Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
12 july 2021

Duurzaam beleggen: Het ‘waarom’ is duidelijker, maar het ‘hoe’ wordt steeds complexer

Nu er steeds minder tijd resteert om onomkeerbare klimaatverandering en verlies van biodiversiteit te voorkomen en er na de pandemie dringend een rechtvaardigere wereldeconomie moet worden herbouwd, kunnen beleggers zich niet langer kortzichtig blijven richten op winst op korte termijn. Van beleggers wordt in toenemende mate verwacht dat ze veel meer doen dan alleen traditionele doelen zoals financieel rendement of activa-passiva matching nastreven en ook rekening houden met de impact die hun beleggingen hebben op de maatschappij als geheel en op het milieu.

Dit concept wordt toegelicht in een nieuw rapport, ‘Ripples of Responsibilities’, dat is geschreven door het door Kempen ondersteunde initiatief FCLT (‘Focusing Capital on the Long Term’) en waarin de verantwoordelijkheid van beleggers wordt vergeleken met rimpelingen in een vijver. 

Financieel rendement op korte termijn is het punt waar een steen in het water valt, maar beleggingen veroorzaken ook, en zijn afhankelijk van, de buitenste rimpelingen die worden gevormd door waarde op lange termijn, gezonde markten en een gezonde aarde. De studie van het FCLT maakt duidelijk dat de manier waarop beleggers omgaan met deze ‘rimpelingen’ van verantwoordelijkheid van grote invloed is op het succes op lange termijn.

 

Dit geeft het ‘waarom’ van duurzaam beleggen weer en dit geldt ook voor de uitkomst onder de streep. ESG-risico staat gelijk aan beleggingsrisico, dus zijn de bedrijven die duurzaamheidsrisico's en kansen het beste beheersen over het algemeen ook de meest aantrekkelijke. 

Dit verklaart hoe een fonds zoals het Sustainable High Dividend strategie van Kempen, dat een hoog dividendrendement biedt en tevens strenge duurzaamheidscriteria hanteert, sinds de oprichting in 2020 een rendement van 29% heeft kunnen realiseren¹. 

Marktbreed hebben ESG-fondsen het in 2020 beter gedaan dan vergelijkbare niet duurzame fondsen en tijdens één studie werd berekend dat ESG-fondsen gemiddeld een rendement hebben gerealiseerd van 22,3%, tegenover een wereldwijd sectorgemiddelde van 13,2%.

Tijdens onze eigen onderzoek naar het effect dat het opnemen van ESG factoren in het beleggingsbeleid heeft op financiële resultaten, hebben wij eveneens geconstateerd dat deze resultaten, voor zowel voor aandelen- als bedrijfsobligatiefondsen, in goede tijden niet onderdoen voor die van conventionele fondsen en in crisisperiodes, zoals de huidige Covid-19-neergang, beter presteren. 

Maar financieel rendement is slechts het begin van het ‘waarom’ van duurzaam beleggen. 

Beleggers hebben ook het vermogen om verschil te maken met betrekking tot mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering of de aanpak van het coronavirus. 

Eén voorbeeld is onze continue dialoog met Coats Group, een Britse fabrikant van industriële garens voor de kledingsector. Als betrokken aandeelhouder hebben wij de onderneming gevraagd om te analyseren of het beloningsniveau binnen de organisatie in overeenstemming is met de lokale normen voor een leefbaar loon. Hieruit kwam naar voren dat ruim 700 medewerkers in vijf landen weliswaar het wettelijke minimumloon kregen maar dat dit iets achterbleef bij de norm voor een leefbaar loon. Inmiddels heeft de onderneming deze lonen naar een leefbaar niveau gebracht. In reactie op de wereldwijde pandemie heeft de onderneming ook stappen genomen om alle fabrieksbanen veilig te stellen in lagelonenlanden waar werknemers niet kunnen terugvallen op sociale zekerheid en biedt de onderneming in zwaar getroffen landen zoals India extra ziektekostenvoorzieningen.

Maar het ‘hoe’ wordt complexer
Terwijl de argumenten voor duurzaam beleggen steeds duidelijker zijn geworden, is hoe dit moet gebeuren steeds complexer geworden. 

In Europa betekent de invoering van de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SDFR), die ook in het Verenigd Koninkrijk navolging gaat krijgen, dat moet worden voldaan aan complexe eisen op het gebied van informatieverstrekking. En de EU-taxonomie, en daaraan gerelateerde ecolabels en klimaatbenchmarks hebben duurzame beleggers gestimuleerd om het eens te worden over definities van wat wel en niet groen of duurzaam is. Dit is een ontwikkeling die wij bij Van Lanschot Kempen volledig ondersteunen, zoals wij eerder al uitvoerig beschreven. Een ander aspect dat de complexiteit vergroot is de onvoldoende beschikbaarheid van de volledige en betrouwbare cijfers van goede kwaliteit die nodig zijn om te kunnen voldoen aan integratie- en informatieverstrekkingseisen. 

Verder is de rapportage over klimaatrisico meer gestandaardiseerd door de inspanningen van de TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) en voor de natuur begint een vergelijkbare standaard vorm te krijgen. Deze wordt ontwikkeld door de door de G7 gesteunde Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). In de VS voert president Biden het tempo van de introductie van niet-financiële standaarden voor beleggers en ondernemingen in de VS op en buigt de Securities and Exchange Commission (SEC) zich op dit moment over de vraag hoe ESG risico’s bekend moeten worden gemaakt. 

Ook wordt er meer aandacht dan ooit tevoren besteed aan het vergelijken van de ESG-prestaties van beleggers en kennen benchmarks zoals die van VBDO (NL) en ShareAction (VK) scores en ratings toe aan beleggers op basis van hun duurzame beleggingsdoelen en prestaties.

Hoewel het omarmen van duurzaam beleggen en het verschaffen van duidelijkheid hierover belangrijk is, moeten beleggers nu dus leren hoe zij moeten omgaan met de regelgevingseisen, transparantie, dataproblemen, opkomende thema’s en de toenemende mate waarin benchmarking wordt toegepast en beleggers met elkaar worden vergeleken. 

Onze benadering: focus op je kerndoel
Van Lanschot Kempen is trots op de toonaangevende rol die zij op dit gebied speelt en werkt intensief samen met allerlei soorten klanten, waaronder particuliere klanten en afnemers van fiduciaire diensten, om beleggers te helpen het hoofd te bieden aan de veranderende en complexe facetten van duurzaam beleggen.

Zoals de ‘rimpelingen van verantwoordelijkheid’ aangeven, vinden wij dat beleggers moeten beginnen met het herbevestigen van hun doel en moeten bepalen welke verwachtingen van stakeholders zij zullen oppakken en welke ze vooruit zullen schuiven of afwijzen. 

Elke individuele belegger moet zijn eigen aandachtspunten en benadering voor de implementatie van duurzaam beleggen vaststellen. 

In 2020 hebben wij bijvoorbeeld samen met een beleggingsfonds dat al jarenlang klant bij ons is, een duurzaamheidsindex op maat ontwikkeld voor de Europese aandelenbeleggingen van dit fonds.  De maatwerkindex die we hebben helpen ontwikkelen bevat ongeveer 200 ondernemingen en is erop gericht ondernemingen te belonen voor ambitieuze klimaatacties of het leveren van een bijdrage aan de behandeling van belangrijke ziekten, voedselveiligheid of het voorkomen van vervuiling. Ook wordt het prijsbeleid van farmaceutische ondernemingen beoordeeld en wordt gekeken of ze eerlijke toegang tot medicijnen mogelijk maken. 

Niet alleen woorden, maar ook daden
Het kerndoel van Van Lanschot Kempen - het op duurzame wijze creëren van waarde op lange termijn voor onze klanten en de maatschappij  - is verankerd in alles wat wij doen, met inbegrip van ons recente klimaatbeleid, de invoering van ons ‘Duurzaamheidsspectrum’ en een groot aantal andere duurzame beleggingshighlights.

Op grond van deze benadering heeft de Van Lanschot Kempen Groep, waarvan Kempen Asset Management deel uitmaakt, dit jaar duurzaamheid als strategische ambitie voor de hele Groep ingevoerd. Sinds wij deze stap hebben genomen hebben wij al een enorme vraag gezien van onze private banking-klanten naar duurzamere en impactbeleggingen. Dit betekent dat geldt wegstroomt van reguliere beleggingsoplossingen naar duurzame oplossingen, zoals ons product Duurzaam+ en onze Global Impact Pool.   

Het is tijd dat beleggers gaan veranderen
Met minder dan zes maanden te gaan tot de COP26-klimaatconferentie, en nu de wereld probeert om na Covid-19 een betere versie van zichzelf te herbouwen, lijkt het belangrijker dan ooit om te bewijzen dat de beroemde uitspraak dat beleggers “van alles de prijs, maar van niets de waarde kennen” niet waar is.

Om dat te kunnen doen moeten beleggers, en de entiteiten waarin zij beleggen, laten zien dat ze door waarde te creëren niet alleen hun winst opdrijven, maar ook iets goeds doen voor alle stakeholders binnen de maatschappij. Dit kan een positief rimpeleffect creëren, waardoor we de enorme uitdagingen op het gebied van duurzaamheid waarmee we allemaal te maken hebben beter aankunnen.

Zie voor meer informatie ons Jaarverslag Betrokken en Duurzaam Beleggen 2020.


 1. Kempen, bruto resultaat per 31/05/2021

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (Kempen) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De getoonde cijfers zijn bruto rendementscijfers, hier zijn nog geen kosten op in mindering gebracht. Afhankelijk van de gekozen productstructuur kunnen de kosten variëren, dit zal effect hebben op het netto rendement.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer