NL EN

Van Lanschot Kempen Foundation

De Stichting Van Lanschot Kempen Foundation (VLKF) ondersteunt goede doelen in Nederland en België met geld, kennis en tijd. De stichting, die begin 2016 is opgericht door Van Lanschot Kempen, heeft een ANBI-status.

Missie

De missie van de VLKF is het initiëren en bevorderen van maatschappelijke projecten ten behoeve van een betere wereld en volgende generaties. Dit wil de VLKF bereiken door financiële middelen van de stichting in te zetten, net als kennis en (werk)tijd van Van Lanschot Kempen-medewerkers en kennis/netwerken van klanten van Van Lanschot Kempen (geen sponsoring).

De VLKF richt zich op de volgende maatschappelijke thema's:

 • Financiële educatie, talentontwikkeling en ondernemerschap
 • Kunst & cultuur
 • Gezondheid
 • Sociale cohesie door sport

Naast deze vier thema’s kunnen medewerkers een financiële donatie aanvragen voor maatschappelijke projecten waar zij zich privé actief voor inzetten. Dit onderdeel van de Foundation valt onder de noemer ‘Commissie Goede Doelen’.

De VLKF richt zich enkel op projecten in Nederland en België en hanteert als uitgangspunt dat (financiële) ondersteuning gepaard gaat met de inzet van medewerkers van Van Lanschot Kempen. De VLKF selecteert zelf haar partners en projecten. Om die reden bestaat er geen mogelijkheid donatie-aanvragen in te dienen.

Thema's

De VLKF richt zich op de volgende thema's.

1. Financiële educatie, talentontwikkeling en ondernemerschap

Een van de kenmerken van deze tijd is dat mensen steeds vaker en steeds vroeger in hun leven belangrijke beslissingen zelfstandig moeten nemen. Voorbeelden zijn keuzes rondom opleiding, werk, pensioen, verzekeringen of hypotheek. Omdat de juiste kennis, een specifiek talent of een ondernemende geest de kans op het maken van de juiste keuzes vergroot, wil de VLKF zich graag inzetten om deze drie ‘succesdrivers’ bij anderen te ontwikkelen.

2. Kunst & cultuur

Van Lanschot Kempen ondersteunt al vele jaren kunst, kunstenaars en musea en draagt daarmee bij aan het behoud en de opbouw van het culturele erfgoed. Zeker nu de kunstsector voor steeds grotere uitdagingen komt te staan. Er moeten nieuwe samenwerkingsvormen gezocht worden. Daar wil de VLKF graag aan bijdragen.

Een voorbeeld: Duizend en één nacht

De VLKF bezorgt leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs een bijzondere dag in Het Concertgebouw. Benieuwd naar de mooie reacties? Bekijk dan de video.

3. Gezondheid

De gezondheidszorg wordt steeds meer een maatschappelijk probleem. Goededoelenorganisaties spelen een belangrijke rol in de gezondheidszorg en 5% van de Nederlandse bevolking zet zich regelmatig in als vrijwilliger in de gezondheidszorg. Gezondheid is een passend thema binnen de VLKF, omdat er binnen Van Lanschot Kempen veel expertise en een groot netwerk in de gezondheidssector is.

4. Sociale cohesie door sport

De VLKF vindt het van groot belang dat er sociale interactie tussen verschillende bevolkingslagen en groepen in de maatschappij is. Een van de middelen om dit doel te bereiken is volgens de VLKF om zoveel mogelijk mensen in verschillende lagen van de samenleving  te stimuleren om te gaan sporten. Daarnaast draagt dit bij aan ontwikkeling van een gezondere samenleving, omdat sport een belangrijke factor voor de gezondheid van onze samenleving is, zowel vanuit fysiek als mentaal oogpunt.

Activiteiten

Om haar missie te realiseren ontplooit de stichting verschillende activiteiten. Dit zijn de belangrijkste:

 • financiële en andere middelen/hulp ten behoeve van goede doelen die aansluiten bij de genoemde thema’s;
 • financiële middelen ten behoeve van goede doelen van medewerkers, mits aansluitend bij de VLKF;
 • op termijn: financiële en andere middelen ten behoeve van goede doelen van klanten en andere relaties, mits aansluitend bij de VLK


Sponsorprojecten maken geen onderdeel uit van de VLKF.

De VLKF verstrekt geen donaties aan:

 • projecten of organisaties die actief zijn buiten Nederland en België
 • individuen
 • religieuze of politieke organisaties

Jaarverslag 2019

De Van Lanschot Kempen Foundation heeft in maart 2020 haar jaarverslag gepubliceerd.

U vindt er onder meer het bestuursverslag en u ziet welke activiteiten de Foundation het afgelopen jaar heeft gecoördineerd en georganiseerd om haar missie te realiseren. 

Open het jaarverslag

Organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van en het toezicht op het bestuur van de VLKF. De Raad bestaat uit alle leden van de Executive Board van Van Lanschot Kempen.

Bestuur

Het bestuur van de VLKF wordt benoemd door de Raad van Toezicht en bestaat uit medewerkers van Van Lanschot Kempen. Het bestuur beslist over donatie-, project- en financieringsaanvragen. Het bestaat uit de volgende personen:

 • Godfried van Lanschot (voorzitter)
 • Anne van Lint (penningmeester)
 • Lukas Koppens (secretaris)
 • Sander Boleij
 • Jacobine Gratama
 • Peter Hietink
 • Pauline Kreeft
 • Iris de Pagter-de Greef

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht en de bestuursleden zijn onbezoldigd.

Verslaglegging

De VLKF brengt een verslag uit van de uitgeoefende activiteiten en legt financiële verantwoording af. Dat doet zij voor 30 juni van het jaar volgend op elk afgesloten boekjaar.

Contactgegevens

Postadres

Stichting Van Lanschot Kempen Foundation
T.a.v. Bestuur
Beethovenstraat 300
1077 WZ  Amsterdam

Rekeningnummer

NL23 FVLB 0226 6080 93, ten name van St. Van Lanschot Kempen Foundation 

Fiscaal nummer

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 856295693.

Flyer

Informatie over de doelen en activiteiten van de stichting vindt u ook compact in deze flyer.