NL EN

Bancaire activiteiten

De bancaire activiteiten klantacceptatie, beleggen en kredietverlening vormen het hart van de bank. Hier speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Op deze pagina leest u hoe wij hier invulling aan geven.

Details over verantwoord ondernemen in onze bancaire activiteiten vindt u ook in onze jaarverslagen.

Klantacceptatiebeleid

Van Lanschot Kempen kent een uitgebreid customer due diligence (CDD)-beleid. Dit beleid waarborgt dat informatie over de klant goed is gecontroleerd en vastgelegd, bijvoorbeeld over de herkomst van het vermogen. Bovendien voorkomt het CDD-beleid dat de bank diensten verleent aan klanten die betrokken zijn bij financieel-economische criminaliteit (zoals witwassen, financiering van terrorisme).

Een deel van het duurzaamheidsbeleid is eveneens geborgd binnen het CDD-beleid. Nieuwe zakelijke kredietnemers worden bijvoorbeeld via het CDD-beleid ‘aan de voordeur’ getoetst op de criteria van het verantwoord kredietbeleid.

Duurzaam beleggingsbeleid

Steeds meer particuliere klanten, verenigingen, stichtingen, kerkelijke instellingen en institutionele beleggers willen verantwoord of duurzaam beleggen. Ook maatschappelijke instellingen vragen banken om hun beleggingsproces verder te verduurzamen.

Een verantwoord of duurzaam beleggingsproces weegt, naast financiële data, ook niet-financiële (duurzame) data mee. Van Lanschot Kempen heeft haar beleggingsproces daarop ingericht. Wij kiezen nadrukkelijk voor een engagementstrategie (dialoog met bedrijven/fondsmanagers), aangevuld met uitsluiting van bedrijven en beleggingsfondsen waar engagement niet effectief blijkt te zijn. Wij hebben ervaren dat engagement in de praktijk tot veranderingen in het bedrijfsbeleid kan leiden.

Hierbij maakt Van Lanschot Kempen gebruik van de expertise van een onafhankelijke dataprovider die bedrijven en/of beleggingsfondsen screent. Deze dataprovider heeft daartoe de bepalingen van de UN Global Compact, de Principles of Responsible Investment en de OECD GL vertaald naar meer specifieke en goed te hanteren screeningscriteria. Deze zijn niet gebaseerd op subjectieve opinies over duurzaamheid, maar op algemene en internationaal aanvaarde minimale standaarden die zijn ontleend aan ruim honderd internationale verdragen en conventies. Op deze wijze worden in onze screening de volgende thema’s gedekt: mensenrechten, arbeidsrechten (inclusief kinderarbeid), milieu, anticorruptie en omkoping, wapens, porno, nucleaire energie, dierenwelzijn (inclusief bont) en tabak. Download hiervoor onze Convention Library. Ook op de website van Van Lanschot leest u over onze visie en aanpak om te komen tot een verantwoord beleggingsbeleid.

Meer over beleggen bij Van Lanschot

Download

Engagement

We gaan de dialoog aan met de bedrijven waarin we beleggen. Een overzicht van deze engagements is te vinden op onze website: onze invloed uitoefenen om positieve veranderingen in gang te zetten. 

Naar Investment Management

Verantwoord kredietbeleid

Externe stakeholders, vooral maatschappelijke organisaties, klanten en (institutionele) beleggers, stellen Van Lanschot Kempen vragen over het kredietbeleid. De kernvraag is veelal of Van Lanschot Kempen de door klanten ingebrachte gelden op spaarrekeningen, deposito’s en betaalrekeningen, uitzet in verantwoorde kredietverlening.

Mede op basis van dergelijke vragen hebben wij een verantwoord kredietbeleid opgesteld, dat sinds 2011 wordt geïmplementeerd. In dit beleid zijn de richtlijnen van Global Compact en ILO (mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie) die wij ondertekend hebben, vertaald naar het kredietproces. Ook hebben wij enkele andere thema’s (zoals wapens, bont, kansspelen, porno, dierproeven en nucleaire energie) aan het beleid toegevoegd. U vindt het verantwoord kredietbeleid hieronder.

Daarnaast heeft Van Lanschot Kempen – in aanvulling op het verantwoord kredietbeleid – beleid geformuleerd voor de bancaire relaties met financiële instellingen. Hiermee tracht de bank te voorkomen dat de aan haar toevertrouwde middelen via bijvoorbeeld interbancaire kredieten, terecht komen bij financiële instellingen die weinig of geen duurzaamheidsbeleid hebben. Dit aanvullende beleid voor financiële instellingen wordt - samen met het verantwoorde kredietbeleid - ook gebruikt voor de periodieke screening van de eigen beleggings- en handelsportefeuille.

Transparant over Bijzonder Beheer

De afgelopen periode hebben de afdelingen Bijzonder Beheer van banken onder een vergrootglas gelegen. Daarbij is een discussie ontstaan over hun rol en werkwijze. Om meer transparantie te scheppen heeft de Nederlandse Vereniging van Banken samen met de banken de Handreiking Bijzonder Beheer opgesteld. Hierin wordt verwoord wat klanten van Bijzonder Beheer mogen verwachten. Ook Van Lanschot Kempen is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze Handreiking en onderschrijft dit document volledig.

Download

Meer weten?

Uw vragen en feedback zijn van harte welkom via sustainability@vanlanschotkempen.com.