NL EN

Beleid

Op deze pagina vindt u informatie over Onze organisatie rondom duurzaamheid - Hoe wij waarde creëren - Onze dialoog met belanghebbenden - Externe richtlijnen - Lidmaatschappen

Aandachtsgebieden

Ons duurzaamheidsbeleid beslaat vier aandachtsgebieden. Daarover leest u meer op:

 1. Bancaire kernactiviteiten 
 2. Medewerkers
 3. Milieuzorg en inkoopbeleid
 4. Maatschappelijke betrokkenheid

De Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen stelt voor deze vier aandachtsgebieden key performance indicators (KPI’s) vast. Deze KPI’s zorgen voor een stevige verankering van het duurzaamheidsbeleid en maken de voortgang en resultaten meetbaar. Eind 2018 zijn deze opgegaan in de bankbrede KPI’s.

Organisatie rondom duurzaamheid

Binnen Van Lanschot Kempen zijn diverse comités, afdelingen en functionarissen betrokken bij duurzaamheid, zodat het beleid en de uitvoering ervan zijn geborgd. Zij worden kort beschreven in dit document:

Waardecreatie

Afgelopen jaren is de aandacht voor het onderwerp ‘waardecreatie’ sterk toegenomen, mede onder invloed van internationale raamwerken zoals GRI en IIRC. Daarom heeft Van Lanschot Kempen haar waardecreatieproces schematisch weergegeven in een figuur. Deze waardecreatiefiguur is ook (Engelstalig) opgenomen in ons jaarverslag 2020.

Klik op de figuur om hem te vergroten.

Waardecreatiemodel 2020 Van Lanschot Kempen

Stakeholderdialoog

De dialoog met belanghebbenden (stakeholders) is een belangrijk element in ons duurzaamheidsbeleid. Want alleen als wij goed weten wat onze stakeholders van ons verwachten en wat hun belangen zijn, kunnen wij hier serieus rekening mee houden. De dialoog met belanghebbenden is ook opgenomen in onze strategie en in de Bankiersbelofte die sinds 2015 door alle medewerkers van Van Lanschot Kempen wordt getekend.

Stakeholderevent 2020

Op 6 november 2020 vond voor het tiende achtereenvolgende jaar een stakeholderevent plaats. Het thema was 'Klimaat'. Vanwege de maatregelen rond COVID-19 kozen we deze keer voor een digitale bijeenkomst. U kunt de stakeholdermeeting hieronder terugkijken (Engelstalig).

De beknopte verslagen van eerdere stakeholdermeetings kunt u hieronder downloaden.

Externe richtlijnen

Mede op basis van de eigen kernwaarden en de dialoog met belanghebbenden, heeft Van Lanschot Kempen vijf internationale richtlijnen ondertekend. Met de ondertekening hebben wij niet alleen de intentie uitgesproken om belangrijke thema’s, zoals mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie, in onze bedrijfsprocessen te verwerken, maar ook om onze belanghebbenden – waar mogelijk en relevant – hier op aan te spreken.

Hier vindt u beknopte informatie over de richtlijnen waaraan Van Lanschot Kempen zich heeft gecommitteerd:

UN Global Compact

De ondertekende beginselen van de UN Global Compact bevatten tien universele principes voor ondernemingen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. Deze zijn afgeleid van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, de richtlijnen van de International Labour Organization, de Verklaring van Rio de Janeiro inzake Milieu en Ontwikkeling en de Anti-Corruptie Conventie.

Principles for Responsible Investment (PRI)

De Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties bieden een toetsingskader voor toepassing van criteria op het gebied van milieu, sociale aspecten en corporate governance in het beleggingsbeleid dat Van Lanschot Kempen hanteert. De ondertekening van deze principes weerspiegelt een inspanningsverplichting om deze criteria daadwerkelijk in het gevoerde beleggingsbeleid te hanteren.

International Labour Organization (ILO)

Van Lanschot Kempen onderschrijft de beginselen van de International Labour Organization, waarin de rechten van werknemers zijn vastgelegd. Dit betekent dat zij deze rechten naleeft voor wat betreft haar eigen organisatie maar dat zij - waar mogelijk en relevant - ook haar stakeholders op deze beginselen zal aanspreken.

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)

De UNGP is een instrument dat bestaat uit 31 principes om het ‘Protect, Respect and Remedy’ raamwerk van de Verenigde Naties te implementeren op het gebied van mensenrechten en transnationale bedrijven en andere (bedrijfs)organisaties. De ‘Guiding Principles’, die zijn ontwikkeld door VN Special Representative of the Secretary-General John Ruggie, zijn de eerste globale standaard voor het voorkomen en adresseren van de negatieve impact op mensenrechten die gerelateerd zijn aan bedrijfsactiviteiten. De standaard blijft tevens het internationaal geaccepteerde raamwerk voor het verbeteren van de standaarden en praktijken rondom bedrijven en mensenrechten. De UNGP is door de Human Rights Council van de VN unaniem aangenomen op 16 juni 2011.

OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (OESO)

De richtlijnen geven aan wat de Nederlandse overheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van bedrijven verwacht als zij internationaal zaken doen. De richtlijnen, die ook door 47 andere OESO-landen zijn onderschreven, bieden bedrijven handvatten ten aanzien van o.a. ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. De richtlijnen hebben tot doel om te stimuleren dat bedrijven een positieve bijdrage leveren aan economische, milieu en sociale ontwikkelingen wereldwijd. Om de promotie en implementatie van de richtlijnen te ondersteunen hebben overheden zogenaamde Nationale Contactpunten (NCP) ingesteld.

Mensenrechten-statement

Als verantwoorde wealth manager streven wij ernaar om internationale mensenrechten te respecteren, te allen tijde en in iedere rol die we vervullen. Zie voor meer details ons mensenrechten-statement hieronder.

UK Modern Slavery Act-statement

De UK Modern Slavery Act – een Britse wet bedoeld om mensenhandel en slavernij tegen te gaan - verplicht ondernemingen die zaken doen in het Verenigd Koninkrijk een statement te publiceren waarin zij aangeven hoe zij aan deze wet voldoen. Van Lanschot Kempen is actief in het Verenigd Koninkrijk (via Kempen). Zie bijgaand ons statement.

Commitment aan het Klimaatakkoord

In 2019 ondertekende Van Lanschot Kempen het Commitment van de financiële sector aan het Klimaatakkoord. Onderstaande ‘raamwerk-publicatie’ laat zien hoe wij invulling hebben gegeven aan de verplichtingen die uit dit Commitment volgen.

Klimaatraamwerk

Lidmaatschappen

Van Lanschot Kempen onderhoudt - binnen de daarvoor bestaande functionele kaders - contact met toezichthouders (onder andere DNB en AFM) en rating agencies. Ook zijn wij lid van brancheorganisaties die de algemene belangen van financiële instellingen en asset managers behartigen (DUFAS). We hebben geen lobbykantoren of -vertegenwoordiging in Den Haag of Brussel. Ook verstrekken we geen donaties of support aan politieke partijen of campagnes. 

We zijn onder andere lid van:

 • Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS)
 • Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)
 • Principles for Responsible Investment  (PRI)
 • UN Global Compact
 • Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
 • CDP (voorheen Carbon Discosure Project)

We zijn sponsor van:

 • Van Gogh Museum
 • Het Concertgebouw Amsterdam
 • Van Lanschot Kempen Kunstprijs
 • Beachvolleybal-team Keizer/Meppelink
 • Nereus

We volgen onder andere:

 • De Nederlandse Corporate Governance Code
 • Wolfsberg Anti Money Laundering Principles
 • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 • ILO Principles
 • OESO Richtlijnen

We zijn partner van:

 • Academie voor Bedrijfsoverdracht
 • JINC
 • Scholenstrijd
 • Humanitas thuisadministratie
 • IMC Basis
 • Jeugdfonds Sport Amsterdam
 • Amsterdam Cares