NL EN

Beleid

Ons verantwoordondernemenbeleid beslaat vier aandachtsgebieden:

 1. Bancaire kernactiviteiten 
 2. Medewerkers
 3. Milieuzorg en inkoopbeleid
 4. Maatschappelijke betrokkenheid

 
De Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen stelt voor deze vier aandachtsgebieden key performance indicators (KPI’s) vast. Deze KPI’s zorgen voor een stevige verankering van het VO-beleid en maken de voortgang en resultaten meetbaar. Sinds eind 2018 zijn deze opgegaan in de bankrede KPI’s.

Organisatie rond verantwoord ondernemen

Binnen Van Lanschot Kempen zijn diverse comités, afdelingen en functionarissen betrokken bij verantwoord ondernemen, zodat het beleid en de uitvoering ervan zijn geborgd. Zij worden kort beschreven in dit document:

Waardecreatie

Afgelopen jaren is de aandacht voor het onderwerp ‘waardecreatie’ sterk toegenomen, mede onder invloed van internationale raamwerken zoals GRI en IIRC. Om die reden heeft Van Lanschot Kempen haar waardecreatieproces schematisch weergegeven in een figuur. Deze waardecreatiefiguur is tevens (Engelstalig) opgenomen in ons jaarverslag 2018, p. 10.

Stakeholderdialoog

De dialoog met belanghebbenden (stakeholders) is een belangrijk element in ons verantwoordondernemenbeleid. Want alleen als wij goed weten wat onze stakeholders van ons verwachten en wat hun belangen zijn, kunnen wij hier serieus rekening mee houden. De dialoog met belanghebbenden is ook opgenomen in onze strategie en in de Bankiersbelofte die begin 2015 door alle medewerkers van Van Lanschot Kempen getekend is.

Stakeholderevent 2018

Op 9 november 2018 vond voor het achtste achtereenvolgende jaar een stakeholderevent plaats. Het thema was klimaatverandering. De stakeholders dachten met twee klimaatexperts na over de vraag ‘Hoe kan Van Lanschot Kempen in 2030 haar CO2-uitstoot hebben gehalveerd en wat is daarvoor nodig?' Het beknopte verslag van de bijeenkomst kunt u hieronder downloaden.

Externe richtlijnen

Mede op basis van de eigen kernwaarden en de dialoog met belanghebbenden, heeft Van Lanschot Kempen vijf internationale richtlijnen ondertekend. Met de ondertekening hebben wij niet alleen de intentie uitgesproken om belangrijke thema’s, zoals mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie, in onze bedrijfsprocessen te verwerken, maar ook om onze belanghebbenden – waar mogelijk en relevant – hier op aan te spreken.

Hier vindt u beknopte informatie over de richtlijnen waaraan Van Lanschot Kempen zich heeft gecommitteerd:

UN Global Compact

De ondertekende beginselen van de UN Global Compact bevatten tien universele principes voor ondernemingen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. Deze zijn afgeleid van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, de richtlijnen van de International Labour Organization, de Verklaring van Rio de Janeiro inzake Milieu en Ontwikkeling en de Anti-Corruptie Conventie.

Principles for Responsible Investment (PRI)

De Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties bieden een toetsingskader voor toepassing van criteria op het gebied van milieu, sociale aspecten en corporate governance in het beleggingsbeleid dat Van Lanschot Kempen hanteert. De ondertekening van deze principes weerspiegelt een inspanningsverplichting om deze criteria daadwerkelijk in het gevoerde beleggingsbeleid te hanteren.

International Labour Organization (ILO)

Van Lanschot Kempen onderschrijft de beginselen van de International Labour Organization, waarin de rechten van werknemers zijn vastgelegd. Dit betekent dat zij deze rechten naleeft voor wat betreft haar eigen organisatie maar dat zij - waar mogelijk en relevant - ook haar stakeholders op deze beginselen zal aanspreken.

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)

De UNGP is een instrument dat bestaat uit 31 principes om het ‘Protect, Respect and Remedy’ raamwerk van de Verenigde Naties te implementeren op het gebied van mensenrechten en transnationale bedrijven en andere (bedrijfs)organisaties. De ‘Guiding Principles’, die zijn ontwikkeld door VN Special Representative of the Secretary-General John Ruggie, zijn de eerste globale standaard voor het voorkomen en adresseren van de negatieve impact op mensenrechten die gerelateerd zijn aan bedrijfsactiviteiten. De standaard blijft tevens het internationaal geaccepteerde raamwerk voor het verbeteren van de standaarden en praktijken rondom bedrijven en mensenrechten. De UNGP is door de Human Rights Council van de VN unaniem aangenomen op 16 juni 2011.

OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (OESO)

De richtlijnen geven aan wat de Nederlandse overheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van bedrijven verwacht als zij internationaal zaken doen. De richtlijnen, die ook door 47 andere OESO-landen zijn onderschreven, bieden bedrijven handvatten ten aanzien van o.a. ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. De richtlijnen hebben tot doel om te stimuleren dat bedrijven een positieve bijdrage leveren aan economische, milieu en sociale ontwikkelingen wereldwijd. Om de promotie en implementatie van de richtlijnen te ondersteunen hebben overheden zogenaamde Nationale Contactpunten (NCP) ingesteld.

   

Mensenrechten-statement

Als verantwoorde wealth manager streven wij er naar om internationale mensenrechten te respecteren, te allen tijde en in iedere rol die we vervullen. Zie voor meer details ons mensenrechten-statement hieronder (alleen in het Engels).

UK Modern Slavery Act-statement

De UK Modern Slavery Act – een Britse wet bedoeld om mensenhandel en slavernij tegen te gaan - verplicht ondernemingen die zaken doen in het Verenigd Koninkrijk een statement te publiceren waarin zij aangeven hoe zij aan deze wet voldoen. Van Lanschot Kempen is actief in het Verenigd Koninkrijk (via Kempen). Zie bijgaand ons statement.

IMVO convenant

Op 28 oktober 2016 tekenden de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), twee ministeries en vijf maatschappelijke organisaties het IMVO convenant Mensenrechten. Van Lanschot Kempen tekende het convenant ook, als ‘adhering party’, samen met dertien andere financiële instellingen. In het bijgesloten rapport wordt het doel van het convenant nader toegelicht en beschreven hoe wij – via ons beleid – aan de verplichtingen van het convenant voldoen.

Kansen en bedreigingen

Van Lanschot Kempen ziet in verantwoord ondernemen vooral kansen en mogelijkheden. De bedreigingen die met verantwoord ondernemen samenhangen, zijn in onze ogen beperkt. Een toelichting vindt u hieronder:

Lidmaatschappen

Van Lanschot Kempen is onder andere lid van:

 • Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
 • Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS)
 • Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)
 • Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO)
 • Principles for Responsible Investment  (PRI)
 • UN Global Compact
 • Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
 • CDP (voorheen Carbon Discosure Project)

Van Lanschot Kempen volgt onder andere:

 • De Nederlandse Corporate Governance Code
 • Wolfsberg Anti Money Laundering Principles
 • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 • ILO Principles
 • OESO Richtlijnen

Van Lanschot Kempen participeert in:

 • E-RISC Project van het UN Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI)

Van Lanschot Kempen is partner van:

 • Academie voor Bedrijfsoverdracht
 • JINC
 • Jong Ondernemen (Bizworld/Bizwiz)
 • Bank voor de Klas (Week van het Geld, NVB)
 • Giving Back
 • IEX Scholenstrijd
 • Basisuniversiteit

Van Lanschot Kempen is sponsor van:

 • Van Gogh Museum
 • Het Concertgebouw Amsterdam
 • Van Lanschot Kempen Kunstprijs
 • Beachvolleybal-team Keizer/Meppelink
 • HFC Haarlem
 • Justdiggit
 • Holland Festival
 • Nereus

Van Lanschot Kempen onderhoudt - binnen de daarvoor bestaande functionele kaders - contact met toezichthouders (onder andere DNB en AFM) en rating agencies. Ook is zij lid van brancheorganisaties die de algemene belangen van financiële instellingen en asset managers behartigen (DUFAS). Van Lanschot Kempen heeft geen lobbykantoren of -vertegenwoordiging in Den Haag of Brussel.

Van Lanschot Kempen verstrekt geen donaties of support aan politieke partijen of campagnes.