Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
20 oktober 2022

ESG (ratings) on our minds

Duurzaamheid houdt vandaag de dag iedereen bezig. Kranten staan vol met berichten over hittegolven, stormen en overstromingen, en de gevolgen daarvan voor onder meer de voedselvoorziening, de energieprijzen en maatschappelijke onrust. De krantenkoppen laten in onze ogen nog eens zien hoe noodzakelijk het is om een meer holistische, duurzame kijk op beleggen te ontwikkelen. Maar met meer aandacht voor ‘ESG-beleggen’ (Environmental, Social & Governance), komen er ook meer kritische geluiden.

 Terwijl er in de Verenigde Staten een gepolitiseerd debat wordt gevoerd over de waarde van ESG-integratie, zagen wij de afgelopen maanden ook in Europa verscheidene opiniestukken en artikelen over het onderwerp de revue passeren. Zo publiceerde The Economist een kritisch stuk met een pleidooi voor meer overheidsmaatregelen en een unieke focus op de 'E' (d.w.z. milieu). Ook verschenen er meerdere academische artikelen over de waarde van ESG-beleggingen en de betrokkenheid van beleggers bij duurzaamheid (een voorbeeld). 

Deze discussies zijn des te belangrijker in de context van het EU-regelgevingskader voor duurzaamheid in de financiële sector. Dat omvat verschillende maatregelen, zoals de verordening met betrekking tot de informatieverstrekking (SFDR), MiFID II, de EU-taxonomie en de richtlijn rond de duurzaamheidsverslagleging door ondernemingen. 

Wij vinden het een goede zaak dat er inmiddels een levendige discussie is over de integratie van ESG-factoren in de financiële sector. Als onafhankelijke private bank en vermogens- en fiduciair beheerder laten ook wij onze stem horen. Wij willen het kapitaal dat ons wordt toevertrouwd op een duurzame manier inzetten en tegelijkertijd duurzaamheidsrisico’s en waardecreatie op de lange termijn in het oog houden. 
Duurzaam beleggen, onder meer door het toepassen van uitsluitingen, ESG-integratie en actief eigenaarschap, maakt dan ook al lange tijd deel uit van onze bedrijfscultuur. Zo willen wij bijdragen aan betere uitkomsten in de echte wereld. Wij zijn het niet altijd eens met de argumenten van diverse commentatoren en hebben vaak een aantoonbaar andere aanpak om beleggingen duurzamer te maken.

Ratings zijn niet alles

Bij het integreren van ESG-factoren in beleggingen maken vermogensbeheerders regelmatig gebruik van 'ESG-ratings' die door analisten en ratingbureaus aan bedrijven worden toegekend. Deze scores moeten laten zien hoe bedrijven omgaan met duurzaamheid en welke ‘ESG-risico’s’ de ondernemingen lopen.  

Deze ratings of scores zijn een van de meest kritisch besproken aspecten van duurzaam beleggen. Want  welke factoren worden onder de loep genomen en hoe meet men welke plannen bedrijven hebben om ESG-risico's te beperken? Bovendien is het vaak moeilijk om de verschillende ratings van de verschillende ratingbureaus met elkaar te vergelijken. 

Dan zijn er ook nog verschillen in de manier waarop deze ratings worden gebruikt: beleggers die enkel de slechtst presterende ondernemingen uitsluiten op basis van de ratings of alleen in de best presterende ondernemingen beleggen, gaan voorbij aan het feit dat ratings niet het hele verhaal vertellen over duurzaamheidsprestaties. En ook weinig zeggen over de richting waarin een bedrijf zich beweegt en in welk tempo dat gebeurt.  

Dit is niet hoe Van Lanschot Kempen ESG in beleggingen integreert. Bovenop de gegevens van de risicoscore gebruiken wij aanvullende ESG-overwegingen en -variabelen om portefeuilles voor onze cliënten samen te stellen. Bijvoorbeeld een maatstaf voor CO2e-emissies, uitsluiting van bedrijven met ernstige controverses of slecht bestuur en toepassing van aanvullende wegingen voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). Ons doel is te komen tot een reële impact en een koolstofarme economie. Daarnaast gaan wij ook de dialoog aan met de ondernemingen waarin wij beleggen om hen aan te moedigen duurzame veranderingen door te voeren. 

Met andere woorden: met onze benadering van actief eigenaarschap gaan wij veel verder dan het louter uitsluiten van bedrijven met een slechte ESG-rating; wij kiezen voor een meer doordachte, genuanceerde en dynamische benadering.

Navigeren door de transities met onze eigen ESG-Risicoscore 
Ons doel is onze cliënten te helpen bij het navigeren door de belangrijke transities van onze tijd. Daarom richten wij ons in onze kernstrategieën op het vinden van de toekomstige winnaars en verliezers van deze transities. Huidige achterblijvers (met lage ESG-ratings) zouden toekomstige winnaars kùnnen zijn, bijvoorbeeld  als zij zich sneller aanpassen. 

Omdat ESG-ratings wel deel uitmaken van onze beoordeling, waren wij op zoek naar een manier om de scores meer toekomstgericht te maken. Het resultaat van deze zoektocht is de ontwikkeling van een eigen ESG-risicoscore, een score waarin wij onze eigen opvattingen en expertise over ondernemingen verwerken. 

De nieuwe methodologie stelt portefeuillebeheerders in staat om snel en genuanceerd ESG-scores van ondernemingen aan te passen, daarbij gebruik makend van hun eigen research. Zo verkleinen zij ook de afhankelijkheid van externe scores en maken zij de scores meer toekomstgericht, want gebaseerd op recente en dynamische inzichten. De Kempen beleggingsteams krijgen zo ook beter inzicht in de ESG-risico's van bedrijven in onze portefeuilles, wat als input dient voor onze waarderingsmodellen. De scores kunnen vervolgens ook worden ingezet voor het toepassen van uitsluitingscriteria. 

De resulterende Kempen ESG-risicoscores zijn absoluut, d.w.z. niet gebaseerd op de prestaties van de onderneming ten opzichte van sectorgenoten. Daarom kunnen de scores worden gebruikt als een vergelijking van het risico tussen bedrijven in verschillende sectoren. Portefeuillebeheerders hebben toegang tot het scoresysteem via een speciaal ontwikkelde desktop-app die een hoge mate van transparantie biedt over hoe de score tot stand komt. 

Hoe het werkt  
De Kempen ESG-risicoscore is gebaseerd op de risicoscores van een externe, onafhankelijke dataprovider. Deze meet de blootstelling van een individueel bedrijf aan 21 materiële ESG-risico's en geeft óók een score voor de mate waarin deze risico's worden beheerd. 

De score die betrekking heeft op de blootstelling aan risico’s beschouwen wij als een gegeven. De externe scores en subscores die aangeven hoe goed de ESG-risico’s worden beheerd, gebruiken de portefeuillebeheerders van Kempen echter als standaardscores die zij kunnen aanpassen als zij een andere mening over de onderneming hebben. Een ‘afwijkende’ mening kan bijvoorbeeld voortkomen uit engagement met het bedrijf of eigen onderzoek dat wijst op verbeteringen of verslechteringen in de ESG-status die (nog) niet zichtbaar zijn in de standaardscores.
 
Wij besteden aanvullende aandacht aan koolstofemissies en ondernemingsbestuur. Gezien het belang van deze kwesties gebruiken wij een uitgebreidere combinatie van externe gegevens voor een verfijnd, op maat gemaakt scorekader op basis van nauwkeurig omschreven deelonderwerpen. Dit weerspiegelt de doelstellingen die het bedrijf heeft vastgesteld, de manier waarop het bedrijf deze doelstellingen nastreeft en hoe het management wordt gestimuleerd om deze doelstellingen te bereiken. Zo kunnen wij beter volgen hoe de bedrijven waarin wij beleggen hun ambities om minder of geen koolstof uit te stoten realiseren. Dit staat in direct verband met onze eigen doelstelling om een net zero-belegger te worden!

De voordelen voor beleggers in onze kernstrategieën: 

 • Wij kunnen nu, indien nodig, de externe ESG-scores corrigeren op basis van onze eigen expertise en inzichten. Klanten profiteren van een ESG-score waarin aantoonbaar onze eigen kennis over een bepaald bedrijf is verwerkt. 
 • De ESG risicoscore geeft klanten een consistent beeld van de maatstaven die wij gebruiken om onze eigen uitsluitings- en engagementdrempels vast te stellen voor de ondernemingen waarin wij beleggen.
 • De mogelijke uitkomsten van onze dialoog (engagement) met ondernemingen kunnen nu sneller worden verwerkt in ESG-scores. Zo weerspiegelen de scores de huidige en toekomstige situatie van ondernemingen, waardoor een meer toekomstgerichte score ontstaat.
 • De score (en methodologie) is een weergave en voorbeeld van hoe ESG is geïntegreerd in onze beleggingsprocessen. Zo kunnen klanten ook in het kader van SFDR zien hoe ESG-integratie plaatsvindt.

Naast het gebruik van de ESG-score vullen wij onze rol als duurzame beleggers ook in door middel van stemmen en engagement met ondernemingen waarin wij beleggen. Wij schreven daar onder meer over in onze Nieuwsbrief van juli

Lees de hele nieuwsbrief

ESG nieuwsbrief oktober

Download

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (Kempen) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De getoonde cijfers zijn bruto rendementscijfers, hier zijn nog geen kosten op in mindering gebracht. Afhankelijk van de gekozen productstructuur kunnen de kosten variëren, dit zal effect hebben op het netto rendement.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer