NL EN

Van Lanschot Kempen: sterk resultaat en voorstel kapitaalteruggave

  • Aanzienlijke stijging nettowinst naar € 62,3 miljoen (H1 2016: € 31,5 miljoen)
  • Onderliggend nettoresultaat stijgt naar € 69,6 miljoen (H1 2016: € 37,7 miljoen)
  • Netto-instroom AuM en positieve koerseffecten zorgen voor toename client assets naar € 72,0 miljard (ultimo 2016: € 69,4 miljard)
  • Kapitaalpositie nog sterker: CET I-ratio[i] op 19,6% (ultimo 2016: 18,6%)
  • Voorstel kapitaalteruggave aan aandeelhouders van € 1 per aandeel

Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de cijfers over het eerste halfjaar van 2017. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘In de eerste zes maanden van dit jaar heeft onze wealth managementstrategie geleid tot een sterk resultaat. Onze focus op de opbouw en het behoud van vermogen van particuliere en institutionele klanten leidt tot een toename van assets under management (AuM) en een 13%-stijging van provisie-inkomsten. We zijn blij met de vorige week afgeronde overname van de wealth managementactiviteiten van UBS in Nederland, die onze positie bij family offices, verenigingen & stichtingen en vermogende particulieren verder versterkt.

De nettowinst is met € 62,3 miljoen het sterkste halfjaarresultaat sinds jaren. Het onderliggend nettoresultaat stijgt naar € 69,6 miljoen. Het resultaat stijgt mede door de verkoopopbrengst van een deelneming uit onze participatieportefeuille en de verkoopopbrengsten van belangen in onze beleggingsfondsen.

Dankzij deze resultaten en onze zeer sterke kapitaalbasis kunnen wij een kapitaalteruggave voorstellen van € 1 per aandeel. Hiermee zetten we een volgende stap in de uitvoering van onze ambitie om ten minste € 250 miljoen uit te keren aan onze aandeelhouders voor eind 2020.

De client assets stijgen van € 69,4 miljard naar € 72,0 miljard. Zowel Private Banking, Evi als Asset Management dragen bij aan de toename van AuM van € 57,5 miljard naar € 60,1 miljard. Deze AuM-groei is gerealiseerd door € 1,6 miljard netto-instroom en € 0,9 miljard positieve koerseffecten. Per saldo zien we een netto-instroom van € 1,3 miljard bij Asset Management en € 0,3 miljard bij Private Banking.

Evi blijft investeren in het optimaliseren van de dienstverlening. Evi-klanten kiezen in toenemende mate voor beleggen in plaats van sparen. Merchant Banking heeft een beter resultaat dan vorig jaar dankzij een aantal succesvolle transacties in het tweede kwartaal. De Corporate Bankingportefeuille is conform plan verder afgebouwd met bijna € 250 miljoen. Dit draagt bij aan de versterking van onze CET I-ratioi naar 19,6% (ultimo 2016: 18,6%).

De kosten liggen op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar, ondanks de extra kosten voortkomend uit de acquisitie van Staalbankiers. De kwaliteit van onze kredietportefeuille is verder verbeterd dankzij het positieve economisch klimaat. Dit resulteert in een netto vrijval van de kredietvoorzieningen van € 1,9 miljoen.’

Private Banking laat netto-instroom AuM zien en bouwt verder aan omni-channel strategie

Het positieve sentiment binnen Private Banking en verbeterde economische omstandigheden hebben geresulteerd in een toename van het aantal beleggingstransacties door klanten. De provisie-inkomsten stegen met 21%, mede door de acquisitie van Staalbankiers, de verhoogde transactieactiviteiten en de netto-instroom, die zowel in Nederland, België als Zwitserland is gerealiseerd.

De netto-instroom bedraagt per saldo € 0,3 miljard, exclusief beperkte uitstroom van voormalig Staalbankiersklanten. We zijn verheugd dat we meer dan 95% van het beheerd vermogen van de Staalbankierstransactie hebben kunnen behouden. In totaal namen de AuM bij Private Banking toe tot € 19,6 miljard (ultimo 2016: € 19,0 miljard). Onze focus is erop gericht om deze groei verder te versnellen. De overname van de wealth managementactiviteiten van UBS in Nederland leidt naar verwachting tot een toevoeging van maximaal € 2,6 miljard aan de AuM.

De groei van AuM en de provisie-inkomsten dragen bij aan de stijging van het onderliggend nettoresultaat van Private Banking van € 17,7 miljoen naar € 20,5 miljoen. Personeelskosten zijn € 2,7 miljoen hoger dan vorig jaar, onder andere door de overname van Staalbankiers. De kredietportefeuille van Private Banking is conform onze ambitie vrijwel stabiel op € 8,0 miljard (ultimo 2016: € 7,9 miljard).

De toenemende belangstelling voor duurzaam beleggen is ook onder onze klanten merkbaar. Steeds vaker zien we dat zij naast het financiële rendement ook geïnteresseerd zijn in de maatschappelijke impact van hun beleggingen. Onze beleggingspropositie Duurzaam+, die begin dit jaar werd gelanceerd, laat daardoor een mooie groei zien. In de afgelopen maanden is opnieuw hard gewerkt aan het omni-channel servicemodel, onder andere zichtbaar in de lancering van diverse apps voor beleggende klanten. Samen met de Duitse FinTech Fidor werken we aan een verbeterd aanbod voor betalingsverkeer, dat we in de loop van 2018 aan onze klanten presenteren. De uitbesteding van de hypothekenadministratie aan Stater loopt volgens schema en zal naar verwachting in september worden voltooid.

Evi blijft investeren en ziet het belegd vermogen toenemen

Bij Evi is het afgelopen halfjaar geïnvesteerd in het verbeteren van de dienstverlening en het bouwen aan een schaalbaar platform. Uit de positieve reacties van klanten blijkt dat deze verbeteringen door hen worden gewaardeerd.

De aan Evi toevertrouwde middelen zijn gelijk gebleven op € 1,5 miljard. Het belegd vermogen kende een toename van ruim 11%, voornamelijk door bijna € 70 miljoen netto-instroom van AuM. In lijn met onze verwachtingen is het onderliggend nettoresultaat vanwege de investeringen nog steeds negatief op -€ 4,4 miljoen (H1 2016: -€4,4 miljoen).

Groei Asset Management door diverse nieuwe mandaten

Asset Management heeft een uitstekend eerste halfjaar achter de rug. Netto-instroom van € 1,3 miljard en positieve koerseffecten van € 0,4 miljard resulteren in € 39,5 miljard AuM. De instroom is met name afkomstig van nieuwe fiduciaire mandaten. De in 2015 verworven activiteiten in de UK dragen hier aan bij door het mandaat van Mencap Pension Plan. In de komende maanden verwachten we hier nog meer AuM aan toe te voegen dankzij mooie mandaten van diverse grote pensioenfondsen in Nederland, zoals het eerder aangekondigde fiduciaire mandaat van Stichting Pensioenfonds UWV (€ 7,3 miljard) en de samenwerking met het nederlands pensioenfonds waar de komende maanden een aantal nieuwe klanten zullen toetreden, waaronder Arcadis. Met het mandaat van Donatus wordt ook onze positie bij verzekeraars verder versterkt.

De beleggingsstrategieën van Asset Management hebben hun goede track record verder uitgebouwd. Dit leidt met name bij het Global Small Cap Fund en Kempen Oranje Participaties tot nieuwe instroom van klanten. Verder werden de Diversified Structured Credit Pool en de Long Term Value Creation strategie gelanceerd. Het succesvolle eerste halfjaar van Asset Management wordt kracht bijgezet door de waardering van bestaande klanten, onderstreept door de stijging van de Net Promotor Score naar 44 (2015: 32).

De provisie-inkomsten van Asset Management stijgen naar € 44,9 miljoen (H1 2016: € 43,4 miljoen). We zien de gemiddelde marge dalen vanwege de samenstelling van het beheerd vermogen en een lichte druk op de marges. Het onderliggend nettoresultaat neemt toe tot € 5,8 miljoen (H1 2016: € 5,5 miljoen).

Resultaat Merchant Banking verbeterd ten opzichte van vorig jaar

Het onderliggend nettoresultaat van Merchant Banking komt door een goed tweede kwartaal uit op € 3,4 miljoen (H1 2016: € 2,1 miljoen). De provisie-inkomsten bedragen € 22,3 miljoen (H1 2016: € 19,3 miljoen). Kempen Corporate Finance was betrokken als financieel adviseur bij kapitaalmarkttransacties van diverse klanten zoals VolkerWessels en Vesteda. Daarnaast heeft het FI & Fintech team BlackFin Capital Partners geadviseerd bij de in juli bekend geworden overname van Buckaroo. We zijn tevreden over de goed gevulde pijplijn.

In de aanhoudende lage renteomgeving was veel vraag naar de structured products van Kempen Securities. Verhoogde activiteit van onze Private Banking-klanten was ook hier merkbaar. Kempen Securities ligt op schema voor de implementatie van MIFID II, ook in de tweede helft van het jaar gaan we door met deze voorbereidingen.

Overige activiteiten

Het onderliggend nettoresultaat van de overige activiteiten is gestegen naar € 36,0 miljoen (H1 2016: € 7,0 miljoen). De verkoop van het minderheidsbelang in TechAccess levert een significante bijdrage van € 11,1 miljoen aan het resultaat. Ook de verkoop van belangen in onze beleggingsfondsen draagt hier aan bij. De stijging van het resultaat op financiële transacties wordt gedreven door verbeterde marktomstandigheden ten opzichte van vorig jaar.

Sterke kapitaalpositie mede dankzij verdere afbouw Corporate Banking

De versterking van onze kapitaalbasis zet onverminderd door. De fully loaded CET I-ratioi kende een stijging naar 19,6% (ultimo 2016: 18,6%). De voornaamste bijdrage aan deze versterking is de daling van risicogewogen activa door de verdere afbouw van de Corporate Banking-portefeuille met bijna € 250 miljoen. Deze kredietportefeuille kent nu € 1,1 miljard aan vastgoedfinancieringen en MKB-leningen, met € 0,9 miljard risicogewogen activa. Het onderliggend nettoresultaat bij Corporate Banking is gedaald naar € 8,2 miljoen (H1 2016: € 9,8 miljoen). Deze daling wordt gedreven door de afname van rente-inkomsten naar € 17,1 miljoen (H1 2016: 24,6 miljoen) in verband met de gestage afbouw. Verder krijgt dit resultaat een impuls door de € 3,0 miljoen vrijval van kredietvoorzieningen. De kosten zijn vrijwel stabiel.

Voorstel kapitaalteruggave van € 1 per aandeel

De voorgenomen kapitaalteruggave van € 1 per aandeel (in totaal ruim € 41 miljoen) is de volgende stap in de uitvoering van onze kapitaalstrategie. We zijn zeer verheugd dat we dit voorstel kunnen doen. Het is onze ambitie om, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder, voor de periode tot en met 2020 ten minste € 250 miljoen terug te geven aan onze aandeelhouders.

Het voorstel tot kapitaalteruggave zal op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 oktober 2017 ter stemming worden gebracht. De kapitaalteruggave wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waarmee deze teruggave is vrijgesteld van dividendbelasting. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd. De CET I-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15 – 17%.

Van Lanschot Kempen: sterk resultaat en voorstel kapitaalteruggave (pdf)

FINANCIEEL VERSLAG / PRESENTATIE / WEBCAST
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen NV kunt u lezen in het financieel verslag en de presentatie over de halfjaarcijfers 2017. Op 29 augustus om 09:00 uur lichten we onze halfjaarcijfers 2017 voor analisten toe in een conference call. Deze conference call kan live worden gevolgd en kan ook op een later moment worden teruggeluisterd. Ga naar Financiële resultaten 2017.

 

[i] Fully loaded, exclusief ingehouden winst. Ultimo 2016 inclusief ingehouden winst.