Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Het coalitieakkoord is rond. Welke fiscale voorstellen zijn belangrijk voor u?

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben bijna zes maanden na de verkiezingen een akkoord bereikt. Op 16 mei 2024 is het hoofdlijnenakkoord met de titel ‘Hoop, lef en trots’ gepresenteerd. Deze hoofdlijnen moeten nog verder worden uitgewerkt en omgezet naar wetgeving. In het akkoord zijn ook een aantal concrete fiscale maatregelen opgenomen.

Wij bespreken in deze blog vier fiscale voorstellen die voor de vermogende particulier en directeur-grootaandeelhouder van belang zijn.

1. Verlaging box 3-tarief 

Het huidige box 3-tarief bedraagt 36%. Voorgesteld wordt om dit tarief te verlagen. Hiervoor wordt structureel € 100 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. In het akkoord worden verder geen nieuwe box 3-tarieven genoemd. 

Uit eerdere budgettaire ramingen blijkt dat een aanpassing van het box 3-tarief met 1%-punt ongeveer € 171 miljoen kost. Als we ons op hierop baseren, dan zou dit betekenen dat het box 3-tarief met ruim 0,5%-punt kan worden verlaagd.

2. Beperking giftenaftrek 

Voorgesteld wordt om de fiscale regelingen voor giften te beperken in de komende jaren. Het gaat om de giftenaftrek in de inkomstenbelasting, de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting en de vrijstelling in box 2 voor het geven uit de vennootschap. In 2025 moet de eerste stap worden gezet. Het is nog niet duidelijk wat deze stap precies inhoudt. 

Per 2028 moet de giftenaftrek in de inkomstenbelasting worden geüniformeerd waarmee verschillende giften gelijk worden behandeld. De bedoeling lijkt om het verschil tussen eenmalige giften en periodieke giften te laten vervallen. Dit zou betekenen dat periodieke giften fiscaal minder interessant worden.

3. Verlaging hoge box 2-tarief naar 31%

De huidige box 2-tarieven voor inkomen uit aanmerkelijk belang bedragen 24,5% over de eerste € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000) en 33% voor het meerdere. Voorgesteld wordt om het hoge box 2-tarief per 2025 te verlagen van 33% naar 31%. Hiermee wordt de eerdere verhoging, een amendement dat is aangenomen bij het Belastingplan 2024, weer teruggedraaid.

4. Geen wijziging hypotheekrenteaftrek 

In het hoofdlijnenakkoord staat dat de fiscale positie van de eigen woning niet wordt gewijzigd. De hypotheekrenteaftrek blijft in stand en het eigenwoningforfait blijft onveranderd. Dit om onzekerheid op de woningmarkt tegen te gaan.

Wat kan Van Lanschot Kempen voor u doen?

We volgen de ontwikkelingen op de voet. De volgende stap in de formatie is dat de bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen) van het nieuwe kabinet worden gezocht en benoemd. Dit nieuwe ‘programkabinet’ kan vervolgens het hoofdlijnenakkoord verder uitwerken en omzetten in wetgeving. Mogelijk dat de eerste fiscale voorstellen al zullen worden opgenomen in het Belastingplan 2025 dat op Prinsjesdag (17 september 2024) wordt gepresenteerd. Via onze blogs houden wij u op de hoogte.

Geschreven naar de stand van zaken 17 mei 2024.

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Alle artikelen van Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer