Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
9 februari 2022

Kempen Global Listed Infrastructure: Terugblik strategie en vooruitzichten voor 2022

Het is nu drie jaar geleden dat wij zijn gestart met onze strategie voor belegging in aandelen van beursgenoteerde infrastructuurondernemingen. Het zijn drie gedenkwaardige jaren geweest en we zijn er trots op dat we een geannualiseerd rendement op jaarbasis van ruim 13% hebben weten te behalen (netto, aandelenklasse I). Hiermee hebben we de benchmark met ongeveer 160 basispunten overtroffen. We zijn erin geslaagd het vermogen onder beheer elk jaar exponentieel te laten groeien. In totaal is dit in drie jaar tijd tot bijna € 100 miljoen gegroeid. Wij zijn vooral onze beleggers heel dankbaar voor hun steun. We zijn tevreden met wat we hebben bereikt voor onze klanten, maar blijven ons onverminderd inzetten om onze trackrecord nog veel verder te versterken.

Laten we voordat we vooruit gaan kijken, eerst nog even terugkijken naar de periode die achter ons ligt... Onze reis tot nu toe...

Onze reis begon in 2019, een jaar dat zich kenmerkte door volop liquiditeit en waarin de markt zijn opmars voortzette. De uitbraak van de wereldwijde pandemie bracht de opwaartse trend van de markt begin 2020 tot een abrupt en onverwacht einde. Er kwamen lockdowns. Binnen sommige sectoren zagen we dat inkomstenstromen waarvan werd aangenomen dat ze stabiel zouden blijven opdroogden. Het verschil in performance is nooit zo groot geweest tussen sub-sectoren binnen de infrastructuur sector. Maar die verschillen en de volatiliteit leverden ook kansen op. 

De transportinfrastructuur kwam direct zwaar onder druk, doordat er vraagtekens ontstonden over de toekomst van het vliegverkeer, terwijl langetermijntrends op het gebied van digitale infrastructuur in een stroomversnelling kwamen. Centrale banken kwamen echter snel in actie - veel sneller dan in 2008 - om steun te bieden aan de aandelenmarkten. Een veelbelovende oplossing voor de bedreigingen die de pandemie opleverde werd in november 2020 in gang gezet, toen er een vaccin werd ontdekt. Hierdoor kwam er voor de sector transportinfrastructuur een relief rally op gang. 

Lockdowns werden versoepeld en vaccinaties werden gezien als een uitweg uit de crisis. In maart 2021 zagen we een sterke reactie van de aandelenkoersen van infrastructuurondernemingen toen het infrastructuurplan van president Biden werd aangekondigd. Dit plan zou steun moeten bieden aan de infrastructuursector in de VS, omdat het modernisering en verbetering van de transportinfrastructuur, investeringen in schoon water en de energietransitie, en de allocatie van middelen ten behoeve van de digitale infrastructuur beoogt. 

Mede dankzij een de steun die uitging van het monetaire beleid en de gunstige bedrijfseconomische vooruitzichten, leverden beursgenoteerde infrastructuurondernemingen wereldwijd in 2021 een zeer solide absoluut rendement van 23% op. De markt was bereid om verder te kijken dan de pandemie, maar deze had nog steeds gevolgen voor de economie. Nieuwe restricties stonden een volledige heropening van de economie in de weg. In de tweede helft van het jaar begon de inflatie op te lopen doordat 1) de vraag tijdens lockdowns sterker groeide dan de toeleveringsketens aankonden en 2) de energieprijzen sterk stegen als gevolg van enerzijds geringe investeringen door energieproducenten en anderzijds de energietransitie. De inflatie (die slechts gedurende een korte periode werd bestempeld als van voorbijgaande aard) dwong centrale banken om het te gaan hebben over afbouw van stimuleringsmaatregelen.

Wat gaat 2022 brengen - goede vraagvooruitzichten voor infrastructuur 
Gegeven de aanhoudende inflatiespanningen hebben beleggers, met 2022 voor de boeg, hun verwachtingen ten aanzien van het monetaire beleid aangepast en bereiden ze zich voor op renteverhogingen door centrale banken. De sterke steun die de lage rente bood aan aandelen ebt dit jaar waarschijnlijk weg en in de eerste weken van dit jaar kregen groeiaandelen klappen te verduren. Hoewel centrale banken ervan uitgaan dat de knelpunten in toeleveringsketens (lagere productiecapaciteit), en bijgevolg de inflatie, gaan afnemen, zou dit wel eens langer kunnen gaan duren dan verwacht. Wanneer er inflatie heerst, heeft beursgenoteerde infrastructuur aantrekkelijke kenmerken: de bedrijfsmodellen van infrastructuurondernemingen maken het meestal mogelijk om prijsstijgingen snel door te berekenen aan klanten. Het is dan ook niet verrassend dat beursgenoteerde infrastructuurnemingen in het verleden in periodes met een inflatie van meer dan 2,5% gemiddeld genomen sterker stegen dan de markt als geheel.  

Wij zijn ervan overtuigd dat de structurele vraagvooruitzichten voor infrastructuur nog steeds goed zijn, omdat overheden meerjaren-investeringsplannen hebben. De Europese Green Deal werd geïntroduceerd en verwacht wordt dat het Build Back Better-plan (een door de Amerikaanse president Biden voorgesteld wettelijk kader, dat ook voorziet in financiering van infrastructuurprojecten) in aangepaste vorm nieuw leven wordt ingeblazen (met in ieder geval verlenging van de belastingkorting bij milieuaanpassingen). Deze stappen zijn nodig voor het faciliteren van de energietransitie die nodig is als we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs willen halen, maar ook om bestaande infrastructuur te moderniseren/in stand te houden (zoals we zien in de VS en Duitsland). Dit zal vooral steun bieden aan nutsbedrijven/leveranciers van duurzame energie en ondernemingen die actief zijn op het gebied van digitale infrastructuur, maar zal ook bijdragen aan de verduurzaming en digitalisering van de transportinfrastructuur. 

Vooruitzichten per infrastructuursector 
Nutsbedrijven: Solide groei om de energietransitie te financieren, energiecrisis biedt kansen
Niemand heeft ooit gezegd dat de energietransitie soepel zou verlopen. De spanningen binnen de energiemarkten namen tegen eind 2021 sterk toe en de Europese gas- en elektriciteitsprijzen bereikten recordniveaus. De energiemarkt blijft krap en dit zorgt op korte termijn voor volatiliteit, maar levert ook kansen op. Dit kan eigenaren van wind- en zooneparken in staat stellen om hogere stroomafnameovereenkomsten (contracten voor de levering van elektriciteit gedurende langere periodes) vast te leggen en kan op langere termijn een gunstiger beleid opleveren. Wij verwachten dat de aandacht van de politiek behalve naar decarbonisatie vooral zal uitgaan naar betaalbaarheid en energiezekerheid. Omdat ook energieonafhankelijkheid belangrijker zal worden, gegeven het huidige geopolitieke risico, verwachten wij dat de energietransitie gaat versnellen. Want dit is een van de manieren om onze afhankelijkheid van energie-import te verminderen. 

Schone energiemaatschappijen hadden het vorig jaar zwaar te verduren door ongerustheid over inflatie, tekorten aan grondstoffen (wat gevolgen heeft voor ontwikkelingsprojecten) en de handhaving van belastingkortingen. Hoewel die ongerustheid op korte termijn waarschijnlijk een negatief effect heeft op de aandelenkoersen (en sommige projecten te maken zullen krijgen met tekorten binnen de toeleveringsketen), zorgen de regelgeving en de uitfasering van steenkool ervoor dat de vooruitzichten voor de sector op middellange tot lange termijn goed zijn. Bovendien verwachten wij dat de toegenomen aandacht voor duurzaam beleggen blijft en steun zal bieden aan de waarderingen.

Om het doel van een netto nul-uitstoot te kunnen bereiken, moet er veel meer in duurzame energie geïnvesteerd worden. De energietransitie is naar onze mening echter een complexe aangelegenheid en we komen er niet door simpelweg te beleggen in de duurzame energieproducenten van vandaag. We moeten ook die ondernemingen weten te vinden die morgen de winnaars van de transitie zijn. De transitie gaat meerdere decennia duren en totdat dit proces is voltooid, blijven fossiele brandstoffen, en vooral gas (de fossiele brandstof met de laagste CO2-uitstoot) een belangrijke rol spelen. Het is daarom essentieel dat we ook kijken naar ondernemingen met traditionele activiteiten die wel een geloofwaardig transitieplan hebben (om stranded assets te voorkomen). De waardering van deze ondernemingen zijn volgens ons vaak nog steeds aantrekkelijker dan die van zijn zuiver duurzame ondernemingen. 

Transport: consumenten besteden meer aan “ervaringen” - reissector gaat hiervan profiteren

Onder transportinfrastructuur verstaan we tolwegen, spoorwegen (vracht en passagiers), vliegvelden en havens. De operationele resultaten van transportondernemingen hebben sinds het begin van de pandemie grote verschillen laten zien. Het vrachtvervoer bleef goed op peil - we werkten thuis en bestelden online. De ontwrichtingen binnen toeleveringsketens zorgen voor een tekort aan containers, wat een grote prijszettingskracht opleverde voor havens. Wij verwachten dat het in ieder geval tot het eind van dit jaar gaat duren voordat de gang van zaken normaliseert. Dit betekent dat die prijszettingskracht in 2022/23 in stand blijft.

Het passagiersvervoer werd veel zwaarder getroffen en het aantal passagiers en het autogebruik namen sterk af. De keren dat lockdowns werden versoepeld herstelde het aantal auto’s op tolwegen zich snel. Gegeven het krachtige herstel in 2021 en aangezien de aantallen zich al weer rond het niveau van voor de crisis bevinden, verwachten wij een vertraging van het groeitempo voor tolwegen. Wij verwachten dat een deel van de groei die we hebben gezien in 2021 weer wordt ingeleverd, doordat mensen weer meer gebruik gaan maken van openbaar vervoer en besluiten om te gaan vliegen nadat ze zo lang thuis hebben gezeten.

Vliegvelden stonden het langst en het zwaarst onder druk. Wij verwachten dat de passagiersaantallen op vliegvelden zich in 2022 verder stellen, maar met grote verschillen tussen regio's. De nieuwe virusmutatie zorgde eind 2021/begin 2022 weer voor onzekerheid, wat het herstel van de passagiersaantallen afremde. Hoewel we voor vliegvelden nog een zwak eerste kwartaal verwachten, denken we dat er in het tweede kwartaal een omslagpunt kan komen. Wij verwachten dat de sector gaat profiteren van de grote hoeveelheid spaargeld waarover gezinnen beschikken en van het feit dat consumenten waarschijnlijk geld gaan uitgeven aan “ervaringen”. In 2022 kunnen vliegvelden de sterkste groei laten zien doordat het aantal passagiers weer uitkomt op 60- 75% van het pre-coronacijfer uit 2019. 

Digitaal: connectiviteit is cruciaal en groeit
Deze sector, die onder meer datacenters en telecommunicatietorens omvat, heeft het vorig jaar zeer goed gedaan (vooral in de VS), maar staat sinds begin dit jaar onder druk als gevolg van de oplopende lange rente. Toch zijn er volgens ons structurele groeiaanjagers voor deze sector en zou ook het beleid een steeds positiever effect moeten krijgen. De wereldwijde dataconsumptie zal sterk blijven groeien door de uitrol van 5G in het komende jaar en doordat het thuiswerken (weliswaar in hybridevorm) niet meer verdwijnt. Volgens ons verschillen de kansen per regio.

In de VS is de markt voor telecominfrastructuur meer volgroeid en is de winst van ondernemingen beter voorspelbaar doordat contracten prijsescalatieclausules bevatten. Er zijn minder torens en het aantal telecomaanbieders dat gebruik maakt van een bepaalde toren is groter. In Europa daarentegen, zijn torenondernemingen relatief jong en is er nog steeds een consolidatietrend gaande. Omdat mobiele netwerkexploitanten nog steeds een groot deel van de torens bezitten (in de EU is ongeveer 40% van de torens eigendom van torenondernemingen, tegenover 70-75% in de VS), bestaat er veel overlapping en concurrentie. Dit levert echter ook mogelijkheden op voor het realiseren van synergievoordelen door fusies en overnames.

Conclusie 
Wij verwachten dat zorgen over inflatie op korte termijn sterk bepalend blijven voor het marktgedrag. Beursgenoteerde infrastructuurondernemingen zouden het dan ook relatief goed moeten doen, omdat ze inflatie kunnen doorberekenen. Wanneer lockdowns worden afgeschaft gaat een deel van de transportinfrastructuur waarschijnlijk sterk profiteren van inhaalvraag. Verder leveren de structurele decarbonisatie- en digitaliseringstrend kansen op voor infrastructuurondernemingen die een leidende rol kunnen spelen bij deze transities - en wij zijn daar elke dag naar op zoek. Wij zijn ervan overtuigd dat beursgenoteerde infrastructuurondernemingen aantrekkelijke kansen gaan opleveren en onze enige zekerheid is dat ons team binnen dit universum continu op zoek zal zijn naar mogelijkheden voor het realiseren van outperformance. 

Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van het Kempen (Lux) Listed Infrastructure Fund (‘het Fonds’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). De standpunten in dit artikel kunnen op elk moment , zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. KCM is niet verplicht om de inhoud van dit artikel bij te werken. Als vermogensbeheerder kan KCM, doorgaans ten behoeve van derden, beleggingen hebben in de in dit artikel genoemde financiële instrumenten, en kan KCM op elk moment besluiten om aan- of verkooptransacties in deze financiële instrumenten uit te voeren.  

Dit artikel bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen onderzoek of een uitnodiging om financiële instrume nten te kopen of verkopen, en mag niet als zodanig worden geïnterpreteerd. Dit artikel is gebaseerd op informatie die we als betrouwbaar beschouwen, maar we garanderen niet dat het juist of volledig i s, en er mag niet
als zodanig op worden vertrouwd. De meningen die hierin worden weergegeven, zijn onze huidige meningen op de datum die in dit artikel wordt vermeld. Dit artikel is onafhankelijk van het bedrijf geproduceerd en de hierin opgenomen standpunten zijn volledig die van KCM.

Disclaimer
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dit document van Kempen Capital Management N.V. (KCM) wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. De informatie in dit document is niet compleet zonder de mondelinge toelichting gegeven door een medewerker van KCM. KCM heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Uit dit document mag niets worden gebruikt zonder toestemming vooraf van KCM.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer