Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
3 maart 2022

Global Impact Pool Kwartaalbrief

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het vierde kwartaal van 2021. Gedurende het kwartaal is de missie van het fonds voortgezet, namelijk: het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering.

Specifiek levert de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage aan: 

 1. Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
 2. MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
 3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen; 
 4. Klimaatverandering en energietransitie: de beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot. 

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.


Impact hoogtepunten Q4​


Financieel rendement

De Kempen Global Impact Pool (GIP) behaalde in het vierde kwartaal een rendement van 10,7% voor de FA-fondsklasse resulterend in een jaarrendement van 18,3% in 2021. Met dit laatste kwartaal van het jaar voltooide de GIP een vierjarig track-record met een jaarlijks rendement van 4,2% sinds de oprichting.  


De GIP zette zijn goede prestaties van het vorige kwartaal voort, dit kwartaal werd het beste kwartaalrendement  sinds de oprichting van GIP in 2018 geboekt. De private marktinvesteringen (met name Private Equity) van de GIP droegen het meest bij aan deze prestatie, dit is het resultaat van een meer volledig belegde portefeuille en portefeuillebedrijven die hun onderliggende potentieel beginnen te weerspiegelen. Hieronder zijn de rendementsgegevens weergeven. Het GIP-beleggingsteam is ervan overtuigd dat de huidige portefeuille goed is gepositioneerd om impactvolle investeringen te combineren met solide financiële rendementen.

 • Een J-Curve is het effect dat optreedt bij private markets (Private equity, infrastructuur etc.) fondsen waarbij in de eerste jaren de kasstroom negatief is door investeringen en fondskosten, waarna in de tweede helft van de looptijd van het fonds de kasstroom positief wordt als gevolg van distributies en verkoop van belangen.

Belangrijkste ontwikkelingen dit kwartaal
De GIP heeft zijn missie voortgezet om kapitaal te bundelen en impact te schalen namens zijn deelnemers in het laatste kwartaal van 2021. Het beheerd vermogen groeide tot € 147 miljoen eind 2021, de stijging van 17 miljoen over het kwartaal kan worden toegeschreven aan instroom en waarderingsverhogingen in de GIP-portefeuille. Het GIP-managementteam ontwikkelde een veelbelovende pijplijn van nieuwe investeringen en heeft in de tweede helft van 2021  een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal aan het werk kunnen zetten. In het vierde kwartaal heeft de GIP ook nieuw kapitaal toevertrouwd aan zijn investeringspartner die zich richt op investeringen in duurzame infrastructuur, waardoor de blootstelling aan het impactthema ‘energietransitie’ is toegenomen. Ten slotte heeft de Pool in het vierde kwartaal van 2021 kapitaal toegezegd aan een Indiase vermogensbeheerder, deze partij is gespecialiseerd in het verkleinen van de financiële inclusiekloof in India door het verstrekken van leningen aan achtergestelde huishoudens of Mkb-ondernemingen. 

Onderstaand overzicht geeft per impact-thema een korte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille over het kwartaal.

Ontwikkeling portefeuille
Basisbehoeften en welzijn. De investeringen binnen dit thema hebben in de loop van het kwartaal aanzienlijke vooruitgang geboekt. Aan het begin van het kwartaal finaliseerde één van de investeringspartners van GIP  de fusie van haar investeringen in de Duitse bedrijven Meona en i-Solutions. Hiermee tracht de partner een toonaangevend softwarebedrijf te creëren, gericht op de digitalisering van de gezondheidszorg en daarmee uiteindelijk de kwaliteit van de behandeling, de veiligheid van patiënten en de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren.  In het vierde kwartaal heeft de GIP haar investering in Goodlife Pharmacies, de grootste apotheek- en gezondheidszorgketen in Oost-Afrika, uitgebreid. Het bedrijf biedt momenteel toegang tot essentiële geneesmiddelen aan meer dan 1,7 miljoen mensen via meer dan 83 verkooppunten. De strategische visie van Goodlife is 'het leveren van hoogwaardige, betaalbare en toegankelijke gezondheidsproducten en -diensten die het leven van haar consumenten positief beïnvloeden'. 

De investeringen binnen het thema MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk lieten in het kwartaal opnieuw goede ontwikkelingen zien.  Een van de belangrijkste oplossingen voor het verminderen van wereldwijde armoede is de ontwikkeling van stabiele en goedbetaalde banen in lokale gemeenschappen. Mkb-bedrijven vormen de overgrote meerderheid van wereldwijde bedrijven en zijn daarom essentieel voor het bieden van werkgelegenheid. Vooral in opkomende markten wordt de ontwikkeling van mkb- echter vaak belemmerd door zwakke institutionele systemen, hoge bank(transactie)kosten of soms zelfs een gebrek aan toegang tot de meest simpele vormen van financiële diensten. Dit gebrek aan financiële inclusie is zeer problematisch; geschat wordt dat ongeveer een derde van alle volwassenen wereldwijd geen toegang heeft tot dergelijke financiële diensten. Op land- of regionale basis kan dit percentage significant verschillen. Zo is er een gebrek aan financiële inclusie van meer dan 50% in Indonesië, ongeveer 20% in India en gemiddeld meer dan 20% in Afrika. Een investeringsmogelijkheid die deze financieringskloof voor lagere inkomenssegmenten kan verkleinen, is een investering in financiële technologie (fintech). Fintech kan de bedrijven of zelfstandigen bereiken die geen toegang hebben tot formele financiële diensten en moeite hebben om een krediet te ontvangen of toegang te krijgen tot bedrijfsfinanciering.

Momenteel is een aanzienlijk deel van de investeringen van de GIP binnen het thema MKB-ontwikkeling en fatsoenlijk werk gericht op investeringen in fintech in ontwikkelingslanden.  Financiële inclusie is een belangrijk doel op zich, maar speelt ook een grote rol bij het behalen van andere SDG's zoals geen armoede, geen honger en innovatie.  Het is duidelijk geworden dat de COVID-pandemie de trend van digitalisering heeft versneld. Met name in de financiële dienstverlening en e-commerce profiteert een groot aantal portefeuillebedrijven van GIP van deze trend en heeft het in 2021 een indrukwekkende groei doorgemaakt. Het aantal ‘achtergestelden’ dat via de portefeuillebedrijven van de GIP werd bereikt, bleef hierdoor toenemen.


Zepz (voorheen bekend als WorldRemit), het bedrijf dat grensoverschrijdende betalingen tegen lage kosten mogelijk maakt, presteerde buitengewoon goed in 2021, wat aanzienlijk bijdroeg aan het rendement van de GIP. Bovendien werden verschillende vervolginvesteringen gedaan in fintech start-up bedrijven, allemaal als gevolg van goede prestaties en hogere waarderingen. Lulalend, een Zuid-Afrikaans bedrijf dat krediet- en kredietfaciliteiten verstrekt aan Zuid-Afrikaanse Mkb-bedrijven, was een van de bedrijven die extra kapitaal ontving om zijn activiteiten verder uit te breiden.

Een van de investeringspartners van de GIP binnen het thema Circulaire economie richt zich op het verstrekken van werkkapitaal aan kleine boeren in ontwikkelingslanden. Hoewel de investeringen van deze partner tijdens de pandemie op de proef werden gesteld, het gevolg van ernstige verstoringen in de agrarische toeleveringsketen, is er in toenemende mate sprake van herstel van de markt . Dit belooft veel goeds voor de verstrekking van leningen en daarmee de beoogde impact van deze investeringspartner. In 2021 werd $90 miljoen aan impactvolle leningen verstrekt, waarbij verschillende nieuwe entiteiten werden toegevoegd aan de lijst van leningnemers.


Met zijn investeringen binnen het thema Klimaat en energietransitie draagt de GIP bij aan de transitie naar meer duurzame energiebronnen. In de loop van het kwartaal heeft een van de investeringspartners van de GIP, die aan dit thema is blootgesteld, opnieuw goede vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van wind- en zonne-energieparken. Dit zal  in de nabije toekomst  een aanzienlijke hoeveelheid duurzame capaciteit toevoegen aan het energienetwerk. De impact case op de volgende pagina heeft betrekking op het onshore project Ciekocinko, dat in 2021 operationeel werd. Verder is er gedurende het kwartaal kapitaal aangetrokken voor een nieuwe samenwerking met een van de bestaande investeringspartners binnen dit thema. De investeringen binnen dit nieuwe partnerschap zullen de blootstelling van de GIP aan het thema Klimaat en Energie vergroten, vooral door nieuwe investeringen te doen in Europese wind- en zonne-energiecentrales. 

Download

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer