NL EN

Van Lanschot Kempen Foundation

De Stichting Van Lanschot Kempen Foundation ondersteunt maatschappelijke projecten in Nederland en België met geld, kennis en tijd. De stichting, die begin 2016 is opgericht door Van Lanschot Kempen, heeft een ANBI-status.

Jaarverslag 2020

De Foundation heeft in maart 2021 haar jaarverslag gepubliceerd. Daarin vindt u onder meer het bestuursverslag en ziet u welke activiteiten we hebben gecoördineerd en georganiseerd om onze missie te realiseren. 

Open het jaarverslag

De coronapandemie heeft ook gevolgen gehad voor de wijze waarop de Foundation werkt.

"Een belangrijke voorwaarde bij de financiële ondersteuning van projecten en goede doelen is het inzetten van onze medewerkers. Dat was in 2020 vrijwel onhaalbaar en die financieringseis zou het voor de Foundation onmogelijk hebben gemaakt haar steun te geven, juist in een tijd dat steun voor velen het verschil kan maken.

Daarom hebben we besloten om in 2020 onze ondersteuning voornamelijk op financieel vlak te geven. Via een inzameling bij onze klanten en medewerkers plus een grote bijdrage vanuit de Foundation zijn we in staat geweest om onze partners bij een specifiek coronaproject te ondersteunen. Daarnaast ontsproten tal van initiatieven aan de creatieve geest en het maatschappelijke hart van de medewerkers."

Godfried Van Lanschot, voorzitter

Missie

De missie van de Foundation is het initiëren en bevorderen van maatschappelijke projecten voor volgende generaties en voor een betere wereld. Dit willen we bereiken door het inzetten van financiële middelen, kennis en (werk)tijd van Van Lanschot Kempen-medewerkers en kennis en netwerken van onze klanten.

De Foundation richt zich op vier thema's:

 • Financiële educatie, talentontwikkeling en ondernemerschap
 • Kunst & cultuur
 • Gezondheid
 • Sociale cohesie door sport

Naast deze vier thema’s kunnen medewerkers een financiële donatie aanvragen voor maatschappelijke projecten waar zij zich privé actief voor inzetten. Dit onderdeel van de Foundation valt onder de noemer ‘Commissie Goede Doelen’.

De Foundation richt zich op projecten in Nederland en België en hanteert als uitgangspunt dat (financiële) ondersteuning gepaard gaat met de inzet van medewerkers van Van Lanschot Kempen. 

Thema's

De Foundation richt zich op vier thema's die niet alleen goed bij Van Lanschot Kempen passen, maar ook essentieel zijn voor een stabiele en gezonde samenleving.

1. Financiële educatie, talentontwikkeling en ondernemerschap

Een van de kenmerken van deze tijd is dat mensen steeds vaker en steeds vroeger in hun leven belangrijke beslissingen zelfstandig moeten nemen. Voorbeelden zijn keuzes rondom opleiding, werk, pensioen, verzekeringen of hypotheek. Omdat we weten dat de juiste kennis, een specifiek talent of een ondernemende geest de kans op het maken van de juiste keuzes vergroot, zetten we ons graag in om deze drie succesfactoren bij anderen te ontwikkelen.

2. Kunst & cultuur

Van Lanschot Kempen ondersteunt al vele jaren kunst, kunstenaars en musea en draagt daarmee bij aan het behoud en de opbouw van het culturele erfgoed in Nederland. Zeker nu de kunstsector voor steeds grotere uitdagingen staat, zoals lagere subsidies vanuit de overheid, is dit een logisch thema voor de Foundation. Er moeten nieuwe financieringsmodellen en samenwerkingsvormen gezocht worden. Daar dragen wij graag aan bij.j.

Een voorbeeld: Duizend en één nacht

De Foundation bezorgt leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs een bijzondere dag in Het Concertgebouw. Benieuwd naar de mooie reacties? Bekijk dan de video.

3. Gezondheid

De gezondheidszorg staat voor steeds grotere uitdagingen. Goededoelenorganisaties spelen een belangrijke rol in de gezondheidszorg en een groot aantal Nederlanders zet zich regelmatig als vrijwilliger hiervoor in. Gezondheid is zodoende een passend thema voor de Foundation, ook omdat Van Lanschot Kempen een groot netwerk en veel expertise in de gezondheidssector heeft.

4. Sociale cohesie door sport

Sport vormt een belangrijke factor voor de gezondheid van onze samenleving, zowel vanuit fysiek als mentaal oogpunt. Daarnaast is sport verbindend. Het kan bijdragen aan de sociale interactie tussen verschillende bevolkingslagen en groepen: jongeren en ouderen, arm en rijk.

Realisatie van de missie

Om onze missie te realiseren ontplooien we verschillende activiteiten. Dit zijn de belangrijkste:

 • financiële en andere middelen/hulp voor goede doelen die passen bij de genoemde thema’s;
 • financiële middelen voor goede doelen van medewerkers, mits passend bij de Foundation;
 • op termijn: financiële en andere middelen voor goede doelen van klanten en andere relaties, mits passend bij de Foundation.

Sponsorprojecten (waarbij door de ontvangende partij een tegenprestatie wordt geleverd) passen niet binnen de doelstelling van de Foundation.

De Foundation verstrekt ook geen donaties aan projecten, organisaties of individuen die actief zijn buiten Nederland of België, of aan activiteiten die gekoppeld zijn aan politiek of religie.

We selecteren zelf onze partners en projecten. Daarom bestaat er geen mogelijkheid donatie-aanvragen in te dienen.

Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de Foundation (foto) wordt benoemd door de Raad van Toezicht en bestaat uit medewerkers van Van Lanschot Kempen. Het bestuur beslist over donatie-, project- en financieringsaanvragen. Het bestaat uit de volgende personen:

 • Godfried van Lanschot (voorzitter)
 • Anne van Lint (penningmeester)
 • Lukas Koppens (secretaris)
 • Sander Boleij
 • Jacobine Gratama
 • Peter Hietink
 • Pauline Kreeft
 • Iris de Pagter-de Greef

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van en het toezicht op het bestuur van de Foundation. De Raad bestaat uit alle leden van de Executive Board van Van Lanschot Kempen.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht en de bestuursleden zijn onbezoldigd.

Verslaglegging

De Foundation brengt een verslag uit van de uitgeoefende activiteiten en legt financiële verantwoording af. Dat doen we voor 30 juni van het jaar volgend op elk afgesloten boekjaar.

Contactgegevens

Postadres

Stichting Van Lanschot Kempen Foundation
T.a.v. Bestuur
Beethovenstraat 300
1077 WZ  Amsterdam

Rekeningnummer

NL23 FVLB 0226 6080 93, ten name van St. Van Lanschot Kempen Foundation 

Fiscaal nummer

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 856295693.

Flyer

Informatie over de doelen en activiteiten van de Foundation vindt u ook compact in deze flyer.