NL EN

Van Lanschot Kempen Foundation

De Stichting Van Lanschot Kempen Foundation ondersteunt maatschappelijke projecten in Nederland en België met geld, kennis en tijd. De stichting, die begin 2016 is opgericht door Van Lanschot Kempen, heeft een ANBI-status.

Jaarverslag 2021

De Foundation heeft in maart 2022 haar jaarverslag gepubliceerd. Daarin vindt u onder meer het bestuursverslag en ziet u welke activiteiten we hebben gecoördineerd en georganiseerd om onze missie te realiseren.   

"De coronapandemie heeft ook gevolgen gehad voor de wijze waarop de Foundation werkt. Een belangrijke voorwaarde bij de financiële ondersteuning van projecten en goede doelen is namelijk het inzetten van onze medewerkers. Daarom hebben we er in 2021 voor gekozen ook op een andere manier een bijdrage te leveren aan projecten. Gelukkig hebben we in de zomermaanden toch nog projecten op normale wijze kunnen laten doorgaan. We bedanken wederom alle vrijwilligers en alle gulle donateurs."

Godfried Van Lanschot, voorzitter

Open het jaarverslag

Missie

De missie van de Foundation is het initiëren en bevorderen van maatschappelijke projecten voor volgende generaties en voor een betere wereld. Dit willen we bereiken door het inzetten van financiële middelen, kennis en (werk)tijd van Van Lanschot Kempen-medewerkers en kennis en netwerken van onze klanten.

De Foundation richt zich op vier thema's, waarover u hieronder meer kunt lezen. Naast deze vier thema’s kunnen medewerkers een financiële donatie aanvragen voor maatschappelijke projecten waar zij zich privé actief voor inzetten. Dit onderdeel van de Foundation valt onder de noemer ‘Commissie Goede Doelen’.

'Ik wil de bekendheid van de Van Lanschot Kempen Foundation vergroten' (een interview met Nicolette Bok, bureaudirecteur)

Thema's

De Foundation richt zich op vier thema's die niet alleen goed bij Van Lanschot Kempen passen, maar ook essentieel zijn voor een stabiele en gezonde samenleving.

1. Financiële educatie, talentontwikkeling en ondernemerschap

Een van de kenmerken van deze tijd is dat mensen steeds vaker en steeds vroeger in hun leven belangrijke beslissingen zelfstandig moeten nemen. Voorbeelden zijn keuzes rondom opleiding, werk, pensioen, verzekeringen of hypotheek. Omdat we weten dat de juiste kennis, een specifiek talent of een ondernemende geest de kans op het maken van de juiste keuzes vergroot, zetten we ons graag in om deze drie succesfactoren bij anderen te ontwikkelen.

'Met educatie dragen we bij aan de zelfredzaamheid van jongeren én volwassenen' (een interview met Peter Hietink, werkgroep Financiële educatie)

2. Kunst & cultuur

Van Lanschot Kempen ondersteunt al vele jaren kunst, kunstenaars en musea en draagt daarmee bij aan het behoud en de opbouw van het culturele erfgoed in Nederland. Zeker nu de kunstsector voor steeds grotere uitdagingen staat, zoals lagere subsidies vanuit de overheid, is dit een logisch thema voor de Foundation. Er moeten nieuwe financieringsmodellen en samenwerkingsvormen gezocht worden. Daar dragen wij graag aan bij.

Een voorbeeld: Duizend en één nacht

De Foundation bezorgt leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs een bijzondere dag in Het Concertgebouw. Dat leverde mooie reacties op.

3. Gezondheid

De gezondheidszorg staat voor steeds grotere uitdagingen. Goededoelenorganisaties spelen een belangrijke rol in de gezondheidszorg en een groot aantal Nederlanders zet zich regelmatig als vrijwilliger hiervoor in. Gezondheid is zodoende een passend thema voor de Foundation, ook omdat Van Lanschot Kempen een groot netwerk en veel expertise in de gezondheidssector heeft.

'Dit vrijwilligerswerk is nooit voor mezelf, maar echt voor een ander' (een interview met Pauline Kreeft, werkgroep Gezondheid)

4. Sociale cohesie door sport

Sport vormt een belangrijke factor voor de gezondheid van onze samenleving, zowel vanuit fysiek als mentaal oogpunt. Daarnaast is sport verbindend. Het kan bijdragen aan de sociale interactie tussen verschillende bevolkingslagen en groepen: jongeren en ouderen, arm en rijk.

'Sport verbroedert, ook in deze tijd' (een interview met Bob Stroeken, werkgroep Sport)

Realisatie van de missie

Om onze missie te realiseren ontplooien we verschillende activiteiten passend bij de vier thema’s. De Foundation richt zich op projecten in Nederland en België en hanteert als uitgangspunt dat (financiële) ondersteuning gepaard gaat met de inzet van medewerkers van Van Lanschot Kempen.

Sponsorprojecten (waarbij door de ontvangende partij een tegenprestatie wordt geleverd) passen niet binnen de doelstelling van de Foundation.

De Foundation verstrekt ook geen donaties aan projecten, organisaties of individuen die actief zijn buiten Nederland of België, of aan activiteiten die gekoppeld zijn aan politiek of religie.

We selecteren zelf onze partners en projecten. Daarom bestaat er geen mogelijkheid donatie-aanvragen in te dienen.

Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de Foundation (foto) wordt benoemd door de Raad van Toezicht en bestaat uit medewerkers van Van Lanschot Kempen. Het bestuur beslist over donatie-, project- en financieringsaanvragen. Het bestaat uit de volgende personen:

  • Godfried van Lanschot (voorzitter)
  • Anne van Lint (penningmeester)
  • Lukas Koppens (secretaris)
  • Jacobine Gratama
  • Peter Hietink
  • Pauline Kreeft
  • Bob Stroeken

'Bij de Foundation zijn we heel transparant' (een interview met Anne van Lint, penningmeester)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van en het toezicht op het bestuur van de Foundation. De Raad bestaat uit alle leden van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht en de bestuursleden zijn onbezoldigd.

Verslaglegging

De Foundation brengt een verslag uit van de uitgeoefende activiteiten en legt financiële verantwoording af. Dat doen we voor 30 juni van het jaar volgend op elk afgesloten boekjaar.

Flyer

Informatie over de doelen en activiteiten van de Foundation vindt u ook compact in deze flyer.

Contactgegevens

Postadres

Stichting Van Lanschot Kempen Foundation
T.a.v. Bestuur
Beethovenstraat 300
1077 WZ  Amsterdam

Rekeningnummer

NL23 FVLB 0226 6080 93, ten name van St. Van Lanschot Kempen Foundation 

Fiscaal nummer

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 856295693.

KvK-nummer

Stichting Van Lanschot Kempen Foundation staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65868579.

ANBI-gegevens

ANBI en FIN labels