaimers opgenomen regels als geheel door u worden aanvaard en erkend.

VLK wijst u er hierbij op dat zij, met inbegrip van haar bestuurders, geen aansprakelijkheid aanvaardt, als u, op welk moment dan ook, aan de bedingen waarover u in deze disclaimers bent geïnformeerd, voorbijgaat. U bent namelijk verplicht de aanwijzingen van VLK met betrekking tot het gebruik van de informatie op te volgen. De acties die u onderneemt naar aanleiding van de informatie op deze site(s) is voor uw eigen rekening en risico.

VLK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor site(s) die niet door VLK worden onderhouden, en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar (al dan niet via hyperlinks) de site(s) van VLK. Het gebruik van deze verwijzingen en/of hyperlinks, is geheel voor uw eigen rekening en risico.

Al baseert VLK de verstrekte informatie op bronnen die door VLK betrouwbaar en accuraat worden bevonden, is het toch mogelijk dat de informatie verouderd, niet juist, en/of niet compleet is. VLK aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor gebreken van welke aard dan ook die in de informatie van derden verstrekt op/via deze site(s) al dan niet voorkomen.

De informatie die op/via deze site(s) aan u ter beschikking wordt gesteld, is enkel en alleen bedoeld als algemene informatie en deze informatie mag nooit worden gezien of gebruikt worden als enige vorm van advies of aanbod van welk product of dienst dan ook.

Het Internet is helaas geen foutloze en volkomen betrouwbare bron. Onder meer storingen, vertragingen en zelfs het wegvallen van de dienst, kunnen op elk willekeurig moment aan de orde zijn. VLK garandeert daarom niet dat de site(s) foutloos of ononderbroken zal functioneren. VLK aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade, als de site(s), om welke reden dan ook, niet beschikbaar is.

De inhoud van deze site(s) mag niet door een ander dan VLK bewerkt, verspreid of gepubliceerd worden, behalve als VLK daar haar uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming voor heeft verleend. VLK aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor al hetgeen niet met haar uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

VLK behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder enige aankondiging, de inhoud van de site(s) en de disclaimers te wijzigen. Hierom vraagt VLK u de site(s) en de disclaimers regelmatig te raadplegen, in verband met eventuele wijzigingen.

Nederlands recht is van toepassing op deze site(s), alsook op de disclaimers. Indien anderstalige versies van de site(s) en de disclaimers tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.