Van Lanschot Kempen maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Van Lanschot Kempen en cookies.

 
NL EN

Governance

Hier leest u meer informatie over de implementatie van de Corporate Governance Code bij Van Lanschot Kempen. Onder Statuten en interne regelingen kunt u documenten bekijken zoals compliance-richtlijnen en de gedragscode. Onder Code Banken vindt u informatie over de implementatie van de Code Banken bij Van Lanschot Kempen.

Corporate Governance Code

Gedurende het boekjaar 2016 was de Nederlandse Corporate Governance Code 2008 van toepassing op Van Lanschot Kempen. Van Lanschot Kempen voldoet aan deze Code en wijkt gemotiveerd af van best- practice bepalingen II.2.5 en II.2.3.

Een toelichting op deze afwijkingen is te lezen in het hoofdstuk Corporate Governance vanaf pagina 73 van het jaarverslag 2016.

Op 8 december 2016 is er een herziene versie van de Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd (Code 2016). Indien de herziene Code in 2017 wordt verankerd in Nederlandse wet, worden beursvennootschappen geacht om in het jaar 2018 te rapporteren over de naleving van de herziene Code in het boekjaar 2017. Als aan deze voorwaarde is voldaan, zal Van Lanschot Kempen in haar jaarverslag over 2017 rapporteren over de naleving van de herziene Code 2016.

Informatie over het beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur vindt u in het hoofdstuk Beloningen van het Jaarverslag 2016.

Statuten

De statuten van Van Lanschot Kempen.

Statuten

Interne regelingen

De afdeling Compliance van Van Lanschot Kempen heeft een aantal richtlijnen en regelingen opgesteld waaraan management en werknemers zich dienen te houden. Hieronder vindt u de Compliance-documenten.

Van Lanschot Kempen en haar dochterondernemingen vervullen in het maatschappelijk leven een dienstverlenende taak. Zij kunnen deze taak alleen maar naar behoren uitoefenen als elke partij waarmee zij te maken hebben vertrouwen in hen kunnen stellen. Het handelen van de medewerkers vormt de basis voor het vertrouwen dat in hen wordt gesteld. In de Gedragscode leest u meer over dit onderwerp.

Interne regelingen

Code Banken

Op 1 januari 2015 is een vernieuwde Code Banken in werking getreden. De Code Banken die sinds 1 januari 2010 van kracht was is door deze nieuwe Code Banken vervangen. De Code Banken bevat principes op het gebied van beheerste en integere bedrijfsvoering, governance, risicobeleid, audit en beloningsbeleid.

De Code Banken is van toepassing op in Nederland verrichte en op Nederland gerichte activiteiten van banken met zetel in Nederland die beschikken over een door De Nederlandsche Bank verleende bankvergunning. De Code Banken is dus van toepassing op F. van Lanschot Bankiers N.V., de dochtermaatschappij van Van Lanschot Kempen die in Nederland een bankvergunning heeft. Banken waarop de Code Banken van toepassing is en die deel uitmaken van een groep, kunnen onderdelen toepassen op het niveau van de entiteit die aan het hoofd staat van de desbetreffende groep; de desbetreffende onderdelen hoeven niet per dochtervennootschap te worden toegepast. Bepaalde onderdelen van de Code Banken worden daarom op het niveau van Van Lanschot Kempen toegepast.

Code Banken

Code Banken NVB 2015

Toepassing van de Code Banken

Iedere bank vermeldt op haar website op welke wijze zij de Code Banken in het voorgaande jaar heeft toegepast. Indien van toepassing geeft de bank gemotiveerd aan waarom een principe eventueel niet (volledig) is toegepast (‘comply or explain’).

F. van Lanschot Bankiers N.V. voldoet aan de Code Banken en geeft gemotiveerd aan waarom zij gedeeltelijk afwijkt van het principe dat het totale inkomen van een lid van de Raad van Bestuur ten tijde van de vaststelling beneden de mediaan van vergelijkbare functies binnen en buiten de financiële sector ligt. Door de vaststelling van het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering op 13 mei 2015, is de totale beloning van de voorzitter van de Raad van Bestuur gelijk aan de mediaan van vergelijkbare functies binnen de financiële sector en onder de mediaan van vergelijkbare functies buiten de financiële sector. De totale beloning van de overige leden van de Raad van Bestuur ligt onder de mediaan van vergelijkbare functies binnen en buiten de financiële sector. Gezien het feit dat de leden van de Raad van Bestuur uitsluitend een vaste beloning ontvangen en dat een relatief groot deel van hun beloning wordt uitbetaald in de vorm van aandelen, waardoor een sterke nadruk op de lange termijn wordt gelegd, is de Raad van Commissarissen van mening dat het gerechtvaardigd is om dit principe voor de voorzitter niet volledig toe te passen.

De overige principes van de Code Banken worden volledig toegepast door de bank.

In het document hieronder is per artikel van de Code Banken uiteengezet op welke wijze F. van Lanschot Bankiers N.V. de Code Banken in het voorgaande jaar heeft toegepast. 

Implementatie per artikel

Fiscaal beleid

Het fiscaal beleid van Van Lanschot Kempen is er op gericht dat de bank handelt in overeenstemming met de fiscale wet- en regelgeving en de binnen de organisatie geldende interne richtlijnen en gedragscodes. Ter voorkoming van fiscaal onoorbaar gedrag hebben wij een uitgebreid beleid opgesteld. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Download